عکس نسرین نصرتی و همسر و دخترش در اروپا

نسرین نصرتی یکی از بازیگران خوب سریال پایتخت 5 می باشد او را همه در نقش فهمیه در این سریال پر مخاطب می شناسند سریال پایتخت 5 سال است که در ایام نوروز از صدا و سیما پخش می شود و این سریال مورد توجه بسیاری از افراد در ایران قرار گرفته است در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر عکس نسرین نصرتی و همسر و دخترش در اروپا را در سایت دانستن خواهید دید با  ما همراه باشید.

به گزارش سات دانستن: عکـسـی از نسرین نصـــرتی بازیگر نقش فهیـمه در سریــال پایـــتخـت را به همراه همـــسـر ودخـتـــرش در خارج از کشور مشــاهده میــ‌ــکــنید.


فهیمـه در سریال پایـــتخـت

نســـریــن نصــرتی با همــسر و فرزندش

بد نیـــست بدانــید: نسـرین نصــرتـی: شوخیـ‌های «پایــتــخـــت» پخــتـــه شده اسـت

نسرین نصــرتــی بازیـگر نقـــش «فهیمـــه معمولی» در سریـال «پایتخت۵» گفـــت: «پایتخــت۴»برای ماه رمـــضـان بود و باید فضــای منـــاســـبت ماه رمــضـان هم در آن حفـظ میـ‌شد. اتـفاقا من سریچـــهـــارم ایـن سریـــال را خیـلــی دوست داشتـــم و معـــتـــقدم فصل ۴ و ۵ اصلـــا قابـــل قیاس با یکدیگـــر نیسـتندچراکه فصل ۵ فصل پر ماجـرایــی است و همـانـطور که دیدید هر قسمـت شایـد به اندازه یک فیلم سیـــنـمــایـــی ماجــرا داشتـــه باشـد.

بازیگر نقــش فهـــیمـه در سریــال پایــتخت وی ادامه داد: اگـر امروز پایتــخـــت تا فصــل ۵ پیش رفتـه فقـط و فقط به خاطـــر خواستـــه مردم بودهو اگــر بنـا به گفتـــه عدهــ‌ــای سری چهــار ضعیــف بود مردم هیچوقت پیـگیـر ساخــت ادامه آن نبودند.مطـمئنم که فصــل پنج بســیـــار متـفـــاوت‌ــتــر است آنـهــم نه فقط به خاطـر سخـتـی‌ـهای تولید. فکـــرمـیـــ‌کـــنـمــکه خیـلـی پر محـتوا اســت، دلـــیــلـــش ایـن اســت که شوخیـ‌هـا پخـــتـــه شده اسـت.


نســـریـــن نصرتی

این بازیـــگـر در ادامه با اشاره به تفـاوت در شخصــیـــت کاراکـترها طی ایـــن دو سال بیـــان داشــت:ما نمیـــ‌ـــتوانـیـم شیمیــایــی آدم‌ـــها را تغـــییر دهیم و بگوییــم برای مثال نقــی با ارسطو کل کل نمـــیــ‌کنـدچراکــه ایــن جزو خصیـــصهـ‌ـــهـای ایـــن دو نفـــر اســت که حالـــا در فصـــل جدید در موقعیــتـ‌های جدیـــدی قرار گرفتـنـد و چیــزی عوض نشده،ـــ‌ فقـــط ایــنها مقداری ماجـــرا جوتر شدهـــ‌اند. اگـر مخـــاطـــبـــی از کل کلــ‌ـــ‌های ایــن دو لذت بُـــرد، الـان هم میــ‌ـــتوانـد لذت ببــرد و در غیر ایـنــصورت نه. این بار کاراکــتـر جدیـــدی به نام بهتـــاش به قصـــه اضــافـــه شده که بهرام افـشـــاری آن را بازی میـــ‌کنـــد. بهـتـــاش در داستان پسر من اســـت و مطمئنم که خیـــلــی خوب بازی کرده اســـت.

نصــرتـی ادامـه داد: برای اولیـن بار برای تولیـــد پایــتخـت زمـان کافــی در دســـتــمــان بود و از همه مهـــمـــتر ایـنـکـه ایـــن سری هنـــگامـپــخش دیـــگــر درگــیر ضبـــط نیســتــیم و می‌ـــتوانــیــم هر شب سریال را با فراغ بال تماشا کنـیـــم،‌ اتفاقـی کهـــدر پایــتخت‌ـهـای قبـــلی برایـمـــان نمـیــ‌ـــافتـــاد و خیلی از قســـمت‌هــا از دستــمـان میــ‌ـرفت و در بازپــخـــشـــ‌هــا می‌ـدیـــدیــم.ایـــن بار حجـــم کار خیـــلـی زیاد بود و با ایــنکه آقای مقدم دستـــش تند اســـت و آزموده شده،ـــنیـــاز به زمان درســـت و حســـابـــی و تیم تهـیـه حرفــه‌ای داشتــیم که خداراشـکر همه ایــنـــهـــا مهــیـا شد.

وی با اشـــاره به لوکیشن‌ــهای متعـــددی که در این سریـال وجود دارد گفت: داسـتان ما را به فضـــاهــای متــفــاوت میـــ‌ـبرد.همـــانطور که دیدیـد، تمـام پایــتـخـــت ۴ در شمــال تصویربــرداری شد،ـــ‌ امـا ایـن بار پایتــخـــت پر اسـت از ماجـــرا و سفــر و اتـــفـــاقـــ‌هــایـی که اصــلـــا شبیه به پایــتـــخت ۴ نیــستــنـد.

بازیــگر سریال «قرعه» دربـــاره انتقادی مبـنـــی بر اینکــه پایــتــخــت مدتــ‌ـــهــا است که به بی قصـهـــ‌ بودن محکوم شده استو برای رهــایـی از ایـن تکـرار قصـــهــ‌ــهــایــی عجیـــب و غریـب را به پایتــخت ۵ وارد کرده اســـت، ‌گـفت:من ایـــن حرف را قبول ندارم چراکه فضــای پایتخـــت به همـان شمــال بودن و دور هم نشسـتـــنـــش پایـــتـخت اسـتکه شاید اگـــر همـــیـن صحنـهــ‌هـــا را در سریــال دیـگـری میـــ‌ـدیـــدیــد، خسته می‌ـشدیــد و می‌ــگـفـــتید چرا ایـــنقــدر ایـنــها حرف میـ‌ـزننــد!
گفتگو با بازیگــر نقـش فهـــیمـــه در سریــال پایـتـخت

وی با اشـاره به قوی بودن متـــنـــ‌ــهـــای ایـــن سریـــال نیز گفـت: متـــن خوب روی ورود یک بازیـــگـر و اینـکه مردم چطور شمــا را باور کنــنـد،ـ‌تاثـــیـــر ویژهـ‌ـای دارد. این اتــفاق برای همه بازیگران پایـتـخـت به بهتـــریــن شکــل افتاده است و ایـن بار هم فکــر می‌ـــکـــنـمــتــعداد بسـیــاری از مردم طرفـــدار شخــصیــت بهــتـــاش می‌ـــشوند. ایـن سریــال از معـدود سریــالـــ‌هایـــی اســـتـکه وقتـــی بازیگـــر به قصه وارد می‌شود به حضورش احـتــرام گذاشتــه می‌ــشود و ایـنـهـــا را مدیون آقای تنابـــنــده (نویســنـده) هسـتیـــم.آنـقدر شخـــصیـتـــ‌ـهــا را قوام میـ‌دهـد و به عنوان بازیــگـــردان طوری به شخـــصــیت جان میـــ‌ـبـخـــشـدکه انگـــار سالهاست که مخاطـب آنــهـا را میــ‌ــشـــناســد و ایـنــهــا همـــه از متــن خوب می‌ـآیــد.از طرفـــی همـه بازیـگـــران پایتـخت دغـــدغه خوب بودن دارنـد و هیــچ کدام دوست ندارند که از کار فرار کنـنـــد.

این بازیگــر دربـاره سخــتـیـ‌ـــهـــای حیـن تولید «پایـتخــت۵» گفـــت: سخـتـیـ‌ـــهای هر کاری با آن همراه استو دوست ندارم تا درباره ایـن موضوع صحـــبــت کنـم تا خدای نکــرده تعریـف از خود شود. امـا از آنــجـایـــی که همـزمـانــبـــا شروع پایـــتـخـت فرزنـدم به تازگـــی به دنیـــا آمـــده بود، خواهـر و همســرم من را در تمــام روزهای بازی در پایـتخت همـــراهـــی می‌کـــردنـد.

نصرتی در پایـــان درباره تولید «پایـتـخت ۶» نیــز گفـت: تا زنــدگـی هست میـ‌ـــتوان ایـــن سریـال را ادامه دادو بستگی به مردم دارد. من آنقدر از مردم بازخوردهــای خوب دریافـت میـ‌کــنـم که به ادامه دار شدندشهـمیشه خوش بیـــنـــم و معـتقدم زمانـی بایــد متوقف شود که مردم دیگــر آن را دوست نداشته باشـــنــد.اسکـــلت پایــتخـــت آنـقـدر خوب اسـت که اگر هر بازیگـر دیگـری هم بیــایـد و من نوعی نبــاشم باز هم سریــال خوبی می‌ــشود.

عکس نسرین نصرتی و همسر و دخترش در اروپا

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.