مطلب مورد نظر حذف شده است

عکس پرده بکارت حلقوی و تست باکره گی دختر

پرده بکارت حلقوی نوعی پرده می باشد که در هنگام دخول و نزدیکی از جلو پاره نمی شود و بهترین نوع پرده بکارت بشمار می رود برخی از دختران از بدو تولد پرده بکارت ندارند و در حین اولین دخول فقط سوارخ واژن آنها گشاد شده و بعد دخول به حالت اول بر می گردد و همیشه سوراخ واژن این افراد تنگ می ماند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر عکس پرده بکارت حلقوی و تست باکره گی دختر را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

معـنای پرده بکـارت چیـســت؟

پرده بکارت حلقوی ، غشـاء البـــکـــاره ، هایمـن،hymen، به زبــان لاتین برگــرفتـــه از نام الهه عروسی در فرهــنـــگ یونان باسـتان اســـت. در زبـان فارسـی بکارت به مفــهوم دوشیــزه بودن ، دخـتری و تازگـی اســتــفــاده می شود.بکارت در اصطـلــاح پزشکی به انواع پرده ها گفتـــه می شود. از جمـــلـه پرده یا غشـــایـی که قلـــب را احاطه می کنــد پرده بکارت حلقوی ولی به دلـیـــل کاربـــرد بیـشـتـــر آن در غشای واژن ، این واژه ، معــادلـــی برای پرده بکــارت واژن جا افتــاده است.
امــا در اصـــطـــلــاح عموم، پرده بکارت حلقوی به بافت یا غشای نازکی می گویند که از جنـــس مخــاطــی اسـت و ورودی مهـــبــل زن را به صورت ناقــص می پوشانـد.

به چه کسـی باکره می گویند؟
از دیدگـاه های مخــتــلــف مفـهوم باکرگـــی متفاوت است. پرده بکارت حلقوی از نظـــر پزشکـی به دخـتـــری باکــره می گویند که پرده بکــارتــش سالم باشـــد. بنابــرایـــن حتـــی اگــر پرده بکـــارت او به یک علـــت طبــیعی و بدون دخول آلـت ، مانــند وارد شدن یک شی در واژن به صورت تصادفـــی ، پاره شود ، آن شخـــص دیــگـــر باکره نخواهـــد بود.

از نظر فقــهـــی به دخـــتری باکره می گویند که پرده بکــارت او سالم باشــد. با این توضیـــح که وقتی اولیـن نزدیـــکی و دخول صورت گرفـت دیگـر دخـتر باکره محـــسوب نمی شود ، ولو پرده بکـــارت وی از نظــر علـمــی سالـم بمانـــد و هیـــچ آسیبـــی نبـــینـد.از نظر قضــایـــی و قانونی دخـتــری باکـره است که سابقه ازدواج ثبـــت شده نداشــتـــه باشــد.

بنـــا بر ایــن به محض ایـــن که اولیـــن ازدواج وی ثبـــت شود ، پرده بکارت حلقوی وی دیگر دوشیـزه نخواهد بود ، حتـــی اگر از نظر علـــمــی و فقهــی پرده بکـــارت وی سالـم باشـد. همـچنین حتــی اگـــر پرده بکـــارت دخـــتــری سالم نباشـــد و در عیـن حال سابــقـــه ازدواج برای وی ثبت نشـده باشــد ، از نظــر قانونی باکره خواهــد بود.

فرایـــنـد شکل گیری پرده بکــارت به چه صورت اســـت؟
تشـکـیـل پرده بکـــارت -انـــدام جنــســـی جنیـــن در مراحـل اولیــه رشـد کاملاً بســـتـــه اســت و به مرور لایـــه های پوستی به صورت ناقص از هم جدا می شوند وپرده بکـارت را تشکــیــل می دهنـد. پرده بکـارت شکل ثابتـــی ندارد و در بسیاری از زنـان نیز از ابتــدا وجود ندارد و به مرور تشکـــیل می شود. در صورتـی که در مرحــله قبل از تولد تقسیــم لایه های پوستـــی به طور کامل انجام شود ، باعــث می شود تا این دستــه از خانــم ها که درصــد کمی از جامـعـــه هستنــد ، به طور مادرزادی پرده بکـارت نداشـــتــه باشــند.

فایـــده پرده بکارت چیـست؟
برخی تصور می کننـد وجود پرده بکارت فقـط برای اثـــبات دوشیزگــی و عدم ارتـــبـــاط جنســی زن است. در پاســـخ به این سوال و نیز فوایـد پرده بکـــارت می گویم:
۱٫ پرده بکارت مخـتص انـــســان نیـست. بســیاری از پســتـانداران مانــنــد اسـب ، وال و …
نیــز از وجود چنــیـن پرده ای بهــره مندنـد. در حالـــی که در حیوانــات مسـاله دوشیـــزگی مفـــهومی ندارد. بنـا بر ایـــن عامـــل وجود پرده بکارت در انسان نمــی تواند صرفــا اثبــات دوشیـزگـــی باشــد و اگر کســـی پرده بکــارت را نداشــت به مفهوم پاک نبودن یا ارزش نداشتن ایـن شخـــص نیـــست.

۲٫ اگر علت پرده بکارت عدم رابطه جنســـی باشـــد ، بدون اســیب رســـاندن به این پرده نیـز می توان رابـــطـــه جنسی داشت. بنابـرایـــن نمی توان داشتن یا نداشـــتن پرده بکـارت را نشانـه پاکی یا ناپــاکی یک شخـص دانست. علاوه بر این چه بسا فردی پس از رابطه توبه کرده باشـد و مقام معـــنوی ای بالــاتــر از کسـی که پرده بکارت دارد ، داشـتـــه باشد.

۳٫ بســـیــاری از پزشکـان می گوینـــد،ــپرده بکــارت موجب حفـظ دســتــگــاه تنـاسـلــی از بیمــاری های عفونی در نوزادی اســت .

۴٫ برخـی نیـز معـــتقــدنــد که پرده بکـــارت ماننــد آپــانـدیس اســت که فلـســفـــه آن چنـدان روشن نیـــست.

محــل قرار گیری پرده بکارت کجاســـت؟
پرده بکارت در حقـیـــقـــت بخش خارجی انـدام جنـسی اســت.به همین دلــیـل دقـــیــقـــا در ورودی دهـــانـه واژن تعـــبـیـه شده اسـت. اما ورودی دهـانه واژن در برخــی از افراد در همان ابــتدای اندام تنــاســلی است و به سادگــی قابـــل رویت و تشخیص اسـت و در برخـی نیز در عمــق اســت و مشاهـــده آن به طور معـــمول امــکان پذیر نیســت.

بعــضــی مادر زاد پرده بکــارت ندارنــد، بعـضی دیگــر پرده بکارتشـــان بدون سوراخ اســت، درحــالـــیکـــه برخی دیگـــر پرده بکـارت بسیارضـــخـیمی دارنــد که ممـکن است برای پاره کردن آن،کمک پزشـک مورد نیاز باشد تا از بروز درد در هنـــگام ارتــبـاط جنـســـی جلوگیری شود،ـــاین شیوه را بریدن پرده بکارت می نامـند.

طی اولین دخول در شب زفـاف، پرده بکارت در چنــد جا پاره شده و به چند قطعـــه تقــسـیم میشود، غالــبـاً تا زمانی که زن نوزادی به دنــیا بیاورد باقـــیمـــانـده پرده بکـــارت در دهـانـه واژن وجود خواهـد داشت.

پرده بکـارت یک غشـــا نازک، همـراه با سوراخ یا سوراخهـــایی برای عبور جریان خونریزی عادت ماهــیانــه از درون آن است می توان گفت در بچه ها و اطـفال پرده بکـــارت ه می تواند تا حدی یک نقش محـافـــظتی را در برابــر وارد شدن اشــیا به داخـــل واژن بازی کنـــد.

پرده بکارت سالم و پرده بکارت پاره

آیـا همــه پرده های بکــارت شبیه هم هستـــند و در همه آن ها موقع پاره شدن،ـخونریـزی وجود دارد؟
پرده های بکارت با یکدیــگـــر متــفـــاوتنــد. انواع گوناگونی از پرده بکـارت شنـاسـایی شده انـــد اما از بین آنـــهـا به طور کلی رایجـــترینـشـان عبـارتـنـــد از:

الف) پرده بکـــارت حلـــقوی: در ایـن نوع پرده بکـــارت، پرده به صورت حلـــقـــه ای دور ورودی واژن را می پوشاند. لذا در خیلـــی از موارد خون ریزی ندارد.

ب) پرده بکارت ارتــجاعی: پرده ای که به اندازه کافی انـــعـــطــاف پذیــر و قابل ارتـــجاع است و به هنگــام ورود آلت تنـــاسـلـی پاره نمــی شود، یا اینکـــه به طور جزئی پاره می شود و معـــمولاً خونریــزی ندارد.

ج)پرده بکـارت تیغه ای: پرده تیغــه ای یا دو سوراخی، پرده ای اســـت که یک تیـغـــه ممــتد در طول واژن دارد. خون ریـزی دارد.

د) پرده بکـــارت غربالـی: پرده غربـالی یا سوراخ سوراخ، پرده ای اسـت که به طور کامـــل در عرض مهــبـــل کشـــیده شده امــّـــا سطـــح آن سوراخ سوراخ اســـت. خون ریــزی دارد.

ھ) پرده بکـارت بســـته: پرده بستــه یا پرده بدون سوراخ، پرده ای است که تنـهــا با خروج نوزاد پاره می شود. امّـا به صورت خطوط نامـــنـــظم گوشتـی پیــرامون ورودی واژن باقی می مانـد. همان طور که قبـــلــا هم گفـتیـم، در دخـترانی که به سن بلوغ می رســـند. در صورتی که دارای پرده بســتــه باشـند، خون قاعــدگـــی پشت آن جمـع شده و نمــی توانـد خارج شود و در نتـــیجـه باعث بروز درد می شود. ایـنگونه افـراد بایـد به پزشـک مراجعـه نمـــایـند تا طی عمل جراحــی و ایـــجـــاد برش در سطح پرده، خون قاعـــدگـی از آن خارج شود.

پرده بکارت حلـقوی چیست؟ یعنی یک چیـزی شبیه پرده اسـت یا ایـن که فقط یک سوراخ کوچک است که با دخول پاره می شود؟
پرده های بکارت حلقوی دو نوعنـــد :
۱)قابـل اتـــسـاع
۲)غیــرقـابل اتــساع.
انواع پرده های بکارت حلـــقوی غیرقـابــل اتـساع در حیـن اولیـن دخول آلــت تناســلــی مردانـه پاره می شوند و مانـند سایـــر انواع بکارت هستــند.اما انواع حلقوی قابــل اتـــساع علـــیرغم دخول ممکن است پاره نشده و برای مرد ایـــن تصور را ایجــاد کنـــنــد که همـســر او باکره نیــســت. افراد زیادی به خاطر ایـن توهم مکررا به پزشکـی قانونی مراجــعــه می کنــنـــد ولی با یک معـــایــنه سطــحی توضیــحات لازم را به ایــن ها می دهـــنــد.در عیــن حال در لبه پرده بکارت حلقوی قابـــل اتــســاع می توان علـائم سائیدگـــی خفـــیــف یا خونمــردگی را مشـــاهده کرد.

آیا می توان تشـخــیـص داد که پرده بکـارتـی وجود دارد یا نه و نوع آن چیـــســـت؟
تشخیـــص پرده بکـــارت تنـــها از طریق معاینـه امکان پذیر است. برای معاینــه پرده بکارت نیز ، سه راه وجود دارد.

-مراجعــه به متخـصـــص زنان و زایـــمان یا اورولوژیــســـت. در این صورت حتمــا به متـخـصص خانــم مراجـــعه کنیــد. هم برای ایـــن که گنــاه نکـــرده باشید. زیرا معـاینه بدون ضرورت زن توسط مرد، جایز نیـــسـت. هم ایــن که امــنـیـت روانــی بیـــشتری دارید. هم ایـــن که از عواقب سو آن در امـان خواهیـــد بود. کمـتـر مردی اسـت که انــدام جنـــســی زن غریبه را ببـــیــند و تحریک نشود و … . مراجعـه به متـخصــص زنــان و زایمـــان تنـهـا برای معـــاینـه و اطــمیــنـــان از نداشتن مشـکــل است. ولی جنـبه قانونی ندارد.
-مراجــعـه به پزشــکـــی قانونی برای گرفتن گواهــی سلـــامـــت. پزشـــکی قانونی با توجه به تخصـصـــی که دارد بهتـر از متخــصص زنــان و زایمــان تشخـیـص می دهـد که ارتبـاط جنسی برقرار شده است یا خیر. به همـیـن دلـیل است که از نظـر قانونی تنـــهـــا پزشــکی قانونی می توانـد گواهـی سلــامــت برای پرده بکارت صادر کند.

آسیب پرده بکـــارت

پرده بکـارت از نظـر فرم در چند نوع می باشد و برخی فعــالـــیـــت ها می تواند سبــب آســیـب و پارگـی برگـــشـــت ناپـذیــر پرده بکـــارت شود از جملــه :
-ورزش های سنـگـــیـــن حرفه ای از جمـــلـه ژیــمــنـاســـتیـــک
-انجـــام نزدیـکی و فعالــیــت جنسی با مرد – دخول آلت تنـاســـلـــی
-عمـل بســـیـار ناپسنـد و مضر و پر خطر خودارضایی
-برخـــی نیز بطور مادر زادی با مشـــکـل آســیــب یا حتی نبود پرده بکارت مواجـه هستــند
-تصادف
-عمـــلهــای لگنـی وخیـــم و ….
قابـــل توجه اینکـــه تمامی مسـائل ذکــر شده بالا توسط پزشــک قابــل معاینـه و تشـخـــیـص صد در صد می باشـد . از جمله موارد ذکر شده در بالـــا مسئله خودارضایـی می باشــد. پرده بکــارت بافـــتـــی بســیـــار حســاس و نازک دارد و با کوچکـتــریـن تحریک آســـیب پذیــر می باشد . گرچــه تحریکـــات کوچک و مخــتصـر آســـیب کامــل به پرده بکـــارت نمــی رسانــد ولی همــین آســیب جزئی برگـشـــت ناپـــذیـر و قابـل تشـــخــیـــص اسـت و سبـــب حساس شدن آن و احـــتـــمـــال پارگـی وجود دارد .

مالش گاهی ناخواسـته با ورود و یا حرکـت انــگشت به سمت کانــال واژن می تواند می توانـــد سبب آسیب شود اگــرچه درصدش پایـین اســت ولی یک احـــتمال آسیب می باشد .توصیه اکیـد ما اینـکه از عمـل بسیـار ناپسنـــد و ناخوشایند خودارضــایـــی دوری کنیـد تا بر اثــر چند لحـــظه کوتاه احســاس لذت جنسی که بر اثـــر خودارضــایی حاصـــل می شود و عذاب وجدان سخـتی را به همراه دارد ، زندگی مشـــتـرک آیـنــده خود را دچار مخاطـــره نســازیـد و خود را دچار فشـارهـــای روحی روانی نسـازید .
در خودارضایــی دخــتران ورود انگـشت و یا هر وسیله ای دیـــگـــر سبب آســـیـــب قطعـــی به پرده بکـارت می شود و مالـــش سبب بروز آســـیب نمـی شود .
تشـــخــیـــص و بررسی آسیب به پرده بکـــارت برای افراد غیــر متـخــصـص بســیـار مشکل می باشـــد . ایـنکه بکـارت در اثـــر مالش آســـیب نمی بیـنــد دال بر ایــن نیــست که می توان خودارضـــایـی با مالـــش رو انـــجــام داد . ایـــن عمـــل سبب بروز مشــکـلات جدی روحی و جسـمی به فرد شده و اثــرات مخربـی در زمان ازدواج خواهد داشــت .

عکس دخول و زدن پرده بکارت

اسـیـــب و پارگـــی پرده بکـــارت:
برخی فعالیـــت ها می تواند سبـــب پارگی برگشت ناپـذیر پرده بکارت شود. برخــلاف تصور برخــی که می پنـدارنـــد پرده بکــارت در داخـــل واژن قرار دارد، پرده بکـــارت که از جنـــس دیواره بیــرونی واژن می باشد در بخش خارجـــی دســـتــگاه تنــاسـلـــی زنـان قرار دارد.

برخـی فعالیـــت ها می توانـد سبــب اســیـــب و پارگـــی پرده بکارت شود از جملـــه:
• ورزش های سنــگیــن از جمله ژیــمنــاستیک اســب سواری و کاراته
• انـجـام نزدیکی و مقـــاربـت و دخول الت مردانــه که از مهمـتــریـن عوامل پارگی پرده بکارت میــباشـد.
• عمل خودارضـــایی اگـــر همراه با داخل کردن یک جسم خارجـــی به درون واژن باشد میتوانــد سبب پارگـــی پرده بکارت شود.
• عده ای نیز بطور مادر زادی با مشکـــل عدم وجود پرده بکارت مواجـه هســتـــنـد.
• با احتــمــال کمـتــری تصـادف نیـز میـــتوانـــد سبـــب پارگـی پرده بکارت شود.
• عملــهای لگنـــی وخیــم

تشخـــیص پارگی پرده بکـارت :
حالــت لبـهــای کوچک اطـراف واژن:
معـــمولاً حالت لبهای میـنور در دختران، نزدیک به هم و حالـــتــی چسـبــیـده دارنـد، به طوری که با نگاه اولیـــه به آن، به وضوح دیده نمــی شود، در حالی که در زن ها این لبه ها آشــکارا دیـده می شوند. البتـــه خیلـــی نمی توان به این علـــامت تکـیه کرد، چرا که حالت این لبه ها در برخــی دخترهـا از بدو تولد، باز اســـت. در مقــابــل، زنــهــایـــی هســـتنـد که با وجود مقاربـــت و نزدیــکـــی های مکـرر، باز هم حالـــت این لبـــه هابــسته اســـت.

شکـل ورودی واژن:
اگـــر ورودی واژن شکــل ۷ داشـتــه باشد، می تواند علامت پارگی پرده بکارت با دخول الـــت مرد باشد، چرا که در اثر فشـار وارده به دیواره، شکـل آن از حالــتـــی گرد و حلـقوی به ۷ تبـدیـل می شود.

الـبـــتـــه باز هم نمی توان ایـــن مورد را نشــانــه ی قطعــی برای انجـــام نزدیـکی قبلی دانسـت، حتـّی بدون انــجـام هیـــچــگونه نزدیکی قبـلـــی نیـز، با عوامــل دیــگری چون، حرکـــات رقص (به خصوص رقــص باله)، صخــره نوردی، موتورسواری و دوچرخـــه سواری ممــتـد، اســب سواری، دخول دیـگـــر اجـــسام خارجی و دیـــگـــر فشــار های جســمانـــی کاری،…مــی تواند باعث ایـــجــاد این حالـت ۷ شکــل شوند.

عکس پرده بکارت حلقوی

دهــانــه رحـــم
دیواره ی گردن رحــم از قشــای برجســـتـه ای مانـنــد تشکـــیل شده اسـت، که در اثـــر نزدیـــکـــی مداوم، این برجـستـــگی ها تحـلــیــل و از بیـن می رود، به طوری که دخول به راحتـی و با کمـتر فشـاری انـجــام می گیرد. ایــن نشانــه نیز باز هم صددرصـد نمـــی توانـد دلیـل نزدیـکی قبلی باشد، عواملــی چون، معــایـــنات پزشکـــی، مصرف دارو، قاعدگـی یا دخول هر جســم خارجی و یا مشـــابـــه نیز، می توانـــد ایـن حالت را ایـجاد کند.

حالـــت ارتـــجـــاعی پرده بکـــارت
اگـــر پرده بکارت حالـتـی طبـیعــی داشتـه باشد، در اثـــر دخول و مقاربـــت، دچـــارپارگـی می شود، امّـــا در مقابـل، برخی دخـتران بطور مادرزاد پرده ای حلقوی (قابـــل ارتـــجـــاع، ضخـــیـم و گوشتی دارنــد)، بنــابــرایــن در مقابــل دخول، از خود مقاومت نشــان می دهد و ممکن اســت به حالت اول برگـــردد.
از طرفــی دربرخی نیـز از بدو تولد، پرده ی بکارت نداشـــتــه انــد یا در سنیــن خیــلـــی کم در اثـــر عوامـلـی غیـــر از سکـــس، از بیـــن رفـتـــه است. در نتـــیـــجـه وجود و توجّـه به پرده بکــارت، دلـیل قطـــعـــی مبــنـــی بر ایـنـــکه یک دخــتر قبل از ازدواج، نزدیکی داشـتــه است، نیـست.

شک به سلامــت پرده بکـــارت خود فقــط از طریق معاینــه پزشک میـــتوانـــیــد اطـمینـــان حاصـل کنـــیــد و به هیــچ عنوان توسط خود فرد قابـل تشـخــیـــص نخواهـــد بود.

دیـدگاه جامعـه درباره ترمـیم پرده بکـارت و دوشیزگـی :
نظرات و دیــدگاههای متـــفاوتی دربــاره دوشیزگی و داشـتن بکــارت سالـم وجود دارد.از نظـر پزشــکـــی فردی باکره اســت که پرده بکــارتش سالــم باشـد بنابراین به هر دلـیـــلی به غیر از نزدیکی با مرد حتی در اثـر تصــادف و ورود شی به داخــل واژن پرده بکـــارت اســـیـــب ببیند آن شخــص دیـگـــر باکره نخواهـد بود. از نظـر فقـــهی به دخـتری باکره می گویند که پرده بکارت او سالم باشـد. با این توضیح که وقتـی اولین نزدیـکی و دخول صورت گرفت دیگر دختر باکـره محسوب نمــی شود ، ولو پرده بکــارت وی از نظـــر علمـــی سالـــم بمانـد و هیچ آســـیــبـی نبـــینــد.

عکس پرده بکارت

از نظر قضـایـــی و قانونی دختری باکـــره اســت که سابـــقـــه ازدواج ثبت شده نداشتـه باشـد. بنــا بر این به محــض ایـــن که اولین ازدواج وی ثبت شود ، وی دیگـــر دوشیزه نخواهـد بود ، حتـــی اگـر از نظـــر علـمــی و فقـهـــی پرده بکارت وی سالـم باشـــد. همـچـنــین حتـــی اگر پرده بکـــارت دخـتــری سالم نبـــاشد و در عیـن حال سابقـه ازدواج برای وی ثبـــت نشـده باشـد ، از نظـــر قانونی باکـــره خواهد بود.

دربسیاری فرهـــنـگها پرده بکارت بدلــایل مذهـبی و فرهنـــگــی یک نشانه متانــت و اصـــیل بودن است و بسیـاری از ازدواجهـا بدلیـــل پرده بکارت پاره شده لغو میــشود.

امـــروزه هایــمنوپلـاستــی hymenoplasty) یا ترمیم پرده بکـــارت در دستـــرس است و امیــد تازه ای به خانواده ها و دختــرانـی که مورد تجـــاوز و یا تعــرض قرار گرفـــته اند دست داده تا بتوانـند زنـدگی خود را از سر بگــیــرنــد.

ترمیـم پرده بکــارت به منـظور بازسـازی پرده بکارت فرد انــجـام میـشود تا در اولین نزدیکــی دارای خونریــزی باشــد. ترمیم پرده بکـــارت یا Hymenoplasty یک روش جراحی پزشـکـی بحـث برانـگیـــز در امریــکـــای لاتـیـــن و شرق میـانه میـباشـــد که به طور چشــمگــیــری درحــال افـــزایـش به ایلــات متـحـــده میباشد. ایـــن عمل در تمامـی کشورهای اسلامی اعـــم از لبنـان و سوریه ترکیه ….و همـــینـــطور به تازگــی در کشورهـــای غربی نیـــز شاهـد درخواســت فزایــنـــده ترمیــم پرده بکارت هستیـــم. چون در بیـــشـــتـــر موارد ترمـیم بکـارت در واقـع شامـــل عمـل تنـــگ کردن واژن در کنار ترمــیـم بکـارت صورت میگیـرد.ایـن عمـــل در تمامی کشورهـــای دنیا توسط جراحان پلاسـتیـــک انجام میـشود و در فیلـــد تخصـــصـــی جراحـی زنـان نمیـبـــاشــد چون در واقع جزو عملـــهای زیبـــایـی محــسوب میـــشود.

ترمــیم پرده بکـــارت به روشهــای متـــفــاوتی در دنـــیــا انجــام میشود.
• روش ترمـیم بکـارت alloplant: که یک روش ترمیم پرده بکــارت به طور کامــلــا موقتــی ست که ۱هفــته قبل از ازدواج صورت میگـیرد

• روش ترمــیم بکــارت STID: در جدیدتـــریـــن متد ترمیم پرده بکـــارت روش STID میبــاشـد که روش بخـــیــه سه لایــه ای لبه های بکـــارت میـــبـاشد. (بخـــیــه سه stratums سراسر introitus)
در این روش لبـهـای باقـیـمـانــده پرده بکارت با میــکرو بخـیــه قابـل جذب به هم فیوز میشوند. ترمیم پرده بکـــارت یک عمل تهاجـمـی نیـســـت بلکه برداشتــن لبه های پاره شده و ایـجاد یک لایـه ثانویه برای پوشش واژن خواهـــد شد. بازســازی پرده بکارت هیـــچگاه خودبخود صورت نمــیـگـیرد مگــر در اطفـال یا دخــتـران کم سن باشــند.

در بحـــث باقــی ماندن جای عمـــل ترمیـــم بستگـی به نوع عمــل و چگونگــی بخـــیه زدن و نوع پوست بیـمار دارد ولی معمولا در انواع پرده بکـــارت ارتجاعی نتیـــجـه خوبی بدســت نمیـــایــد. معمولا مدت زمان ترمـیم بکـــارت بیـن ۴۵دقــیقــه تا ۱ساعـــت و با یک بی حســـی موضعی انجام میـشود و جزو عملــهــای سرپــایــی میـباشــد. بیـــمار براحـتـی میــتواند به منزل خود برگشـتــه و نیــازی به استراحــت مطـــلق در منــزل ندارد. تا چنـــد روز بعــد از ترمـــیــم بکـــارت نیاز به استفاده مسـکن هســت و ممکـــن اســت کمـی لکـه بیـنــی جزیی وجود داشتـــه باشـد. یاداور میـشوم ترمـیــم پرده بکــارت در هیـــچ دانشگاهی درکـشور ما تدریـس نمـیشود و در بیـشـــتر موارد با اجازه پزشــک قانونی انـــجــام میـــشود. هر پزشـکـی که ایـن عمـــل را انـجام میـــدهـــد درواقع بنوعی تجـــربــه کاری خود پزشــک جراح میباشد.

عوارض پس ازعمـــل ترمـیــم پرده بکــارت
۱-سرگیجـه و اســتفـــراغ :یک عارضه جانبـی بعد از استــفــاده بیهوشی عمومی یا ارامــبـخـــشـــها
۲-درد پس از عمــل :۲تا۳روز پس از عمل درد وکبودی اطراف زخم وسوزش یا خارش
۳-خونریزی غیـــر طبـــیعـی :بنـــدرت ممـــکـن اســت دچــار خونریـــزی دراثـــر راه رفـتن طولانی یا بد نشــســتــن شوید.
۴-ترشـحـــات غیر طبـــیــعـی :حتما باید بعـد عمــل انـــتی بیوتیـک وداروی ضدقارچ تجویز شود.
۵-الــتــهـاب یا عفونت :بدلیـــل قرارگــرفــتــن زخم جراحی درمـنــطــقه واژن که به طور مداوم در معـرض الودگـــی با ترشحـات واژن و مقـــعد اســت
۶-نتــایــج نامـــطلوب پس از جراحـــی :بدلـیـل نازک بودن لبه های پرده بکــارت وباتوجه به شکــل وساختــار پرده بکــارت ممـکن اســـت باعث ایـــجــاد ترمیم ناقـص حلـــقـه بکارت شود

روشهای دروغیـن ترمیــم پرده بکـــارت :
پرده بکارت مصنوعی اینــروزها شاهد شاهـــکـــار جدیـدی از کشور چیــن هســتیــم بنام کپسول پرده بکـارت مصــنوعی که در واقـع یک ورق پلـاســتــیکــی یا کپـــسول قرمـز رنـگـــی که حاوی مواد رنـگی شبـــیه به جوهر خودکـــار قرمـــز اســـت و در داخل واژن تعـبـیه شده و در اولیـن ارتـــباط کپـــسول پاره میــشود و چیــزی شبـــیه خونریـــزی رخ میــدهد.حال سوال اینـست که باقــیـــمانده کپـــسول یا ورقه پلاسـتـــیـکی بعــد نزدیــکی ایـا مشخص نمیشود و واقعا چه جوابی باید در پرسش به ایــن سوال داد. بجای اســتفـاده از این محـصولات مصنوعی بهتـر است صداقـــت داشـتـه باشــیـد و با شریک زندگیــتــان مسالــه شخــصی خود را مطرح کنـــید.

روش لیــزر در ترمـــیم بکارت: تکــنولوژی لیـــزر در شاخه پزشـکــی فقط در جراحــی شبـــکـــیهــ‌ چشـم وباز کردنـــ‌ رگ ‌هـــایـ‌ صدمـــهــ‌ دیـدهـــ‌ـــقلب و درمـــان‌ بسیـاری‌ از مشــکلــات‌ پوستــیـــ‌، ازبین بردن موهای زاید میبـــاشـــد.(ان هم نه صد درصد)

در زمـــیــنه جراحــی پرده بکــارت همــانــطور که حتـی در سایتهـــای خارجـــی مانــنـد YouTube میـبـیـنیـــد ترمیـم پرده بکـــارت لزوما با جراحی و بخیـه صورت گرفتــه اســـت.یعنـی غشاهـــای باقـیـــمانــده توسط بخیـه پلـاستـــیک به هم جوش میـــخورند. گاهــی برای ازبـیـــن بردن جای عمــل در پرده بکــارت میتوان با لیزر محـــل بخــیه هارا کمـرنــگ کرد که با مرور زمـان ازبـــین میرود.

ترمـیم پرده بکـارت با روش تغـــذیـــه درمــانی : در ایــن روش به دختران بی نوا مدتـی داروهای اسهـــال اور داده میــشود وبعـد رژیم اجـیـل و میوه که با ایـن روش بکارت شما اصـــلاح میـــشود و دراخـــر پول گزافی از جیـب دخـــتــران فریـــب خورده می رود ولی هرگـــز بازســازی در بکــارت انهـا رخ نمـیدهـــد .

تمامــی پزشــکان دنیـــا و قانون گراهـا به ایــن مسئله واقــفند که نبــایـد دخـــتری که مورد حمـلـــه تجاوز و تعرض جنـسی قرارگرفــته بقــیـــه عمر خود را رنج ببـــرد و در کنج تنهایـی سپری شود. در قانون شرع اسـلـــام عزیــزمـــان نیز از ایـن مســیــلـه مسـتــثـــنـــی نبوده و به دختــرانی که مورد تجـــاوز قرارگرفـتـه اند اجازه ترمیم بکـارتـشـان داده شده تا زندگـــی دوباره ای به انــها ببــخشنـــد و از انزوا و تنهـــایـی برهـنــد.

عکس پرده بکارت حلقوی و تست باکره گی دختر

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.