عکس و وظایف دستگاه تناسلی مردان

دستگاه تناسلی مردان از بخش های مختلفی تشکیل شده است بسیاری از مردان از کوتاهی آلت تناسلی رنج می برند که این امر مادرزادی می باشد و باید تحت درمان قرار بگیرند تا مشکل کوتاهی اندازه و دیگر مشکلات آلت تناسلی را بر طرف نمایند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر عکس و وظایف دستگاه تناسلی مردان را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

دســتـگـاه تناسلی مردان

موجودات زنـده همـــگـی قابــلیـــت تولیـد مثـــل دارنـــد و همـین موضوع عامل بقــای نســل آنــهـــاسـت. دســتـگاه تناسلــی به همیـن منظور در بدن موجودات زنده تعبیه شده اسـت. دستـــگاه تنـاسـلی تنهـــا دستگــاهی از بدن اسـت که برای زندگـی خود فرد حیـــاتـی نیسـت امـّـــا وجود دستگــاه تنـــاسلی برای بقای نسل لازم است.در فرآیـــنـــد تولید مثل انـــســان دو سلول جنســـی یا گامــت نقـــش دارند: گامـت مردانـــه که اسپـــرم نامـــیـده می‌ــشود و گامــت زنانه که تخمک نام دارد.

اسپرم توسط دستگـــاه تنــاسـلی مردانه و تخـــمـــک توسط دستـــگــاه تناسـلی زنـانه تولیـد میـ‌ـــشوند. اســپـرم در حین فعالیــت جنـــســی در اثــر انزال از طریق آلـت مردانـه وارد دسـتگاه تناســلـی زنـــانه می‌ـــشود. اسپـــرم از داخـل واژن شنـا کرده و وارد رحـــم میـ‌ـــشود و خود را به لولهـــ‌ــهـــای فالوپ یا لولهـــ‌هـــای رحمــی می‌ـرسانـــد. تخـــمـــک نیـز از تخـمـــدان زن آزاد میـــ‌شود و وارد لوله های فالوپ می شود. اسپـــرم و تخمــک در ایـن محل با یکــدیـــگـــر برخورد می کنند. اســـپـرم وارد تخــمک می شود و آنـــرا بارور می کند و لقاح حاصـــل می شود که نتـیـــجــة آن تشـــکــیل سلول تخــم است که می‌تواند به یک نوزاد تبــدیـل شود. بنابـراین همـــکاری مرد و زن برای تشکـــیل تخم و در نتــیــجه حاملـــه شدن زن لازم است. زن با وجود ایــنکـه سلول تخم را تا بزرگ شدن و تبـــدیل شدن به یک نوزاد کامل در درون رحم نگـه میـ‌ـــدارد ولی همانــطور که گفـتـه شد برای باردار شدن نیـازمــنـد اسپرم مردانــه اســـت.

وظایف دستگـاه تناسلی مردانه چیـســت ؟

وظیـــفة نهایــی اجــزاء مختــلـــف دســتـگاه تناســـلــی مرد، تولیــد اسـپــرم است که آنرا به شکـل منـــی تهیه میـــ‌ــ‌کنـــد و هنگام برقراری رابـطــة جنســـی با جنــس مخالــف وارد دستـــگاه تناســلـــی زن میـــ‌کـــند تا بارداری اتــفــاق بیـــفتد. وظیفة دیـــگـــر دســـتگــاه تنـاســـلی مرد، تولید هورمون‌هـای مردانه اسـت که برای بلوغ و ظاهـر مردانـه لازم است.

زمانــیـکــه نوزاد پســـر بدنیـــا می‌ـــآید تمام قسمتــهــای دستـگاه تنــاسـلی مردانـه را دارد ولی تا رســـیدن به زمان بلوغ این دستگـــاه تنــاسلــی فعـــالــیـــت تولید مثــلــی ندارد. در زمان بلوغ در حدود سنین ۱۴-۱۰ سالگی هورمونهـایی از غدد هیـپوفیـــز -که در پاییـن مغـــز قرار دارد- ترشـح می‌شود که از طریق خون به بیـضـهـ‌ـــهـا میـــ‌ــرســـد و آنهـا را وادار به تولید تسـتوستـرون و اســـپــرم میــ‌کنـــد. با تولیـــد تستوستـرون تغییراتـــی در بدن اتــفــاق میـ‌افتـــد. در حین بلوغ کیــســة‌ بیـضــهــ‌ـــها بزرگــ‌ــتــر میـ‌ـــشوند، سپــس آلــت مردانه بزرگتـــر میـــ‌ـــشود و غدد منــی ساز و پروستـات نیـــز رشد می‌ـــکنـند.موهای ناحیة تنـــاســـلــی و نیز موهای صورت و زیـر بغــل شروع به رشد میـ‌کـننـــد و به تدریــج صدای مردانه جای صدای بچــه گانــه را می‌گــیـرد. در حیــن بلوغ پسران رشــد قدی و وزنی سریـعــی پیــدا میـــ‌‌ــکـنـنــد و بدنشـان عضــلانـــی میـ‌ـــشود. زمـانیکه پســری بالغ میــ‌شود روزانه میــلــیونهــا اسـپــرم تولید میـ‌کند. هر سلول اسپـــرم بســـیـار کوچک است در حد ۰/۰5 میــلـی‌ـمـــتر است. اســپــرم داخل بیـضهــ‌ـها تولیـد می‌شود و از شکـل یک سلول عادی تبـدیل به سلول دارای سر و دم شبـیه یک بچـه وزغ می‌شود. مواد ژنــتیکــی در سر اســپـــرم قرار دارد. دم اسـپرم متحرک اسـت و اسپرم را در داخـــل اپــیــ‌ـــدیــدیم و بعدها در داخـــل دسـتـگاه تنـــاســـلـی زنــانـــه به جلو میـــ‌ـرانــد. هر اسـپرم پس از تولیـــد در بیــضه، حدود ۶-۴ هفته در داخل اپیـــ‌ــدیدیم میـ‌ـــمـــانـــد و بخـشـی از تکامل خود را در آن سپـــری می کنـد و پس از آن وارد وازدفــران میــ‌ـشود. غدد منـی ساز و پروستــات مایـع منـی را به اســپرم اضافه میـــ‌کننــد و منـــی بدیـــنوسیلــه کامل میــ‌ــشود.

 

با تحـــریـک شدن جنـــسی مرد، آلـت مردانــه سفت و سخت میــ‌شود، عضـلـات درون اعـضـاء جنــسـی منـقــبـــض میـشوند و بدینوسیــلـه مایـع منی از آلت مردانــه به بیرون ریخـته میـــ‌ــشود که به این عمـــل انـزال میـــ‌ــگویند. با هر انزال حدود ۵۰۰ میـــلـیون اسپـــرم از بدن خارج میـ‌ــشود. در صورتـیــکه مایــع منـی درون دســتگاه تنـــاسلی زن ریــخـــتـــه شود، اسـپـرم از واژن به سمت بالـا شروع به حرکـت میکـنـــد که دم اسپـرم قابـلـیت شنا کردن را به آن می دهـــد. اسپـرم از طریــق دهـانـه رحم وارد رحـــم می‌شود و از آنــجــا به لوله‌ـهای رحـــمی (لولهــ‌های فالوپ) میــ‌رســد. در صورتـــیکه اســپـــرم در زمانیکـــه تخمـک از تخمـــدان زن آزاد شده باشـد به آن برسد آنـرا باردار میـ‌ــکـنـد. برای باردار کردن تخــمـــک تنـهــا یک اســپـــرم کافیست. در واقــع با وارد شدن یک اسپــرم به تخـمک هیـــچ اســپـــرم دیــگری نمیـ‌توانـد به آن وارد شود و بارور شدن تخمک با محتویات ژنـتـیــکـی درون اسپـــرم انـجام میـ‌شود و حامــلــگــی آغاز می‌ـــشود. سلول تخـم حاصـــل شده شروع به رشــد می کنــد و تبـدیـل به هزاران سلول میـ‌شود و جنیــن را بوجود می‌ـــآورد. پس از ۹ ماه جنــین کامل میـــ‌شود و نوزاد متولد می‌ـــشود.

نقـش مرد در تولیــد مثل:

ماهـیت و اسـاس تولید مثل ترکیب یاخــته های جنـــسـی مذکر و مونث یعنــی پیوند اســـپــرم با تخـمـــک اسـت. پس وظیـــفه مهـــم دو جنــس ایـــن اســـت که یاخـــته های جنــسـی لازم را تولید کننـــد.

وظیـــفه مرد نه تنــهـا تولید اسپرم است، بلـــکه بایـــد آن را به جایــی برســـانـد که با سلولهــای جنــســی مونث ترکـیب شود.در انســان انــدامـــهـــایـی وجود دارند که در اثــر تمـاس جسـمـــی،(جنـسی) اســـپـرم را به تخمـک می رساننــد تا تخم بارور شود. چون وظیـــفه اسـپـــرم رسانـی به واژن(مهـبل) به عهـــده آلـــت تنـــاسلـی است.

مایـــع منــی:

مایع منـــی به ماده ای گفـتـــه می شود که در هنــگـــام انـزال از آلت تناســلـی مرد خارج می شود عنصـــر اصـلــی سازنــده ایـن مایع اسپرم اسـت.الــبتـه این فرایــند توسط غدد دیــگــر جنـســی تکــمـــیل می شود مثـل پروستـات و کیســـه های منی.

بیــضه ها:

اسپـــرم در بیضه ها که غدد جنــسی مرد هسـتند ساختــه می شود.دو بیضــه چپ و راســت وجود دارد که هردو در محــلی به کیسه بیضـــه مسـتـــقـــر هســتنـــد.ایـن کیــسه در پشت آلـــت تنـاســـلـــی مرد آویزان است.

آلــت تنـاسلی مرد:

آلت تنـاسلـــی مرد وسیلــه ای اســت برای رسـاندن اسـپرم(منـــی) به واژن زن برای بارور شدن.

آلت مرد از چنـــد قســمـــت تشـــکـیــل شده اسـت.1-قسمت تنـه(شافــت)،2-قسمت سر(که شامل سوراخـــی اسـت برای خروج منی)

کل آلــت تناســـلـی مردان هم با پوست شلـــی پوشانـــده شده اســت.پوست سر آلــت تنـــاسلـــی مردان به پوست حشــفه موسوم است که در هنـــگــام ختــنه کردن برداشـتـه می شود.قســـمـت سر و زیر آلـــت دارای رشته های عصبی می باشنــد که فوق الـعـــاده نســبـت به تحــریــکات جنـــســی حساس هسـتـــنـــد.

نعوظ (شق شدگـی) آلـــت تناســلــی مردان

در حالـــت عادی آلت تنــاسلـــی مرد شل اســـت و در جلوی کیسه های بیــضـــه اویزان می باشد.در جریــان تحـریــکـات و برانگــیـــختگـــیــهـای جنـسی، جهت و ابـــعـاد آلت مرد تغـــییـــر می کنـــد. در این حالـت آلـت تنــاســـلـــی مرد سفــت و سخـــت می شود و به اصــطلـاح عامیانـــه شق می شود.علت اصــلی سفت شدن آلــت تناســلـی مردان ورود خون به آلـــت می باشد.

انــدازه آلـــت مردانـــه:

اندازه آلت تنــاســـلی مردانـه چقـــدر اسـت؟اضطـراب در خصوص انـــدازه آلـــت تنــاسلـــی رشــد آلت و اندازه آن نوعی تشویش و اضـطراب در دوران نوجوانــی وجوانــی اســـت.با وجود اینکــه مردان می دانـند که انـــدازه آلـت تنـــاسلی از فردی به فرد دیگـــر متــفــاوت اســـت اما ایـن افـسانــه دایــمـــی و همــیـــشـــگی وجود داشـته و دارد که شجاعــت جنسـی وابـــســـتــه به بزرگی آلت تنـاسلـی است.ایـــن در حالـی اسـت که رضایتمنـدی جنـسی به چنـدین عامل وابستـــه اسـت که انـــدازه آلت نقـــش تعــییــن کنـنده ای را در آن بازی نمـــی کنـــد. بایـد توجه داشــت، بزرگـی آلت معــادل رضایـتـــمنـدی کامل جنــســـی نیـــست.

چه چیزی انـــدازه آلـت تناســلی مردان را تعیـیـــن می کنـد؟
اندازه آلـت تنـــاســـلــی بر مبنای زمـیــنــه های ژنتیـکــی فرد تعـیــیـن می شود. انـــدازه آلـــت تنـاسـلـی در طی بلوغ تغیــیــر می کنـد .رشد آلت بیــن سنیـــن 10 تا 14 سالـــگی شروع می شود، الـبتــه ایـــن زمان در بعضی پسـر بچه ها زودتر و بعضــی دیرتـــر است.در ابتدا بیضــه ها شروع به بزرگ شدن کرده و رویش موهای تناســـلـــی آغـــاز می شود. رشــد آلـــت ابـتد ا در طول و سپس در قطـر صورت می گیرد.

اندازه آلت تناسلـــی مردان -در حالـت عادی و غیــر نعوظی انـــدازه آلــت تنــاسلی مردان حدود ۷ تا ۷.۸ سانـــتــیمتر اســـت و قطـر آلت تنـــاسلی حدود ۶.۵ تا ۷.۲ سانــتیمتـــر اسـت.

ولی اندازه آلت تناسـلـــی مردان در حالـت نعوظ و شق شدن به ۱۲.۵ تا ۱۶ سانـتیـمتــر می رسد.وقطر آن در همــیــن حالـت حدود ۱۱.۵ تا ۱۳.۵ سانـتـیــمتر می باشد.البـته تمـــامــی ایـــن انـدازها تقــریــبــی هستنــد زیـــرا ابعاد آلـت تنــاســلــی در افـراد مخــتلــف متــفــاوت اســت.و ربــطـــی به هیـــکل و انــدام شخص ندارد.

عکس و وظایف دستگاه تناسلی مردان

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.