عکس داور بازی استقلال و العین که تبانی کرده بود

دارو بازی دیدار استقلال و العین که یک دارو مالزیایی بود به ضرر تیم ایران اشتباهات بسیاری را در این بازی مرتکب شد که همگی به ضرر تیم استقلال تمام شد بیشتر این اشتباهات را همگی عمدی فرض نمودند و این بازی  به ضرر تیم استقلال تمام شد در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر عکس داور بازی استقلال و العین که تبانی کرده بود را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن : هــمه کارشناسان داوری معـــتـــقدند بن یعـــقوب، داور مالــزیایی اســـتقلال و العـیـن اشـــتـــباهــات مرگـبـــاری را به ضرر نمـاینده ایـران مرتــکب شده اسـت.

استــقــلـال شب گذشــتـه علـــی رغـــم ارائه یک بازی خوب و هوشمــندانه با تســاوی 2 بر 2 مقــابـل الـــعـــیــن متوقف شد تا کمـاکان در رده نخـــسـت گروه D لیـــگ قهرمــانـان آسیا بماند.

دیـــدار استـقلـــال و الــعیـــن تحـــت تاثـــیــر اشتـبــاهـات داور مالــزیایی برگـزار شد و حسـابــی اســـتـــقلـال را به دردســر انـداخت. داور جوان ایـــن مسابقه دو بار در اشـتــباه هایـــی عجــیـــب به سود الــعین اعلام پنـالتـــی کرد که یکـــی از پنالـــتی ها روی تیـزهوشی سیــدحـــسیـــن حسیـــنی به گل تبــدیـل نشــد امــا در بار دوم، احـمــد خلـــیل دروازه اســتـــقلـال را باز کرد و بازی به تســاوی رسید.

اعــلـام پنــالـتـــی اشتباه به سود العیـــن در حالی اســت که بن یعـقوب، داور مسابقه در اواخـــر بازی، خطـای پنالـتــی بازیـــکــن الـــعـــین را هم ندیـــد تا به ایـــن شکل اســتـقـــلـــال با وجود زدن دو گل، در این بازی قربانـی شود و به یک امــتـــیـــاز مسابقه بســـنـــده کند.

کارشـــنـــاسان داوری تاکید کردنـد که داور مالــزیـــایـــی به دلــیــل کم تجربـــگی و ضعـف فنی گزیـنه مناســـبــی برای قضاوت این دیـدار حسـاس نبوده ولی مشـخص نیــسـت چرا تمــامی اشــتـبـاهــات او به سود نمایـــنـده امــارات بود!

نوذر رودنیل، پیشــکـــسوت و کارشـنــاس داوری، در گفـــت و گو با خبـــرنــگـــار جی پلاس؛ با بیـــان ایـنکه وقتــی بن یعـقوب برای این بازی انــتخاب شد، اســـتـقلال را از پیش باختـه دانــســـت، می گوید: داور صلـــاحـیــت لازم برای ایـن بازی را نداشت. او بســیار کم تجـربه و در حد داوران درجه سه فوتبــال ایـران هم نبود. یک داور ایرانی درجه دو هم می توانست به خوبی تشخیــص دهـــد هر دو خطـــای پنالــتی العـین اشتبـــاه بوده اســت.

او درباره پنالـتـــی های الــعـیــن گفت: داور به جای اعلــام پنــالتــی، بایــد به هر دو بازیکن اعــلــنـــی کارت زرد نشـان می داد ولی به اشتباه پنـــالــتـی گرفـــت. او استــقلال را در ایـن بازی قربـــانـــی کرد. صحـنــه ها نیاز به کارشـنــاسی ندارد و به راحتــی می توان تشــخـیص داد داور اشـــتباه کرده اسـت.

کارشـناس داوری فوتبــال دربـــاره اینـکـه احــتـــمال تبانی میـان داور و العین وجود دارد، گفــت: نمـــی دانـــم چنـــیـن چیزی بوده یا نه امــا جو ورزشگـاه و کم تجربــگی داور مالزیـایی هم می توانــد موجب اتخـــاذ تصـــمـــیـــمـات اشــتـبـــاه به سود الـعـیـــن باشـــد. داور در دقایــق هشــتاد بایـد یک پنـالـتـی به نفع اسـتــقــلال می گرفـت اما این اتــفاق هم رخ نداد.

سعیـــد مظـفـــری زاده: قضاوت داور اهل مالزی فاجـــعــه بود

همچنـــیـن سعـید مظـــفـــریــ‌زاده، داور بازنشـستـــه فوتبال ایـــران و آســـیـا، دربـاره اولیــن پنالتی العــیـــن می گوید: داور مالزیــایـــی اشتـــبــاه کرد و آن حرکت اصلاً پنالتـی نبود. حتـــی با توجه به شبـیـــهـ‌ـسازی صورت گرفتـه، بازیکـــن الـــعین بایـد کارت زرد میـــ‌ـگـــرفـت.

او درباره اعلــام پنـالــتی دوم به سود العــیــن نیـز تاکــیــد کرد: در ایـــن صحـنه هم هیـــچ اتـفاقی رخ نداد و خطــایی صورت نگرفـــت. باز هم داور اشـتـــباه کرد. قضــاوت ایـن داور اهـــل مالـزی فاجعه بود.

جعفـر خوشرو: هیچ کدام از پنالتـــیــ‌ـــها درست نبود

جعفــر خوشرو، داور سابق فوتبال دربــاره پنـالــتـــیــ‌هایـــی که در دیــدار استــقلـال و الــعــین به ضرر نمـایـــنـــده ایـــران گرفـتـــه شد، اظـهار کرد: من هر دو صحنـه را نگاه کردم و هیچ‌ـــکـــدام پنــالــتـــی نبود و داور می‌توانـســـت ادامه بازی را در پیـش بگـیرد.

او اضـافـه کرد: ایـــن صحنه‌ها در فوتبــال برخوردی طبیعی است و پیش میـ‌ـــآید و داور بسیـار سخـتگیـــرانه اعـلـــام پنـالتی کرد. حتـــی در صحـنــهـ‌ای که پیــش از پنـالتــی دوم اتــفاق افتـاد توپ به دسـت منتــظـــری خورد نیـــز پنــالتــی نبود زیـــرا فاصله کم و دســت بســـتـــه مدافـع استقلال نمـیــ‌توانــسـت مانــع از تغییـر جهت توپ شود.

داود رفعتی: داور مالـزیـــایــی برای اسـتـــقــلال و العین کوچک بود

داود رفـعـتــی ، کمـــک داور بازنشسـتـه فوتبـال دربـاره نحوه قضاوت امـــیـر آل بن یعـــقوب داور مالزیایــی در بازی استـقلـال و العـــیــن امارات گفــت: در دقــیقه 8 بایـــد به فرشــید اسماعیـــلـــی بخـــاطر خطـــای روی بازیکـن شمـــاره ۱۰ الــعیـن کارت زرد نشـان می‌ــداد. این داور مالـــزیـــایـــی در دقیـقـه 30 در اعــلـــام اوت اشـــتـــباه کرد و در حالــی که باید به نفـع اســـتقــلـال اوت اعـلـــام میـــ‌کرد ، ایــن پرتـاب را به اشـــتباه در اخـــتــیار الـعـــیــن قرار داد.

ایـــن کارشـــنــاس داوری افـزود: در دقیـــقـــه 34 کمــک داور دوم در اعلـــام آفـــساید تیام اشـتباه کرد و در حالی که مهـــاجـم اسـتـقــلال در موقعـــیت خوب گلــزنــی قرار داشــت به اشـتـــباه آفـــسایـــد گرفته شد. در دقیـــقـه 37 داخل محوطه جریـمـــه الـــعـیــن خطایـی بروی تیـــام رخ نداد.

رفـــعــتــی در مورد پنـالتـــی اعـلام شده به سود العیـن در نیـــمه دوم گفـــت: داور مالزیایی به اشتـــباه به ضرر استقلال پنــالتی اعـلام کرد. پنـالتی که نشان از ضعف داور مالزیـایـــی بود. در دقـیقـه ۸۲ هم روی تیـام خطـــای پنـالــتـی رخ نداد زیرا اول مهاجـم استـــقـــلـال مرتکـــب خطـــا شده بود.

کمـــک داور بیــن‌ـــالملــلی سابـــق فوتبـال ایران تصــریح کرد: ایــن داور مالــزیایـــی برای این مســابـقه داور بسـیـار کوچکـی بود و بایـد داوری بهتر و بزرگــتر برای ایـن مســـابــقه انـــتخـــاب می شد. پنـــالتی دومی هم که برای العیــن اعـــلـام شد پنـالتی درستی نبود. در ضمـن ضربــه پنالتــی دوم باید تکرار می‌شـد زیــرا بازیــکــنان وارد محوطه جریمـه شده بودنــد. نفوذ مالزیــایی باعـث شده که چنـــیــن داور ضعیــفی برای این مسابــقـــه انـــتــخـاب شود.

عکس داور بازی استقلال و العین که تبانی کرده بود

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.