عکس فغانی بغل داور زن برزیلی و حالا دربغل خواهرزن در فرودگاه !

عکس فغانی

عکس فغانی بغل داور زن برزیلی و حالا دربغل خواهرزن در فرودگاه !

به گزارش دانستن عـلــیــرضـــا فغانی داور پر افتخار کشورمــان که اخیرا در جام جهــانی به عنوان بهـتـــرین داور جام جهــانــی شنـــاخـتـه شد.

حواشی ای در این سری مسابقـــات داشــت که یکــی از ایــن حواشی در آغوش گرفــتـن همـسر یکـی از داور های برزیلــی که دوستــی دیــرینـــه ای با علــیــرضا فغانــی داشـــته است بود.

این اتــفــاقات واکنش علیرضـــا فغــانی را در بر داشـــت و وی در جواب انـتـشـــار ایــن تصاویر اظـهار داشتـه است

در صورتـــی که این حواشی برایـــش مشـکلی بوجود آورد ایـران را به اتـفـــاق خانواده اش ترک میکـند.

اما ایـــن پایان حواشـی داور پر افـتخار کشورمـان نبود ، روز گذشــتـه علـیــرضـــا فغـــانی در مصاحبه با یک شبکـه ی رادیویی

پس از ایـــنکــه مجری تصویر فوق را مورد اشــاره قرار می دهـــد و میگوید که ایــن تصویری که در رسانـه ها منتــشــر شده است.

در واقــع تصویر خواهـر خانـــم ( خواهـر زن ) اش اســت و ایــشـــان مثـل خواهــر خودش اســـت.

و ایـــنـــکـــه میــگوینـــد ایشان همـسرشان اســـت درســت نیسـت و ایشـان خواهـر همسرش است.

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.