عوارض ژل بهداشتی بانوان و راه درمان

ژل بهداشتی بانوان عوارض خاصی ندارد بلکه باعث می شود نوعی قارچ در در ناحیه تناسلی خانم ها یافت می شود زیاد نشده و زنان دچار عفونت در ناحیه واژن نشوند بیشتر خانم ها از شلوارهای تنگ استفاده می نمایند و همیشه ناحیه تناسلی مرطوبی دارند که باعث رشد این قارچ می شود در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر عوارض ژل بهداشتی بانوان و راه درمان را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: كـانـدیــدیاز یا واژینیــت كانــدیــدایی یكــی از شایـــع‌ــتــریــن عفونتــ‌هـــای زنانه بهـ‌شمـار می‌آیـــد، طوری كه اغلــب خانــمـ‌ها تا سن یائسگی بارها آن را تجربه میـــ‌كـنند. این بیمــاری قارچی كه با ترشـــحات سفــیـــد رنـــگ و پنیریـ‌ـــشكــل، خارش و الــتـهــاب ناحـیـــه تنــاســـلی همراه اســـت معمولا براثـر افـــزایش رطوبت، گرما، تعـریــق، لبــاسـ‌هـــای زیـــر تنـــگ و شلوارهـای چســبان ایــجاد میــ‌ــشود.

در مسـافـرتــ‌ـــهـا نیز باتوجه به ایــنــكه مجـبور هســـتـیــد ساعـتـــ‌ـــهای طولانـی در اتومبــیـــل یا هواپـیـما و. . . بنــشیـنیــد، میـزان گرما و تعریــق بالــا میـ‌رود و رشد قارچـ‌هـا افـزایـــش پیــدا میــ‌كـنـد. به همــیــن دلیل است كه بروز كاندیـــدیـــاز طی مسافـرت بیـشــتر می‌ـشود، امـــا جای نگــرانـی وجود ندارد چراكـــه میـ‌توانــیـد با چند راهـكار ساده از ابـتــلا به ایــن بیـماری پیــشگـیری كنید. دكتر شیــریــن قاضـــی‌ــزاده احسایی، فوق تخصـــص زنان و زایمان و اســتاد دانـــشگـاه علوم پزشكی تهـــران شمـا را در این زمـیــنــه راهنمـــایی می‌ــكــنــد.

ایـــن قارچ ریشهــ‌كــن نمـی‌ـــشود!

كاندیـدا نوعی قارچ است كه در محیـط، روی پوست، داخل حفره دهـــان، واژن و. . . به وفور یافـت میـــ‌ــشود. به عبارتی ایـن قارچ جزو فلور طبـــیـــعـــی و غیر بیــمـاریـــ‌ـــزای بدن به شمـــار میــ‌ــآید. با ایـــن حال گاهـــی اوقات تحـــت شرایط خاص، میـزان رشد آن افــزایــش پیــدا میـ‌ـكنـــد و باعــث بروز بیــمـاری می‌ــشود كه در ایــن صورت نیاز به درمـــان وجود دارد امــا توجه داشـــتـه باشــید كه هیــچـــ‌ــگاه نمـیــ‌ــتوانیـم این قارچ را بهـــ‌ــطور كامــل از بین ببریـم بلــكـــه فقــط میـ‌ـتوانیـــم از رشد بیــ‌رویه آن جلوگیـری كنیم.

چه علــائمی دارد؟

از آنـجــایی كه ایــن قارچ در حالت طبیــعـــی در بدن یافــت میـ‌شود، نمی‌توان كاندیدیاز را از طریق كشت تشـــخیــص داد، بلـــكـه فقـــط از روی مشـــخصات ظاهـری عفونت می‌توان به آن پی برد. كانــدیدیاز معمولا با خارش و سوزش شدید، ترشـــحـات سفـیـــد رنـــگ، غلـیظ و نسبـتـا خشك و پنـیـــرمــاننــد همراه اسـت. در معـــایـــنات نیـز ترشحـات، قرمزی و التـــهاب دسـتـگـــاه تناســـلی و داخـل واژن قابل مشـاهده اســت. این بیــمـــاری در آقایـان هم ممكــن اســت دیـده شود امــا احـــتـــمـــال آن بسیـــار كم اســـت. از علـــائم آن در آقــایـان میـــ‌توان به التهــاب، قرمزی، سوزش، خارش و بعــضا پوستــهـ‌ـــریزی و ترشحـــات سفیـــد رنـــگ از دســتگاه تنــاسلی اشــاره كرد.

عامل شمــاره 1: دیـابــت و قنــد

یكـــی از عوامــلی كه شرایـط را برای رشـد ایـــن قارچ مهیا می‌ـكنـد، دیابـت كنتـرلــ‌ـنــشـده است. الــبــتـــه مصـــرف زیـاد مواد قنــدی توسط افراد غیـــر دیابــتــی نیـز می‌ـتوانــد باعـث افـــزایــش میـــزان گلـیـــكوژن (نوعی قنــد مركــب) واژن و رشد ایــن قارچ شود، بنابرایــن برای پیشگـــیری از ایـن بیـــماری بایـــد قنـــد خون را تحـت كنترل درآورد و از زیادهــ‌ــروی در مصرف مواد قنـــدی خودداری كرد.

عامـل شماره 2: آنـتـــی‌ـبیوتیكــ‌هــا

مصــرف آنـــتیــ‌بــیوتیكــ‌هـا نیز میــ‌توانـــد باعـث افـزایش رشـد قارچ در واژن شود. درواقـع آنـــتی‌بیوتیك‌ها علـاوه بر از بیـــن بردن باكتـریـ‌ـهــای مضــر باعـــث نابودی باكــتری‌ـهـــای مفـــید نیـــز میـــ‌ـشوند. این در حالی اسـت كه باكتــری‌ـهای مفیـد جلوی رشد بیـــ‌ـــرویه قارچ‌ـــهــا را می‌ـگــیرنـد، بنابرایـن با مصـــرف آنتـــی‌بیوتیـك، تعــادل فلور میكـــروبی بدن به هم میـ‌ــخورد و قارچــ‌ها فرصـت رشـد پیـــدا می‌كنـنــد. پس اگـــر مسـتعــد كاندیــدیاز هسـتـــیـــد و به هر دلــیـل بایـد آنـتیـــ‌بیوتیـك مصرف كنیــد، بهـــتــر اســـت به‌ــطور همـــزمــان از كرمــ‌ــها یا شیـــافـ‌ــهـــای ضد قارچ واژن ازجـملــه كلوتریـمـازول، میكونازول، نیســتـــاتـــیـن و. . . اســتفـــاده كنـــیـد.

عامـــل شمــاره 3: ضعـــف سیستم ایـــمنـــی

بیـــماریـ‌ــهـا و داروهای تضعیــف‌ــكــنـنـــده سیســـتم ایـمنی نیـــز فرد را مســتعـد رشد قارچ میـ‌ــكـنـند، برای مثال مبتـــلایـان به بیمــاریـ‌ــهـای ویروسی شدیـد همـــراه با تب، مبتلایـــان به لوپوس و كسـانی كه پیوند كلیه داشـتــهــ‌ـــانـد و مجـبورند از داروهای سركوب‌ـــكنـنده سیــســتم ایـــمنـی مثـل كورتون اسـتفاده كننــد، بیـــشـتر دچار كانـدیدیـاز میـ‌ـشوند.

عامـــل شماره 4: قرص ضدبارداری

یكی دیـــگــر از عوامـلـــی كه رشـــد قارچ را زیاد میـــ‌ـكـنـد، مصـرف قرصـ‌های ضدبـــارداری اســـت زیــرا ایـــن داروها گلیكوژن واژن را افزایـــش میـ‌دهـنــد، بنـــابـرایـــن خانــمــ‌ـهایــی كه مســتــعــد عفونت قارچـــی هســتنـد بهتـر اســت از دیـــگــر روش‌ـهای جلوگیری استـــفاده كنــنـــد تا بیمـــاریـ‌شــان عود نكـــنــد.

عامل شمــاره 5: Ph اسـیدی

اسیدی بودن Ph واژن از دیـــگـر عوامــل مســـتعـــدكـــنــنده رشد قارچ است. این قارچ معـــمولا در نیــمــه دوم سیكل قاعـــدگـی یعــنی قبــل از عادت‌ــمـــاهـــانــه رشد می‌كـند، درست وقتـــی كه Ph بدن خانـمـ‌ها اسـیدی می‌شود. در این شرایط استفـــاده از مواد قلـــیــایی مثـل جوش شیرین بسـیــار رقــیـق در ناحیــه واژن میــ‌ـتواند جلوی عود بیماری را بگـــیـرد. برای این منـظور بایــد در یك بطـــری آب جوشیده ولرم به انـدازه نوك قاشق چای‌خوری جوش شیـریــن بریـزیـــد.

ایـن محلول را میـ‌توانید با استـــفاده از دوش‌هـــای واژیـنال (موجود در داروخانـه) مصـــرف كنیـــد. الــبـتـــه اغــلـب دوش‌های واژینــال همراه با بتادین به فروش می‌ـرسنـد. بتــادیـن نیز خود باعث از بیـن رفـــتــن باكتریـ‌ــهای مفید می‌ـــشود و فقط در شرایط خاصی باید از آن استـفاده كرد. بنــابرایـــن بهــتــر است بتـــادین را مصرف نكنـیـد و فقـــط محلول جوش شیـرین را داخـــل دوش واژینال بریـــزید. اگـر بیـــماریـ‌ـتــان شدید اسـت هر شب میـــ‌توانــید از این محــلول اســـتفـاده كنـید. در موارد خفـــیفـــ‌ـتـــر و عودكـــننـده نیـز هفتــه‌ـــ‌ــای یك بار مصــرف كفایت می‌كنـــد.

عامـــل شماره 6: گرمـا و رطوبت

از دیـگــر عوامــل تشـدیدكــنـنـده كاندیدیـاز میــ‌توان به گرما و رطوبت اشــاره كرد. درواقـــع خانـــم‌هــایـی كه لبـــاس‌ـهـای تنـگ و چسبـــان میـ‌ـــپوشنـــد و فعالــیــت بدنـی و تعریــق بیش از حد دارنــد بیـــشتر به ایـــن بیـماری دچــار میـــ‌ـــشوند، پس برای جلوگیری از ابـــتلا به آن بایـد از پوشیـدن لباســ‌هــای تنـگ و چســـبان خودداری كنید. اگــر هم مجــبور هســـتـیــد در محیـط كار شلوار بپوشیـد، بایـد از شلوارهای پارچه‌‌ـای و گشــاد اسـتفاده كنید، لباس زیــرتــان هم باید حتما نخـی باشـــد تا رطوب بدن را بگــیـرد، همــچـنیـــن باید لبـــاس زیــر خود را حداقـل یك تا دو بار در روز تعویض كنید.

اسـتفاده از سشوار برای خشك كردن ناحیـــه تنـاســلـــی نیـــز برای بعـضــی از افـــراد كمكـــ‌كـنــنده است. آقـایـــان هم در صورت ابتلـا به كانـــدیدیــاز بایـــد از لبــاس‌ــهای نخی و گشاد استـــفــادهـ‌كــنـــنــد و ناحیـــه تنــاســلــیــ‌ـشــان را خشـــك نگـــه دارنــد، همچـــنــین باید قندخون‌ـشـــان را تحــت كنـــترل درآورنـــد و در صورت علامـتـــ‌ـدار شدن از پمـادهــای موضعــی ضدقـارچ اسـتـفاده كنــنـد.

پروبیوتیــكــ‌هــا به كمــك شما میـــ‌ـــآیـند

مصـرف تركیبــات پروبیوتیـك به جلوگیری از ایــجاد كاندیــدیـــاز كمك میـ‌ـــكــند. ایـن تركــیبـــات امـــروزه در بسیاری از محصولات به‌ـخصوص مواد لبــنی به كار میـــ‌ـروند، الــبـــته مكمـلــ‌ـــهـای پروبیوتیـك نیــز در داروخانـــهـــ‌ـها موجود هسـتنـــد و میـ‌توان در موارد شدیـــد از آنـــهـــا بهره برد. این تركـــیــبات، تعـادل میـكروبی را بهــ‌ـــنفـــع باكــتـــری‌ـــهـای خوب تغـیـــیر داده و رشـد قارچـ‌ها را مهــار می‌ــكـنند.

قبل از مســافـرت چه كار كنــیــم؟

در زمـــان مســـافـرت طولانـی توصیــه میـــ‌ـشود از نوارهــای بهداشـــتـــی روزانــه اسـتـــفاده كنیـد. ایــن نوارها بسیــار نازكـ‌تــر از نوار بهـداشـــتـی قاعـدگـــی هستـــند و به خوبی رطوبت بدن را میــ‌ــگـــیـرنــد، همـچنـین توصیــه می‌شود قبــل از سفـر مصــرف تركــیـبات محرك مثــل ادویهـــ‌ـجات تند و مواد قنـــدی را كاهــش دهــیــد و همواره ناحـیــه تناسلی را خشـك نگـــه دارید. اگــر هم واقــعــا مستعـــد بیـمـاری كانـــدیـــدیــاز هستـید، می‌ــتوانـــیـــد برای پیشگیــری قبـل از سفـر از تركیبــات دارویی مثـل پمــاد یا شیاف ضدقــارچ استفـــاده كنیـــد.

ژلـ‌ـهای بهداشتـــی بانوان؛ مفیـد یا مضـــر؟

ژلـ‌ـــهـــای مخصوص شستـــ‌وشوی بانوان نیز به حفــظ بهــداشت ناحـــیـــه تناســلـی كمك می‌ـــكـنــنـــد. كسـانـــی كه زمـــینـــه كانـدیـــدیاز دارند، می‌ـتوانـنـــد انواع قلیایـی ایـن ژلــ‌ــهـــا را از داروخانه تهـیـــه و مصــرف كننـــد. در حال حاضر شیـافــ‌ــهـای واژیـــنال حاوی تركیبــات پروبیوتیـــك نیـز در داروخانـه موجود است. این شیــافــ‌ـــهــا در ابـــتدای واژن قرار داده می‌شوند و رشــد قارچ را مهــار میـــ‌ــكنند.

دارو فقــط با تجویز پزشـــك

داروهای ضدقارچ بهتـــر اسـت با نظـر پزشك مصرف شوند. ضدقارچ‌هـای خوراكـی معـــمولا از تركیبات آزول به دســـت می‌آیـنـــد؛ ازجــمـــلـه فلوكونازول، ایــتراكونازول و كتوكونازول. بعضـــی از این تركــیـبـــات مثل فلوكونازول در یك نوبت مصـرف می‌ــشوند و بعضـــی دیـگر مثـل ایتـــراكونازول و كتوكونازول بایـــد روزی یك تا دو بار برای چنـــد روز مصـــرف شوند، بنـابـــرایــن تمامـی داروها احـتیـــاط خاص خود را دارنـــد و بعـــضی از آنـها اگـر زیـــاد مصرف شوند روی كبد اثـــر می‌گذارنـد، الــبـتــه به‌ــجـــز آزول‌ـهــا از تركـیـــبـات نیســتاتــین نیــز می‌توان اسـتفـاده كرد. داروهای ضدقـــارچ موضعی مثل كلوتریمازول، میـكونازول و. . . نیـز به صورت پمـاد و شیـــاف موجود هســتنــد.

عوارض ژل بهداشتی بانوان و راه درمان

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.