عکس خفن اشکان خطیبی در کنار همسرش آناهیتا درگاهی

اشکان خطیبی یکی از بهترین بازیگران در سینما و تلویزیون ایران می باشد او چند سال اسن با آناهیتا درگاهی ازدواج نموده است این دو زوج خوشبخت سینمای ایران می باشند اشکان خطیبی به تازگی عکس بسیار زیبایی را در فضای مجازی  درکنار همسرش است را منتشر نموده است در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر عکس خفن اشکان خطیبی در کنار همسرش آناهیتا درگاهی را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: آنـــاهـــیتـــا درگاهـــی که هم اکــنون همسر اشـکـــان خطــیبـــی بازیــگـر می باشـد پیـش از ایــن عروس علی پروین اســـطوره ,پرســپولیـس بود . او و اشـــکـان خطـــیــبـــی حدود یک سال اسـت که با هم ازدواج کرده انــد .

پیش از ایـــن آنــهـــا به اجرای یک تئاتـر مشتـــرک نیز پرداختــه اند.
اشـکان خطیـبی بازیـــگــر

عکـــســی از “اشـکــان خطیبی بازیگر” و همـســرش “آنــاهـــیـتا درگـــاهـی” را مشـاهــده می کنـــیـد.

اشکان خطـیــبی و همسرش آنــاهیــتـا درگاهی

بیشـتــر بدانـــیـــد گفـــتـــگو با اشـــکـان خطیـبـی و همـــســرش آنـــاهـــیتـا درگـاهی

ابتدای گفتـگو را با یکی شدن بعـد از ازدواج آغاز کنـیم. خانم درگاهی!به نظـــر شما زندگی متــأهــلــی,بهــتر است یا زنــدگـی مجـردی؟ کدامـیـــک را بیـــشتــر میـ‌ـــپـــســنـــدیـد؟

آناهـیـــتا درگـاهی: هر کدام ویژگیــ‌ــهـــای خاص خودش را دارد ولی زنـــدگـی متــأهلــی مسئولیـت‌ــهای مخــصوص به خودش را دارد؛ـالبـته پرسیــدن این سؤال مقـــداری دیــر اســت برای ایـنکــه یک سال از ازدواج من و اشـــکـــان گذشـته است!

آقـای خطیـبی، نظـــر شمـــا چیست؟

اشــکـــان خطیــبــی: من اصولاً آدم تجرد نیسـتم؛ ممــکن اســت زنـــدگی مجــردی لحـــظـات خوشی موقتی زیـادی نسـبـــت به ,زندگـــی روتیـــن زنـــاشویی داشـتــه باشد. امــا آن چیـــزی که به عنوان سعادت و خوشی مداوم تعـــریف شده,در زندگی متأـهلــی خودش را نشان می‌ــدهـد.

انـــســان‌ها قبل از ازدواج موجودات ناقصـــی هسـتــند و ایــن ازدواج اســـت که باعــث تکامـل آنهـــا اســـت.

آیـــا بعد از ازدواج اسـتـقـلـــال مالـــی تان را حفظ کردید؟ مخارج زندگی را چطور تأمین میـــ‌ـــکنـــیـد؟به صورت پنــجــاه-پنجـاه یا منطبــق با عرف؟

درگـــاهـی: بلــه! فکـر می‌ـکـنــم این مسـائل خصوصی اسـت و نبــاید با حرف زدن دربـــاره آن پیش جامـعه الگوی لازم الـــاجرا ,گذاشـت. بایــد به خواســـتهــ‌ـــهای زنـان احـــترام گذاشــت و اجازه داد ایـــن خود زوجهــا باشنـــد ,که دربــاره روش زندگـیــشـان تصـمیــم بگــیـرند.

اشـــکان خطیـبی بازیـــگـر معــروف

نظر اشکـان خطیبـی دربـاره مســـائل مالی پس از ازدواج

خطـیـــبی: منــظور از استـــقــلــال فردی در زنـــدگـی مشـــتــرک این است که هر یک از طرفیـــن منــبع درآمـــدی خود را داشـــتـه باشــند,و خودشان باشـنـــد که درباره اداره زندگـــی تصمیـــم بگـیرنــد.

خانــم درگاهی! چقدر تحت تأــثـــیر افــکار همســـرتـــان هسـتید؟

درگاهــی: قبــل از ایــنکــه با اشـکــان آشـــنا بشوم فعـــالـــیت‌ــهـــای هنـریـم را انــجــام میـ‌ـــدادم. اشـــکــان هنرمنـــدی اســـت ,که در عرصه‌ـهـــای مخــتــلـف فعــالیــت میـــ‌ـــکــنــد.

بازیـگـری تنهــا استـعـــدادش نیــست و خصیــصه خوب اشکـان این اســـت که پشـــت سر کســی حرف نمی‌ــزند و دنبـال,ـشوآف نیـست و سرش توی کار خودش است و زندگیـش را میـ‌ــکـــنـد ,و به همـــیــن دلیل در زنــدگی من تأثـــیر گذار اســت.

آقای خطـیبــی! در ایـن سال‌ـها در عرصهــ‌های مختــلـــف هنـــری فعالـــیت کرده‌ـــاید. دلــیـل ایــن رویکــرد روحیـــه,ـــتنوع طلــبیـ‌ــتـــان اسـت یا حس کمـال گرایــی؟

خطیـــبــی: کمـــال گرایـی تضادی با تنوع طلــبی ندارد. عرصهــ‌ـــهایــی که من در ایــن چنـــد ساله در آنــهــا فعــالـــیت داشتـهـــ‌ام،ـــعرصه‌ـهای مرتـبــطی با هم هستنـــد.

حتـی شغـل مدیـــریـــتـی که در پردیـــس چارسو داشـــتــم بســـتــگـــی نزدیـک با سینمـا و هنر دارد. ممـــکــن اسـت پرداختن ,به برخـــی از این عرصـهـ‌ــهـا کمی من را از راهـــم منـحـرف کرده باشد امـا تنوع طلبــی من بر بســتـــری ثابـت اســت.

بعد از اینکه مدیـریــت پردیـس چارسو را قبول کردیــد کت شلوارپوش شدید و با موهای کوتاه و دیـده,ـــمی‌شــدید، در حالــی که در گذشتـه ظاهرتان خیلــی متفاوت‌تـــر بود.

خطــیبی: من جوانــ‌ـتــرین مدیـــر سینمایی بودم و در یک مقـطع دوسالـه یک پردیس سیـنــمایـی ناشــنـــاخـــتـــه در مکـــانـــی ,نه چنـدان مطلوب را جزو سه پردیـــس مطرح تهــران کردم و تنـــها مدیری بودم که در برخی از روزها,با لباس غیـــررسـمـی هم سر کار میـــ‌ــرفـتــم.

اشکان خطیبی و همسرش

عکس خفن اشکان خطیبی در کنار همسرش آناهیتا درگاهی

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.