غلیظ شدن خون در بدن به چه چیزی های بستگی دارد

غلیظ شدن خون دلایل خاص خود را دارد شما می توانید با آزمایش خون بدانید که خونتان غلیظ است یا خون نرمالی دارید افرادی که رنگ لب هایشان بنفش می باشد خونشان غلیظ است نفس نفس زدن و سر گیجه هم دلیل غلظت خونی است در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر غلیظ شدن خون در بدن به چه چیزی های بستگی دارد را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن:«رنــگ خونم خیـلــی تیره شده، فکر می‌ـــ‌کـنــم غلیــظ شده اســت.» جملــه بسیار شایـعــی ‌کـه حتـما شمــا هم از دیــگران شنـید‌ـــهـ‌ایـد و اغـــلب مردم زمـانی آن را بر زبان می‌‌ـآورند که میـــ‌‌بـیـــنـــنـد برای آزمایــشـی ساده روی صنــدلـــی آزمــایشـگاه نشـستهـــ‌ــانـــد و خون‌شـــان را درون لولهــ‌آزمــایش میـــ‌بیننـــد. معـمولا در این شرایـط، اولیـــن فکــری که به ذهـن ایـــن افــراد میـ‌‌رســد، حجــامت و تصــفــیهـــ‌ــخون اســت.

امــا اگر شمـا هم با چنین علـائمی روبهــ‌رو شدهـ‌ایــد، پیـــش از آنـــکــه خوددرمــانــی را آغـاز کنــیــد یا برای خارج کردن خون تیـره از بدن‌تـان سراغ حجامـــت بروید، باید بدانیـد که میـان خون تیـــره و خون غلـــیظ چه تفـــاوت‌ـ‌ـــهایی وجود دارد. در این مطــلب، ما به شما میـــ‌ــ‌گوییم که غلــظــت خون چیـســت و چه علـــائمی دارد. دکتــر غلــامرضا توگه، فوق تخصــص خون و دکتـــر قدیـــر محــمـدی، متـخصـص طبــ‌ــسنـــتــی راهـــ‌‌ــهـــای درمان این مشـــکـل را برایــ‌ــتان مشــخــص میـ‌ـــکننــد.

غلظـت خون چیـســت؟

بسیـاری از بیـــمــاران زمانــی‌ــکــه به متخصـــص مراجــعه میـــ‌ــ‌ــکـنـــنـد، اصطـلـاح غلـیــظ شدن خون را به کار می‌‌ــبرنــد که درست نیســـت و غلـظـت خون تعریـــف خاص خود را دارد. به لحـاظ پزشـــکی، غلـــظت خون یعــنـــی بخـــش گلـبول‌‌های قرمز، چند درصـــد از خون کامـل را اشـــغــال کرده است. نحوه کار نیـــز به این شکـــل اســـت که از فردی 2 سیـ‌سی خون گرفـــته میـــ‌ـ‌شود. سپـس ایـن خون در دســـتـــگاه سانـتــریفیوژ با دور زیـادی به چرخش درمـــیــ‌آیـــد و بر اثـر این چرخــش، بخـشـــ‌ـ‌ــهای مخـتـــلـف خون از هم جدا می‌ـشوند.

در ادامه یک ستون که به گلــبول‌‌ــهـای قرمز اخـتصــاص داده شده اسـت، از سایر بخـش‌ـــ‌ـهای خون جدا میـ‌‌ـــشود و درصـد را اعلام میـــ‌‌ـکـنـــد. امــا چه زمانی هموگلوبیـــن خون در حد طبـــیعی اســت؟ در زنـان، اگـر میزان هموگلوبیــن بیــن 16-12 (48- 36 درصــد) و در مردان بین 18- 14 (56-42 درصـد) باشد، طبیعـــی اسـت. اصـــطـلـاح غلظت خون را ما زمــانـی به کار می‌‌بریـــم که میـزان گلـــبول‌ــ‌هـــای قرمز خون، از عدد 52 در زنـــان و از عدد 56 در مردان تجاوز کنــد. در ایـنـ‌ــصورت بیمــار دچـار پرفشاری و غلـــظـت خون شده است.

چرا خون غلــیـــظ میـــ‌ــ‌شود؟

تنـــهــا راهـــی ‌که نشـــان می‌‌ــدهد فردی غلظت خون دارد یا نه، دادن آزمــایـــش خون و انـدازهــ‌ــگــیـری (اچ.تی.سی) هماتوکریــت اســت. بعـد از اینــکه جواب آماده شد، پزشــک دو دستـه علت اولیه و ثانویه پیــش رو دارد:

1. علـت اولیه: مغـــز استخوان بدون هیـــچ محرکـی از بیرون، خود به خود رفتـــار آنـــارشیــستــی نشــان داده و شروع به تولید گلبول قرمز می‌ــ‌ـکند که به آن پلیـسـتـمی می‌ــ‌گوینــد و افـزایـــش غلـــظـــت اولیــه نامــیــده می‌ـــ‌شود بدون وجود علــت ثانویه. درصــد کمی از غلـــظـت خون شامل علـت اولیـــه میـــ‌ـ‌شود.

2. علت ثانویه: بین 95-90درصـــد از کســـانـی‌کــه با غلظت خون به متـــخصص مراجعه می‌‌کـننـد، افـــرادی هسـتنـــد که غلــظـــت خون ثانویه دارند و ایــن موضوع زمـانی اتفاق میـ‌ـ‌ــافتــد که اکــسـیـژن کافــی به بافتـ‌‌ـــهـــای بدن نرسـد. با کمـــبود اکسیژن در بدن، هورمونی بهـ‌ـنـــام اریـتروپویتیــن از کلیـــه ترشــح میـــ‌ـــ‌شود که این هورمون، مغـــز اسـتخوان را برای ساخـت بیشتــر گلــبول قرمـز تحریـک میـــ‌ـ‌ــکنـــد تا بتوانـد کمبود اکــســـیژنــ‌رسانی به بافت‌ــ‌ـهــای بدن را با افـزایــش تولیــد گلبول قرمـــز جبــران کند. نمونه کسانیـــ‌ـــکـــه با این مشکـــل مواجــه میـــ‌ـ‌ــشوند، افــرادی هستــنـــد که در ارتـفاعات بلـنـد و کوهســتـانـــی زندگی می‌ــ‌کــنــنــد و چون با کمبود اکـــسـیــژن روبهــ‌رو هســتــند، دچار بیماری غلـظـــت خون می‌ـــ‌ـشوند.

گاهی اوقات اکــسـیــژن محیط منـــاسب اسـت، امـا به دلــیـــل مشکــلــات ریوی، فرد دچار غلظــت خون می‌‌شود یا ممکــن است اکسيژن از ریــه وارد خون شود، اما بهــ‌ـدلـیـل مشــکـلـــات خونی، بین خون شریــانی و وریدی، مشـــکـلـی وجود داشـتـه باشــد و خونی که در ریـــه پر از اکسیژن شده، بلـــافـــاصـله با خون کم اکـسیـــژن مخلوط شده و همین مســـاله سبــب بروز غلــظــت خون شود. علـــت بعدی، هموگلوبین مادرزادی اســت که در آن افراد فامــیـل پرخون هســتنـد و به علــل مخــتلفی، مغــز استـخوان به گلـبول‌ســازی تحـــریــک شود. یکـی دیـگــر از علـل مهـــم غلظـــت خون، کشیـــدن سیــگــار و مســمومیت با مونوکسیـدکـربن اسـت که در نتـــیجــه آنها اکـــسیژنـ‌ـرسانـی به خون کم شده و غلـــظت خون ثانویه ایــجاد میـــ‌ــ‌ـشود.

مصرف دخــانیـــات یکـی از علــتـــ‌ـ‌هـــای جدی درکـــنار مسائل قلـــبی اسـت که هم باعـث بروز سرطان شده و هم سبب غلیظ شدن خون فرد میـ‌ـــ‌شود. فرض کنید فردی مدام سردرد دارد و جریــان خونش سیالیــت و روانی لازم را ندارد و مرتــب در خواب، خواب‌ــزده میــ‌ـ‌ـــشود، آیا چنین فردی در طول روز عصبــی نیـسـت؟ میــ‌‌ـــتوانـــد تمـرکز لازم را برای انــجام کار‌هـایـش داشتـه باشد؟ نه. ممکن اســـت ما نتوانـیـم کار زیــادی برای بیمـاری مادرزادی قلبـی که خون پراکسیـژن و کم‌اکــسیژن در آن با هم مخـلوط میــ‌ــ‌ـشوند یا بیـمـاری مغز اســتخوان انــجام دهـــیــم، امــا مشکلــی که بهـ‌دسـت خود ما ایـجـــاد شد، فقـــط نیــاز به اراده دارد. بیـــماران وقتی به ما مراجــعــه می‌ــکـــنـنـد، میـ‌ــبیـــنیـــم عصبی هســـتـند و دائم سردرد دارند که علـــت هم پرخونی اســت و مشکــل هم مصرف سیـــگار و دخـانـیات است.

غلــظت خون بیمـاری پیرمرد‌ــهـاسـت؟

این بیمـاری بســـتـه به اینـــکه بر اثـــر علـــت اولیه یا ثانویه در فرد ایــجــاد شده باشـد، ممـکـن اســـت در هر سنـــی بروز پیدا کنــد. ما افــرادی داریم که در سن نوجوانـــی و به دلیـــل ارثی ایـن مشـکل را دارند. بچهـ‌‌هایی هستــنـــد که دیواره پاییـــن قلـبــ‌ــشان باز اســت یا مشکل ریوی دارند که آنــهــا ازجـمله کسانی هسـتــند که درگـــیر غلـظـــت خون میــ‌‌شوند.

چطور درمـان می‌ــشود؟

وقتی پزشـــک متـــخصـــص باتوجه به جواب آزمایش متوجه شد که علــت بروز غلــظـــت خون در فرد، اولیـه اسـت یا ثانویه، درمان را آغاز میـــ‌ـــ‌ـــکنـد. اگر علـت ثانویه بود، درمان علــت زمیـــنـــهــ‌ـای – قلبی یا ریوی – را در صورتیــ‌ـکه امکـان‌ـــپـــذیــر باشد، آغـــاز می‌ــ‌ــکـنـد و در کنار آن هرگاه غلــظـــت خون از 56درصد در مردان و 52درصد در زنـان بالاتــر برود، بخـشـی از خون کشیـــده و دور ریختــه میـــ‌‌شود.

این کار نیـز به شکل اســتــاندارد انـــجـام میــ‌‌ـشود تا غلـظت خون کاهش پیــدا کند. ایـــنـ‌عـــمـل تا زمـــانـــی ادامـــه دارد که یکـی از مهـــمـ‌ـــترین مواد خونساز بدن بر اثر خروج از بدن کم شود. در واقـــع به بیمــار فقـــر آهــن می‌ــ‌ـدهیم تا دچــار غلـظــت خون نشود. حال اگر علـت پرخونی براثـر علــت اولیه یعـنـی ناشـــی از مغز استـخوان باشـــد، در ایــنـ‌ حالت بایـــد به درمان علــت بیماری خونی بپــردازیــم و با خروج خون از یکـــی از رگ‌‌ـــهـــا، میـزان گلــبول‌‌هــای قرمــز خون تنـظیم شوند.

چه کنـــیـــم که دوباره غلـیـظ نشود؟

یکـــی از سوالات افـــرادیـ‌که خون‌شـــان به حالـــت طبـیـــعــی برگشته این اسـت که چه کار‌هـــایــی انجـــام دهـیـم تا خون‌ـمان دوباره غلیــظ نشود؟ این افــراد بهــتــر اســـت هم برای جلوگیـری از غلیـظ شدن خون و هم برای کمـــک به نیــازمنـــدان، به طور مسـتمـــر خون بدهـــنـد. مردان بهتـــر است هر سه ماه و زنـان هر چهـــار ماه یکبـار خون‌شــان را اهــدا کننـد.

این نشانـــهــ‌هـا میـــ‌ـگوینـــد خون‌ـتـان غلـیظ است:

زمانـــی‌ــکــه سیـــالـیت خون از حدی بالـاتـــر برود، اکســـیژن‌ـــرسانیـــ‌کم شده و حتی ممـکــن اســـت سبـــب توقف حرکـت خون در رگـــ‌هـــا شود، به همین دلـیل غلــظت خون در برخـــی مواقــع میــ‌ـــتواند با توقف حرکــت خون، فرد را دچــار سکته مغـــزی کنـد. پس وجود نشــانـهـ‌‌هایـــی که در ادامــه میـــ‌آوریم را جدی بگیــرید!

1. لب‌ـهایــ‌تان بنفـــش شده؟

وقتــی میـزان هموگلوبین بدون اکســیــژن بیش از حد باشد، مخـاط‌‌هـــای بدن مثل لب به رنــگ بنـــفش درمیـ‌ــآینـد. انگـــشـتان دسـت و پا و زیر ناخن‌هـــا بنـفـش شده، چشم‌ــ‌هــا پرخون و پوست صورت نیز بر افروخته میـ‌‌ــشود. با دیدن این علائم ظاهــری میـ‌‌توانید نسبــت به غلــیــظ شدن خون‌ـتان شک کرده و برای تشــخــیـص نهــایــی حتما به متــخصـص مراجعـه کنیـد.

2. سرتان گیـج میـــ‌‌ـــرود؟

وقتی غلـظـــت هموگلوبین خون زیـاد میـ‌‌ـــشود، سیـالــیـــت، روانـــی و حرکـــت خون کم شده و فرد دچار سرگیــجـــه و رخوت شده و خون دماغ میـ‌‌ـــشود. اگر سرگـــیجـــه و رخوت بدون هیــچ دلـــیــل زمـــیـنـــهــ‌ای دیـگری سراغ شما بیــایـد و گاه و بیـــ‌ــگــاه بینــی‌ــتــان هم خون‌ریزی کنــد، بایــد نسبــت به غلـیظ شدن خون‌تان مشکوک شوید و ایــن نشـانـهــ‌هـــا را بررسـی کنـیــد.

3. نفـــســـ‌نفـــس میــ‌‌زنـــیـــد؟

کســـانـیـــ‌کـه مشکــل ریوی دارند، تنـــگـی نفــس پیـــدا می‌ــ‌ــکــنـنــد و نفـــس‌ـنـفــس میــ‌ــ‌زننــد هم ممــکــن اســت به‌ــخـاطر غلـظـــت خون‌ــشان دچـــار تشـدیـــد ایــن علائم شده باشــند. پس هر تنگــی نفسی را به حساب آلـــرژی یا آلودگی هوا نگــذاریـد. گذشـــتـــه از ایـن، افرادی‌که مشکــل قلــبی دارنــد و تپش قلـب پیـدا می‌ـ‌ــکنــند هم می‌‌تواننــد دچــار ایــن مشــکــل باشــند.

طب سنتـی چه میـ‌‌ـگوید؟

گرچه به باور طب رایــج، افــزایـش تعداد گلـــبول‌ـــهـای قرمــز خون می‌ــتواند نشانه غلـیـــظ شدنش باشد، امـا طب سنــتی تعریـف نسبـتا متـفــاوتی از غلــظــت خون ارائه می‌ـدهد. دکــتـر قدیـــر محـــمـــدی، متــخــصص طب سنـتی می‌گوید که ایـــن علـم، مشــکــل غلـــظت خون را به شکــل زیـــر توضیــح میـــ‌ـــدهـــد:

سرم خون غلـــیظ شود…

در طب رایج، میــ‌‌گویند اگــر تعداد گلـــبول‌ـ‌های خون در حجم بهـــ‌ـــخصوصی از خون بیشـتـــر باشـــد، فرد مبــتــلا به غلـــظــت خون است و با بخش سرمـــی یا مایــع کاری ندارنــد. اما در طب سنتـی، اگر گلـــبول‌‌ـــهـــای خون کمــتـر شود، امـــا سرم خون غلــیـظ‌ـتر باشـد، میـــ‌‌گوییم غلـــظت خون وجود دارد. غلظت خون مشـکل شایـعی است که میــ‌ــتوانـــد به علــتـــ‌ـــهـــای متفاوتی فرد را گرفـــتار خود کند.

چرا ایــن اتــفاق می‌‌ـافــتـــد؟

غلـیظ شدن خون دلایـل مخـتــلــفی دارد. طب سنتی معـتقــد اســت مزاج آدم‌ـــهـا میـ‌ـــتوانـــد کنــترل بدنشـان را به دست بگـــیرد.گاهی اوقات گرمای مزاج ما بیــش از حد نرمـال اســت و این گرمــا سبـــب تجـــزیه شدن رطوبت و مایعـات بدن که خون هم جزء آن اسـت، شده و بخش سرمی خون غلیــظ می‌‌شود.

دمـــای بدن شمـا هم بیــ‌تـاثیــر نیــست

گاهــی اوقات هم اگـر دمای بدن از آن حد طبـیــعی که 37درجـــه اسـت، پایــیـن‌ــتـــر بیاید و سردتـر شود، خون هم متراکــم شده و غلـــیــظ میـــ‌ــ‌ـشود. در ایـن شرایط دمــای بدن فرد میــ‌ـــتواند بدون وجود عوامـــل زمــیـــنهــ‌ای دیـگـــر، او را به مشکـــل غلظت خون دچــار کنـــد. درسـت مثل یخ و آب که یخ نسـبـــت به آب غلـــیـظــ‌ـــتر اســـت چون ملــکول‌ــ‌ــهای آن نســـبـــت به هم در شرایـط متـراکمـــ‌تـــری قرار دارنـــد. اما آب رقــیق اسـت و ملـکول‌‌ـهــایـش با فاصله بیـــشـــتری از هم هسـتنــد. یعـنی هرچـــه دمای بدن پایــیـن باشد و خون سردتــر، گلـبول‌‌هـــای خون به هم چسـبــیدهــ‌ـــتــر میـ‌‌ــشوند و در حجم به‌خـــصوصی از خون زیاد به نظــر میــ‌ــ‌آیند، ضمــن اینـکــه ممکـن اسـت همیـن فرد دچـــار کمــ‌ـخونی باشد.

خون تیره همـیشـــه غلــیـــظ نیست

خونیــ‌ که در سرخــرگـــ‌ـ‌ـهـا جریـان دارد، شفاف و قرمزرنـــگ است، اما خونیـ‌کـه در سیـــاهرگ‌هـــا وجود دارد، تیرهـ‌ـــرنگ اسـت و اکـــسیــژن کمـــی دارد. اکــسیژن این خون در سیاهـرگ مصرف شده، به بافــت‌‌هـــا آمـــده و حیــن گردش، مقداری از فضولات گردش سلولی هم به آن اضـافه شده و ایـن خون به قلــب و ریـه برمـــی‌ــگردد تا دوباره اکــســیـــژن بگیــرد، بنابـــراین نمیـــ‌ـ‌ـتوانـیم بگوییـــم لزوما خونیـ‌ــکه تیره است، غلیظ هم هست. به بیان دیــگـر، خون تیـــره، لزوما غلــیـــظ نیــست، ولی خون غلیظ به طور قطع تیــره هسـت. ممــکن است خون تیره داشـــته باشیـم اما غلـیـــظ هم نبـاشـــد. به همــان دلــیــلی که اشـاره شد ممـکــن اسـت سلول‌ـــهـــا به هم چسبـیده باشـنـــد و به نظــر بیـــایـــد خون تیـــره است، امـا در واقــع غلـیـظ نیـــست.

غلـظت خون یعـنی چه؟

شایــد یکی از این سوالــ‌ـ‌ــهـا در ذهن شمــا هم ایـجـــاد شده باشد

باور‌ـــهای رایـــجـــی در مورد غلظـت خون در میـان مردم وجود دارد که آنـهـــا را با متـــخــصـصـان در میان گذاشـتــیــم. در ایـن صفـحـه میــ‌ـ‌ــتوانـــید پاســـخ رایـــجـ‌ترین سوالات در مورد غلـــظـت خون را بخوانـــیــد.

رقـیق بودن خون بهـــتـر از غلـــیــظ بودن آن است:

دکــتر توگه: بستگـــی به نوع علتــی دارد که باعـــث رقیق شدن خون شده اسـت. گاهـی اوقات رقــیــق بودن خون عوارض شدیــدی بهـــ‌دنبال دارد و حتـی ممـکن اســـت فرد دچـار کم‌ـخونی باشــد.

دکـــتــر محمــدی: رقیق بودن خون دو علـت دارد یا به‌عــلـــت افزایـش حرارت بدن اســت که باعث شده سلول‌ــ‌هـا از هم دور شوند و این مسئله خوب نیـست یا ایــنـکه فرد با کمـــ‌ـــخونی مواجه اسـت. به همیـن علت ایــن باور که گفـته میـ‌ـــ‌ـشود رقیق بودن خون خوب اســت، درســـت نیـــست. به اعتقــاد من خون اســتاندارد و سالـــم بایــد قوام لازم خود را داشتـه باشــد. خون اگــر خیلی رقیـــق باشـد، از عروق بدن نشــت می‌‌کنــد و یکی از دلـایـــلی که باعث میــ‌ـ‌شود بعـضـی افـــراد خون‌دماغ شوند، ایــن اسـت که خون‌شان خیــلـی رقـــیـق است و این مســـاله خطرناک اسـت.

اگــر خون‌ـتان غلیظ اسـت بهـتــر است از مصرف موادی مثل پسـتـــه، جگــر و اسفــناج خودداری کنــیـــد:

دکـــتر توگه: غلـظت خون یک بیـــمـاری اســت که بایــد زمـینـــه آن را داشـتـه باشید و ایـن‌ــطور نیـســـت که با خوردن ایــن خوراکی‌‌ها غلظــت خون پیدا کنــیـــد یا میـزان آن بیـــشتر شود.

دکـــتـــر محـمدی: در بحـــث خونسـاز بودن جگــر مردم بسیار اغــراق‌ــآمـیــز رفـتار می‌‌کـنـــند. جگر در اغلـب موارد نمــیــ‌‌تواند خونســـازی کنـد، چون غذای غلیـظــی اســـت، بنــابـراین جگر برای خون‌سازی مناســـب نیـسـت. پسـتـه هم برای کسانیــ‌ــکـه از کم‌خونی رنج میـــ‌ـــ‌برنـــد، مفید اســت. امـا کسانــی که خون غلیـــظ دارند، پســـتـــه نخورنـــد بهــتــر اســت. یعـنـــی اگـر به طور قطـع پرخون هســتــنـد نبـــاید مصرف کنـــند. اما همـــان‌ـطور که گفـــتـه شد، گاهی اوقات سلول‌ــ‌هــای خونی به هم چســـبــیـــده و متـــراکـــم هستنــد و به نظـر می‌‌آیــد فرد دچـــار پرخونی اسـت، درحـــالی‌ـــکه ایــن‌ـطور نیــســـت و کمـ‌ــخون است و خوردن پسـتــه هیـچ ضرری برایش ندارد. در مورد اسفنــاج هم درصورتــی‌ـکـه در کنار کرفس اسـتفــاده شود، خوب اســت و خونسازی می‌کـنـد. مصــرف برخی میوه‌ــ‌ـهـا ازجملـــه انار و در راس سبـزیجـــات، کاهو در رقــیق و تعـدیـــل کردن خونیـ‌ـــکــه غلــظــت بالـایــی دارد، موثر هســتنـــد.

مصــرف 8 لیوان آب در روز باعث کاهـــش غلـظـت خون میــ‌ـ‌شود:

دکـــتـــر توگه: درست نیـست.

دکتـــر محـــمـــدی: درست نیـسـت و پایـــه علــمی ندارد. ملاک مصرف آب فقـــط تشنــگــی فرد است. مگر اینکه ناحیـــه تحریـکـــ‌ـکننده احـــســـاس تشــنگـی در مغــز دچار بیمـاری شود و ایـــن حس در فرد ضعیـــف شده یا آنـ‌ را از دســت داده باشـد. غیر از ایــن دو حالـــت، هر زمــانـــی که نیاز داشتـیـم بایـــد آب بنوشیـم. زیــاد نوشیدن آب، مسمومیت با آب را به همراه دارد و تعـــادل امـــلاح بدن مثـل سدیم و پتـــاســیــم به هم میـ‌ــ‌ــریـــزد و بدتـــرین تشـــنج‌‌ــهــا را به‌ـخــصوص در سنـــیـــن بالا به همـراه دارد. در افــردیـ‌کـه بلــغمـی مزاج، سفیـد پوست و پر چربـــی هســـتند، ممـکــن اسـت مصرف آب مضر هم باشد.

کسـی که خونش غلــیـظ اســـت نبـایـد غذا‌هـــای پرپـروتئین مصــرف کند:

دکـتــر توگه: به بیـماران توصیــه می‌ـ‌کـنـــیــم که از غذا‌هــایی اســـتـــفــاده کنـند که آهـــن کمـتـری دارنـد.

دکـتر محــمدی: گاهــی اوقات خوراکــیــ‌ـــهـــایــی مصرف می‌کنیــم که خون غلیظ تولید می‌ــکــنـــند و ازجـمـــلــه ایـــن خوراکـــی‌ـهـا، اغلـب پروتئینـــ‌هــای گوشتی هســتــنــد که هرقـــدر این گوشتـ‌ـها تیـره‌تـر باشـــنـد و حیوانی که ایـن گوشت از آن تهـیـه میـ‌ـــ‌ـشود، مســن‌ و عظـیمـــ‌ـــالجثه‌ــتـــر باشـــد، خون غلیـــظـ‌تـــری تولید میــ‌کنــد. همــیـــنـ‌طور که گوشت شتـر نسبـــت به گوشت گوسفــنــد و گوشت گوسفـند نسـبت به گوشت مرغ، خون غلیظ‌تری تولیـــد می‌ـکنـد، به همـیـن علـت بهــتر اســـت افراد از تنوع غذایی برخوردار بوده و یکـــسویه نبـــاشـــد. بهتــر اسـت مردم در تغذیــه‌شـان افــراطــی عمـــل نکــننـــد. یعنـی نه به شکل افراطـــی گوشت بخورنـد و نه گیــاهـخواری کنــند تا نه دچـــار رقــت بیش از حد خون شوند و نه دچار غلـــظـت خون.

اگـر خون‌تان غلیظ است، خون بدهـــید تا رقــیـــق شود:

دکـــتـر توگه: درست است. امــا خون این افـراد پس از ایــنـــکه از رگ گرفــته می‌‌ـــشود، قابلـــیــت اســـتـــفاده ندارد و بایــد دور انـــداخــته شود چراکـــه کیسـه‌‌هـای جمـعــ‌ـآوری خون، به میـزان استانداردی حاوی ماده ضدانــعقـاد خون هســـتـند و خون کســـانیـ‌ـــکـه دچـــار غلظت خون هســـتــنـــد، در ایـــن کیسهـــ‌‌ـهـــا به سرعـت لخــتــه میـــ‌‌شود و قابل اســـتـــفـاده برای بیمارانـی که نیازمند به دریـافت خون هستند، نیــســـتـنــد.

دکتر محــمـــدی: با خون دادن، از میزان خون کاســته می‌‌شود امـــا الزمــا نمــیـــ‌ـ‌ـتوانـــد نشــانـــه رقیـق شدن خون باشد. هرچــنـد خون دادن ممـکــن اســت غلـظــت خون را تاحـــدی تعـــدیــلـــ‌کنـد و تا حدی برطـــرف شود، اما در مدت یک تا دو هفــتـــه، غلظـــت خون دوباره سرجای خود برخواهـــد گشـــت.

چون خونت تیـره رنــگ است، پس خون غلــیـظــی داری:

دکتر توگه: بسیـــاری از افــراد تصور میـــ‌‌ـکنــنـد که اگـر خون تیــرهــ‌ـــرنگ باشـــد، یعـــنــی خون‌شـــان غلــیظ اســـت و اگر روشن باشـد، یعـــنـی خون‌شـان رقیـق است. در حالی‌کـــه اینـــ‌طور نیـست. خون تیـــره به این معنـــاست که اکــسیژن کمـــی در خون وجود دارد و خون روشن حاوی اکسیژن زیـادی است.

غلیظ شدن خون در بدن به چه چیزی های بستگی دارد

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.