عکس قاتل بنیتا 8 ماهه | اعدام قاتل بنیتا در ملاعام

قاتل بنیتا 8 ماهه به زودی بعد از ماه رمضان در ملاعام اعدام خواهد شد این دختر بچه 8 ماهه بعد از سرقت ماشین پدرش توسط این مرد شیطان صفت از پنجره خودرو به بیرون پرت شده و در دم جان باخت قاتل بنیتا بعد از چند ماه دستگیر و به قتل این دختر 8 ماهه اعتراف نمود در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر عکس قاتل بنیتا 8 ماهه | اعدام قاتل بنیتا در ملاعام را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: رئیس کل دادگـســـتری اســـتان تهران از اجـرای حکم قاتل بنـــیـتــا پس از پایـان ماه مبارک رمــضـــان خبر داد.

حکم قاتـل بنیتا

در خصوص آخـریـن وضعـیـت اجـرای حکــم قاتـل بنـیـتـا گفــت: فرآینـــد مربوط به اجرای حکم انجـــام شد و پرونده در اختیــار دادســرای اجــرای احـکــام قرار گرفتـه اســت.

وی افــزود: با توجه به ایـنــکـه پرونده شاکی خصوصی دارد، در اولیــن فرصـــت زمان اجـرای حکـم مشـخص میـــ‌شود.

رئیس کل دادگـســتری استــان تهـران تصـریـح کرد: با توجه به ایـنـکه در روز‌ـــهـای پایانـــی ماه مبــارک رمــضــان هســتــیم، معـــمولاً در این ایـــام حکـم اجــرا نمیـــ‌ــشود، پس از پایان ماه مبـارک تعــیـــین وقت صورت گرفتـــه و حکم به اجـــرا درمــی‌آیـد.


قاتل بنـــیــتا

اســمـــاعـــیلی در خصوص متهم ردیـــف دوم پرونده قتل بنـیـتــا هم اظهـــار داشت: با توجه به ایـنـکــه بخـــشــی از موضوع نیاز به بررسی مجـــدد داشـــت پرونده به دادسـرا برگــشته و منتظـــر تکـمـــیل تحـقــیـــقات دادسرا هستیـم.

متهـم ردیف اول پرونده قتــل بنیتــا

شعـبـــه نهـم دادگـاه کیــفــری یک استان تهــران به ریــاســت قاضی محمدی کشـکولی، متهـــم ردیف اول پرونده قتــل بنیـــتا را به اتهـــام قتــل عمــد به قصـــاص، در ارتـــباط با آدم ربـایــی به ۲۲ سال و ۶ ماه حبـــس، رهــا کردن طفل ۱۷ ماه حبــس، مبـاشرت ۱۵ سال حبس، ۱۱۱ ضربــه شلــاق، رد عین مال مســـروقه، دیــه و دو سال تبــعــیـــد به دیوانـــ‌دره محـکوم کرده اســت.


بنـیـتـــا کودک ۸ ماهـــه

۲۹ تیـــر ماه سال ۹۶ بود که خبر ربوده شدن دخــتـربــچـه هشـــتــ‌مــاهه‌ای در شبــکه‌ـهـای اجــتـــمــاعی منـتــشـر شد؛ ماجرا از ایــن قرار بود که پدر بنـــیتــا برای باز کردن درب پارکــیـنگ از خودرو پیـاده می‌ــشود تا خودرو را داخـــل پارکــیـنـــگ ببـــرد، امــا در همیـن حیــن، دو عابر پیادهـــ‌ــای که در حال گذر از آن خیابان بودنـد، با مشــاهده خودروی روشن، پشــت فرمان می‌ـــنـــشـــیــنــنــد و خودرو و بچه را با هم به سرقت میـــ‌برند.

جســـت‌وجو‌هــا برای یافتــن ایـن کودک ۸ ماهه چنـــد روز ادامـه داشــت تا ایـــنـــکـــه پس از ۶ روز و به‌ــرغم تمام تلاش‌ــها، جسد دختربــچـه در خودروی به سرقت رفـــتــه در یکـــی از خیـابان‌ـهای پاکــدشـت ورامــیــن پیدا میـ‌شود.

عکس قاتل بنیتا 8 ماهه | اعدام قاتل بنیتا در ملاعام

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.