عکس کشف حجاب فاطمه حقیقت جو نماینده اصلاح طلب مجلس

کشف حجاب فاطمه حقیقت جو در خبرگزاریها سوژه شد و نماینده مجلسی که در سال 88 از ایران فرار کرده و در آمریکا زندگی می نماید و اظهار می نماید که آقای فراری او را مجبور به کشف حجاب کرده است در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر عکس کشف حجاب فاطمه حقیقت جو نماینده اصلاح طلب مجلس را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

پس از فتـنه ۸۸ بســـیـاری از افـراد بخصوص اصحـــاب رســـانه که پیـشتر در روزنــامـهــ‌ـهــای زنـــجـــیره‌ای فعــالیت میـ‌کردند، به دامان دولتـــ‌های غربی پنــاهـــنده شدند و پس از آن از راه سخـــن گفتن و نوشتن علیـه ملـــت ایـران و جمــهوری‌اسلـــامـی امـــرار معاش کردند.

«مجـتـبـــی واحـــدی» یکـــی از همـیـن روزنــامه نگـــارانـی بود که پس از انــتخابات سال ۱۳۸۸ از ایران فرار کرد و در حال حاضـر به آمـــریـکـــا پنـــاهنده شده اســـت.

این اپوزیســیون فراری مدتـی تلــاش کرد به شبـــکــه «صدای آمریـــکـــا» نزدیک شود، اما پس از ناکامــی به سلــطـــنتــ‌ـــطلبــان و گروهک‌ـــهـــای برانـداز تاریـــخ مصـــرف گذشــته نزدیک شد و به عنوان کارشناسی با شبکــهــ‌ــهای اپوزیـســیون همکــاری کرد و در خدمــت ضد انقلـــابــ‌ــها قرار گرفـت.

با آنـکـــه «مجـتـــبی واحدی» در سخـــنــانش از مفــاهــیمـی همچون آزادی و حقوق‌ــزنــان و حقوق‌ـبشر سخـن میـ‌ـــگوید و همواره از طریــق رسانهـــ‌ــهای بیــگـــانـه و ضدانــقــلاب به سخـــن‌ـپـراکــنی علیــه اسلام و قوانــیـــن اسـاسـی جمـــهوری اسـلـــامـــی ایــران میـــ‌ـــپردازد، اما اخـــیـــرا همـســـرش را تحــت فشــار مجبور به کشــف حجـاب کرده اسـت. فشـارهــای واحــدی به همـسرش آنقدر زیــاد بوده که او را مجــبور به متارکه و طلاق کرد.

از سوی دیگر «فاطـــمه حقیــقت‌جو» که یکــی از نمایــنــدگــان اصلاح‌ـــطـــلـــب مجلــس ششــم و از متـــحــصنیـن بود نیز پس از فرار از ایـران به تبیـین موضع گوناگون علـیه ایران پرداخــته و بار‌ـها نسخــه حکومت غیردیــنـی در ایران را پیـچیـــده اسـت. او که با بورسـیــه دولت آمریـکـــا در دانشـــگــاهـــ‌های این کشور به طور رایــگان تحـصـیــل کرد، به دلــیل خیـــانت مجبور به جدایی از همـسـرش «محمــد تهوری» شده اســـت.

«محـمد تهوری» خبــرنگار روزنامه ایـران که یکـی از حلقـه‌ـهـای وصل به گروهک تروریــسـتـی منافــقین بود به دســتور سرکـــردگان گروهک با «فاطـمه حقیقــتـ‌ـجو» (نماینـــده وقت مجـــلس) روابـط عاطـــفـــی برقرار کرده و سپس با دســتور تشکیـلــات با وی ازدواج کرده بود.

حقـیــقـــت‌جو که زمــینهـــ‌ــهـای رفـتــارهای رادیکال را در خود داشـــت، پس از ازدواج تشکــیـــلاتی با تهوری پتانـســـیـــل خود در ایــن زمـینــه را به خدمــت رهـنـــمودهای گروهک تروریـســتــی منافــقـیـــن در ‌آورد، اما اکـــنون طلاق این دو نفـر حکایـــت از آن دارد که همــســـر وی (عضو منـــافــقیــن) با پایــان یافتـــن ماموریت خود در ازدواج با حقیـقــت جو و تبـدیل شدن حقـــیـقت‌ـــجو به مهره سوختـه، به سراغ مهـــره‌هـــای جدیدی خواهد رفـــت.

حقیـــقتــ‌جو که پس از فرار به خارج ابـــتــدا چادر را کنـار گذاشت و سپـس به توصیـه دوستـــان آمــریکـایــیـــ‌ــاش با کت و دامـن در انظار عمومی ظاهـر شد، در مصــاحبــهـ‌ـــای با رســـانــهــ‌های غربــی به تشریـــح نظرات سکولار خود دربـاره حجـاب پرداخـــت و حجـاب را با عفـــت بی‌ارتــباط دانســـت! او اکـنون به مهره سوختهـــ‌ـــای تبـدیل شده که دیگـر توجه چنـدانی را نمـی‌توانـد به خود جلـــب کند.

فروپاشـــیــ‌هــای خانوادگـــی میـــان فراری‌های اپوزیــسـیون در حالی اســـت که از گوشه و کنــار خبر از طرح‌هــای دیگری در راسـتای عضوگیـری از داخل ایران برای فعـــالـیــت در شبـــکهـ‌هـای سلطنـتـــی مانــنــد «بی‌ــبی‌سی فارسی» و «صدای آمــریـکا» به گوش می‌ــرسد. مستندات حکــایـــت از آن دارد که آمـــریکـــایـی‌ـــها از طریق دفا‌تـــر خود در ترکـــیــه و دوبی به دنـبـال جذب نیـروهای مســتـعد صورت می‌ـــگــیـــرد؛ البتـــه معــمولاً عنـــاصــر مســـتـعدتـر به بی‌بیـــ‌سی و باقـیـمانده و عوامــل درجه دو جذب VOA می‌ـشوند.

در جریـان مذاکـرات هستهــ‌ای در ماه‌هـــای گذشــته یکی از اهداف اصـلــی «آلن ایـــر» سخــنگوی فارسیــ‌زبـــان وزارت خارجه آمـــریکــا تلــاش برای ارتبـــاط‌ـگیری مســتـقـیــم با خبـرنـــگـــاران و تحلیلـــگـران فعـال رســـانهــ‌ـــهای ایران برای پر کردن خلا مذکور و سامان‌ـــدهـی به وضعیت صدای آمریــکــا بود.

اما مدیریـت میدانی جذب نیــرو در شبـکــه سلـطنتی «بی‌ـــبـیــ‌ـــسـی فارســی» بر عهده «مسعود بهــنود» ضد انقــلــاب فراری اســت.

بهـنود که پیـش از انقـلـاب سابـقـــه همـــکاری با ساواک را در پرونده دارد، عامل چندجـانـــبهـ‌ــای است که از سویی با برخـی افــراد خاص در داخــل ایران ارتــباط دارد و از طرف دیگر با افــتخار خدمتگزار ملـــکه است.

او با استــعــدادیابی و پایش از دور عناصـر رسـانـــهـــ‌ای فعـــال در رسانـهـــ‌ــهای زنـــجیـرهـ‌ای ایــران، بهــترین‌ـــهای آنـها را گزیــنـــش کرده و پس از فرار آنهــا به غرب، به عضویت در رســـانــه‌های بیـگـانه بخـــصوص بیـ‌بــیـ‌ســـی درمــی‌ـآوردشان.

عکس کشف حجاب فاطمه حقیقت جو نماینده اصلاح طلب مجلس

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.