عکس سکه‌های یادبود جام جهانی 2018 روسیه

جام جهانی 2018 بزودی برگزار خواهد شد تیم ملی ایران نیز در جام جهانی 2018 با یک گروه بسیار سختی هم گروه شده است در جام جهانی سکه های یادبودی برای همه افرادی که در این مسابقات شرکت خواهند کرد اهدا می شود این سکه ها یابود جام جهانی به تازگی رونمایی شد در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر عکس سکه‌های یادبود جام جهانی 2018 روسیه را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: جام جهــانــی ۲۰۱۸ روسیـه از تاریخ ۲۴ خرداد تا ۲۴ تیرماه ۹۷ برگزار می شوددر تمـام کشورهــای جهان در جام جهـــانـی با یادبودهایــی به اســتقـبــال جام جهـانـــیـمـی روند و امســـال با هنر دســتـی ایران به اســـتــقبـال جام جهــانی ۲۰۱۸ روسیهـــخواهـــیم رفت در ادامه رونمـایی از سکــهـ‌های یادبود جام جهـانی ۲۰۱۸ روسیـه را مشــاهده کنید.
سکـهـ‌ــهـــای یادبود جام جهانـی

سکـهـ‌ــهایی به عدد ۱۰۰۹ از جنـــس طلـا تولیـد شده اســـت که کاپ جام جهانـــی روی آن نقش بستــهو عنوان پنــجـمــیـــن سال حضور ایران در جام جهـانـی زیــر آن حک شده. در پشـت آن نیـــز نقـــش یکیــاز اسطوره‌ــهـــای فوتبال ایـران در حال شوت زدن؛ طراحی شده اســت.

رحـــیـــم پرنـیـا درخــصوص فعـالیتـــ‌ـــهــای اخیـر ایـــن مجـــموعه گفت: خانه سکــه ایـرانـــســکه‌ـهـــا و تمبریـنه‌‌ـهایـی را به منــظورِ یادبود و یادگاری شخصیتـ‌ـــها و تاریـــخ‌های مهـمِ ایـــران تولیــد می‌کند.ازجــملــه طرحــ‌ـهایی که در ایــن زمیـنــه انجـــام شده، مجـموعه‌ــی تمـــبــریـــنـــهـــ‌هایـی بوده که برایِ پستـجـمـــهوری اسـلـــامـی ایــران در چهـــار قطع تولیــد کردیــم که عبارتـــند از حافـظ، فردوسی، امـام خمــیـــنــی و نوروز.

رحـیـم پرنیا مدیـــرعـامل خانه سکــه ایـــران ادامـه داد: اخــیـــراً به مناســبـــت روز خیام در ۲۸ اردیبـهـشـت‌ماه، قالبـــ‌ـسکـه‌ـهـــای خیــام را تولیـد کرده‌ـایـــم. سکــه‌ی یادبود دیگری از مسجد گوهرشاد اســـت که برای آســـتان قدس ضرب شد.


سکهـ‌ـهـای یادبود جام جهـانــی ۲۰۱۸

مدیرعامـل خانه سکـــه دربـاره‌ی دامـــنــه‌ی فعـالیـت‌ـهای این مجموعه توضیح داد: ما نمـــی‌ـــتوانیـــم تولیــد سکـه بهـــار آزادیــداشـتــه باشـــیم. این کار، در انـحصــارِ بانـــک مرکــزی اســـت. ما تنــهــا مدال یا سکه یادبود تولیـد میـ‌ـــکنیمو کلکسیونرها آنــ‌هـا را جمع آ‌وری میــ‌ـکـــنـــنــد.

مدیرعـامل خانـه سکه با اشاره به هزار و هشتـــمـــیــن سال سرایـش شاهنامه اظهــار داشـــت: ۵۰۴ قطـــعــه لوح زریـــن ازجــنــس خالــص طلـای ۲۴ عیــار و ۵۰۴ قطعه لوح سیمین از جنس خالص نقره تولیــد شده اســتـکــه در مجــموع به عدد ۱۰۰۸ میــ‌ــرسـد. قالـب آن‌ــهــا نیـــز پس از تولیـد از بین میـــ‌ـرود تا محصولات تولیــد شده منحــصــر به فرد باشـنــد.


رونمایی از سکـه‌ــهای یادبود جام جهانی 2018 

رونمایی از سکـه‌ـهای یادبود جام جهانــی ۲۰۱۸

رحــیــم پرنـــیا درخصوص یادبودهایــِ جام جهانیـِ ۲۰۱۸ نیـز گفت: آخـریــن کار ما در موردِ جام جهــانــی ۲۰۱۸ اســـت.شعار ما این است که با هنـر دسـتــی ایـــران به اسـتقبـــال جام جهـانــی ۲۰۱۸ روسیـه برویم. در تمـام کشورهایـــدنـــیـــا، یادبودهـــایی به این منظور تولیـد می‌ـشود و ما هم این کار را انجــام دادیـــم. مدال‌ــ‌-سکــهـــ‌ـــهـــایــیبــه عدد ۱۰۰۹ از جنــس طلـــا تولیــد کردیم که کاپ جام جهــانی روی آن نقـــش بســـته و عنوان پنـــجــمینـسال حضور ایـــران در جام جهـانی زیـــر آن حک شده است. در پشت آن نیـز، نقــش یکی از اسطوره‌های فوتبــال ایـران در حال شوت زدن طراحی شده.


سکـــه‌ــهای یادبود جام جهـانی ۲۰۱۸ روسیــه

پرنیا افــزود: در سکه‌هـای نقره نیــز که ۱۰۰۹ عدد اسـت؛ همـیـن طرح اجـرا شده، منتــهـــی در پشـتـــســکــه چند دورهـ‌ از تاریــخی ایـــران ازجمله دورهـــ‌ـــهــای هخـامــنـــشـــی، ساســـانی، عیلـامــی و عصر حاضـــرحک شده است. هولوگرام‌ــهـــای ویژه امـنــیتی نیــز روی ایـــن سکـهــ‌ـــها نصـــب شده اسـت.


یادبود جام جهانـی

مدیـر خانــه سکه ایـران درخصوص تمـبــریـــنــهــ‌ـــی بای متال (ترکـیـب دو فلـــز طلـا و نقــره) که برای حرم امـــام رضا (ع) طراحی شده،ــافزود: ایــن اولین تمــبــرینـه‌ـ‌ی طلـا و نقرهــ‌ــای است که در دنـیـا طراحـــی میــ‌شود، و آن نقـــش برجـــسـته طلا و نقـــره از حرم امـامرضـــا (ع) است. به پست جمهوری اســـلامـی ایـران هم پیـــشنــهــاد داد‌هـــ‌ایــم از ایـن نمونهـ‌ها داشـته باشــنـــد و آنـــ‌هــا نیز فعـلـــاًـدر حال اقـــدام و بررســی هسـتـنــد. این اولیــن تمــبر نقـش برجـــسته‌ی طلــا و نقره در دنـیــا است.

مدیــرعامـل خانه سکه گفـت: تاکنون هر کاری که انـجــام داده‌ـــایم همـــه مســـتــقـــل بوده و به هیـچ وجه از بودجـــهــ‌ــهــای دولتـیـاســـتـــفـــاده نکرده‌ـایم. پروژ‌ه‌هــایی از قبــیل طرحِ یوزپـــلـــنـگ نیز داشـته‌ـــایـم و در ایــن خصوص با انــجمـن مجـــموعهــ‌داران ایــران همـــکاری داریـم.

عکس سکه‌های یادبود جام جهانی 2018 روسیه

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.