فال و طالع بینی احساسات و علایق جنسی همه ماه های سال در سال 97

فال و طالع بینی احساسات و علایق جنسی همه ماه های سال متفاوت می باشند شما می توانید از این مقاله علابق جنسی فرد مورد نظر خودتان را پیدا نموده و به شخصیت او پی ببرید در ادامه تصاویر وجزئیات بیشتر فال و طالع بینی احساسات و علایق جنسی همه ماه های سال در سال 97  را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

فروردین:

مردان فروردین ماه:

مردان فروردیـــن در هرجا،ـدر هر شرایطی و در هر زمـــانی اماده انـجــام س-ک-س هســتــنـــد و مانــنــد زنـان فروردین عمــل نزدیــکـی را مانــنـــد ورزش میـــدانـند. هر چنــد به خواســتــه های خود بیـشتــر اهـــمـــیت میـدهـنـد امــا همــســـرشــان را هم راضـــی نگــه میــدارند.ناز و عشوه را زیــاد طول نمــیـــدهـنـــد و دوست دارنــد زود به مرحلـه آمــیزش برسند و این باعـــث خوشحــالـــی همـــسـرشـــان اســت.زنــانی که عشــق بازی را دوست دارنــد بهـتر اســت از مردان فروردین فاصله بگیــرنــد.

زنـــان فروردین ماه:

زنان فروردیـــن در عشق بازی روراســـت هســتــند و از جمله ها بیشــتـر استفاده میکننــد.بسیار پر هیــجــان و شهوتی هستــنـــد در عشــق نیز صبر و حوصلـــه ای ندارنــد.حشــری بودن را دوست دارن و کارهــای هیــجانی انـجام میـــدهـــنـد.همـیشــه میـتواننـــد در س-ک-س پیش قدم باشـنـدو ترســـی از این مورد ندارنـد.دنــیای خیـالی را دوست دارنـــد و به همین دلـــیل روش های معـمول آمـــیـزش آن ها را راضـــی نمـــیـکنــد.هم مردان و هم زنان فروردیـن ماهی تنوع طلب هســتـند و شخصیت ثابـت در طرف مقـــابلـشـــان را دوست ندارنـد و دائم به دنـــبال تغـییــر هســـتـــنـــد.آرزوی هر فروردیـــن ماهی صاحــب شدن به عشــقـــی است که بسیــار هیـــجـانـــی اسـت.

آنـــچـه بعـد از پایـــان س-ک-س میگوینــد:حیف تمـام شد،دوباره انـــجــام بدیـم

پوزیشن مورد علاقــه شان در مقــاربت جنـسـی:پوزیــشن های رو در رو

مکان مورد علاقـــه برای س-ک-س:بسـیـار عجول هسـتـــند و تا اتــاق خواب نمـــیتوانـــند صبـــر کنـــنـــد.

اردیــبهشــت:

مردان اردیـــبهـشـت ماه:

برای مردان اردیــبهشت اولیــن هدف از آمـیـــزش جنسـی تولیــد مثــل است و به خاطر اینکـه صاحـب فرزنــدی شوند در حیــن آمیـزش عمـــلـیــات فوق العاده ای نشـــان میـدهـــند.از روابط یک شبـــه و عجول نفرت دارند و مانـنـــد زنـان اردیـــبـهشـت پوزیـسـیون های کلاسیــک را دوست دارنــد و از مورد توجه قرار گرفــتــن بسـیــار خوششـــان می آیـــد و در ایـن مورد مانـــنـد کودکی هسـتنــد.دیــر شهوتش اوج میگــیرد امـــا بعد از شهوانی شدن و اوج گیــری آمیزش ساعت ها میـتوانـــد طول بکــشــد و نگـــه داشـتـن او کار سخــتـــی اســـت.

زنـــان اردیـبهشت ماه:

هر چنـد ظاهـــر آرام و سر به زیری دارنــد اما در مورد س-ک-س از جملــه حشـری تریــن زنان به شمـار میــروند.ماسک روزانــه اش را در تخت کنــار میگــذارد و از خود هیــجـــان بسیـار نشـــان میدهـــندبه عادت هایـــش وابسـتــه است و به همیـن دلیل لزومی به ایجـــاد تنوع برای وی نیـــست از حرکــات تکـراری خسـتـه نمـــیـشود بسـیــار صبور است و ماننــد هر موضوعی در س-ک-س نیز حوصلـه به خرج میدهد.به لوکس و زیـــبـایــی ضعف دارد و دوست دارد تا شمـــا او راتــحـریک کنـیـد و از ایـــنکـــه شمـــا به خودتـــان برسیـــد لذت میـبـــرد و الـبــتـه به یاد داشــتـه باشـــیـد به خواسـتــه هایــش خصوصا در س-ک-س ارزش قائل شوید.

آنچـــه بعد از پایان س-ک-س میگویند:بسـایر گرسـنه هستم چیزی بخوریــم

پوزیــشـن مورد علــاقـه شان در س-ک-س:با تقـلـیـد از صحـــنه فیلم ?,ــ? در مقـــابـل یخچال

مکــان مورد علاقـــه برای س-ک-س:هوای آزاد،بیـــرون برای او بسیـــار رمانــتـــیــک جلوه میـــدهد

خرداد:

مردان خرداد ماه:

بسیــار تنوع طلــب هســـتنـد و ایـن در مورد تنوع در زنـان زندگــیشــان نیـز صادق است.مدام س-ک-س با یک زن احســاس خوبی به آنـها نمیدهــد.آمــیـــزش برای آنـها مانند یک بازی است و مطوئن باشـــید در عشـق بازیـگـری ماهــر اسـت.مکان و پوزیـــشن های متــفـاوت برای س-ک-س لازمـه اش در زنــدگـی است و در بیشتـر مواقـــع کنـــترلـــش برای مقاربت را از دست میدهــد.

زنـــان خرداد ماه:

به دلیـل عادتـــی که نسـبت به تنوع و تازگی ها دارد در مورد س-ک-س و عشـق از هیچ چیزی تعجـــب نمیکــنــد.بیــشــتر نســـبــت به منـطـقـــش حرکت میکــند تا احساساتــش به همـین دلـــیل بایـد او را آمــاده آمیزش کنید.یکنواخـــتـی در س-ک-س را دوست نادر اگـر انــسانی هستید که بسیـار خوب میتوانـیــد او را غافلگـــیـر کنــیــد بدون شک عاشق شما خواهــد شد.دعوا و خشونت را دوست ندارد و برای عشقـش هم دوست و هم محـــرم اســرار اســـت.

آنـچه بعـد از پایان س-ک-س میـگوینـد:کنترل تلوزیون کجاست؟

پوزیشـن مورد علاقــه شان در سکـ??:بر روی کاناپـــه جلوی تلوزیون هر پوزیــســیونی میـتواند بگـیرد

مکــان مورد علـاقـــه برای س-ک-س:ماشـــین

متولدین تیــر ماه

مردان متولد تیـر ماه:

اگر برای مردان متولد تیر غذای خوشمـزه ای درســـت کنـــید و او را محــکم بغــل کنـید آن موقع او را برای س-ک-س آمـاده کرده اید.روح بسـیــار لطــیفی داردامـــا در عین حال میـــتوانــد بسـیــار خشـــن باشــد.بســیار احساســـاتــی است عشــق بازی با همــســرش را بسیـار دوست دارد اما اگـر عاشق همـســرش نباشد نســبت به س-ک-س بسـیــار بی علـاقـــه خواهد بود.او نیــز ماننـد زنـــان تیــر ماه نسـبـت به مکــان س-ک-س حساس است.در اتــاق خواب و تخــت خودش احسـاس قدرت میکــند در حالـی که در یک مکـان غریبـه میلــش را از دسـت میدهـــد.

زنان متولد تیـــر ماه:

زنــان تیـــر ماه بسیار حســـاس هستـنـــد و بیـــشــتـــر از هر چیــزی به مهـربان بودن اهــمیـــت میدهــنـــد برای بدســت آوردن دلـش با او ملــایـــم حرف بزنــید تا اعـتـمــاد او را جلب کنــیــد بزرگ نمایـی ها را دوست ندارد با خجالتــی بودن او کنــار بیــاییـدو به اخــلاقـیات او احـتـــرام بگـــذاریـد در ایـــنصورت از لاکـش بیرون آمـــده و به معشوقه ای هیـجـــانـی و حشری تبدیــل میـشود.

به صادق بودن بسـیار اهمیت میدهــد. در س-ک-س زبان شیـــریـن،ـبوسه های پر از عشـــق را دوست دارد و در زمـــان کوتاهـی از وضعیت ساکـن و رمـــانتـــیـک به زنـی پر از شهوت تبـدیــل میـــشود.

آنــچه بعد از پایـــان س-ک-س میگوینــد:کی ازدواج میکـــنـیم؟

پوزیـــشن مورد علـــاقـه شان در مقاربت جنسی:پوزیـسـیون قاشـق را خیـــلــی دوست دارند و همـــچـنین دوست دارند طرف مقـابـلـــش با بدن او بازی کند.

مکان مورد علاقــه برای س-ک-س:کنار ساحــل

متولدین مرداد ماه

مردان مرداد ماه:

برای مردان مرداد س-ک-س مانـند ریـــنگی است تا قدرت خودش را نشــان دهنــد.به همــیـن دلـیل با زنی که او نیز خودش را قدرتـمــنــد بدانـــد خوشبخت نمیشودو مانـنـد زنان مرداد ماهی از تعریـف و تمـجید بسـیــار خوشش می آید.دوست ندارد مدام و زود به زود س-ک-س داشتــه باشد اما اگـر کارهایــش رو به راه باشد میلش به س-ک-س افــزایـش میابد.

زنان مرداد ماه:

در عشـــق مانــنــد هر چیزی دوست دارد مورد تعـریـغ قرار بگیــرد.در عشق س-ک-س برای او اهـمیت بالـــایـــی دارد و به تشریـــفـــات بسیــار اهمـیت میــدهـد و حتــمــا به احـــساســـاتـــش واکنش مثـــبـت نشـــان دهیــد.دوست دارد در س-ک-س هیـجان داشته باشــید امــا عشــق بازی با او را فراموش نکنیـــد.با توجه به هوش بالا و زیبــایـی که دارد توجه ها را به خودش جلـــب میــکـــنـــد.

آنچه بعـــد از پایــان س-ک-س میــگوینـــد:اعــتراف کن در آمیزش فوق العاده بودم

پوزیشن مورد علاقـــه شان در مقــاربـــت جنسـی:در پشـــت او قرار بگــیرید

مکان مورد علـاقه برای س-ک-س:مکان های آینــه دار

متولیــد شهــریور ماه

مردان متولد شهریور:

مردان شهریور مانـند زنـان شهـــریور بســیار وسواس هســـتــنـــد.در س-ک-س آنقـــدر تکـــنـــیک های زیـــادی بکار میــبـــرنـد که برای احسـاســـات جایــی باقــی نمــیــمانـــد.به دلیـل ایـنـــکــه فوق العاده بودن را دوست دارند در س-ک-س اگـــر ایـن خصـــلـــتـش را کنـــار بگـــذارد از آمـــیـــزش لذت خواهـد برد.در س-ک-س از شریکــش به صورت بی رحـــمـانــه ای انـــتقــاد میــکنــد و به خاطــر انـــتقادی که کرده است عذاب وجدان میــگـیــرد.به جزئیات بســیــار اهـمـــیت میدهد و به همــیـن دلـیل همســر فوق الـــعــاده ای است.

زنان شهریور ماه:

احساســـات و افـکارش را به راحـــتــی ابراز نمیـکـند و مانـند جهبــه ای در بســته اســت به همین دلیــل شنـــاخـــت او و درک رفتـــارهـــایــش کار سخـــتی اســـت.خجالـــتـی و درون گراست و شخصـــیت واقــعی اش را نمــیـــتواند بروز دهد.برای نزدیک شدن و انـــجـام س-ک-س با وی بایـــد آرام آرام و با حوصله نزدیک شوید.برای بدســـت آوردن دلش چون آدمـی است که بیـشتر از احــساسـات با منـطـقـــش حرکـت میـــکــنـــد پس به او نشـــان دهیــد که او زن باهوشی اســت.بر خلاف ظاهــرش که زنــی سرد اسـت ،درونش بسـیـــار هیجانـی و حشری اســـت.بسیار وسواس اســـت و به تمیــز بودن اهـــمیـــت میـدهـــد قبــل از نزدیکی با وی به بهداشت شخصـــی حتـما رســیـــدگی کنیـد.

آنــچه بعـــد از پایــان س-ک-س میـــگوینـد:بلـنــد شو ملافـه ها را بردارم

پوزیــشــن مورد علـــاقـــه شان در مقـــاربــت جنــسـی:پیـش قدم شدن شما را دوست دارد و پشــنــهـــاد پوزیــسـیون را شما دهـــیـــد

مکـان مورد علــاقه برای س-ک-س:مکــان های فانــتزی

متولدیـن مهـــر ماه

مردان متولد مهــر:

مردان مهـــر به س-ک-س با زن زیبـا بیشتر اهـــمـــیـت میدهــند در غیر ایـنــصورت س-ک-س در تاریـــکی را ترجـیـح میدهـــند.در کل مرد مهــربـــان و دوست داشـــتـنـــی اســـت مانــند زنـان مهر به سازگاری اهمیــت میـدهند به این دلــیـل که هر کاری زمانـــی دارد از همســـری که برایـــش نرخ تعیـیـن کنــد متـنـفــر اســت.کمــی نارسیـــســم و خود پسنـــد است.

زنان مهر:

در نزدیـــکی دقت کنـیـــد با حساسـیت با وی برخورد کنـــیــد این موضمـــع برای یک زن مهـر بسیار مهم است.قبـل از هر چیـــزی توجه کنیــد که زن مهر ماه بسـیــار احـــســـاساتـــی اسـت پس اول قلب اورا بدست آوریــد سپـــس جســـمش را.به رمـانتیـــک بودن نیز بســـیـــار اهــمیت میـدهد.زنان مهــر ماه دکوراســـیون و محـیـط اطـرافشـــان دوست دارنـد عالی باشـد پس به مکــانـــی که با او س-ک-س داریــد توجه کنیـــد اگـــر در محـــیـط احـساس خوبی به او دست دهـد با شما بسیـار راحــت خواهـد بود.حرکات خشـن و بی صبرانه در س-ک-س را دوست ندارد اگـر ایــن کار را بکـــنیـد به سوی بی میــلـــی کشیـــده خواهــد شد.سولپـرایـــزهـــا را دوست دارد پس با ایــن کار میـتوانـــید دل و میـل او را به دست آوریـــد.

آنچه بعـــد از پایان س-ک-س میگویند:اگـر تو احســاس خوبی داری پس من هم احـــسـاس خوبی دارم.

پوزیـــشـن مورد علـاقـه شان در مقاربت جنسی:به پشـــت خوابــیده را خیــلـــی دوست دارند.

مکـــان مورد علـــاقـــه برای س-ک-س:هتل های کوچک و لوکس

متولدی آبـــان ماه

مردان متولد آبان:

برای یک مرد آبــانی س-ک-س قبل از هر چیزی اهمـیـــت دارد.میتوانـــد گرسنه بماند امـا بدون س-ک-س هرگـز نمیــتواند و عاشــق زنـانـــی اسـت که مانـنـــد او نسبت به س-ک-س ضعـــف داشتـــه باشـــد.از دیــدگـــاه او زن زیبـا و زشتــی وجود ندارد هر زنـی جذابیت خاص خود را دارد.زمـانــی که عاشق میـــشود به شکـــل غیـر طبــیعـــی از س-ک-س فاصـــلـــه میگیرد هر چنــد این وضعیــت او زیاد طول نمیکشد امـا واقعـا دچـار افـسردگـــی جنـــسی میــشود به خاطــر همیـــن خصـــلــتـــشـان دوست دارند با زنــی آمیزش کنند که عاشـــقــشـان نیستنـــد.

زنــان متولد آذر:

ضعـف شدیدی نسبــت به خواستــه هایـشان دارند باایــن حال دوست دارند عاشق شوند و میتوانـــند در این مورد فداکار باشــند.به دلیل اهــمـــیــتــی که به زیبـایی میـدهنـــد نسـبـــت به مردان زیبا و خوش انـــدام ضعف دارند.همیـــشه از اطرافــیــان نسبـــت به شهوت بالـــا و بروز آن اخطـار میگیرنــد امــا در زیر این آتـــش شهوت زن بسیــار لطـــیـفی نهفتـــه اسـت .هم زنـان و هم مردان آبان دوست دارنـد کسی که با او س-ک-س دارنــد تنـها متــعلـق به خودشـان باشـدسلـیقه ها و میلهای متـــفاوتی دارنــد و از بیـــن ?? ماه آبـــان ماهی ها در عشـــق بیــشـــتـــر از هرکــسی پر هیــجــان هســتــنــد.

آنـــچه بعــد از پایـــان س-ک-س میگویند:حالــا در پشـــت بام س-ک-س داشـــته باشیم.

پوزیشن مورد علـــاقه شان در مقــاربت جنسی:از تخیلـــات خود اســتفـاده کنید و روش های جدیدی ایــجاد کنـــید.

مکان مورد علاقــه برای س-ک-س:هیچ جا خونه خود آدم نمــیشه.

متولدیــن آذر ماه

مردان متولد آذر:

برای مردان آذر زنـدگـــی جنسی او پر هیـــجان و ماجـراســـت.در یک شب طوفانــی در چادر،ــدر کنار دریای طوفانـــی،در یک جنگــل بیـــسو و هر مکان عجـیـب غریـــبـــی که به ذهـنتـــان میـرســـد دوست دارد س-ک-س داشـــتـــه باشــد.از آمیـــزش های آخر هفـتـه که با یک دوش گرم و موسیقـــی آرام و صحبت های لطـیف آغـــاز میــشود بشدت نفـــرت دارد و دوست دارد تکـــنـــیک های آمـــیزش از خاور میانـــه گرفـته تا آفریــقای جنوبی را امــتــحان کنــد.

زنان متولد آذر:

به عشق و س-ک-س مانند بازی نگــاه میـــکـننــد امــا ایـن موضوع را سرسری نمـــیگیـرنـد.یک عاشــق آتـشـــی اســـت و زمانــی که عاشــق میـشود به افکــار دور و برش زیـــاد اهـمیت نمـیدهـد.در عشق نیــز خصلــت خوش منـــشانه ای دارد و دوست دارد با همســـرش دوست باشد.زنـان آذر نیز مانـــند مردان آذر بسـیـار پر ماجـــرا هســتــنــد و از ایـــن مورد هرگــز خســتــه نمـــیـــشوند.در عشق هرگـز او را محــدود نکــنید چرا که از ایــن رفـتـار بشدت متــنفـر اســت برای بدسـت آوردن قلـــبـش طوری رفـتار کنید تا در کنار شما راحـت باشــد.

آنـچـــه بعد از پایان س-ک-س میــگوینـد:از ایـــن بهـــتــر هم میتوانستـی باشـــی.

پوزیــشـــن مورد علـــاقــه شان در مقـاربـــت جنسی:حســـاس ترین نقــطـــه بدنش لالــه گوشش اســت و در حین س-ک-س به حالــت دراز کشـــیده و شما روی او بنـــشـینــید.

مکـــان مورد علاقــه برای س-ک-س:در هوای آزاد و مکـــان های پر خطــر

متولدین دی ماه

مردان متولد دی:

مانـند زنــان دی سرد و بسیـــار دور دیده میـــشوند.راضی کردن او کار سختــی اســـت.از روابط س-ک-س یک شبه خوشش نمـــی آیــد هر چنــد امـــکان اینکه به رابــطه یک شبـه تن در دهد امـا لحـــظه آخر میتوانـد نظرش عوض شود.س-ک-س برای او مفـــهوم جدی دارد.او همســـر فداکـــاری است برای داشتـن رابطه مکـان های آرام را دوست دارد.مسئولیـــت پذیـــر است و روش های پیشـگیــری از بارداری را بدقــت رعایـــت میـــکـــند.بدلیـــل ایــنــکـه نسبـــت به هر کســـی بی اعتـــماد است دائما اطرافــیـانش را تغـــییر میدهد و ازاینـــکــه در شخص ثابتـی نمـیـتوانـد پایــدار باشد بسـیار شاکـــی است.

زنـان متولد دی:

به دلیــل ظاهـر سردی که دارنــد به راحــتی میـــتوانـــنــد احساسات خود را پنـــهان کنند در زیــر ظاهر مغـــرور و خودخواهی که دارنـد ساخـتـاری کامــلـــا احسـاسی و نسبـــت به عشــق و محبــت حســاس هســتنــد.اما به دلیـل ترســـی که از شکســت دارنــد زن تنـــهـایـی هســتند امـــا با صبر و درکــی که بکار خواهـــیـد برد میتوانـیـــد آتـــش عشق و شهوت را در وجود او شعـلـه ور کنید و به این طریق آرام آرام و با ملـایـــمـــت جسارت به س-ک-س را در او زنده خواهیــد کرد.

آنـچـــه بعـد از پایان س-ک-س میگوینـــد:در روز های آینـــده هم میتوانــیـم با هم س-ک-س داشته باشـــیـــم؟

پوزیــشن مورد علاقه شان در مقـــاربـــت جنــســی:نسبـــت به کمر حساس هســتند بنـابـرایــن به این نقـطه ها بیشـتر تمـــرکـز داشـــته باشـیــد.

مکان مورد علـــاقـه برای س-ک-س:بعــد از یک روز خســتـــه کننده کاری در شرکت

متولدین بهمن ماه

مردان متولد بهمـن:

برای او زندگـــی جنســـی بعـد از دوستانـــش می آیــد.با زنی که دوستــش دارد میتوانـــد آمــیـــزش کنــد.س-ک-س در زندگــی او جای مهـمـی ندارد.در صورتی که شهوتش اوج بگـــیـــرد میـــتوانــد با هر کسـی نزدیکــی کنـد و سپس نیز فراموش کنـــد.رمــانتـیک بودن را دوست ندارد.نســبـــت به مغازه هایی که لباس زیر میـفـــروشند ضعف دارد.به س-ک-س مجـــازی علـــاقـــه وافـری دارد.

زنــان متولد بهـــمـن:

بســیار سنتی به نظر میـــرسنـد اما در سکـس با هرکسـی فرق دارند بســیـار کنجــکاو هستـنـد و چون به شکست عادت کرده اند بســیـار راحــت چیز های تازه ای را تجربه میکـنـــند.در کنار او هر کاری میــتوانید انـــجام دهــید.بســـیار مهربــان هسـتـند.افـــکـــار جنــسی اش را میـــتواند با شمـــا در میان بگــذارد.از لخـت شدن خجـالــت نمیـکـشد و از رل بازی کردن نفرت دارد.

آنچه بعد از پایـان س-ک-س میگویند:دســت هاتو میتونم باز کنم؟

پوزیشـن مورد علاقه شان در مقاربـــت جنـسی:ماننـد یوگا به س-ک-س نزدیک شوید.

مکان مورد علــاقـه برای س-ک-س:زیـر لحاف تشک در روشنایی.

متولدین اســـفنـــد ماه:

مردان متولد اسـفــند:

مردان اســفـند خیـــلــی زود تحــریک میشوند ممـــکـــن اســت خیــانـــت کنــند اما مطــمئن باشید عذاب وجدان خواهد گرفــت.س-ک-س برای او ماننـــد دریـــایی اســت که ناخواسته در آن شنـا میکنــد.مرد رمـــانـــتیکــی اســت در یک مکــان شیک و زیبـــا برایتـان میز شام میـچیــند و موسیـقـــی ملایمـــی میگذارد و س-ک-س از آنجـا شروع میشودو تا زمانـــی که نسـبت به خانــم دیگـری حواسش پرت نشود شما را با بوسه ها و تعریــف هایــش لوس خواهـد کرد.

زنان متولد اســفنـد:

از میان زنان ماه های دیگـر زن اسـفن زن بسـیــار رمانتـــیـــک و عاشق پیـــشه ای اســت اما به دلـیـــل شرمــساری که دارند بهتر اسـت موقعیــت را شمـا برای او فراهــم کنـــیـد تا زمــانـــی که شما با او ملایــم و مهـــربــان باشـید مطـــمئن شوید عاشق شما خواهــد مانــد.بایـد با صبر و حوصلــه با وی برخورد کنـیــد مطمئن باشـــیـــد که زن حشری را خواهـــیـــد یافــت .اکـر مانند معشوق عاشق پیشه ای برخورد کنـــیــد در اینـصورت زن رمانتیــکـــی خواهد بود.

آنچــه بعــد از پایـــان س-ک-س میـگویند:من و چی صدا کرده بودی؟

پوزیشن مورد علاقــه شان در مقــاربــت جنســی:لبـــاس زیــر و خواب برای او اهمــیـت خاصــی دراد پس تنوع را رعـــایت کنــیـد.

مکان مورد علـــاقــه برای س-ک-س:زیـر سایـــه درخــت.

فال و طالع بینی احساسات و علایق جنسی همه ماه های سال در سال 97

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.