عکس پوزیشن و دخول رابطه جنسی فیس تو فیس

پوزیشن دخول رابطه جنسی برای بسیاری از افراد مبهم می باشد و خیلی از افراد نیاز به آموزش پوزیشن دخول دارند یکی از بهترین پوزیشن های دخول فیس تو فیس یا رو در رو می باشد که این پوزیشن باعث می شود طرفین لذت بیشتری با هم در سکس داشته باشند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر عکس پوزیشن و دخول رابطه جنسی فیس تو فیس را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن :در ایـــن شیوه رابـطــه جنـــسی زن در پایــین قرار گرفتـه به پشت می خوابــد و پاهـــا را کمی باز کرده و مرد در بالا و بین پاهــای زن قرار گرفـــته و عمـل دخول را به آرامـــی انجام می دهد. در این وضعیت مرد تحریـــک زیــادی را تجــربه می کنـد و این وضعــیـــت برای مردانی که زود انــزالی دارنـــد و یا زنـانی که دیر به ارگاســـم می رســنـد منـاســـب نیست.

Couple on bed

 

در مورد دخول شیوه ها و روش های مخــتـــلفـی وجود دارد که در هر کدام میزان تحــریـک برای یکی از طرفین رابـــطه بیـــشــتـــر یا کمـتــر بوده و بســته به تحـریــک پذیری زن یا مرد هر یک تاثــیــر خاصی دارنـــد . مهم تریـن رکـــن در دخول و ارتبـاط جنسی طمـانینـه و آرامش است . دخول بخـشــی از رابــطه جنسـی است که طرفـین به اوج لذت جنــسی می رسنـد و رابــطه پایـــان می پذیرد . در واقــع در یک رابـطه جنسی صحیح وضعیت به گونه ای اســـت که دو طرف رابـطــه در هنگام دخول ارگاســـم یا اوج لذت جنـــسی را تجـــربـــه کنـنـــد . دقت در مراحــل پیــش از ارتـبـــاط جنسی کامـــل کمک می کنـــد تا دخول موفق تر باشــد و نتــیـجـه بهـــتری داشـتــه باشد . بر خلــاف تصور عوام که فکــر می کنـــند یک رابطــه جنــسی فقط خلـاصــه شده در بحــث دخول ، باید گفـت دخول بخـش پایانــی یک رابطــه جنــســـی اسـت و بیـشتـــریـــن زمـــان در یک رابطه جنــسی مربوط به مبـحـث پیش نوازش اســـت . در واقـــع یک رابــطـــه جنـسی خوب رابـطـــه ای است که در آن مسایـل عاطــفـــی و احـســاسی لازم برای یک رابـطه دو سویه بوجود آمــده باشــد و زن و مرد نیــازهای عاطفی یکدیـگــر را برطرف نموده باشــند و تمــامـی اخــتلافات فیـــمابــین را به سرانـجام رســانـده باشنـد تا در هنگام نزدیـکــی به خواسـتـــه ها و انتــظــارات طرف دیگر رابــطـه و نیازهــای خویش توجه لازم را داشتــه باشند.

ویژگی رابطــه جنـسی صحیح

در یک رابـطه جنسی صحـــیح ابتـدا زن به ارگاسـم می رسد و سپــس مرد با تحـــریـک کمی به ارگاســـم خواهـد رسـیــد . اگـــر مرد به ارگـاسم برسد و انـــزال رخ دهد به علــت آنکـــه نعوذ آلـــت تناســلـــی مرد از بیـن می رود امکـــان به ارگــاسم رسیـدن زن از بین رفتــه و بعـیـد خواهد بود . نکــتـــه ای که در هنــگام دخول باید رعـــایــت گردد ایـــن اسـت که نقــطـــه یا حد ارگاســـم زن و مرد به هم نزدیـــک و یا بر هم منطـبـــق گردد .

مشکل انـزال زودرس قبل از دخول در مردان

از زمان دخول تا انزال مدت زمان ارضــای مرد می باشد در این فاصلـه تحـریــک جنـسی مرد به اوج می رســد تا جایی که انـزال رخ داده و مرد ارضــا گردد . بلافــاصـــله پس از ارضا آلت تنــاســلـی مرد از حالـــت نعوظ خارج می گردد و توانایـــی تحـــریک زن را از دســـت می دهـد . ایـن مدت زمان در اولین دفعات برقراری رابطـــه جنسی بســیـار کوتاه اســت و مردان در فاصـــلـــه کمـی ارضا می شوند . در برخی از مردان ایـن زمــان به حدی کوتاه است که آن ها را در برقــراری رابـطـــه جنـسـی دچـــار مشــکل می کند بگونه ای که یا قبـل از دخول و یا بلافاصـــلــه پس از دخول دچـار انـــزال و ارضــا شده و توان ادامه رابطــه جنـــسی تا به ارگاسـم رسـیدن زن را ندارنــد . مشـــکــل زود انزالـــی یا پره ماچور اجاکولیـشـــن می باشـد که به راحــتـی قابــل درمــان است .

تغیـــیــر زمـــان به ارگـــاســـم رســیـدن زنان در طول یک دوره عادت ماهانـه

از هنـگـــام دخول تا به ارگــاسم رسیـــدن زن نیز زمــان ارضــای زن می باشد که فاصـــلــه ای به نسـبــت طولانــی می باشــد . ایـن زمـان در زنـان و در طول یک دوره عادت ماهانــه یا سیکـل قاعـدگـی قابـــل تغـییر اسـت و مدت آن در زمـــان میـان سیــکل یا هنگـــام تخمـــک گذاری زن کوتاه تریــن زمان می باشـد . اخــتلـاف ایــن زمـــان در زن و مرد باعــث می شود تا رابـطــه جنـســـی در صورت عدم رعــایت اصول به رابـطــه ای نه لذت بخـــش که رابطه ای عذاب آور تبـدیل شود . زنـانی که در رابطــه جنـــســـی به ارگــاسم نمـی رسـند به مرور رابــطــه جنسـی برایـشــان حالتـــی عادی و بدون لذت پیدا کرده و حتی به علـــت عدم ارضای نیــاز های درونی تنفـــر آمیـز و عذاب آور می گردد و همـچنـیـــن مردانی که زود انزالـــی دارنـــد دچار ضعــف اعتــماد به نفـس و احسـاس سرخوردگی و تحقیـر و عدم لذت از رابطه جنسـی می گردنـــد . بســیـاری از درگیــری ها و اخــتلــافـات زناشویی ناشی از همیــن مشـکـــل در رابطـه جنسی می باشـد . لذا باید تلـاش کرد تا در هنــگــام دخول زمان ارضای مرد افـزایــش یابـــد و زمـان ارضای زن کوتاه گردد تا با نزدیک شدن این دو زمان به هم و یا انطبـــاق آن بر هم لذت رابــطه جنســـی افزایــش یافــته و هم زن و هم مرد در رابــطه جنســـی به ارگـــاسـم برسنـد .در ایـن شیوه رابطه جنـســی زن در پایـــیــن قرار گرفــتـــه به پشــت می خوابــد و پاهـــا را کمی باز کرده و مرد در بالا و بیـن پاهـای زن قرار گرفـتـه و عمــل دخول را به آرامـی انـجام می دهـــد. در این وضعیت مرد تحریــک زیادی را تجـــربـــه می کند و این وضعیـــت برای مردانـی که زود انـزالــی دارنـــد و یا زنانــی که دیـــر به ارگاسم می رسند منــاسب نیــسـت.

عکس پوزیشن و دخول رابطه جنسی فیس تو فیس

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.