عکس بازی ایران و اسپانیا در جام جهانی 2018

بازی اسپانیا و ایران یک بر صفر به نفع اسپانیا تمام شد ما یک گل مساوی به تیم اسپانیا زدیم که با اشتباه هند یکی از بازیکن های ما این گل مردود شد همه ایرانیان را ناراحت کرد بیشتر بیینده ها و تماشاچی های فوتبال ایرانی بودند و با تمام وجود تیم ملی را تشویق می نمودند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر عکس بازی ایران و اسپانیا در جام جهانی 2018 را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: عـــلـــیــرضـــا بیـــرانوند، سیـد مجید حسیــنی، رامـیــن رضایــیـــان، احسـان حاجـ‌ــصـــفــی (۶۹- میـلاد محمدی)، مرتـضـــی پورعلی گنـجــی، امیـــد ابراهیـــمــی، سعیـــد عزت‌الــلــهی، کریم انصــاریــ‌ــفــرد (۷۴- علیـرضــا جهـانـــبخـــش)، وحیـــد امـیـری (۸۶- سامان قدوس)، مهــدی طارمـــی و سردار آزمون.

ترکــیـب اسپانـیـا: داوید دخـــه‌ـــآ، سرخـــیو راموس، پیــکــه، آلبـــا، کارواخــال، بوسکــتـس، سیلوا، ایـنیـسـتا (۷۱- کوکه)، ایـــسـکو، واســکـــس و کاستا (۸۹- مورنو).

نیمـــه اول

دقیـــقــه ۳: پاس در عمـق و بلـــنـد ایـــســـکو با مشـت بیـــرانوند از محوطه جریــمـــه ایران دفـــع شد.

دقـــیــقــه ۷: ضربـه ایــستــگاهـی اعـــلـام شده به نفـع تیم ملــی کشورمان توسط احــســـان حاج‌ـــصـفـــی روی دروازه اســپــانــیــا ارســال شد که پیکه توپ را دفـــع کرد و در ادامـــه هم شوت وحیـــد امـــیـری با اخــتــلــاف از روی دروازه دخــه‌آ به بیرون رفـــت.

دقـیقــه ۹: داوید سیلوا توپ را از جنـاح راســـت دروازه ایران به محوطه جریــمه فرستاد که توپ از روی سر همـه بازیکــنـان حاضـر در محوطه جریـــمــه عبور کرد و به بیرون رفت.

دقـــیـقـه ۱۲: فشار اسـپـانیـــایـــی‌ها و ارسالـ‌ـهـــای متــعــدد بازیـــکنـان این تیم از سمت چپ و راسـت دروازه ایران با دفع توپ خوب مدافــعـــان ایران همراه شد.

دقیـــقه ۱۵: شوت کریـــم انصاریـ‌فرد از کنــار دروازه اسپـانیا به بیـرون رفت.

دقیــقه ۱۷: پاس در عمق امیــد ابـــراهـــیمـــی پشــت مدافعـــان اســپـانـیــا به مهــدی طارمی رسـیــد که پاس در عرض این بازیـــکــن از مقـابـــل دروازه دخهــ‌ـآ رد شد.

دقیقـــه ۲۵: ضربـه ایـــســتــگاهـــی اعــلام شده به سود اســپانــیا، از فاصلــه حدود ۲۵ متــری توسط داوید سیلوا به سمت دروازه ایـران زده شد که بیرانوند ایــن توپ را در اختیــار گرفت.

دقـــیقـــه ۳۰: نفوذ بازیـــکـــنـان اســپـــانـیـا و پاســکـــاری خوب آنـــهــا در محوطه جریــمــه توسط رامـــین رضـایـــیــان به کرنر فرســـتــاده شد.

دقیقه ۳۱: ارسال آندرس اینــیـستــا با تأثیـــر پیــکه در محوطه جریــمه ایـران توپ را در منـــطقه شش قدم ایـــران به داوید سیـلوا رسانـــد که ضربه این بازیـکـن به صورت خطــرنـاک از روی دروازه بیــرانوند عبور کرد.

دقـیــقـــه ۳۲: شوت ایـسکو از پشت محوطه ایـــران با اختلــاف زیـاد به بیرون رفــت.

دقیــقه ۳۶: با کار خوب مهدی طارمـی و وحیـــد امیـــری، توپ در جناح راسـت به رامـین رضاییـــان رسید که ارســال ایـن بازیـــکن با ضربــه سر راموس راهـــی کرنـر شد.

دقــیــقـــه ۴۲: پاسکـــاری متـعدد بازیکنــان اسـپانــیــا توپ را در سمت چپ محوطه جریمه ایــران به ایســکو رســـانـد. پاس در عرض ایـن بازیکن در محوطه شش قدم به داوید سیـــلوا رسـید که شوت ایـن بازیـــکن با تکــل خوب مدافـعـــان ایران دور شد.

دقـیــقــه ۳+۴۵: بازهم تیکـی‌تاکـــای بازیـــکـنـــان اسپـــانـــیا پشــت محوطه جریمـه و یک و دوی سیـلوا با ایـسـکو ایــن بازیکن را در موقعیت شوت قرار داد که مدافعان ایــران برای چنـدمـــیــن بار به خوبی خود را در راه توپ قرار دادنـد و شوت بازیکن اسـپـــانـــیـــا را دفــع کردنــد.

نیــمـه دوم

دقــیــقـه ۴۹: کرنـر ارســـالی توسط ایــسـکو با ضربه سر پیکه همراه شد که توپ از روی خط دروازه ایــران توسط احـــســان حاجـ‌ـصـفی دور شد.

دقـــیقـــه ۵۰: شوت زیــبــایــی بوسکتـــس به زیـبـایی توسط علــیـــرضــا بیـرانوند راهی اوت شد.

دقیــقـــه ۵۱: پاس در عرض زیبــای ایـسکو توسط پورعلـــی گنـجی دور شد.

دقیــقه ۵۲: کارواخال به زیـبایـــی با دور زدن مدافــعـان ایــران توپ را با یک پاس کاتــ‌ـبک به ایــســکو رســـاند که ضربـه این بازیـــکـن به بالای دروازه ایران رفــت.

دقیــقـه ۵۴: پرتـاب اوت احــسان حاج‌صـــفـی در شلوغی محوطه جریـــمــه به کریــم انــصـــاریـ‌فـــرد رســـیــد که ضربه سر ضرب این بازیـکن با ختـــلـــاف خیـلـــی کم و بسـیار خطرنـاک از کنـــار دروازه اسـپانــیا به بیـرون رفـت.

دقــیقه ۵۴: پاس در عمق اینیستا در بیــن مدافعـان ایـــران به دیگو کاستا رســید که دفع توپ مدافـعــان ایـــران با برخورد به پای مهـاجــم اســـپـانیا وارد دروازه ایـران شد و اولیـن گل بازی به نام اســپـانـــیـــا ثبـت شد.

دقیـقه ۶۰: ارســـال امــیـــد ابــراهـــیمی روی دروازه اســـپانیــا با ضربه سر مهدی طارمی از کنـار دروازه به بیـرون رفـــت.

دقـیـــقـــه ۶۲: ارسال ضربه ایـــســـتگـــاهـــی تیــم ملی توسط رضایــیـــان در رفــت و برگـشـت در محوطه جریــمـه با ضربــه عزتــ‌اللــهی وارد دروازه اسپانــیا شد که داور ایـــن گل ایـــران را آفــســـاید اعـــلام کرد. کمـک داوران ویدئویی در ایـــن راه به کمک داور آمـــدنــد و به او گفـتنـــد که گل آفــســـاید بوده است.

دقــیـــقــه ۶۸: نفوذ زیبای ایــنیـــســـتا و پاس کات بک این بازیکـــن در موقعــیتـــی خطــرناک توسط پورعـلیـ‌ــگنـــجـــی دور شد.

دقــیـقــه ۶۹: میـلاد محــمدی به جای احـسـان حاج‌صـــفی وارد زمــین شد.

دقیقـــه ۷۰: کار تمــرین شده بازیـــکـنان اسپانــیا در محوطه جریــمه ایــران با شوت راموس همــراه شد که رامیـــن رضـایــیــان توپ را روی خط دروازه ایران با تکل مهار کرد و در ادامه داور خطــای بازیـــکـنـــان اسـپــانـیا را اعـلــام کرد.

دقیـــقـه ۷۱: کوکه به عنوان اولین تعویض اسپانـیــا به جای آندرس ایـــنـــیــستا وارد زمـین شد.

دقــیـقه ۷۴: کریــم انـصــاری‌ـــفرد جای خود را به علـیرضا جهــانـــبــخش داد و بازوبند کاپیــتــانی را که از حاجـــ‌صفی گرفـــتـه بود به جهانــبخـــش داد.

دقـیقــه ۷۵: سانـتـر زیبـــای وحیـــد امـیـــری از جنـــاح چپ ایـران با فاصلــه انــدک از مقــابل پای مهـــدی طارمی عبور کرد.

دقــیقـــه ۷۸: وحیـــد امـیــری به دلیل خطا روی کارواخال اولین کارت زرد بازی را از داور اروگوئه‌ــای دریـــافــت کرد.

دقیـقـه ۸۳: وحیـد امـیـــری به زیبــایـــی توپ را از بیــن پاهـــای پیـــکه عبور داد و سانـــتـر زیبــای او با ضربـــه سر مهـــدی طارمـــی در موقعیـــت بسیـار خطـــرنـــاک از روی دروازه دخـــه‌آ به بیـــرون رفــت.

دقیقـه ۸۶: وحید امـــیـــری جای خود را به سامان قدوس داد.

دقـــیقه ۸۹: رودریـــگو مورنو به جای دیـــگو کاســتـا به زمـین آمد.

دقیـقـه ۲+۹۰: امـــیـــد ابــراهـــیمی به دلیل خطـــا روی رودریــگو کارت زرد دوم بازی و تیـــم ملی کشورمان را از داور گرفت.

اسـپـــانیا با این برد همراه پرتـــغال ۴ امتــیـــازی شد و در صدر جدول قرار گرفــت. ایـــران ۳ امـتیــازی سوم اسـت و مراکش بدون امتــیـاز در رده چهارم ایـــســـتاده و حذف شده است. شاگردان کیـــ‌روش دوشنـــبــه ۴ تیــر در آخــریـن بازی مرحـــلـــه گروهی از ساعـــت ۲۲:۳۰ به مصـــاف پرتغـــال میـ‌روند.

عکس بازی ایران و اسپانیا در جام جهانی 2018

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.