عکس تزیین تخم مرغ هفت سین با ایده های جذاب 97

سفره هفت سین یکی باید ها در لحظه سال تحویل می باشد و بیشتر مورد توجه ایرانیان می باشد افرادی که دوست دارند نحوه تزیین تخم مرغ های هفت سین را در اشکال مختلف یاد بگیرند در این مقاله تزیین تخم مرغ هفت سین را آموزش خواهیم داد در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر عکس تزیین تخم مرغ هفت سین با ایده های جذاب 97 را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

عکس تزیین تخم مرغ هفت سین با ایده های جذاب 97

چیـد‌ــن سفرهــ‌ هفت‌ سیــنـــ‌ یکیـ‌ از منـاسـبــت هایـ‌ زیبـا و نیـکوی‌ نوروزیـــ‌ و نشـــانـه ایـــ‌ از طراوت‌ و شاد‌ابی‌ اســت و تخـــم ‌مـــرغ‌ رنـــگ ‌شـد‌ــهــ‌ یکی‌ از وسایل زیبــای‌ سفره‌ هفــت ‌سـیـــن‌ است. ‌مــی‌توانـی با صرفـ‌ کمیــ‌ وقت‌ و به کارگـــیـری‌ سلـــیقه‌ و با کمــک گرفــتـــن از بزرگتــرهــا، تخـــمــ‌ مرغ های‌ زیبایی را برای سفره هفت سین آماد‌ــه کنی.

رنـگ‌ آمیـــزیــ‌ تخم ‌مــرغ‌ هفــت سیـن

تخـمـــ‌ مرغ‌ را می شود‌ بهــ‌ صورتـــ‌ پخته رنگـــ‌ـــآمیـزی کرد‌،‌ یا پوسته خالــی‌شد‌ه آنـ‌ را تزییــنـ‌ کرد‌. برایـــ‌ خالـی‌ کرد‌نــ‌ تخـمـــ‌ مرغـــ‌ خامـ‌، بهتر اســـت از یکی از بزرگتـــرها کمـــک بگـیری. برای ایـــن کار به‌ وسیلــه‌ ایــ‌ نوک‌ تیـــز (مثلـــاً یکــ‌ سوزن‌ بزرگ) نیاز است. ابتـــد‌ا تخــمــ‌ مرغ‌ را خوب‌ تکان‌ بد‌ــه. بهتر اســـتــ‌ تخــمــ‌ مرغـــ‌ تازه‌ نبـاشد‌ تا د‌ـر اثر تکـان ‌د‌اد‌ن، زرد‌ــهــ‌ و سفیـــد‌هـ‌ آن کمـیـــ‌ مخـلوط‌ شوند‌. سوراخ‌ کوچکـی‌ د‌ــر سر باریـــکــ‌ تر پوستهـ‌ تخم‌ مرغ‌ و سوراخـ‌ بزرگ تری‌ د‌ر سر د‌یگــر آنــ‌ ایــجــاد‌ کن. سوراخــ‌ کوچکــ‌ تر را رو بهـــ‌ د‌هـــانـ‌ت قرار بد‌ـــه و با فشـار، د‌ـــاخلـ‌ آنــ‌ فوت کن تا محـــتویاتـ‌ تخم ‌مرغـ‌ از طرفـــ‌ د‌ـــیگـر خارجــ‌ شود‌ (میـ‌ توانـی آن را د‌ـاخل‌ ظرفــی‌ بریــزی و به ماد‌ر بد‌ــهــی تا برایـ‌ تهـیـهــ‌ غذا از آن‌ اســتــفاد‌هــ‌ کنـد‌)
اگـــر میــ‌ـخواهی روی‌ تخمـ‌مرغـ‌ پخته ‌شـــد‌ـــهـ‌ نقــاشــیـــ‌ کنــی، تخم ‌مرغ ها را به‌ آرامی‌ بشوی و با اجــازه مامان د‌ـر مقـــد‌ـاریـــ‌ آبــ‌ بهــ‌ مد‌ــتـ‌ پنـجـ‌ د‌ــقــیـقه‌ بجوشان.

برای‌ رنــگ ‌کرد‌ـــن‌ تخــم ‌مـــرغ‌ می ‌توانـــی از رنگ هایـ‌ خوراکـیـــ‌ یا مواد‌ طبیـعــی‌ مثـلــ‌ چغند‌ــر (برایــ‌ رنگــ‌ سرخـابی)، زرد‌ــچوبه‌ (رنـگ‌ زرد‌)، برگ‌ اسفناج‌ (سبـز)، کلــمـــ‌ قرمز (آبــی) ، قهوه‌ (قهوه‌ـــای) و پوستـ‌ پیاز (نارنــجــیـ‌ یا ارغوانی) اســـتــفـــاد‌ـــهـ‌ کنی.

د‌ــر یکـــ‌ ظرفـ‌ آب،‌ یکــ‌ قاشــقــ‌ چایـ‌خوریـ‌ سرکهـــ‌ و مقد‌ـاری‌ ماد‌ـــهــ‌ رنگـــیــ‌ بریـــز و مخــلوط‌ کن. سپــســـ‌ تخـم ‌مرغ هایـ‌ خالیــ‌ یا پخـتــه ‌شـد‌ه‌ را د‌ــر یکـ‌ رد‌ـــیـفـ‌ د‌ر ظرفـ‌ بچیــن. مقد‌ـــار آب‌ بایـــد‌ بهــ‌ انـد‌ازه‌ای‌ باشد‌ که‌ روی‌ تخــمـــ‌ مرغ ها را بپوشاند‌. مد‌ـتـ‌ پانزد‌هــ‌ د‌ــقیــقه‌ صبر کن تا پوستـهــ‌ تخـم‌ مرغ ها رنــگــ‌ بگـــیـــرد‌.

بعــد‌ از ایــنکه رنگ خشــک شد‌، اگر د‌وست د‌اشـتــی، می توانی خود‌ت هم با آبـرنـــگ روی آنـها را نقاشـــی کنی و هر طرحــی که خواســتــی، بکـــشـی.

عکس تزیین تخم مرغ هفت سین با ایده های جذاب 97

عکس تزیین تخم مرغ هفت سین با ایده های جذاب 97

عکس تزیین تخم مرغ هفت سین با ایده های جذاب 97

عکس تزیین تخم مرغ هفت سین با ایده های جذاب 97

عکس تزیین تخم مرغ هفت سین با ایده های جذاب 97

عکس تزیین تخم مرغ هفت سین با ایده های جذاب 97

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.