عکس های جالب از اتفاقات باورنکردنی در جهان

اتفاقات باورنکردنی در دنیا می افتد که ما از آ«ها بی خبریم ولی بهتر است تا انتها با ین مطلب با ما همراه شده و از این مطلب و عکس هایی که واقعا خارق العاده هستند دیدن فرمایید چون دنیا راز و رمزهایی را در خود دارد که ما در حال حاضر نمی دانیم در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر عکس های جالب از اتفاقات باورنکردنی در جهان را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: غیرمـمــکـن است یک نفر همـه چیز را بدانــد. اما در این مطـلـــب میـ‌توانـیـــد حقـــایــق جالـــب و شگـــفـت انــگـیــزی درباره دنیـا پیدا کنـیـــد. تا وقتی در حال یادگـیری و کســـب دانش باشیـــد، فرقی ندارد چه منـبـــعـــی را برای یادگـیــری انتــخـــاب می‌کــنـــیـد.

دلــفـــیــنــ‌ـــهــا برای سرخوشی ماهـــی پوفر می‌خورنـــد

دلفینـ‌ـها بیـــشتـــر از آنـــچــه فکــر میـ‌کنـید شبــیه ما هستــنـــد. مسـتـندســازان حیـن فیـلـــمبـــرداری متوجه چیـز عجـیـبــی شدنــد: دلــفیـــن‌هــا ماهـی پوفر را میـــ‌جوند و به هم پاس می‌ــدهـنـد. ماهی پوفر یک سم عصـبی آزاد میـ‌کـــنــد که میـ‌تواند کشنـده باشد، اما در مقـــادیر کم اثــر مخــدر و سرخوش کنـنــده دارد و ظاهـــرا دلــفــین‌هــا ایـــن را فهمیده اند.

سرعت ایــنـــترنـــت ناسا ۹۱ گیـگـابایـــت بر ثانـــیــه اســت

یعنـــی میــ‌ــتوانیـــد سریال مورد علــاقـه تان را در یک ثانیه دانلود کنیـد. اما ایــن شبــکـه خصوصی است و تنهــا در موسسات دانـــشـگاهـی آمریــکا اسـتـفـاده میــ‌ــشود.

 

ژاپـن در سال ۱۹۹۹ پرچــمش را تغیـیـــر داد

ژاپـــن واقعـا کشور منحصـــر به فردی است. مثــلا ایده نمادهای ملـــی برای ژاپـــنی‌هـا عجیــب است. دایره خورشـید نمـــادی بود که به تشــخیـص کشتـیـ‌های ژاپــنی از خارجــی کمـــک میــ‌ـکرد. فقـط در سال ۱۹۹۹ رنگ پرچـم کمی تغیـــیر کرد.

جی. کی. رولینگ در سال ۲۰۱۲ از لیـســت ثروتمنــدتریـن افراد جهــان حذف شد، چون ۱۶۰ میلیون دلار صرف خیریـــه کرد
ایـــن زن بریـــتــانیـایــی ثروتمـنـــد در یک چشـم به هم زدن موفق شد و ثابـــت کرد که پول نمیـ‌توانــد انـسانـــ‌ـهـــای خوب را خراب کند: این نویســنــده به خانوادهـ‌ــهــای تک پرســت کمـــک و از کلیـنـک تحـقــیــقات روی اســکـلروز چنـــدگانه حمــایت کرد. او در سال ۲۰۱۲ که ۱۶۰ میلــیون دلار صرف خیــریـــه کرد از فهرسـت ثروتمـــنــدتــرین افــراد جهان حذف شد.

در ژاپن به جای امــضـــا از مهر استفاده می‌ـــشود

برای افتـــتاح حســـاب بانکـــی یا تحویل کالـا در زاپن بایـد از مهر شخــصیــتــان اســـتفاده کنــیــد. گاهی افراد امـضـا هم میـ‌ـکنـــنــد، اما مهـــر ابزار اصلی تایید هویت اســت.

جنـــیـن قلــب مادر را درمان میــ‌ـــکند

دانـشـمـنــدان دریافتنــد که سلول‌ـــهــای بنـــیـادی جنـیــن قلب مادر را ترمـــیــم می‌ـــکنـد. متـــخــصـــصــان معتــقـدند که این پدیده جالـب یک مکـانیــزم تکـــامـلی است: جنین با حفـاظـــت از قلـــب مادر، بقای خودش را تضمیـــن میـ‌ـــکند. به همیـن دلـیـــل است که نیـــمی از زنانی که ضعف قلــبـــی دارند در دوران بارداری ناگـهان خوب میـــ‌ـشوند.

در فیـــلـــیــپیـن جزیـــره‌ــای در یک دریاچـه در یک جزیـــره در یک دریاچــه در یک جزیـره وجود دارد.

گاهــی اوقات طبیـــعـــت تنبـــلی میـ‌ـــکنــد و منـاظــر را با کمــک کپــی پیسـت (paste) کردن ایجاد میــ‌ــکـــنـد. دریـاچــه تال حس شوخ طبـــعـــی مادر طبیـعـت را ثابت میــ‌کنـــد.

ماجرای جالـــب اســـتــیو جابـــز

داستــانـــ‌ـهـای زیـادی درباره اسـتیو جابز وجود دارد. اما همـــه آن‌ـها حقـیـــقت ندارند. یکـی از کارمـــنـــدان سابـــق اپـــل ماجرایی درباره او تعـــریــف کرده که ثابـــت میـــ‌کـــنـــد اسـتــیو یک نابغه بوده اســت:
«وقتـــی مهنــدسانــی که روی اولیــن آی پد کار می‌ـــکــردنـد نمونه اولیه را ساخـــتــند، آن را به استیو جابـــز نشان دادنــد. او با دستـگـــاه کار کرد، آن را با دســتـش وزن کرد و آن را رد کرد و گفت زیـادی بزرگ اسـت. مهــنــدســان گفـــتـــند غیــرمــمــکن اســـت آن را کوچکــتر کنـند. جابز لحــظـــهــ‌ـای سکوت کرد، سپـــس بلــنـد شد و به طرف آکواریوم رفت و آی‌ــپد را داخــل آن انـــداخـت. وقتی آیـــ‌ـپـد به ته آکواریوم رفـت حبـابــ‌ـــهایـــی از آن بالـــا آمـدند. استیو گفـت: ایـــن‌هـا حبــاب هســتــند، این یعنـی داخــلـش آن فضـای خالی وجود دارد، پس می‌شود آن را کوچکتر کرد.

بیـنـایی عقــاب

«چشمانــش مثل عقـــاب است» یعنی چه؟
یعـــنی یک مورچه را از بالـای یک ساخـــتــمــان ۱۰ طبقه میــ‌ـــبــیــنـــد.
حالت صورت بسکــتـــبــالـیســـتـ‌ـها را از بدتــریــن صنــدلــی تشــخـیـص می‌ـــدهـــد.
رنـگـــ‌ـهای بیشتــر و پرتو‌های فرابنــفش را میـــ‌بیـــنــد.
میـــدان دید ۳۴۰ درجه دارد.

بیــشتـــرین مدت اقامت در فضـا

فضـــانورد روسی «والـری پولیاکوف» رکورد بیشتــریــن زمـــان اقـامـــت در فضـــا را دارد. او ۴۳۷ روز و ۱۸ ساعـــت در یک سفـــر فضـایـی در ایـــســتـگـاه فضایـــی ماند.

اولین نیروی پلـــیس اســترالیــا از خوش رفتـارتـرین مجــرمــان تشــکـیـل شده بود

در یک دوره زمـــانی طولانـــی دولت بریـــتـانـیــا مجـــرمـان را به استرالـــیـــا تبـعـید میـــ‌کـــرد. اولین اداره پلــیـس اســـتــرالــیـا از خوش رفـــتارتــریـن زنـــدانـیــان تشکیل شد.

آلـمان درختـــانـش را شمـــارش میــ‌ـکـــنـــد

در آلـمان میـ‌بـیـــنــید همه درخــتـان پارک شمــاره دارند. افرادی شمار درخـــتـــان و داده‌هــایــی مثل سن، شرایـــط و … را دربـاره آن‌هـا جمــع آوری میـــ‌ــکنــنــد. بایـد همه مراقـــبتـــ‌ــهــای لازم انـــجــام شود تا درخـتــی نیفـــتـند. آلمانیـــ‌هـا عاشــق نظـم در هر زمــیــنه‌ــای هســتـــنـد.

عکس های جالب از اتفاقات باورنکردنی در جهان

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.