عوض شدن رنگ ترشحات مهبل (واژن) دلیل و درمان

ترشحات مهبل به دلیل رشد و زیاد شدن قارچ می باشد علائم قارچ مخمر در واژن غلیظ شدن مایع واژن می باشد بوی ترشحات در این حالت نیز بد شده و در این حالت دستگاه تناسلی شما دچار عفونت قارچی شده است و باید به پزشک مراجعه نمایید در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر عوض شدن رنگ ترشحات مهبل (واژن) دلیل و درمان را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش مجله دانستن: دکــتـر بوریــس، ترشح واژن را به عنوان مایــع منتـــشر شده توسط غدد در واژن و دهـــانـــه رحم توصیـف می کنـــد ؛ ایــن مایـــع، سلول های مرده و باکتــری ها را به خارج از بدن حمـــل می کنـــد و به ترشــحـات واژن کمــک می کند تا واژن را تمـــیز نگه داشته و ازعـــفونت جلوگیری کنـــد.او همـــچنـیـن می گوید:ترشحـات طبـیعی واژیـــنـــال در مقدار و محـدوده رنـــگ از روشن تا شیری،ترشح سفید متــفـاوت اســت ؛ ترشـح، ممــکــن اسـت یک بوی ملایم نیز داشــتــه باشد، اگرچه بوی بد ، علامتــی از عفونت است. زمـــانی هایـــی وجود دارد که مقـــدار ترشح می تواند تغییر کنــد .ترشــحـــات واژن
بلافــاصله پس از عادت ماهــانه، تقریـبــا هیــچ ترشــحـــی وجود ندارد ، دو تا سه روز پس از پایـان عادت ماهـــانـه، یک ترشــح ضخیم و سفـید وجود دارد چند روز بعد، تغییرات سازگــاری ایــجـاد میشود، که بیـــشـــتر شبیه مخـاطی به نظـــر می رسد. قبل از تخمک گذاری،ترشـح واضح و چسبــنـــده اسـت، و قبــل از دوره بعــدی،ـترشح ضخـیــم و سفید اسـت ایـنـها توضیحات مخــتصری بود در مورد ترشـــحــات واژن که در ادامـــه این بخــش از نمـنــاک به تشـــریح علـــت و معــنـای رنگ های مخــتـلف آن خواهـــیم پرداخـــت.


چند نوع ترشــح واژنــی وجود دارد و علـت ترشحات واژن چیـــســـت

علت تغـیــیـرات در ترشحــات واژن چیســت
ترشـحـات واژن در دوران بارداری، نازک، سفید، شیـری و دارای بوی ملایــم است مقـدار ترشـــح نیــز در دوران بارداری افزایـــش می یابـــد با ایــن حال، در دوران پیری و یائسگـــی، ترشـــح به دلــیـل کم بودن میزان اســـتــروژن ،کاهش می یابــد موارد زیــر ممکـــن اســـت سبـب کاهـــش میـــزان استـــروژن و کاهـــش ترشـــح واژن شوند :

داروها یا هورمون هایـی که در درمان سرطان پسـتان، انــدومتــریوز، فیبــروئید یا ناباروری اسـتــفـاده می شود.
جراحــی برای تخــریب تخمـــدان.
درمان رادیواکتــیو، برای ناحـیـه لگـن.
شیـــمـی درمـــانـــی.
اسـترس شدید، افــسردگـی یا تمرین شدید.


دلـــایل مخـتلف ترشحات واژن

چه تغـیـیراتــی در ترشـــحـــات واژن نگران کننــده اســت

تغیـیر در بوی ترشحـات واژن
تغــیـــیر در حالـــت ( اگــر ترشـحـــات شمـــا تکــه پنیری، کفـــی و حبــاب دار باشــد غیر طبـیعـی است.)
تغـــییـر در رنـگ ترشـــحات واژن که به آن خواهیم پرداخت.
تغـیـیـر در غلــظـــت ترشـــحات واژن
تغییـر در انــدازه ترشـــحات واژن
ترشحــات همـراه با درد، سوزش یا خارش در ناحـــیـــه واژن

 


آیـا تغییـر رنگ در ترشحـــات واژن نگران کننــده اســـت

رنـــگ ترشحـــات واژن به معنــی چیــست و علت هریک کدام است
ترشـــح سفیــد:
اگـر ترشحـــات ضخیـــم و سفید همــراه با علائم دیـــگـــر مانــند خارش، سوزش و تحریـــک باشـــد، احتــمـــالا عفونت مخمـــراســت اگر نه،ــترشح طبـــیـــعی اسـت.


علت رنـــگ سفیــد ترشحات واژن

علـــت ترشحات واژن به رنــگ زرد مایـل به سبــز
ترشــحــات واژن با رنــگ زرد مایل به سبـز همراه با کف و بوی زیــاد:
ایـن نوع از ترشـحات واژن می توانـــد در اثر نوعی عفونت به نام عفونت تریــکوموناس ایـــجــاد شود. در ایـن وضعـیــت حسمـی کنـــیـد که به طور مدام حبـاب از واژن خارج می شود؛ در صورت بروز این ترشــحات حتمـــا به پزشــک مراجـــعـه کنـــید؛ چرا که عدم درمـــان می توانـــد به ناباروری و عفونت های لگــنـی منـــجر گردد.
علـت ترشـــح زرد رنــگ واژن
ترشح زرد،ترشــح غیــر طبـــیعـی است، زیـرا ایــن نشـانــه ای از عفونت باکـتـــریـــایی یا عفونت منتقـله از راه جنســی اسـت.


تشـــخـیص انواع ترشحات واژن و علت آن

علت انواع ترشـــحات قهوه ای رنگ واژن
ترشــحـــات قهوه ای ،ممـکـن اسـت از عادت ماهــانــه نامنـظـم ایــجاد شود اگـــرتـرشـحــات قهوه ای ادامـــه پیـدا کند ، بیمار بایــد وقت ملاقات با یک متـــخصــص را برای چکــاپ خود تعیین کنــد چرا که در برخـــی موارد ایـــن ،می توانـــد نشـــانه ای از سرطــان رحـــم باشــد علـــاوه بر این، در طی یائسگـــی، یک زن نبایــد هیــچ نوع خونریــزی واژینـال داشته باشد ،که ایــن هم می توانــد، نشـــانـــه سرطـان رحـم باشد.
ترشحـات واژن به رنــگ قهوه ای روشن
چند دلیل که چرا ترشحـــات واژن یک زن ممکــن اســـت به رنگ قهوه ای باشد وجود دارد که شایـــع تریـن آنــها بارداری و یائسگی اســت.

بارداری :ترشـح قهوه ای مایــل به صورتـی از نشـانـه های اولیه بارداری است.
یائسگی :یائسگــی ممکن است سبب تخـلیـه قهوه ای روشن، صورتی، یا ترشحات زرد شود در بعضـی از زنان، ایـن ترشـــحـات ممــکــن اســت سنــگین و ناراحـــت کنــنــده باشـد.
خونریـزی لانـه گزیـــنی :یکـــی دیگر از نشانـه های اولیــه بارداری یا همان خونریـزی لانـــه گزیـنی تغـییــر در رنگ ترشحـات است که توانـد قهوه ای روشن، صورتـــی یا قرمــز باشد که معـمولاً 10 – 14 روز پس از لقاح ایجـاد می شود .


بارداری یکـی از دلایل تغیـــیر رنگ در ترشــحـات واژن

دلایـل ترشحــات قهوه ای تیـــره واژن
به هفـت دلـــیــل ممکـــن است یک زن ترشحـــات قهوه ای تیره را تجربـــه کند.

خونریـزی آنـدومتر
بارداری
بیـمـــاری الـــتـــهــابـی لگـن
تخـمـــک گذاری
سرطــان دهـانه رحم
یائسگـــی


سرطان دهـانـــه رحم یکــی از دلایل تغیـیــر رنگ در ترشحـــات واژن

آیا ترشــح سبــزرنـــگ واژن طبـیـــعـی اســـت
داشـتـــن ترشح سبـــز ،طبـیعـی نیـــست این علـامـت عفونت باکتـــریایـی یا عفونت منـتـــقــله از راه جنســی اســـت ؛ کسی که ترشـح سبز دارد ، بایــد متخصص او را ببـینـــد.
ترشـــحات خاکـــســتـری رنـگ واژن با بوی تعفــن
ترشحات خاکـستری و بد بوی واژن به دلـــیل به هم خوردن تعـادل نوعی باکتری به نام گاردنــرلــا در واژن بوجود می آیـد. به گفتــه ی متـخــصصـــان زمـــانـی که واژن در اثر عوامل بیرونی قلـــیـایـــی شود ایـن باکتری بیــش از حد در واژن رشـد کرده و باعـث این ترشـــحــات می گردد. رابـطــه جنـــسی مکـرر با تخـلــیـه منــی در واژن باعث به هم خوردن اسـیـدیـتـه ی واژن شده و ایــن عفونت ایـجـاد می شود.


علـت بوی بد و تغـــییر رنـگ در ترشــحـــات واژن چیست

علـت ترشـــح عفونت مخـــمـر واژن
ترشحـــات عفونت مخـمــر ،بعـــلت افـــزایـش قارچ در واژن ناشی می شود ؛ نشانــه های ترشح عفونت مخـــمــر، شامـــل ترشــح ضخـیم، سفــید،پنـــیـری مانـــنــد، همراه با خارش، قرمـــزی، تحریـــک و سوزش اسـت. تقـریـبا 90 درصد از زنـان، در بعـــضـــی از مراحل زندگــی خود، یک دوره عفونت مخــمــر دارنــد.
عفونت های مخـــمـری، مسری نیـــسـتنـــد، و کرم ضد قارچــی بدون نسخه برای اســـتفـــاده بیمــاران در دسـترس است اما اگر نشانـــه ها ،با درمان بهبود پیـدا نکنـــد یا بیــش از چهـــار عفونت مخــمـر در یک سال وجود داشـــتـــه باشـد، او باید متخــصــص خود را ببیــند .

عوض شدن رنگ ترشحات مهبل (واژن) دلیل و درمان

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.