عکس پسر جوانی که بعد از تجاوز به 8 زن آنها را در گیلان به قتل رساند

پسر جوانی که در حال فریب یک زن بود در دام پلیس گرفتار شده و معلوم شد او یک قاتل زنجیره ای می باشد او زنان را فریب می داد و به آنها تجاوز کرده سپس آنها را به قتل رسانده و کوه ها و جنگل گیلان جنازه شان را رها می نمود پسر متجاوز نتوانست قربانی 9 خود را به دام بندازد دز ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر عکس پسر جوانی که بعد از تجاوز به 8 زن آنها را در گیلان به قتل رساند را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: در همیــن حال همــســـر وی نیـــز که بهــ‌عـنوان متهـــم دوم پرونده در دادگــاه حضور داشت مدعـــی شد فقـط در جریان یکی از جنــایــتـــ‌ها بوده امــا با تهدید از سوی همسرش مجـــبور به سکوت شده اسـت.

بنــا بر این گزارش، اتـهامـات ایـن مرد ارتـــکــاب ۸ فقره قتــل، جنایـــت بر میـــت به همراه سرقت طلـــا و همچـــنیــن مثلـه کردن مقـتولان و رها‌ــســازی اجسـاد در رودخانـــه و کنار جادهــ‌ـــهاست. همـــچنین اتـــهـامـات همسر وی نیـز همدســـتی و معــاونت در یک فقـــره قتـــل، فروش اموال مســـروقه، تسـهـیل در ارتکاب جرم و مسـاعـدت در خلاصی متــهـم از طریـق مخفــی کردن ادلـــه جرم اسـت.در ابتدای جلســه خانواده مقـــتولان خواسـتــار قصــاص نفس، اعـــدام و اشـد مجـازات برای متــهـم ردیــف اول و همـچـنین برای متــهم ردیف دوم بهـ‌ــعـــنوان همدســت وی و به جرم معـاونت در قتل و مورد معـــامله قرار دادن طلاهــای مسـروقه خواستـــار حکـــم قصـاص برای وی شدند.

بنا بر این گزارش، قاضـی پرونده پسـ‌ از شنــیــدن شکـــایتـ‌ها خطـــاب به متـهـــم ردیـــف اول اظهار داشــت: پســ‌ از اقرار به جنـــایـتـــ‌ـهـا و بازســازی صحنـــهــ‌هـای جرم آیــا اتهــامات وارده را قبول دارید‌؟ چه دفاعـــی از خود داریـد؟

مرد جنایـتـکار نخـسـت برخی اتهـامــات و اظــهــارات قرائت شده را رد و ادعــا کرد: من فقط ۳ نفر را به‌ قتــل رسـانـدم.

متــهـــم ردیــف اول در خصوص قصد و نیــت ارتکاب این قتلــ‌ــهـا نیـــز بیـان داشت: ایـنـگونه نیسـت که بهـ‌خاطر چند تکـــه طلـــا و محـــدودیت مالی ایــن قتـــلــ‌ــهـا را مرتــکب شده باشم، نمــی‌ــخواهــم جلوی خانواده‌ها مطـالبــی را عنوان کنم امـا در اظـهاراتم به قصد اصـلــیــ‌ــام در خصوص ایــن قتـل‌هـــا اشـــاره کرده‌ـــام.

همچنیـــن متـــهــم ردیف اول اظـــهــارات همـســر خود را غیرواقعـی دانسـت و اظــهار داشـت: همـسر من اعـتیـــاد دارد و تریــاک و دارو‌های دیگر مصــرف می‌کنــد و نمـــیـ‌ـتوان به اقــرارهای شخـــصی که در چنـــیـن وضعـــیـتــی قرار دارد استـــناد کرد.

متهـــم ردیـــف اول تأـکـــیـــد کرد: من فقط همان ۳ مورد قتلـــی که اشـاره کردم را قبول دارم.
اعــتــرافـات همـســـر عامــل قتل ۸ زن گیلانـی

در ادامه قاضی از همسر متهـــم خواســت از خود دفـاع کند.

وی گفـت: من فقــط ۲ بار طلـا برای فروش به بازار بردم، دفـــعـــه اول همســرم گفت که ایـــن طلاهـا در خودروی او پیـــدا شده امــا دفـــعــه دوم با زور و تهــدیـــد مجـبور به فروش طلـاهــا شدم.

متــهـــم ردیف دوم در رابـــطـه با قصد و نیت خود از همـــدستی با همسرش عنوان کرد: همـسرم من را با تهـدیـــد به قتـــل پسـر ۲۳ سالـهـ‌ـــام که از همســـر اولم بوده و همچنین قتل دخـــتــر ۴ سالـهـــ‌ام که فرزنـــد مشتـرکــمـــان اسـت مجبور به همدستی با خود کرد.

وی ادامـــه داد: من سال‌ــها پیــش تصـادف کردم و از ناحیــه پا و کمــر بشــدت مصدوم هستـــم و داروهای قوی مصـــر ف می‌ــکــنم، بعــضی اوقات نیز برای التیام دردم تریـــاک می‌ـــخورم. یک شب بیــدار شدم که ناگهـــان زنـــی را بیـــ‌هوش در حمـام خانـــه دیـدم. بسـیــار شوکه شده بودم و چون اثر داروها نیمــه هوشیـــارم کرده بود، همـســرم به من حمـــلـــه ور شده و مرا به داخل اتاق انـــداخت و از ترس جان خود و فرزنـدم نتوانسـتم چیـزی بگویم.
ماجـرای قتــل ۸ زن گیــلـانی

وی در ادامــه در پاســـخ به دادگـاه که وی را به پنهــان کردن جرم همـــسر خود و کمک نکردن به فردی نیمــه جان در حمـــام خانــه متــهـم کرده بود، پاسخ داد: صبـــح روز بعد هیـــچ اثــری از آن خانم در خانـه نبود. همچنـــیـن همــســـرم من را تهــدید کرد که نبایـــد چیـزی بگویم و چنـــدی بعـــد در جاده زنجـان به طارم نیز به من گفت که ایـــن اولین بارم نبود ه که کســی را به قتــل رســـانــدهـ‌ــام و مکـــانــی را به من نشـان داد که اولیـــن مقــتول را در آنـجــا رها ساخــته بود. حتی من خواستـم چنــد بار فرار کنم که همـــســرم باز هم مانع شد و من را به زور و تهدید جان فرزنـــدانم نگـه داشت.

در حالـــی که وکیــل این زن در دفــاع از او قصـــد داشــت وی را بی‌ــگـــناه نشان دهـد امـــا دادگــاه در پاسخ به ایــن دفـاعــیــات با قرائت قسمتـی از کیفرخواست که اظهارات افراد نجات یافـتـــه از دام ایـن زوج بود تأکـــید کرد : متهـم ردیف دوم با ایـــجـاد رابطه و جلـب اعـــتـــمـاد برخی مقتولان، مقـدمـات قتـــل و سرقــت را برای همسر خود فراهـــم می‌ــکـــرده و ایــن مصــداق اتـهامــات وارده به ایــشــان اســـت.

در ادامـه دادگاه با اعـتراض و حمـــلــه ور شدن خانواده چنــد نفـر از مقتولان از حالـت عادی خارج شد که با دخـــالت مأــموران وضعیت آرام شد. متـــهـم ردیـف اول نیـــز در ادامـه گفــت: من نمـی‌دانـم ایـن افراد خانواده چه کسـانی هستنـد و قتل آنهـا کار من نبوده و به زور گردن من انداختهـ‌ـانـــد.

در انـــتـها قاضـی پرونده، با شنــیـــدن دفـاعیــات وکلا و متهمـان، یک هفــتــه اعلام تنــفس داد و ادامه جلـســه رسیـــدگی به این پرونده را به تاریـــخ پنـجشنبـه هفـــتـم تیرمـــاه موکول کرد.

عکس پسر جوانی که بعد از تجاوز به 8 زن آنها را در گیلان به قتل رساند

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.