عکس جسد رضاشاه پهلوی و رازهای سربه مهر

جسد رضاشاه پهلوی در شهری ری و حرم عبدالعظیم دیروز شده است و محققان در حال بررسی این موضوع می باشند که واقعا این جنازه مومیایی شده متعلق به رضاشاه است و یا اینگونه نیست ولی محل دفن رضاشاه در شهر ری می باشد در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر عکس جسد رضاشاه پهلوی و رازهای سربه مهر را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

کـشـــف جنازه مومیـــایی در حرم حضرت عبدالــعـظـــیم

«روابـط عمومی آســتان حضرت عبـــدالــعظیــم، خبـر کشـــف جسدی مومیـایــی در ایـــن آســتانه در شهـرری که آن را به رضا شاه پهـــلوی نسبــت میــ‌ــدهـنـــد را یک شایعـه میـــ‌ــدانــد.»
به گزارش ایــسـنـــا، به تازگــی خبـــری تائید نشـده مبــنـــی بر پیـــدا شدن جنـــازهــ‌ای مومیـــایـــی شده در بخش غربی آسـتــان حضـــرت عبدالعـــظــیــم حســنـــی (ع) در شهرری به دنبـال اجـرای طرح گســتـــرش و توسعـه ایـــن بخش از آســتان منـتشـــر شد.
برخــی از مردم که شاهـــد ایــن عملیــات بودنــد، گفتـــهــ‌ــانــد که تیـغ‌هـای بیـــل‌ـمکـــانـیـــکـــی در محــل مقبـــره تخــریــب شده رضـا شاه، به طور اتفـــاقـی به جنـــازه‌ای برخورد کرد که گویا مومیایـیـ‌ شده بود.

حتــی در اخــبار منتـشـــر شده به نقـل از یکی از اعـــضــای روابـــط عمومی آسـتــان حضرت عبــدالعـظــیـم، اعـلــام شده اســت که از روز گذشـتـه –یک شنـبه دوم اردیــبـهشـت- حفــاریـ‌ها متوقف شده و ما نمی‌ـــدانـــیم دقیـــقا از کدام بخـش مثلـا شورای تامــین، امنیت ملی، اطلـاعـات یا بسیـج ولی از افـرادی در آن محــل حاضـر شده‌اند و عمـلـــیات را متوقف کرده‌ـــانـد.
مصطفی آجرلو، مدیـر کل روابط عمومی آســتان حضرت عبـــدالعـــظیم حســنـــی (ع) در ایــن زمــیـــنـــه به ایســنــا میـ‌ـــگوید: ایـن منـطـــقـــه در اطــراف حرم حضـرت عبدالـــعظـــیم، قبـــلـا قبـــرستان بوده است، بنـابراین کشـف جسد در ایــن منطـــقــه و در طرح توسعهــ‌ـی آســتانــه یک چیــز طبیعی است.
او در ادامـه با بیــان ایــنـــ‌که در طرحــِ در دســت انــجام، هیچ حفــاری انـجام نشده اســت، تاکــیــد میـ‌ـــکـنــد: فقـــط با توجه به اجرائی شدن طرح توسعه، بخشـــ‌ـهایـی از زمـیـن کنـده شده‌انـــد، بنـــابـــرایــن در ایـن شرایط و در چنــیـــن پروژهــ‌ــهایـــی معـــمولا پیش میـ‌ـــآیــد که با بقایـای اجـساد مواجـــه شویم.
وی بیـــان میــ‌ـــکنـد: جســـد کشـــف شده نیز باقی مانده از یک جســد طبــیعی اســـت، هیـــچ جسـد مومیـایی در ایــن منطقــه به دست نیـــامــده اســـت، حتـی چهـــره آن قابل تشخیص نبوده و شایــعــه پخــش شده در خصوص بقــایای این جسد صرفـا ساخـتـــه شده فضـای مجازی است.
به نظــر می‌ـــرســد ایــن اظـهــارات بیـــشتـــر در راستای حذف ایــن شایـــعــه است تا تائید یا نقـــض ایــن خبـــر.

مــحـــمدرضا نعــمـــتی، مدیـــر اداره باســتـانــ‌شنـاسی اداره کل میــراث فرهنــگی، صنـایــع دســـتـــی و گردشگری اســتـان تهـران در گفت‌وگو با ایســنا با اظــهـــار بیـ‌ــاطـــلـاعــی از کشف جسد مومیایی کشفـی، میـ‌گوید: اگــر چنـــین اتفاقـی بیفتـــد، قطـعـا بایـــد نخســت میـراث فرهـنــگی استـان تهران را در جریـــان بگــذارنـد تا از ایــن طریق تیـــم کاوش و مطالعــه برای بررســـی محوطه وارد عمـــل شود.
امیر مصـــیــب رحـیمـ‌ـزاده، مدیر اداره میــراث فرهـنــگـــی، صنایـــع دسـتـی و گردشـگری شهرری نیز در ایـــن زمینـــه به ایســـنا میـ‌گوید: این خبــر را هنوز از منبـــع موثقـــی نشــنــیده اسـت و هنوز از سوی متولیان استان حضـرت عبـــدالـــعظیـــم (ع) به ایـــن اداره اطـــلـــاعــاتـی داده نشـده است.
او همـچــنـیـــن در پاسخ به این پرســـش که متولیان آســـتان حضرت عبدالـعـــظـیم (ع) برای اجرائی کردن طرح توسعه از میــراث فرهــنــگــی اســـتـــعــلـــام گرفتـــهــ‌انـــد، یا خیر؟ می گوید: چیـــزی به دست اداره میـراث فرهـنـگی شهـــرری نرسیـده است، اما شاید استعــلــام از مقـــاطع بالاتـر انجـام شده است که ما اطـلـــاعــی از آن نداریم.
جنازه مومیــایـــی در شاه عبــدالـــعـــظیـــم کیســـت؟

این صحـبـــت‌ها در حالی مطرح میــ‌ـشوند که خلیـــلـ‌آبادی، رییس کمیــتــه میـراث فرهنـــگـی شورای شهـــر تهـــران در مورد این اتفـــاق در گفت‌وگو با ایســنا نه تنهــا از کشــف مومیـایی در حرم حضرت عبدالعظـــیــم خبر داده، همـــچـنـین گفت: «این جنازه مومیایـــی شده در پی حفــاری در قســمـت غربـــی صحن شاهـ‌ـعبدالـعــظـــیـــم حســنـی پیـدا شده اسـت.» و احتـــمال داده است که این جسد متعلــق به رضـــا شاه باشـــد.
وی با بیان ایــنکـــه حفـاری به دلیـــل پیــدا شدن ایـن جنازه مومیایـی متوقف شده تا مسولان مرتبط بتواننـــد بررسـی دقیق‌تــری داشــتــه باشند، توضیـح داد: برخی احـــتمــال میـ‌ــدهـند که جنــازه متعلـــق به پهلوی اول باشـــد که به صورت مومیـــایـــی شده به تهــران آورده شده و در حرم عبد الــعـظیم حسـنـــی دفـن شده اســت.
وی با بیان اینکــه جنازه متــعـــلق به هر کسـی که باشـــد به دلـــیـــل اینکــه مومیــایـــی شده جنـــبه میراثـــی دارد و بایـد حفـظ شود گفـت: البـــتـه نظــر نهــایی را باید کارشنـــاســـان میراث و پزشــکی قانونی بدهند که ببـینـــیم که ایـن جنــازه متعلـــق به چه کسی اسـت.
جنـازه رضـاشاه کجـــاســـت؟

به دنـــبـال گسترش و توسعــه بخــش غربـی آستـــان حضرت عبدالــعظـیم شهرری، تجـهیزات مکــانیکی به طور اتـفـاقــی به جنـازهـ‌ای برخورد کرده که به گفته منـابـــع محـــلـی در محـل آرامگاه رضـاشاه قراردارد و احتـــمـال دارد متـعلــق به شاه اســـبق ایـران باشد.
یک شاهـــد محـــلی در منـــطـقـه حفـــاری به روزآروز گفتــه که جنـــازه پیدا شده، مومیایـــی شده بوده اســـت. الــبـــتـــه هنوز هیـــچ منبع رسـمی ایــن خبـر را تایـــیــد نکــرده است.
رضاشــاه در سال ۱۳۲۴ غربت و تبعـــیــد ژوهانسبورگ مرد و جنازه مومیایـی شده او چهــار سال بعد، به ایـران آورده شد و جنـــازه رضـــاشاه را در مقـــبره بزرگی در شهـــرری دفن کردند.
در روز ۲۴ دیـماه ۱۳۵۷ و مدت کوتاهــی قبل از انـقلـــاب ایـران در سال ۱۳۵۷ جنـازه وی بار دیگـر به همـراه جنازه پسـرش علی‌ـرضـــا پهــلوی توسط محـمــدرضـــاشـاه، ابــتدا به لوس آنجــلــس و سپس به مسجــد رفاعــی مصـــر منتــقـــل شد. امـا در مستند از تهران تا قاهـره فرح پهــلوی ،شایـــعـــه خارج کردن جسد رضــا شاه از ایـران را تکـــذیــب کرد.
آیــت اللــه صادق خلـــخـــالــی، حاکــم شرع معـروف اوایل انقــلاب در اردیبـهشت ماه ۱۳۵۹ با جرثـــقــیـل به سراغ قبر رضـــاشاه در جوار حضـرت عبـدالـــعـــظــیـم(ع) رفت و آن را تخــریــب کرد، بعــد از تخـــریـــب معــلوم شد که اســـاسا جنازه رضاشـــاه در ایــن مقـــبـره وجود ندارد. خلــخالـی در خاطـــرات اش می نویسد:”هــرچه قبـر رضـــا خان را کنـــدنــد، حتـی استــخوان های او هم به دست نیامــد. بعداً معـلوم شد که شاه به هنـگـام فرار، اســـتـخوان های پدرش را برداشته و با خود به قاهره برده اسـت و حالـــا هم در یک جای امن، در لوس آنـجـــلـس، نگهـــداری می شود. ایـن استـــخوان ها را در کنار جنـــازه فرزنـــد اشــرف، شهـرام شفیق، به امـانت نگاه داری می کنــنـد تا به اصطـلاح، در یک فرصت مناسب، در ایـران، دفن کنــند.”

عکس جسد رضاشاه پهلوی و رازهای سربه مهر

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.