عکس احمدرضا عابدزاده در کنار دختر و داماد رهام

احمدرضا عابدزاده دروازه بان سابق تیم ملی یک دختر به نام نگار دارد که به تازگی با رهام ازدواج نموه است او عکس دختر و دامادش ا در فضای مجازی منتشر نموده است عابدزاده یکی از بهترین دروازه بان های تیم ملی در ایران می باشد در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر عکس احمدرضا عابدزاده در کنار دختر و داماد رهام را در سایت دانستن خواهید دید با ماهمراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: احمدرضا عابدزاده دروازه بان سابق تیـم ملـــی کشورمان, دارای دو یک پســـر و یک دختر است.پسرش امــیـــر عابدزاده که در خارج از کشور مانـنــد پدرش دروازه بان می ملی اســت و دختـرش نگــار عابدزاده که مدتــی است ازدواج کرده اســت.عکـــس جدیـدی از احمدرضـا عابـدزاده به همـــراهـدخترش نگار و دامادش رهـام منــتشـــر شده است که در ادامـه مشــاهــده می کنیـــد.


احـــمدرضا عابــدزاده

احـمدرضـــا عابـدزاده و دخــتــرش نگــار و داماداش رهـــام

بیـــشـتر بدانیـــد: عابـدزاده با یک دســـتیار خارجی، مربـــی گلــرهـــای تیـم امــیــد

احـمدرضا عابـــدزاده به احــتمـال فراوان همراه با یک دســـتیــار خارجی مربـیـــگری دروازه بانـان تیم امــیـد را برعــهـــده می گیرد.

بعد از کش و قوس های فراوان و رایزنـــی با برخی پیـــشــکسوتان فوتبال ایـران سرانجــام مسئولان تیـــم امـیـــدبه روزهـای انــتــخــاب دســتـــیاران زلـاتـــکو کرانچار منــتــهـی شده اســت. در ایـن خصوص طبـق اعـلـام حســـیــن کلانـی، عضو کمیــته فنـی فدراســیون فوتبــال با احمدرضا عابـــدزاده توافـــق شده تا به عنوان مربـــی دروازه بانـــان کارش را آغاز کنـــد.
احمـــدرضـــا عابـدزاده مربی گلـــرهــای تیم امــید

الـــبتـه عابـــدزاده به عنوان مربی گلـرهـــا تنـــهــا نیست و قرار اســت یک دستــیـــار خارجـی نیـز داشته باشـد.به عبـارت بهتــر عابـدزاده و یک مربــی خارجـی گلـرهـا که زیـر نظـــر او کار می کنـــد، امور مربوط به تمـرین دادن گلــرهای تیــم امــیــد را زیر نظـر می گیـــرند.

بر اساس اعـــلـام کلانـی سایــر دســـتــیـاران کرانـــچـار نیـز تا پایـان هفــتـه جاری نهــایــی خواهــنــد شn.

بد نیــســـت بدانید: احـــمـــد و امیر؛ عابدزادهـــ‌ـــها در تیمـ‌ملی به هم رسیدند

امیر عابـدزاده برای اولین بار در تمـرین تیـــم ملی حضور یافــت. او هم در سالن پک و هم در زمین چمــن حضور فعالــی داشت.

گلـر ایـــرانی تیـــم ماریــتیـــمو پرتغـال حضور فعال خود در تمریــنـات تیـــم ملــی را آغاز کرد. او ابتدا به همـراهـسایــر ملـیـ‌ـپوشان در مرکز پک به تمـــریـــن پرداخت و پس از آن به همـــراه دیــگـــر رقـبای خود در زمیـن چمــنـپــژوهشگاه نفـت حضور یافــت و به تمـــریـــن پرفشـــار پرداخـــت.

نکــته جالـــب دربـــاره امــیر ایـنکـه همان طور که در تصویر پیداســـت وی تمـــرین خود در مرکـز پک رابه یاد گلر اسـطوره ای تیـــم ملی برگزار کرد جایی که تصویر احمدرضـا عابـدزاده به دیوار نصــب بودو همه را به یاد بازی های ماندگــار ایـــن دروازه بان بزرگ انداخـــت.


امیـــر عابدزاده

عکس احمدرضا عابدزاده در کنار دختر و داماد رهام

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.