عکس نوشته مردادماهی برای پروفایل +طالع بینی دختر و پسر متولد مرداد

عکس نوشته مردادماهی

عکس نوشته مردادماهی برای پروفایل +طالع بینی دختر و پسر متولد مرداد

مــرد متولد مرداد

یک شیر ژیـــان و سر کش، یک عاشـق پاکباز، یک دوست واقـــعی و یک پدر نمونه، بی عشــق نمـــی توانـــد زنـــدگــی کند دل او از آئینـه پاکـــتـــر و روشنـتــر است امــا خشـم او هم توفانی هم سهمگیـن خواهد بود.

اغـــلب آدمـــهـــای کارآمـــدی هســتــند به نحوی که اغلــب کارهـــای منـــزل را شخصــا و با مهارت تمـتـــم انجام می دهـند.

متولدیـــن این ماه عموماً دارای طبعـــی گرم و خشک بوده خوشرو و مهـــربـــان هسـتنــد. گاه زود خشمـگـــین می‎ــشوند ولی زود آرام می‎ـگــیرند. ایـنـــان افـرادی خوش گذران هستــنـــد.

گاه مورد تهـمت قرار می‎ــگیــرنـــد، اما چون با گذشت هستــند، از آن میـ‎گــذرنـد. اینان معـمولاً در زنـــدگـی راه راست در پیـــش میـ‎ـگیــرنـــد و کمـتـــر به انحـراف کشـیـــده می‎ـشوند.

اغـــلب افـرادی با عزت و دارای طبعی بلنـــد هســـتـــنـد. بعـضــاً به مقامات بالــا میـ‎رســـند. اغـلـــب والدینشــان را زود از طبعـــی بلنـــد هسـتــند.

بعضـاً به مقـامـــات بالــا میـ‎رسنـد. اغلب والـــدیــنــشان را زود از دســـت میـــ‎دهــنـــد. در زنــدگـــی زنـاشویی، اغــلـب در اختـــلـاف هسـتنــد، اما از فرزند خیـــر و نفــع میـــ‎ــبـــینـنــد. عموماً در سن 7 و 19 سالگی باخطــر مرگ مواجه می‎شوند و اگر از آن بگـذرند، بیــش از 70 سال عمـر خواهـنـــد کرد. شراکت برای آنــان سازگار نیـســـت.

با هر کس شراکت کنـــند، زیــان خواهنـــد دیــد. رزهـــای یکــشنبه، روز خوبی برای آنــان اســت. در ضمـــن انـــگـــشـتر عمـیق با آنــها سازگار اســـت .

زن متولد مرداد

باهوش، گرم و جذاب، شیک پوش، با شخــصیت، خواهان تجــمـــل، ریـاســـت طلــب، دوستــدار تعــریـف و تمجـیــد و کدبانو، در دوستان تاثـــیــر بسیار مطلوب بر جای می گذارد. مادری مهــربان و صمیــمی که می کوشدفرزنـدان خود را مستــقل و دارای اعـتمـــاد به نفـــس بار بیاورد.

متولدین زن این ماه طالـــع بلـــنـدی دارند. ایـنان ذاتاً خوش بیـــان، خوش طبع، بلنــد بالـــا و اغلـــب لاغـر میـــ‎بــاشــند. ایــنـان در اوایـــل زنـدگـــی با مشـــکلات و رنج مواجه می‎ــگردند، اما هر چه جلوتر می‎ــروند، به آرامش و آسایش دســـت میـ‎ـــیابند. به خصوص پس از ازدواج، اغـلـب زنــدگـی خوبی خواهـــند داشـت و همواره در رفـاه و آرامــش به سر خواهد برد .

ایــن زنـــان اگر چه فرزنـــدان کمــتری نسـبت به زنـــان متولد ماههی دیگر خواهنــد داشت، امـــا لازم اســت آنـــان را از قسـم دروغ برحــذر دارنــد و همـــچـنیــن از به دست آوردن مال حرام. عیـب این زنــان ایــن اسـت که اغـــلب زود به جوش میــ‎ـــآینـــد و خوشتــنــداری خود را از دست می‎ـــدهـنـد.

در ضمـــن یک خطـر بزرگ اغـلـب ایـــن زنان را تهدیـــد میـــ‎ـکندو انــشا الـلـــه با صدقـــه و توسل، برطرف خواهــد شد. لبــاسـ‎هــای سفد و سبـز و همـچنیـن انــگشــتـر فیروزه با آنـان سازگـــار است .

 

عکس نوشته مردادماهی برای پروفایل

 

 

عکس نوشته مردادماهی برای پروفایل

 

 

عکس نوشته مردادماهی برای پروفایل

 

 

عکس نوشته مردادماهی برای پروفایل

 

 

عکس نوشته مردادماهی برای پروفایل

 

 

عکس نوشته مردادماهی برای پروفایل

 

 

عکس نوشته مردادماهی برای پروفایل

 

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.