عکس پرده بکارت آسیب دیده و پرده بکارت سالم

پرده بکارت های هلالی و حلقوی در حین دخول انگشت و یا آلت تناسلی مردانه پاره نمی شوند و خونی از این نوع پرده بکارت در حین دخول خارج نمی شود بیشتر دختر خانم ها از این که از ارتفاع افتاده و پرده بکارتشان را از دست دهند می ترسند ولی این کار باعث پارگی پرده بکارت نمی شود فقط دخول می تواند پرده بکارت را پاره نماییذ در ادامه تصاویر عکس پرده بکارت آسیب دیده و پرده بکارت سالم را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: پرده بکارت غشایــی اســـت که تمام یا قسـمــتـــی ازدهانه واژن را می پوشانـــد. Hymen لغتی یونانـی ست به معنای پوست یا پرده بکارت که از نام الـــهــه ازدواج و عروسی یونانـیـــان God Hymen وام گرفـــته شده. یونانیـان باستـــان از ایــن لغـــت برای انواع پرده ها از جملــه پرده ای که قلب را احــاطه می کند(پریــکارد)، اســـتفــاده می کردند، اما با گذشـــت زمان، کاربـرد آن به پرده بکارت محدود شد.

در طول نخــستـــین مراحــل رشد جنینی، به طور کلی هیـــچ بخـــش ورودی به واژن وجود ندارد. لایه باریــک بافتی که در ایـــن مرحـلــه واژن را می پوشانـــد، قبل از تولد به طور ناقـص تقسیــم می شود، این لایـــه بعـدهـا پرده بکـارت را به وجود می آورد. در صورتـــیـکــه در مرحــلـــه قبـل از تولد، تقـسیـــم لایه به طور کامـــل صورت گیرد، موجب می شود بعضی زنــان به طور مادرزاد، پرده بکارت نداشـتـــه باشنــد.
بســیــاری تصور می کنـــند که پرده بکارت، داخل واژن قرار دارد. در صورتـیکه ایـنــطور نیــســت. پرده بکارت، بخش خارجـــی اندام جنـســی اســت و دقـــیـــقا در ورودی دهانــه واژن قرار دارد.

انـــداممان را چقدر می شناسـیم؟
بســـیـار مهـــم است که بدانـیـــد بدنــتان به چه شکـــلـــی اســـت. البــتـــه در مورد شکـــل یا رنــگ اندام جنـســـی تان نگران نبـاشیـد. بعضـــی ها تیـره انـــد، بعــضی روشن، بعــضـــی کوچکنـد، بعـضی بزرگ. اما غیر عادی نیــستــنـد. در نظــر داشتـه باشید که هیچ واژنی دقــیـــقـــا شبیه آن دیــگـری نیـــسـت.اندازه و شکــل ایــن سوراخ از فردی به فرد دیگـر بسیـــار متــفاوت اسـت. انواع رایـج پرده بکــارت عبـارتــنـد از:

حلــقوی:

در این نوع، پرده به صورت حلـقـه ای دور ورودی واژن را می پوشانــد.
حلقوی (قابــل اتـــساع و غیر قابـل اتساع)- در این نوع، پرده بکـــارت به شکـل حلــقــه‌ـای پیــرامون ورودی مهـــبل را پوشاندهـــ‌ـاست. پرده حلـــقوی قابـل اتســـاع با آمـیزش جنســی پاره نمـــیــ‌ـشود.

 

ارتـجـــاعــی:
پرده ای که به اندازه کافـی انعـطــاف پذیـــر و قابـــل ارتـجاع ا ست و به هنـــگام ورود آلـــت تنـاسلــی مرد، پاره نمـــی شود یا به طور جزئی پاره می شود و هیـچ خونریـزی ندارد.

دو سوراخی یا تیــغه ای:
پرده ای که یک تیــغه ممـــتد در طول ورودی واژن دارد.

غربالــی (سوراخ سوراخ):
این پرده به طور کامل در عرض مهـبـل کشـــیــده شده اما سطـــح آن سوراخ سوراخ است.در پرده دنـــدانه دار حفـــره وسط پرده یک حفره گرد با لبــه های مضرس می باشد. در واقع تفاوت ایــن نوع پرده با پرده حلـقوی یا گرد فقط در مضــرس یا هفـت و هشتــی بودن لبـه های حفــره می باشـد.

 پرده بکارت غربالی

 پرده بکارت دو سوراخی یا تیغه ای

مســدود:
ایــن نوع پرده هیـچ سوراخی ندارد و کامـلـا مسدود اسـت.

بعـضـــی ها مادرزاد پرده بکارت ندارنـد، بعضــی دیـگــر پرده بکـارتـــشـــان بدون سوراخ اســـت، درحـالیــکــه برخـــی دیـگر پرده های بســـیــار ضخیـــمـــی دارند که ممــکــن اســـت برای پاره کردن آن، کمک پزشک مورد نیاز باشد تا از بروز درد در هنـگـام ارتبـــاط جنسی جلوگیـــری شود، این شیوه را بریدن پرده می نامنـــد.طی اولین دخول، پرده بکـارت در چند جا پاره شده و به چنـد قطعـــه تقـــســیـم می شود، غالـــبا تا زمانـــی که زن، نوزادی به دنیا بیاورد باقیـــمـــانــده پرده در دهـانــه واژن وجود خواهـد داشت.

پرده بکارت مسدود 

پرده بدون سوراخ یا بســتـــه چیـست؟
پرده ای که تنـــهــا با خروج نوزاد پاره می شود، امــا به صورت خطوط نامــنـظـــم گوشتی پیــرامون ورودی واژن باقـــی می ماند. در دخـــتـــرانـــی که به سن بلوغ می رسند، در صورتـیکه دارای پرده بســـتـــه باشـــنـــد، خون قاعدگی پشت آن جمــع شده و نمــی تواند خارج شود در نتـــیـجـه باعث بروز درد می شود، ایـنگونه افراد بایــد به دکتـــر مراجعه کرده تا طی عمـل جراحی و ایجـاد برشــی در سطــح پرده، خون قاعـدگی از آن خارج شود.

چرا بعضـی زنـان در اولیــن ارتــباط جنســی خونریــزی ندارند و برخی دارنـــد؟
گذشته از فقـــدان مادرزادی پرده بکــارت در بعضــی زنـان، در صورتـیـــکـه زن در هنـــگام سکـس، آرام و بدون تنــش بوده ، زمـان کافی برای عشـق ورزی داشته باشـد، با طرف مقـــابل خود احـســاس راحـتی کنــد و دهانه واژنـش به اندازه کافی مرطوب باشد، آلــت تناسلی مرد به نرمی وارد واژن او می شود و به این ترتیب در اولیـــن ارتباط خونریـزی نخواهـــد داشـت. اما اگـــر زن مضطــرب باشد یا بترسد و پاهایش را جمــع کند دهـــانه واژن تنـــگ خواهد شد و هنـگـــام دخول خونریــزی و درد خواهد داشــت.

بعضی مردهـــا ادعا می کنـــنـد که می تواننـــد در حین سکـــس تشخــیص بدهـــنـد زن قبــلــا سکس داشتـــه یا نه، چنیـــن نیســت. تنـــهــا چیـــزی که مردان می توانـند حس کنـند، مضطرب و نگـــران بودن زن است که به همین دلیل خودشــان را منقــبض کرده و دهــانــه واژن به نظـــر تنــگ تر می آید.

از آنــجـــائیکه در نظـــر مردم پرده بکارت، پرده ای بسـیـــار سفـت و محـکـم است که تنهـــا با فشـــار پاره می شود، برخی مردها در هنگـام سکـس فشــار زیـادی به دهـــانه واژن آورده و موجب پارگــی دهـانه واژن، درد و خونریـزی می شوند. در صورتیکـه، اگر زن هنگـــام سکس آمادگــی کافی داشـــته و به دور از احســاس اضــطـراب باشـد هیــچ نیـازی به فشار از جانب مرد نیســـت.

نکــات قابـــل توجه در مورد پرده بکارت:
رشـــته های عصبـــی در پرده کم هستـــنـــد و به همـیـــن دلیـل در صورت آرامش جســـمـــی و روانـــی، پارگــی آن معـــمولا بدون درد اســـت.
عمـل دخول و پاره شدن پرده بهتـر است در زمـانـــی که بدن آرام است و هیـــچ اضـطراب و خســـتگـی وجود ندارد انجام شود. بنابـــرایـن نزدیکـی در اولین شب ازدواج و پس از مراســـم طولانی عروسی توصیـه نمی شود.

زنـــان بهتــر اســت قبل از نزدیکـــی، نه به منظور گرفتن گواهـــی سلامـت پرده بکـارت بلکه به دلیل آگــاهــی از نوع پرده به پزشک متخصـص زنان مراجـعـه کرده و توضیــحــات لازم را درخواسـت کنـنـــد. زیــرا در موارد نادری که پرده از نوع ضخــیم اســـت، احتیاج به عمـــل جراحی دارد.

در صورت تنگی دهـــانـه واژن، بهتـــر است از کرم و ژلهای تسهیل کننده یا اســپری بی حس کنــنـده اســـتـفــاده کرد. ضمـن ایــنـــکه تحـریــک زن وخروج ترشـحات از دهانــه واژن موجب روان شدن دهـانـه واژن و سهولت ارتـباط جنسـی می شود.

گاهـــی پرده بکــارت با یک یا دو بار نزدیـکــی کامـلــا پاره نمی شود وهر دفـــعـــه قسـمـــتـــی از آن پاره شده و کمی خونریزی می کند. بدون پارگی پرده، مایع اسپــرم ریخته شده بر روی آن می توانـــد موجب حاملگی شود، زیــرا اسپرماتوزوئید موجود در اسـپرم می تواند از سوراخ پرده حرکـــت کرده و به طرف تخمـــک زن برود و حامـــلــکی ایــجــاد گردد. در ایـــن موارد زن با پرده سالم حاملـه می شود.

ورزشـــهایــی مانند سوارکاری، دو، پرش، شنـا، رقص، بالـه، هرگز باعـــث پاره شدن پرده دخــتـر نمی شوند مگـــر ایـــنکه وی طی حادثـه ای و در هنــگـام بازی، سقوط کرده و در همان زمان جســـمـــی نوک تیـز به پرده اصـــابـــت کند و موجب پارگی آن شود.

اهــمیــت پرده بکارت
در بعـضی فرهنگـها ایـن مسئله خیـلی اهـــمیــت دارد که دخــتر به هنـــگـام ازدواج باکره بوده و پرده بکارت داشته باشد. درایـــن جوامـــع، پرده بدیـــن معــنــی ست که وی قبـــل از ازدواج ارتــباط جنـــســـی نداشـتـــه است. هر چنـد که، پرده بکـــارت نشانه ضیعــفی برای بکارت واقـعــی اســت، زیــرا بیـشـــتر زنـان، این پرده را قبـل از داشتـن ارتــباط جنســـی بر اثـــر خودارضــائی، اسـتـفـاده از تامـــپکــس (نوعی نوار بهـداشــتـی)، یا فعالــیتهای غیــر جنسـی (مثل برخـــی حوادث ) از دست می دهـــنــد.

اما سوال ایـــنجاسـت که حتــی با وجود پرده بکارت چه کســـی می توانــد نعــیـــیـــن کنـــد که آیـــا دختر قبـــل از ازدواج رابــطــه جنـسی داشتـــه اســـت یا خیر؟ غالــبا خونریـــزی در شب عروسی می تواند دلیــلــی بر باکـــره بودن فرد باشـد در صورتــیکـــه این نظریه توسط اطـلـاعات پزشــکــی رد شده زیرا همانــطور که گفتــه شد یا به دلیـــل آرامش زن، یا عدم وجود پرده بکــارت به طور مادرزاد، این خونریزی می توانـــد وجود نداشـــته باشـد.

علاوه بر ایــن، راهــهای برقــراری ارتـبـــاط جنســـی فقـط دخول نیـست، دخـتـــر می توانـــد با حفــظ پرده بکــارت از راهـهای مختـــلف ارتباط جنــسی داشته باشد و یا حتـــی با وجود پاره شدن پرده بکــارت برای تظاهـر به باکره بودن، با عمــل جراحـی ، آن را دوباره به حالـت اول برگــردانــد. به همــیــن دلیل وجود یا عدم وجود پرده بکــارت، همیـــشه نمـی توانـــد مدرک معـتـــبـــری برای تعــیـــیــن باکـرگـــی شخـص باشد. الـــبـــته، ایـنکـه نگرش باکــره پســـند مردان به خصوص در ایران، در حالـــیــکه غالبا خود، پیـــش از اردواج، ارتباط جنـسـی دارنـــد، اســـاسا درســت اســـت یا ناشـــی از نظـامی مردســـالــارانـــه، بحـثــی دیـگـر اســت که در این مقــالـه نمی گنجــد.

اهـــمـــیــت زمـــانــبــندی دقـیق برای آمیزش جنــســی:
اگـر بخواهــم حامــلــه شوم، چه زمـانی برای آمـیـزش بهـــتر از سایـر اوقات اسـت؟
برای حاملـه شدن، زمان بنـدی دقیــق بیشـتر از هر چیـز دیـــگـــری اهمـــیــت دارد. اسپــرم می توانـد دو تا سه روز زنـــده بمــاند، اما تخــمک فقـط ۱۲ تا ۲۴ ساعت زنـــده خواهــد ماند. برای افـزایش احـــتــمــال حاملــه شدن، باید در حوالـی زمان تخـمک گذاری، بیــشتـــر از یکـبار آمــیــزش داشــته باشـید. همچنین نزدیـــکی یک تا دو روز پیــش از تخمک گذاری و سپـس انـجــام آمـیــزش مجــدد در روز تخمـک گذاری نیز منــاسـب اســت. در ایـن حالـت، احـتــمالـا تعداد بیشــتـری از اسـپرمهای سالم در لوله های فالوپ، آماده رها شدن تخــمک خواهـــند بود.

الـــبته، زمـان دقیـق رهـــا شدن تخـــمـــک در خانـــمـــهـــا، مشخـــص نیست و به طول دوره قاعدگـــی آنها بسـتگـی دارد. تخـمک گذاری در خانـمـهـــا معـمولا ۱۴ روز پیش از آغــاز پریود بعدی انجام می شود. دقت کنـــیـــد که ایــن زمـــان، بر خلـــاف باور عموم، دقـیقـا در وسط دوره ماهـــیانـــه آنها قرار ندارد. اگـر دوره شمـــا ۲۸ روزه باشـــد (که متوسط سیـکــل قاعـــدگی در خانــمـــها همـین مدت است)، آنـگـاه می توان گفــت که تخـمــک گذاری تقریبا در وسط دوره انــجــام می شود. امـا اگـــر مثـــلــا دوره شمـا ۳۵ روزه باشـــد، تخمـک گذاری در روز بیــسـت و یکم انجام خواهـــد شد، نه روز هفــدهـم که وسط دوره اسـت.

چگونه می تواتـم بفــهـــمـم که در حال تخمـــک گذاری هستــم؟
برخی از خانمـها متوجه تخـــمک گذاری می شوند و برخـــی دیـــگر، تغیـــیر خاصـی را مشـــاهــده نمی کنــنـــد. اگـر به فکر بارداری هســتیــد، دوره ماهــیانه خود را برای چنـد ماه متوالـی زیر نظر بگـــیریـــد. برخی از نشــانه های ظریف تخمک گذاری عبــارتـــند از:

حسـاس شدن پســـتان ها
درد خفیـــف در ناحــیــه پایــین شکــم
افزایش ترشحـــات واژن و تبـــدیــل شدن ایـــن ترشحـات به ماده ای شبـــیـه به سفــیده تخـــم مرغ.
انــدکـی افــزایـــش (در حدود ۰٫۴ تا ۱ درجـــه) در دمای پایـه بدن یا BBT:
شمــا می توانــید دمـای بدن خود را هر روز صبــح پیـــش از آنــکه از رخــتـــخواب خارج شوید انـدازه گیــری کنــیــد؛ ایـن افـزایش دما، دو روز پس از تخـمـــک گذاری صورت می گیرد. در صورتـــی که نمودار دمـای بدن خود را به مدت چند ماه ترسـیـم کنـیـد، می توانیـد زمـان تقریــبــی تخــمک گذاری را پیــش بینـی کنــیـد.

اگر پریودهـــای من منـــظــم نبــاشـنــد، حامـــله شدن برایـم سخت تر خواهــد بود؟
اکـــثر خانمـــها ۱۲ بار در سال پریود می شوند، امــا برخی از آنــها ممـــکـــن است کمتـر پریود شده یا حتی اصلا پریود نشوند. استـرس، تمریـنــهای سنگیـن ورزشی، افزایش یا کاهش شدید وزن و مواردی دیـگــر، از جمـلـــه عوامــلی هستـند که می توانـــند بر پریود شمـــا اثـــر بگــذارند. هر چقدر پریود شمـا نامنظم تر باشـــد، تشخــیـص زمان دقـــیــق تخـــمــک گذاری مشکـــل تر می شود. در صورتی که زمان تخمــک گذاری را در چنـد ماه متوالی زیر نظر بگیرید، می توانیـــد چند روزی را که بیــشـتـــریــن احــتمــال حاملــه شدن وجود دارد، تشخیـــص دهیـــد.

فرض کنیـد سه دوره متوالــی شمـــا به ترتـیب ۲۸، ۲۱ و ۳۲ روزه باشد. سیـکـل قاعـدگـی خود را برای چند ماه متوالـــی در نظر گرفـتـــه و یادداشـت نمایـــیـــد. سپس عدد ۱۷ را از کوتاهتـرین دوره ماهـیـانه، و عدد ۱۱ را از طولانی تریــن دوره ماهـــیانـه کم کنــید. تعــداد روزهـای مابــیـــن ایـن دوعدد، روزهـایی هستــند که احــتـمال باردار شدن شما در آنـــهــا بیشـــتـر از سایـر روزهـــا اســـت. اگر دوره های شما نامـــنـــظـــم بوده و بیـشتر از ۳۵ روز نیـــز طول می کشـنـد، با یک متــخــصـص مشورت نمایید تا علـت این بی نظـمـی را مشــخص کند. علــت آن می توانــد یکــی از موارد زیر باشد: سنـدرم تخـــمدان پلــی کیــستـیــک یا PCOS یا به زبان ساده تر کســـیت تخمـدان، اخـتـــلال عمــلـــکـــرد تخمدان، اخـتلال تیروئید، کاهش وزن شدید، یا افزایـــش میزان پرولاکتیــن.

آیـا ممکــن است آمـــیـزش را امــتحـان کنیم تا ببــیــنــیم حامـــلگــی اتـفاق می افتد یا نه؟
مسلما لازم نیسـت که هر روز دمـــای بدن خود را انـــدازه گیـری کرده یا موارد متـــعددی را یادداشـت کنیـد. حتی رســـیدن به اوج لذت جنـسی نیز برای حامـــلـــه شدن لازم نیــست. حداقــل دو بار در هفتـه آمیـزش داشتـــه باشیـــد، شاید شانـس به کمــک شمـــا بیـایـد.

عکس پرده بکارت آسیب دیده و پرده بکارت سالم

پارگی پرده بکارت چگونه اتفـــاق می افـتد؟
پارگی پرده بکــارت هیـچ گونه قاعده و قانونی ندارد و ممــکن است به هر شکــل و اندازه و در هر جهتـی از پرده بکارت ایـــجاد شود. در پرده بکـــارت نوع حلقوی معـــمولا ۴ تا ۵ پارگی شعاعی شکـــل بوجود می آیــد و انواع هلــالـی دو پارگــی در طرفــین پیــدا می کنـــنـــد.پارگی ها معمولا از کناره آزاد پرده بکارت شروع شده و تا جدار واژن کشــیـده می شوند. در مواردی که سن دختـــر کم بوده و دستـــگاه تنـــاســـلی زنانـــه رشد کافی نداشتــه باشـد ممکـــن اســت پارگــی در واژن و سایـــر نواحـــی تناســـلـــی نیـــز ایجـاد شود.معمولا پس از پارگـــی پرده بکارت خونریــزی کم و بیـش شدیــدی ایـجاد می شود.لازم اسـت ایـــن خون را از خون قاعدگی تمـــیـــز دهـــیـــم.خون قاعـدگی دارای فیـبـریـــنوژن کمتــر اسـت، لذا دیرتــرلخـتـه شده و سلول های واژینــال در آن بسیـــار زیــاد اســـت در حالی که خون حاصـل از پرده بکـارت سریعتر لختــه شده و حاوی مقـــادیر کمـی سلول واژیـنــال است.لبـــه های پارگـــی جدیـد در پرده بکــارت معــمولا زخـمــی و قرمــز رنــگ بوده و آثـــار خون لخـتـــه شده در آن مشـاهـــده می شود.بعــد از حدود یک هفته لبــه های بریــدگــی از مخاطی مشـابـــه مخـــاط پرده پوشیده شده و بعـد از حدود دو هفتـه لبـــه های زخــم نســبتا گرفــتـه می شوند. نکتـــه مهم ایـن اســـت که لبـــه های پارگـــی چون آزاد هستند و به هم اتـصـــال ندارند هیـچ وقت به هم جوش نمـی خورند و اگـر دو تکــه پارگـی به هم دوخته شوند محـل ترمیـــم به صورت یک اسکــار برجســته روشن مشخـص خواهـد شد.

 

معاینــه پرده بکـــارت:
خانــمـها به دلــیـــل خصوصیـات روانـی مایــل نیـســتـنـد برای معاینــه ی پرده خود به پزشک مراجعـه کنـــنــد و ایــن در بســـیاری از موارد موجب افــسـردگـی و ناراحـتی های روحی در آنهــا می گردد.پرده ی بکارت به شکـلی اســـت که خود شخـص به تنهـــایی قادر به معاینـــه نیــســت و در مواردی که ناشیانه ایــن عمل انــجام گیـــرد موجب صدمه زدن به پرده خواهـــد شد.توصیه می شود که برای معایـــنـه ی پرده بکارت خود به مامـا و پزشک زنــان مراجـعه نمایـید .۱۸ سالــگـــی سنــی اســـت که دخـــتـر جوان اولین چک آپ خودش را باید پیـــش یک پزشـــک یا مامـا انـــجام بدهـــد.برای معاینـه پرده بکارت باید لب های خارجـی فرج را کاملا با انگـــشـــت شست و اشاره باز کنــید و با اســتفاده از آیـنــه پرده را معـــاینه کنید.اگـر دوست یا آشنایـــی باشــد راحـتتر می شود پرده را معـایــنــه کرد بدین ترتـیب که شما با استـفاده از انـگــشــت های میانــی و اشاره یک دســـت و انــگشـت شست و اشـــاره دســت دیگرتان دو لب فرج را کامـــلـــا باز می کنیـد و دوست شمــا با اســـتـفاده از یک چراغ قوه نور را به آینــه می تابانـــد تا نور به داخـــل مهبل منــعکـس شود.(عواقب ناشی از این معـاینــه شخـصــی توسط خود افــراد متوجه ما نخواهد بود)

پرده بكـــارت
پرده بکـارت ، غشـــاء البـــکـارة ، هایـــمــن،hymen، به زبــان لاتین برگرفـــتـه از نام الهه عروسی در فرهـنگ یونان باســتان اســت. در زبان فارســـی بكارت به مفــهوم دوشیزه بودن ، دخــتری و تازگی اســـتـفـــاده می شود.بکـــارت در اصــطلـــاح پزشــکــی به انواع پرده ها گفتــه می شود. از جملـه پرده یا غشایـی که قلب را احـــاطه می کنــد ولی به دلیل کاربرد بیشــتـر آن در غشـــای واژن ، ایــن واژه ، معادلـی برای پرده بکـارت واژن جا افتاده اسـت.

امـــا در اصــطـلـاح عموم، پرده بكـارت به بافــت یا غشای نازکـی می گویند که از جنـس مخاطـی اسـت و ورودی مهبـــل زن را به صورت ناقـــص می پوشاند.

انواع پرده بکــارت
-پرده بکــارت حلقوی : در ایـــن نوع ، پرده به صورت حلـقــه ای دور ورودی واژن را می پوشاند.
-پرده بکارت ارتجـاعــی یا هلـــالی : پرده ای که به انــدازه کافی انـــعطـاف پذیر و قابـل ارتــجــاع اســـت و به هنـگـــام ورود آلـــت تنــاســلـــی پاره نمـی شود و یا اینکه به طور جزئی پاره می شود و معــمولاً هیـچ خونریزی ندارد.
-پرده بکـــارت تیغـــه ای یا دو تکــه : پرده تیــغـــه ای یا دو سوراخــی، پرده ای اسـت که یک تیـغـــه ممتد در طول واژن دارد.
-پرده بکـــارت غربـــالـی یا مشـبک : پرده غربـــالی یا سوراخ سوراخ، پرده ای است که به طور کامــل در عرض مهـبل کشــیده شده امّـــا سطح آن سوراخ سوراخ است.
–پـــرده بکارت بستـــه یا مسـدود : پرده بســـتـه یا پرده بدون سوراخ، پرده ای است که تنهـا با خروج نوزاد پاره می شود. امـّـــا به صورت خطوط نامـــنــظم گوشتی پیرامون ورودی واژن باقی می ماند. در دخترانی که به سن بلوغ می رســـنـد. در صورتی که دارای پرده بســتــه باشـند، خون قاعــدگـی پشت آن جمـــع شده و نمــی تواند خارج شود و در نتیــجه باعـــث بروز درد می شود. اینگونه افراد بایـــد به پزشــک مراجعـــه نمـایند تا طی عمــل جراحی و ایـجــاد برش در سطـح پرده، خون قاعدگــی از آن خارج شود.

عکس و تصویر پرده بکـارت
در زیـر شمــا می توانـــیـد عکس پرده بکــارت را ببـــینـــید .این نمونه ها رایـــج ترین نمونه ها ی پرده بکارت هســتـــنـد و لزوما نبـایـــد پرده بکــارت شما شبـیـه ایـن عکـســـها باشد پس نگـــران نباشـــیــد که چرا پرده بکارت من شبــیـه هیـــچـــکـــدام از ایــن عکـــسـهـا نیـــست .

عکس پرده بکارت آسیب دیده و پرده بکارت سالم

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.