عکس مسیح علینژاد در کنار پدر و مادرش در روستای مادری

عکس مسیح علینژاد

خـانواده مسیح علینژاد ، از محکومان فتنه 88 که چنـد سالی است فعالیتهـــایــی را برای مبارزه با حجاب آغاز کرده اســت، در روز عفـاف و حجاب برائت خود را از فعـالیتهــای مغرضانـه او اعلــام کردند. در بیـــانیه منــتشر شده از سوی خانواده علـــینـــژاد آمـده است: “چنانـــچه هر کسی حتی جگرگوشه ما، حتی عصاره وجودمــان، پاره تنمان قدمـــی و قلـمی بر خط قرمزهای مردم غیور ایـن سرزمــین بزنــد ما هم هماننـد شمــا در برابرش ایستــاده‌ـایم و تا آخر میــ‌ــایسـتیم”.

پس از ایـــن اعلام برائت، وی صفحه شخــصـی خود در اینســـتــاگــرام را با پستی به روز و خود را بدون یار و خانواده خطـاب کرد. حال خواهــر مسیـح علـــی نژاد نسبــت به آخریــن پســـت وی واکنـش نشـان داده که در ادامه متـن آن را مشـــاهده می‌ـکنـید:

” من حس ناب خواهری را از معـصومیت خواهـــر همــان امام رضــایـــی آموختم که وقتــِ نگرانی و اضطـــراب، عزیـز گریــزپــایـــم صدایش می‌ــزد. من معصومیت از دســت رفتــه او را خواهانم.

چه شد که خانـــه بزرگ و دلــباز من تبـدیل شد به زیرزمیـــن؟ هرچـــه هســـت می‌ــدانــم دلـش پر می‌ـکشـــد برای یک جرعـه شربت بهار نارنج با تخـــم شربــتـــی و زعفران خانـه من. میـــ‌دانم که خواهـــرانــه‌ـــهــایم برایــش گرم و بیـ‌ـــریـاست. میـ‌دانـــم که می‌ـداند هنوز هم در کنج پیشخوان آشـــپـــزخـانه‌ـام جایی هست برای یک دل سیــر حرف زدن و سبــک شدن، هنوز روی اجـــاق گاز خانه‌ـــام غذای گرمی یا شامی سوراخ‌ـداری برای شتـاب‌زدگی‌ـهـایـش دارم تا دلــش سیــر شود و خیالش جمـــع، او می‌دانـد من هنوز میــنـای مینــایم، من حس ناب خواهـری را از معـــصومیت خواهــر همان امــام رضــایــی آموختم که وقتـِ نگرانی و اضــطــراب، عزیـز گریزپـــایـــم صدایش می‌ـــزد. من معــصومیت از دست رفــته او را خواهانــم، من اعتقـــادات به سخــره گرفتــه خانــه و وطنم را بازپـــس خواهم گرفـــت، پس به قول خودش، بچرخ تا بچـرخیـــم».

پ ن: کســـی که بایــد معنی عکـــس را بفهمـه میـــ‌ـفـــهمـه. “

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.