عکس پوزیشن های دخول و نزدیکی رابطه جنسی (3)

دخول و نزدیکی رابطه جنسیدر بین زوجین بیشتر با متنوع باشد تا دل زده نشد و میل جنسی آنها کاهش نبابد بیشتر زوجین از یک نوع پوزیشن دخول استفاده می نمایند ولی پوزیشین های دخول بسیاری وجود دارد که شما می توانید همه آنها را امتحان نمایید در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر عکس پوزیشن های دخول و نزدیکی رابطه جنسی (3) را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

نکاتـــی در مورد پرده بکارت در اولین دخول
پرده بکارت عضوی ماهـیـــچـهـــ‌ای است که در ابــتــدای واژن قرار دارد و عمــدتا در اولیـــن دخول از بین می رود. در بعـــضی از زنان ایـــن پرده شکل حلــقوی داشـــتــه و ممــکـن اســـت در اثر رابطــه جنســـی اصــلــا آســـیبی نبـــیــنـــد و خون ریزی رخ ندهد. در زنــانی که دارای ایـــن نوع پرده بکـارت هستنـــد گاه مشاهـده میــشود که به خاطر بافـت ماهیچــه‌ـای ضخـــیــم آن, تا مدتــ‌ــهـا بعـد از اولیـن رابطـه جنسی همواره درد مقـاربــت مشـاهده می شود.

روش صحـیح اولیــن دخول
تعـداد رشـتهـــ‌ــهای عصبـی در پرده بکـارت نسبت به بعضـــی از عضلــات دیـگـر بدن بســیار کم اسـت و بهمین علت در صورت آرامــش جســمی و روانـی پارگـــی آن طبق معـــمولً با درد کمـــی همراه اســت. عمــل دخول و پاره شدن پرده بهـــتــر اســت در زمانـی که بدن آرام اســت و هیــچ اضــطــراب و خسـتــگی ندارد انـجام شود. بنــابــر این نزدیـکــی در اولین دخول شب ازدواج و پس از مراســـم طولانی عروسی توصیـــه نمـــی شود.

زنان بهـــتر اســت قبـل از نزدیکـــی نه به منـــظور گرفــتن گواهــی سلـــامت پرده بکـــارت, بلـــکه به علـــت آگاهــی از نوع پرده به دکـــتر متخـــصص زنــان مراجــعــه کرده و توضیــحــات لازم را تقـــاضای کنند؛ زیــرا در موارد نادری که پرده بکـــارت از نوع ضخیـم باشد, برای پاره شدن آن احـتیـــاج به عمل جراحـــی است.

گاهـی پرده بکارت با یکـــی دو بار نزدیکـــی کامـلــاً پاره نمـــیشود و هر بار قسمتی ازآن پاره شده و کمـــی خون ریـــزی میکـنــد. الـــبــتـــه بدون پارگـــی پرده, مایـع اسپرم ریخـته شده بر روی آن می توانــد سبـب حاملـگی شود, زیــرا اسـپرمــاتوزئید موجود در اســپـرم می تواند از سوراخ پرده حرکـــت کرده و بطـــرف تخمک زن برود و حاملــگی ایــجــاد شود. دراین موارد زن با پرده سالم باردار می شود.

علــت درد شکم زن و درد آلت تنــاســـلی مردان در اولین دخول
علـــت درد در ناحیه شکم در بانو‌هــا در هنـگام رابـطـــه جنــسـی می توانـــد ناشی از کیســت‌ــهــای تخمــدان, مشـکــلـات مجـاری ادراری, بیـمـــاریــهــای عفونی لگـنـی, آندیومتـــریوزیـس و … باشد که لازم است توسط متخـصص زنان و زایــمان مورد محاسـبـــه و بررســی و آزمایــش قرار گیــرنــد.
زوج‌ــهایی که پشت به هم میـ‌خوابـند، رابـــطهــ‌ای ایـــمن و بادوام دارنــد!

به گزارش سلامـــت نیوز به نقل از سایــت سلام دکـــتر، تحقیــقاتی که مشـروح آن در سایـــت انـگــلیسی زبــان Dreams منـتشر شده اســـت نشــان می‌ــدهد، ۵۰ درصد زوج‌ــهـا پشت به هم میـ‌ـــخوابند و ۲۷ درصـد اصــلا هیچ تمـاســی با هم ندارنــد. به گفـتـــه روانـــ‌ـشــنـــاســان و مشـاوران جنــسی عدم تمـــاس هنـــگـام خواب و پشـت به هم خوابیدن برخــلـاف آنچه عموم مردم گمان میــ‌کـــنـند نشـانـــهـــ‌ روابط محـــکـم بین زوجیــن اســـت. ایــن حالـــت نشــان میـــ‌ــدهد زوج‌ها در عیــن داشــتـــن رابــطهـــ‌ای گرم به هم وابـسـتـــه نیســـتنـد.
زوج‌ـــهـایی که پشت به هم می‌ـــخوابـنـد امــا بدن هم را لمس می‌ــکنـنـــد، رابــطه ای راحـــت و آرام دارنـد!

در پوزیشن خوابیدن دو نفره تحـقـــیـــقــات نشـــان داده ۲۳ درصـــد زوج‌ـــهایــی که پشت به هم میـ‌خوابنـــد امــا بدنــشـــان همدیـگر را لمس می‌کنــند. به گفــته روانـــ‌شناســـان ۹۴ درصد ایـن نوع زوج‌هـــا خوشبــخت هستــند و زنـدگــی زنــاشویی خوبی دارنــد.
زوج‌ـهـایی که یکـــی پشـــت به دیــگــری میــ‌خوابـــد، ارتبـاطی حمـــایـتـــی دارنـــد!

۱۸ درصـد زوج‌ـــهـا به این شکل میـــ‌خوابنـد و در اکـــثر موارد مرد اســـت که همسرش را از پشت بغــل میــ‌کـــنـــد. در ایــن زوج‌ـهـــا یک نفــر حس حمـایـتــی برای طرف دیـــگـــر دارد.
زوج‌ـهــایـــی که روبروی هم می‌خوابـــنــد و بعد از هم جدا می‌ـــشوند، زوج‌هایــی مســـتقـــل و در عیـــن حال وابســتـه اند!

۸ درصــد زوج‌ـــها ایـنطور می‌ـــخوابنـد. ایـن زوج‌ـــهـا روبری هم هستند و برای ۱۰ دقـــیقه پاهایشـان با هم در ارتـــبـــاط است اما بعـد جدا می‌ـشوند. و هر یک به یک سمـــت می‌ـــ‌خوابــنــد این زوج‌ـهــا زنــدگـــی خوبی دارنـد و در عیـن وابســته بودن، مستـــقل هســـتنــد.
زوج‌هایی که یکــی جای دیگری را هم میـ‌گـیــرد، زوج‌هــایــی نامتــعـــادلــنــد!

در ایـــن زوج‌ـــهــا، یک نفـــر نقــش ثانویه دارد و به دنـبال بر هم زدن تعـــادل در زنـدگـــی اسـت.
زوج‌ــهایی که حیــن خواب زن سر بر شانه مرد است، عاشــق همـــنــد!

این حالــتی شایـع مخـصوصا در زوج‌هــایی اسـت که تازه زنــدگـی مشترک را آغـاز کردهـ‌اند و عشــق بین همسران زیاد است.
زوج‌ـهــایـی که روبروی هم اما بلـافـاصله میـ‌خوابند، ارتبـاط ضعیفـی با هم دارنـد!

۲ درصــد زوج‌ها ایــنـ‌طور میـ‌خوابند و ایــن نشـان ارتـباط بســیــار کم بین آنهاست.
زوج‌هایـــی که روبری هم و با تماس میـــ‌خوابـــند زوج‌هایی بســیار نزدیـک هستنــد!

این زوجهــا کاملـا به هم نزدیک و صمیــمی هستنــد.

عکس پوزیشن های دخول و نزدیکی رابطه جنسی (3)

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.