عوارض عمل های زیبایی بعد از مدتی در چهره

عمل زیبایی بسیار در بین افراد رایج شده است این افراد بیشتر از روی اعتیاد جراحی می نمایند در عمل زیبایی فرد چهره خود را تغییر می دهد در برخی از موارد بسیاری از عمل های زیبایی موجب عفونت صورت فرد می شود در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر عوارض عمل های زیبایی بعد از مدتی در چهره را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

 به گزارش مجله خبری دانستن : گاهي اوقات وقتــي جلوي آينـــه مي‌ايستـيم از تصوير منعكـسـ‌ــشــده در آينه راضي نيستـيم. اغــلـــب اين خردهـــ‌ـنواقــص ‌فكـــر ما را به خود مشــغول مي‌ـكـــنـد و در آرزوي تغيير آنــهـــا هستــيم. امــيدواريم نخستـين راه چارهــ‌ـتان را در جراحي پلــاسـتـــيك جسـتــ‌وجو نكـنــيد.

جراحــي پلــاستـيك عملــي اســـت كه در آن اعــضـاي بدن اصـــلاح و بازسازي مي‌ـــشوند تا ظاهـر جســـمـي فرد تغيير كنـد. زير تيغ جراحي رفـتن شوخي‌بــردار نيست و ممكـــن اســت عوارضي بلـندمـــدت براي صورت و بدن شمــا داشـــته باشد و ممكـــن اســـت به جاي كمـــك به داشتــن چهره‌ــاي زيبـا، باعـث آزارتان بشود. در بسياري از موارد، نتـيجـــه جراحـــي پلـاسـتيك شما را براي رســيدن به خواستــه‌تان راضـي نمـــي‌ـكـــنـد و ممـــكــن اسـت در نهايت متـــفاوت از آنــچــه انـــتـــظـــار داشتــيد به نظــر بياييد. الــبـــتـه متــفاوت به معـــناي زشت. از طرفـــي اين جراحــي‌ــهـا هزينه‌ــبــر و بهـــ‌شـدت اعتـــيادآور هســـتـنـــد.

 

رســيدن به كمـال زيبايي با خطـــراتــي همـــراه است و مسـبـب عوارض جدي نامـــطـــلوبي مي‌شود. مشـــكـــلات بسـياري براي فردي كه چندين عمل جراحــي انـجام داده، به وجود مي‌آيد. معمول‌ـترين خطـرات آن آسـيب به بافــت عصـــبــي، عفونت، خونريزي، آســـيب به اعـــضـــاي بدن و تورم هستنـــد. آسـيب به بافـــتـــ‌هاي عصبـي منجر به فلج كامل انـدام و از دســـت دادن مقادير بســـيار زياد خون شده و مرگ فرد را رقــم مي‌ـــزند. با اين وجود چه كســـي حاضـر اســـت خطــر بروز اين عوارض را به جان بخرد؟

شايد خود عمــل جراحــي بخش خطـــرنــاك ماجـرا نبــاشد امـا بيهوشي هم پيامدهاي خودش را دارد. از مشـكلاتي كه بيهوشي ايجـــاد مي‌ــكـنـد مي‌توان به عفونت ريه، سكتـــه، حمـله قلــبـي و حتــي مرگ اشاره كرد. شايد اين پيامـــدهـــا براي‌ـــتـان ملـــموس نبــاشـنـد امـــا كمــ‌ـكم گريبـان شما را مي‌ـگـيرنـد و حضورشـــان را متوجه مي‌شويد. عمـــل جراحـي باعث دردهـــاي فيزيكي ماننـــد كمــردرد و جراحـت مي‌شود. از وقتي تصـــمـيم مي‌گيريد زير تيغ جراحي برويد خودتان به پيشواز خطـــر رفــته‌ايد.

جراحي جاي زخـمــ‌ــهاي عمـــيقــي را ايجـــاد مي‌ـــكند كه تا آخر عمر سر جاي خود خواهنـــد ماند. طي عمـــل جراحـــي و پس از آن از دردهـاي فيزيكــي رنـج مي‌ـــبـريد. زنــي در پورتوريكو بعـــد از چندين جراحـي براي بالـــا كشيدن پوست صورتش، بافـــتــ‌هـــاي عصـبـــي‌ يك طرف صورتش آسـيب ديده بود. بدن و صورت انــسـان توانايي كشـيده شدن يا باز شدن مكـــرر را ندارند.

وقتـــي فردي تصـــميم مي‌ـــگيرد زير تيغ جراحــي برود، رضايت خود را از نتيجـه كار تضــمينـ‌ شده مي‌ـــدانــد امــا حقيقت چيز ديگري اسـت. گاهــي نتـــيجـــه جراحـي آن‌طور نمـي‌ـشود كه پيشــ‌ـــبـــيني و برنامهــ‌ريزي شده بود. افـــراد ظاهـــر خود را تغـيير مي‌ـدهــند تا كامل به نظر برســند امـــا حين تلـــاش براي رســـيدن به اين كمال، ممكـن اسـت از مسير منحرف شوند. از هر پنج نفــر، يك نفـــر از نتيجه جراحـــي‌ــاش مايوس است.

بســـياري از جوانـــان هنوز رشـد اعضــاي بدنـ‌ــشـان تكـمــيل نشــده امـا از ظاهــرشان راضــي نيســـتـــند. بسـياري از نوجوانــ‌ـــها خطــر زير تيغ جراحي رفتــن را به جان مي‌ـــخــرنـد و اعضـاي بدنــ‌شان را در سنين پايين تغيير مي‌دهنــد. معـمولا عزت نفـــس يك نوجوان با ظاهـر فيزيكــي او عمــيقــا مرتبــط اســـت.

افـــراد جوان ستـايش زيبـــايي را از زناني ياد گرفتـه‌انــد كه نخســتـين مصـــرفـــ‌ــكـنندگان جراحـــي پلاستـيك هســـتــنـــد. آنهــا مجــبور به باور اين عقــيده شدهـ‌اند زيرا اعتـقـاد به اينــكـه كمـــال هدف آنــهــاســـت و بايد ظاهــري زيبــا داشتـــه باشـند، در فكــر آنــهـــا نهـــادينــه شده اســت. مقالـهـــ‌ــاي در نيويورك تايمــز گزارش كرده بود كه آمار عمـلـ‌ـــهــاي جراحي پلـــاســـتيك در سنــين ١٨ سالگــي يا كمتر، از سال ١٩ــ٩ــ٧ سه برابـــر شده است. اعـضـاي بدن نوجوان‌هــا در اين دوره در حال رشـــد اســـت بنـابـراين زمـان خوبي براي تغيير آنــهـــا نيســـت.

جراحـــي پلاستـيك هزينهـ‌ـــبـــر است. محـبوب‌ـترين جراحـي‌ها بوتاكس، ليپوساكـشن، جراحـي زيبـايي چشـــم، عمـل بيني، كشيدن پوست صورت و كاشـت سينه اســت. در سال ٢٠ـــ١٤ شانـــزده ميلـيون جراحي پلاســـتــيك در امــريكا انــجـام شد و در سال ٢٠١ـ٣ امــريكــايي‌ـــهــا ٧ ميلـــيارد دلار براي جراحي پلــاستيك هزينه كردنـد. قيمـت جراحي پلاستيك با توجه به مدت و دشواري عمـل جراحي برآورد مي‌ـشود.
جراحــي پلـــاســتيك امري اعتيادآور اســـت. كســـاني كه از عمل جراحي خود راضي نيســتنـد بارها و بارها زير تيغ پزشــكــان مي‌روند تا بالاخـــره به كمــال زيبايي مد نظرشان برسـنـــد. اما در نهــايت ممكن است شبيه به انســـان‌ـــها نبـــاشيد و به بدن و پوست‌تان آســـيب‌هاي جدي وارد كنيد.

جوسلـــين ويلدنـ‌ـاستـاين، زني امريكايي اسـت كه جراحـــي‌ـــهــاي پلـــاستـــيك او را به شهـرت رسـانـده اسـت. او آنقـدر صورتـــش را جراحـي كرده كه ديگـر شبـــيه به انــسـانــ‌ـــهـــا نيسـت و حدود ٤ ميلـــيون دلار خرج اين دسـتــاوردش كرده اســت.

جراحي زيبـايي مســـيري خطرنـــاك براي رسـيدن به زيبـــايي اســت و ممكن است مرگ فرد را رقم بزند. اين عمـــل تغييرات فاحشــي در ظاهر شما ايجـاد مي‌ـكند و اين ظاهـر باطــن شمــا را منـعــكـس نمي‌ــكـند. در رسيدن به تكـامـل، زيبـــايي نبايد اولويت اول ما باشد. بايد عيبـ‌ــهـا و نقص‌ـهـاي‌ـمان را دوست داشته باشـيم.

تغـيير ظاهــر شمـــا را كامـــل و زيبا نمـي‌كـــنــد. بســـياري از افــراد ظاهــرشان را تغيير مي‌ـــدهـنــد بدون اينكه بدانند آنــها به نوبه خودشـان زيبــا هستـنـــد و بايد ظاهر و خصوصياتــي را كه با آن به دنيا آمـــدهـــ‌ــانـد بپـــذيرنــد. الـــبتـه اگر با مشكــل خاصــي روبهـــ‌ــرو شده‌ـــايد و بايد براي اصــلـاح آن سراغ جراحـــي زيبايي برويد به هر طريقــي كه مي‌ـــشود اين كار را انجــام دهـــيد. افــرادي هســـتـند كه به خاطـر بيني‌شان مشـــكل تنـفســي دارنـد؛ در اين مورد عمل بينــي توصيه مي‌ــشود.

عوارض عمل های زیبایی بعد از مدتی در چهره

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.