عکس معبد وحشتناک توت‌عنخ آمون قاتل بازدیدکنندگان

توت‌عنخ آمون نام معبد بسیار خطرناک می باشد این معبد هر بازدید کننده ای که داشت در جان وقتی وارد معبد می شد کشته می شد معبد عجیب توت‌عنخ آمون یکی از عجایب گردشگری در مصر می باشد در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر عکس معبد وحشتناک توت‌عنخ آمون قاتل بازدیدکنندگان را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: مـعـبـدی که بازدیـدکـنـنــدگـــان آن به طرز مرموزی می میرنـد!+ تصـاویر
معـــبد توت‌عــنـخ آمون، فرعون مصر برای مدتی طولانـی پنهان بود. باســـتانـــ‌شنـــاســ‌های بسـیاری طی سالـــ‌ــهای طولانـی در پیـدا کردن محـــل این معبـد ناموفق بودنـد. سرانجـــام در سال 1922 کنــت کارنارون به همـراه هارولد کارتر موفق به کشف ایـــن مکـــان مرموز شدند. بعــد از اکتـشاف، معــبد پادشاه توت محل تجــمع توریسـتــ‌های بسـیــاری شد، ولی سرازیر شدن سیل جمـعیــت رازهـــای سیاهی را هم آشکار کرد.

بعـد از مدتی، کارنــارون و کارتـــر به دلـیل اختــلـاف بر سر اشیـاء پیـدا شده مجـــبور به تعـــطـیل کردن معــبد شدنـد. کارنارون به انگــلـــیـس برگــشـت ولی کمـی بعــد بیماری مرموزی گریـــبــان او را گرفت. خانواده‌ی کارنـــارون او را که دچار تبـــ‌ـــهـای شدیـد شده بود به قاهـره بازگــردانــد و او بعد از پنـــج روز کمــا، در حالیـکـــه فقط 47 سال داشـــت دار فانـی را وداع گفـــت.

عجیـــبـــ‎ـــتر ایـــنــکـه سگ شکـاری کوچک کارناورن که در انـــگــلـستان بود همــزمان با مرگ او شروع به پارس‌ـــکــردن کرد و به طور ناگهــانـــی جان داد. با مرگ کارنــارون تنـهــا بعـــد از دو ماه پس از کشـــف معبــد توت‌عنخ آمون، نفـــریــن بزرگ معـبد به راه افتاد. همـــه در شوک بودنـــد، چون درســتی عبـارت هیروگلیف ورودی معـــبد که میـ‌ـگــفت “مرگ سراغ کسانـــی که وارد می‌شوند خواهــد آمـــد” اثبـات شده بود.

بعدها پســـر کارنـارون گفـت که زنــی ناشـناس بعـد از مرگ پدرش سراغ او آمده و از او خواسته اسـت که به مزار پدرش نزدیک نشود.

بعـــد از لرد کارنارون، چند باستــان‌ـشـنـــاس و توریست دیگر هم که وارد معبـــد شده بودنــد با بیماری‌ـهــای مرموز جان باخـــتـــنـد. پروفسور لافلور، در روز اول ورودش به منطــقــه چنـد بار به معـبـد رفــت و شب همان روز در اتـــاق هتــلـــش فوت کرد. دو دسـتـیــار کارتــر هم به سرنوشت مشــابــهـی دچار شدنــد.

در مورد علـــت این حوادث Accidents مرموز، گفــتــه شده است که ترکیـب علـم مصـریــان باسـتان در مورد زهرهــا و تمایـــل پادشــاهان برای حفظ اسرارشـان نفرین معــبد را شکل داده است. در حالـیـــکـــه محــقــقان در تلـاش برای رد نظریـــهـ‌ی نفــریـــن بودند چنــد نفـــر دیـگر هم قربـــانی آن شدنـد. دکــتر جمــال الدیـــن محــرز از تکذیـــبــ‌ــکـــننـــدگان وجود نفـریـــن، بقـایـــای توت‌ـــعنخ آمون را برای مطـالعه بیــشــتــر به آمــریـــکــا برد ولی چند هفـــتـــه بعــد در سن 52 سالگــی به صورت ناگــهــانـــی فوت کرد.

در سال 1980، تلویزیون انگــلــیس شروع به ساختن فیـلـمی به اســـم “نفــریــن پادشاه توت” کرد ولی در روز اول فیــلمبــرداری در معــبد اتفــاق بدی افتاد. بازیـــگـــر Actor نقش اول فیلم از بلنـدی به زمـین پرت شد و پایـش از ده جا به طرز فجیعــی شکــســت. بازیـگـر دیـگری جایـــگزیـن او شد ولی بقـیـه عوامـل فیــلم از ادامه‌ــی کار سرباز زدنـــد.

داستــان‌های مرموز از این قبیــل، فرضیه‌ی نفـریـن را هنوز زنـده نگـه داشــتــه اســت. مرگ‌ـــهـــایــی که در پی بازدیـــد از این معــبد اتفاق افــتاد باعث شد که بعضی‌ها به ادامـه‌ـی کار آن اعـــتراض کننـــد و بگوینـــد که از اول هم نباید کســـی وارد آنـــجـــا میــ‌شــد. هنوز هم بعد از گذشت سالها، نه کسی توانــســـته توجیــهی برای مرگ‌ـــهای مرموز بیاورد و نه فرضیـه‌ی نفـــریـن را رد کنــد.

عکس معبد وحشتناک توت‌عنخ آمون قاتل بازدیدکنندگان

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.