عکس پرادوی امام جمعه ایلام و پسر لاکچریش !

امام جمعه ایلامحجت السلام لطفی که با پرادو به سرکارش می رود مورد انتقاد همه در ایلام گرفته است او و پسرش سوژه خبرگزاریها شده اند که ولی روی کارت ماشین این امام جمعه نوشته است ماشین برای دفتر نمایندگی ولی فقیه در استان ایلام می باشد که بسیاری از افراد این موضوع را تکذیب می نمایند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر عکس پرادوی امام جمعه ایلام و پسر لاکچریش را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن : در تصـاویر منــتـشر شده از کارت پرادو مالک آن «دفــتر نماینـدگـــی ولی فقـــیــه در استان ایلـام» ذکـر شده است امـا موضوع اصلـــی ظاهـرا ایــن است که جریـانـی در اسـتـــان ایلام نسـبت به آنچـه زندگی اشـــرافی ایـــن امام جمعـه نامـیـــده، معـــتـرض شده اســـت.

این اعتــراضـات هم به مراسم مفصــل ولیـــمـــه تولد نوه امام جمعــه ایــلــام برمی‌ــگــردد که با حضور تعدادی از فوتبـــالیـــستـ‌ها و بازیگران سینــمـــا و تلویزیون برگـزار شده و هم به ماشــیـــن شاسی بلـندی که مورد استـفـــاده امـام جمعـه است. حامــیـان امـــام جمعه الـــبـتـه انــتقــادات ایــن گروه را وارد ندانستــه و آنــان را پیـروان عرفان‌هـای کاذب خطاب کردند! حجتــ‌الاسلـــام لطـــفـــی، امـام جمـعه ایلـــام عصـــبـانــی بود از کسانی که نســبــت به ماشین او معترض شده بودنـــد. او در خطبـــه‌ـهــای نمـاز جمــعــه جملـات تنــدی علیه معــترضــان به ماشین شاسـی بلــنــدش گفــت. اینـکه «از بچـهـــ‌بــازی‌هایتــان دســت برداریــد»، «اهانـت به جایــگاه نمـــاز جمـعه، اهـانت به رهـبـری و قابل پیـــگیـــری است» و «توصیــه میــ‌ـــکــنـم به ایـــن جایـــگـــاه که میــن‌ـگذاری اســت، نزدیـک نشوید و چنانچـه نزدیک شوید، با میــن به هلاکت خواهیـد رســید!»

پسـر امام جمـــعـــه ایلــام که از فعـــالـــان شبکـه اینــستـــاگرام محسوب می‌ـشود، اسـتـفـاده از چنـیـــن ماشیــنی را برای حفظ امــنیت پدرش لازم دانــســـته است. نکـــته قابـــل تامــل آن است که سایـتــ‌هـای دلواپـس بیــش از همــه به این موضوع پرداخـتنـــد.

چنان‌ـکــه دیــروز رجــانیوز نوشت: «سیـدمـهدی صدرالــسـاداتــی در صفحـــه شخــصـــی خود نوشت: هفـــته پیـــش وقتــی خاطـــره کباب خوران مجـــلس را بازگو کردم، پســر یک نمـاینــده گفــتــه بود: یک ندیـد بدید، یک بار آمده مجـــلس، من ندید بدیـــد نیستـــم، من کاخ شاه را در نیـــاوران دیــدهـ‌ـــام که چگونه با سرمــایـــه‌هـــای مملـکـــت برای خودش آسایــش درست کرده بود درحــالیـ‌کـــه مردم گرسـنـــه بودند. ما طلـبه‌هــای عادی بودیـم، همــراه نانوا و بقال بودیم، خیـــلـی از علـــمـــای ما در محروم‌تـــریـــن شهرها تبـعــیـــد بودنـــد و همـــان الــاغی را سوار می‌ــشــدند که کشـاورز سوار میــ‌شـد! مردم به ما اعـــتمـاد کردنـد، چون دیدنـد اگـــر پنج تومان به ما امــانــت میـــ‌ــدهند، سرمـان برود در آن خیانت نمیـ‌کــنـــیـم! حالا که انــقلــاب شده اسـت، کشاورز همـان الـــاغ را سوار شود و ما برای حفـــاظـــت از جان و شخـصیـــت و مقـــام پرادو سوار شویم؟ شهــدا برای ایـن رفتـند؟» کانـالـ‌ـــهای تلــگرامی دلواپــسان هم دیـروز با انتـــشــار تصاویری از رفـــتــار دیــگــر ائمه جمـــعـــه به انتقــاد از اتومبـیــل حجتــ‌ـــالاســلام لطفی پرداخـــتـند. به عنوان نمونه تصویری از حضور حجـتـــ‌الاسلام آل‌ـهـــاشم امـــامـ‌جمـــعـه تبریز را منتـشـر و نوشتــنــد: «تردد آیـتـ‌ــا… آل‌ـــهـاشـم امام‌ جمــعـــه شهــر تبریـــز با وسایـــل حمــل و نقل عمومی» یا در زیر تصویر دیــگر نوشتنـد‌: «حضور امام جمــعـه بروجرد در میـــان کارگــران معترض یک شرکـــت به ماهــ‌ــهـــا بلــاتکــلیــفـی» و…
پرادو در کوهسـتـــان

دیروز رئیس دفـتـــر امـام جمـــعــه ایلام به «فردا» گفت: «طبق قانون، ماشینــی که امـام جمعــه در شهـــر دارد، پژو اسـت و چون منــاطـق ما کوهســـتانـــی اســـت برای سفــر به اطـراف و مناطق کوهسـتــانـــی، هر مدیـرکلـی یک ماشـــیــن هم برای ایـن گونه موارد دارد و ایــن ماشیـن پرادو هم داخــل شهر اســتـفاده نمـیـــ‌شود.» آقـای یگــانــه در مورد قیــمـت ایــن خودرو گفــت: «منـــتــقـدیــن و افرادی که سروصدا کردند تهــمت زدند که ارزش ماشــین ۴۰۰ میلـیون تومان اسـت در حالـی که فکـر میـــ‌کنــم ارزش این ماشــیـــن ۸۰ تا ۹۰ میـلـــیون تومان باشد.»

رئیس دفتر امـــام جمـــعـــه ایــلـام در پاسـخ به ایـــن سوال که آیـــا ایـــن موضوع با منش سادهــ‌ــزیـــسـتـی که یک امـــام جمعــه باید داشـتـه باشد سازگــار است؟ بیــان کرد: «من بیش از ۲۰ سال است که در دفتـر امام جمعـه رئیس دفتر هستــم. من زیــاد با نمــایـنــده‌ـهای، ولی فقیـه ارتـباط داشـتــهــ‌ام. همــین آقــای آلـــ‌ـــهـاشــم که الان میــ‌ــنویســنـــد گفـــته که نردهــ‌هـا را برداریـد، بدانـــید که از روز اول امـــام جمعه ایـلــام اجازه گذاشتـن نرده‌ـــهـــا را نداد و حتـــی اجـازه نداد پاسدار‌ها در هنگــام نمـــاز سرپـــا بایــستــنـــد. ایــشـــان سوابـق درخـــشانــی دارد و پاسـدار رسمی هست. چندیــن سال نماینـــده، ولی فقـــیـه در سپاه منـــطــقـــه کرمـانشــاه بوده اســت.»

وی در مورد صفحه اینستاگــرام پسـر امام جمـعه ایـلام و عکسـ‌هـای منتـشــر شده در آن هم گفــت: «ما شنــیــدهــ‌ایم بعضـــی از پسـران نمـایــنــدگـــان ولی فقیـــه چه کار‌ـــهـــا میـ‌ـکننــد، به عنوان مثـال آقـای خزعلـــی گفتــه که «فلــانی اصلا پسر من نیـسـت.» در حالی که پســر ایـــشان با چنــد تن از بازیـــگران از قدیـــم دوست بوده و از آنهــا دعوت کرده و ایـن طور هم نبوده که خرج چنـدانی کند. البـتـــه میـ‌ـــدانـیــم که نبــایـــد عکــسـ‌هـا را آن گونه منــتشـــر میـــ‌کــرد.»

 

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.