عکس الهام غفوری همسر سیروس مقدم

الهام غفوری تهیه کننده فیلم های سینمایی و سریال های مختلف در تلویزیون می باشد الهام غفوری همسر سرویس مقدم کارگردان ایرانی می باشد او سریال پایتخت را کارگرانی نموده است الهام غفوری تهیه کننده سریال پایتخت می باشد در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر عکس الهام غفوری همسر سیروس مقدم را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

الهام غفوری همســـر سیـــروس مقدم

الهام غفوری و همـســـرش سیـروس مقـــدم 20 سالی اســت که ازدواج کرده انــد و یک پسـر 15 سالـــه به نام سهـیل دارنـد.

غفوری تاکـــنون تهـــیــه کنـنـــده سریـال هایـــی چون پایتخـــت، تاثریــا، دیوار، میـکــائیل و … بوده اســت؛ سریــال هایی که مقـــدم آنــهـــا را کارگـردانی کرده و جزو بهتریـن آثارش نیز هسـتنـد. غفوری روزی هزاران بار خدا را به خاطــر زنــدگی که دارد شکر می کند.

از آشـنایی تان با آقــای مقــدم بگوییــد و ایـــن که چگونه این آشنــایـــی به ازدواج منـجر شد؟

در سریال شیـخ مفیـد منـــشی صحـنـه بودم. در ابتـدا کارگردان کار یک نفـر دیـگر بود، امـــا بعـــد از مدتی کارگـــردانـــی به آقـــای مقدم سپـرده شد. سر همیـــن کار بود که با هم آشـنـــا شدیـــم. بعـــد از آن هم در سریـال هایـی مانـند روزهای افــتـــخار، روزهــای زنـــدگی و… با آقای مقـدم همــکــاری کردم و تاکـنون در حدود 40 فیـــلـــم و سریال در کنـار هم بوده ایــم. من از ابـــتــدا به کار تولید علـاقـه مند بودم. با حرفـــه منـــشـی صحــنــه شروع کردم، امـا در ادامــه دســـتــیـاری کارگــردان، مشـــاور کارگـردان، برنـــامــه ریزی و… را تجـربه کردم.علاقه ام از ابــتدا حوزه تولید بود و هیـــچ وقت دوست نداشــتـــم بازیگر یا کارگـردان شوم. تجربـه زیادی کسب کردم تا ایـــن که تهیـــه کننده شدم.

از زمانــی که با آقای مقـدم آشنا شدیــد تا ازدواجتــان چقدر زمان بُرد؟

تقـریبـــا یک سال و نیـم.

پس شمـــا هم معـــتــقـدیـــد در ازدواج نبــایـــد عجله کرد؟

بلـــه دقیقــا! باید زمـانـــی باشد تا آدم ها یکـدیگر را بشنـاسنـــد. ایـــن شنـاخت برای شروع زنـدگی مشتـرک لازم اسـت. زن و مرد بایـــد آسـتــانـه تحمـــل یکدیـگر را محک بزنـــنـد و ببیـنـنـد آیـا می توانـنـد با یکــدیـــگــر کنــار بیـــایـنـــد یا نه. بخــصوص در حرفـــه ما که کاری شبانـه روزی اســـت. ازدواج من و آقای مقـدم حرفه ای بود. ما از همــان ابــتـــدا پذیرفــتــیــم مسـائل کاری را با مســائل زندگی قاطی نکنـیم. به گونه ای برنـــامـه ریـزی کردیــم که در زنـــدگی مشترک با مشـــکـل روبه رو نشویم.

واقــعـا وقتـــی از سرکـــار به خانه می آیــید دربـــاره کار صحـــبــت نمـــی کنـیـــد؟

نه ایــن که اصـــلــا صحـبت نکنیـم، اما وظایفمـان تفکیک شده است. سعـــی می کنیـم ایــن دو را با هم قاطی نکنیم.

شما از خانم هایی هسـتـــیــد که از همـســرشـان حمـایــت کامــل می کنند. آقـای مقدم حتـی تلفن همراه ندارد و شما جوابگوی تلفـن های او هستــید! ایــن حجــم کار برایـتان سخـت نیســت؟

آقای مقدم نه از تلـفــن همـــراه خوشش می آیــد و نه با تلفن صحـــبــت کردن را دوست دارد. کلا از تلفـــن فراری است برای همــین تلـفن همــراه ندارد، اما آدمی اسـت که مردم زیادی با او کار دارنــد، چه در رابطه با کارش و چه موارد دیگـر. بنابـرایــن یک نفر بایــد جوابگوی آنـهـا باشد و من ایـن کار را انـــجـــام می دهـــم.

گاهــی از حجــم تلفــن ها کلافــه می شوم، اما آقـــای مقــدم تمــایـــل دارد به همـــه تلـــفـن ها جواب داده شود. هم تلــفـن هایی که از طرف اهالی مطبوعات می شود و هم تلــفن هایی که مثلـــا از طرف آدم هایـی می شود که دوست دارند در کارهــای آقای مقـــدم بازی کنـند. تلاش می کنــم با روی خوش و صبوری به همه این تلـفـــن ها پاســخ بدهم.

بیـــن مطـبوعاتی ها شمــا به خانمــی مهــربان و صبور معروف هســـتــیـد و خب شایـد ایـــن از خوش شانســی آقـای مقـدم است که همــسری چون شمـا دارد.

(با خنده) من خوش شانس ترم. چون آقای مقدم خیــلی مرد خوبی اســـت؛ مهـربـــان، صبور، با گذشت و… شاید اخـــلاق او باعث شده که من ایـــن روحیه را در طول سال ها پیـــدا کنـم. این را بدون تعـــارف می گویم که او خیلـی خوب است. به آدم ها اهـــمــیـت می دهد. مرا آزاد گذاشــت تا هر چه را دوست دارم انــتــخـــاب کنم. هیــچ وقت با من مخـــالـــفـــت نکــرد و ایـــن باعث شد تا زنــدگی مان پیـشـــرفت کنـــد.

البتــه هر مردی دوست دارد که کارهایش را به همـســرش بسپـارد و خودش را راحت کند!

همــیشــه گفــته ام که آقای مقدم فقـط کارگـــردانی می کند و بقیـــه کارهــای زندگی به عهده من است. از خریــد و تعمـیـر ماشیـــن و تعـمیـرات خانه و… هر اتـفــاقــی که در زنــدگی می افتــد من بایــد به آن رسـیـــدگــی کنم. شرایط را طوری برایش مهـــیــا می کنم که او فقــط با اعصـــاب راحـت کارگــردانی کند و کارش طبق نظــم پیـش برود.

صحـبت های شمـــا که چاپ شود خیــلـی از مردهـــا آرزو می کننـــد همـســـری مثـــل شما داشــته باشنـــد!

اما خیلــی از خانــم ها هم از روش من خوششــان نمـی آید. امـــا من معتقدم که خیلـی نبــاید بین وظایـــف زن و شوهری تفکــیـــک شود. بزرگ تریــن اتـــفــاقـــی که بایـــد بیــن زن و شوهر رخ دهـــد، اعتـــمـــادسـازی است. اگر ایـن اتـــفـاق بیفــتــد خیلی از مسـائل حل می شود. خیـلــی به وظیـفه زن و مرد یا مردســـالـــاری و زن سالــاری اعتقـــاد ندارم. زنـدگی مشـتــرک بایـــد بر مبــنـای دوستـی و اعتــمـــاد بنا شود.

برخـی می گویند هما در سریــال پایتخت خانم غفوری اسـت. نقی معــمولا زیـر سایه همـا زنــدگـی می کنــد و بیـشتـــر اوقات بیـکـار است، اما همـا کار می کنــد.

امـا آقـای مقـــدم زیـــر سایه من نیـسـت. او خیلی فعال اســـت و برای زنـدگی خیـــلی تلاش می کند. بیـــشـتـــر طول سال سرکـــار است. معــمولا در یک سال دو سریـال می سازد. امـا من دوست دارم آقـای مقـدم در کنار پرکاری آثار موفقـــی هم بســازد. برای همـــین بهـــتــریـن هزینه را برایش می کنــم تا در زمـــان کار کم نداشـــتـــه باشــد. دوست دارم روبه جلو حرکت کنـــد. موفقیــت او باعــث افتـــخار من و پســرم می شود.

همه زنـــدگـــی ام تلاش کردم پا به پای او حرکــت کنم. معتقــدم زن نبــایـد از مرد عقـــب بمـــانــد. بایـد با هم حرکت کنــنـد تا تعادل زندگی برقرار بمـــاند.

شمــا مصداق کامــل ایــن گفتــه هســـتـیـد:پشت سر هر مرد موفق یک زن ایستاده اسـت.

ما یاد گرفـــتیـم در کنـار کار مشـــتـــرک، زندگــی مشتـــرک داشـتـــه باشیم و یاد گرفتــیم که هر کدام از ما چه سهـــمی از شکـــســت یا موفقـــیـــت داریم و ایـن را به رُـــخ یکــدیــگــر نمی کشـــیم. من باعــث موفقـیت آقــای مقدم نشـــدم، اما دوست دارم و تلاش می کنم که موفق باشد.

چقــدر از زندگــی احســاس رضـایـت دارید؟

روزی صد هزار بار خدا را برای زنـــدگی که دارم شکر می کنم. زنــدگــی ام را فوق الـعــاده دوست دارم و از آن احـــســـاس رضـایـت می کنـم.

عکس الهام غفوری همسر سیروس مقدم

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.