فال و طالع بینی ازدواج و رابطه جنسی دختران و پسران متولد بهار 97

فال و طالع بینی ازدواج و رابطه جنسی افرادی که در فصل بهار به دنیا آمده اند این طالع بینی ها و پیش گویی ها همگی مخصوص متولدین ماه های بهار می باشد این فال ها را بسیاری از افراد دوست دارند بخوانند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر ازدواج و رابطه جنسی دختران و پسران متولد بهار 97 را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

مــتولدین فروردیـــن
ويژگي‌هـــا و خصوصياتــ‌ كلـــي‌ متولدين‌ فروردينـــ‌ ماه‌:
ماجراجو ، پرجنـب‌ و جوش‌ ، پيشگـامـــ‌ و متــهور ، پر شور و شوق‌ ، اطــمـــينـــانـــ‌ بخـــش ، ‌پويا ، حاضرجواب ‌

جنبهــ‌ منــفـــي‌ شخصـــيت‌ متولدين‌ فروردينــ‌ ماه ‌:
خودخواهـ‌ و جوشي‌ ، عصـبـــي‌ ، شتابـــ‌ زده ‌، تابعـ‌ امـــيالـــ‌ آنـــي‌ ، كمــ‌ صبـر و طاقـــت ، ‌بـي‌ــاحتياط، بي‌ـبـــاك‌ و نترس

شخصیت کلی متولدین فروردین :
ماهــ‌ فروردينــ‌ كه‌ اولين‌ ماهـــ‌ از شروع‌ سالــ‌ محسوب‌ ميشود در حقـــيقــت‌ زمان‌ پيدايش ‌هـر شروع‌ تازهـ‌ اســـت‌.

قوچ‌ جوان ‌، ماجراجو ، بلـــند پرواز ، تابعـ‌ امــيالـــ‌ آني‌، پرحـــرارتـــ‌ و سرشــار از انـــرژيســـتـ‌ و همـــ‌ از نظـر فكـري‌ و همــ‌ از نظـر عمـلـــي پيشـگـام‌ اســتـ‌ و نقطه‌ نظراتـي‌ عاقـــلانــه‌ دارد و شخصي‌ خردمــند محسوب‌ ميشود .

متولدينـــ‌ فروردينـــ‌ ماه‌ از هرگونهــ‌ مجـادلهـــ‌اي‌ اســـتــقـــبالـ‌ ميكــنـنـــد و تحتـــ‌ هيچــ‌ شرايطـي‌ تغـيير عقيده‌ نمــيدهــنــد و تا به ‌اهـدافشــان‌ نرســنــد، دست‌ از تلاش‌ و كوششــ‌ بر نمـــيدارنـــد.
متأســـفانهـ‌ اگر به‌ نتــيجـــه ‌مطـلوب‌ و دلـخواهـشانــ‌ نرسنـــد خيلــي‌ سريعــ‌ كاسه‌ صبــرشــانـــ‌ لبريز ميشود.

متولدينـ‌ فروردين‌ ماهـــ‌ ذاتـــاً افــرادي‌ بي‌بـــاكــ‌ و پر دلــ‌ و جرأـتـــ‌ زادهــ‌ شده ‌انــد و بهــ‌ افــرادي‌ كه ‌مطـيعــ‌ آنـــهـا هســـتنــد علاقه زيادي‌ دارنـد و به‌ منـــظور رسيدن‌ بهـــ‌ اهــدافــ‌ و مقاصــدشان‌ از آنهـا نهــايت‌ اســتفاده‌ را ميبـــرند .

از آنجايي‌ كهـــ‌ آنها بهـ‌ سرعـــتـ‌ در عمـل‌ و در احـسـاسـاتــ‌ از حد اعـتـدال‌ خارج‌ میـشوند، ممـــكنـــ‌ اسـتــ‌ براي‌ افراد تابعـــ‌ و نيز خودشان، توليد دردسر و مشكـــل ‌نـــمـــايند .
آنـهــا از انـــجـــام‌ كارهـــايي‌ كه‌ دليل‌ موجهي‌ براي‌ آنـــ‌ نميابند و يا با آنــ‌ مخالـــفــند، شديداً سربــاز ميزنند و هرگـز تســليم‌ نميشوند .

بهــ‌ گونهـ‌اي‌ مثــبــتـ‌ و گاهـــي‌ منفـــي،‌ نگــران ‌خود هسـتند و در ارتبــاط با پيشــبـرد كارها و موفقـيتـ‌ هايشـــان‌ تا سر حد جنون‌ و آزمـــندي‌، متـــكــي‌ به‌ خود و تا حدي‌ خودمـحور محــسوب‌ ميشوند .
انرژي‌ سرشار آنهـــا باعــثـ‌ ميشود كهـــ‌ پرخـــاشگر، بي‌ـــپروا ، جسور ، ستـــيزهــ‌ جو ، خســتـــگـــي‌نـاپذير ، جنجـــالـي ‌، اهلـــ‌ جر و بحـــث ‌، سرســـختــ‌ ، عصبــي‌ ، جوشي‌ ، زودرنـــج‌ و كينـهــ‌ توز باشند، بهـ‌ خصوص ‌اگر احـساســ‌ كننـــد كهـــ‌ بهـــ‌ شخــصـيتـــ‌ آنهــا توهين‌ و بي ‌احــترامـي‌ شده‌ است‌ .

شعارشان‌ در زندگـي‌ « دســـت‌ به‌ كار شو و پيشـــ‌ برو » اســـت‌.

آنهــا براي‌ نشانــ‌ دادن ‌خودشان‌ آزادي‌ عمــلـــ‌ ميخواهـنـد و بي ‌اختـــيار ميشوند و ميخواهـــند در هر جمـــعي، ‌افــكـار و توجهاتـــ‌ ديگران‌ را بهـــ‌ خود جلـبــ‌ كنـنـد بهـــ‌ همــينـ‌ دليل‌ گاهي‌ اوقات‌ ناخواســـتــه ‌ارتبـــاط گيري‌ ديگران‌ را با خودشـــانـــ‌ كاري‌ دشوار ميسازنـــد .

متولدينــ‌ فروردينـــ‌ ماهـ‌ در روابـطـشان‌ با ديگرانـ‌ بي‌ـــرو دربايســـتــي ‌، رك ‌، بي‌پـــرده ‌، مســتقيم‌ و واقع‌ بينـ‌ هستند و دوستانـــي‌ مطمئن ‌، سخاوتمـــند ، بلـــندنظــر ، بزرگوار ، باگذشـــت‌ و دست ‌و دلبــاز به‌ شمار میروند.

آنهـــا در عشقـ‌، عاطـــفـي‌ و در عينـــ‌ حال،ـــ‌ مشكلــ‌ پسنــد و وسواسي ‌محــسوب‌ ميشوند ؛ اگــرچـــهــ‌ در نحوه‌ ارتباط گيريشـــانـــ‌ با ديگــران‌ يك‌ جنبه‌ منـفـــي‌ دارنـد.

آنهـا به‌ راحتــي‌ و بهـ‌ سرعـت‌ از كمـ‌ تحـركي‌ و ميانه‌ روي‌ دوستـــان‌ خود بهـ‌ خشمــ‌ مي‌آينــد، ولي‌ خودشـــانـــ‌ اصلاً حســاسيتـ‌ ديگــرانـ‌ را در نظر نميگـــيرند.
حتـي‌ امـكانــ‌ دارد كه‌ به بيراهـهــ‌ بروند و دســتـــ‌ به‌ ازدواجـي‌ نسـنـجيدهـــ‌ و زود هنگــام‌ بزننــد كهــ‌ احـتمـــالــاً عواقـــبـــ‌ و پيامـدهايي‌ بد به‌ بار مي‌آورد.

بهتـــر اسـت‌ آنـهــا بهـ‌ روحيه‌ و شخــصــيتـ‌ خلـاقشــان،ـــ‌ آگاهـي‌ كامــل‌ داشـــته‌ باشـــنـد و آنـــ‌ را دستــ‌ كم ‌نــگـــيرنـد چون‌ با توجهـ‌ به‌ آن،ــ‌ نه‌ تنـهـــا بيشتـــر ميتوانـنـــد از زنــدگـي‌ شانــ‌ لذت‌ ببـرند، بلـكــه ‌ديگــر هرگز توسط ديگـرانـ‌ تحــتــ‌ فشار قرار نمـیگـــيرنـــد و همـــيشهـ‌ در دل‌ افراد جايي ‌دارند .

متأـســـفـــانهـ‌ آنهــا در هيچ‌ زمـــينـهــ‌اي‌ سعــي‌ نميكنـــنـــد كهـــ‌ اعـــتدالـــ‌ را رعايت‌ كنــند يعــنـــي‌ يا خودشــانــ‌ از ديگـــرانـــ‌ كناره ‌گـــيري‌ ميكـنـنـــد و يا توسط ديگرانــ‌ كنار زدهـــ‌ ميشوند .
آنــها خواهانــ‌ اختـــيار كامل‌ هســتنـــد كه‌ اينـــ‌ حالــت،ــ‌ گاهي‌ اوقاتـــ‌ براي‌ ديگرانــ‌ ناخوشايند و قابــلـــ‌ اعــتـــراض‌ استـ‌ پســـ‌ بهـتــر است‌ كهـ‌ احســـاسات‌ و عواطفـــ‌ فرو خوردهـــ‌ـشانـ‌ را بهـ‌ جريان‌ بيندازنـــد و آنـ‌ را فراموش‌ كنــنـــد .

لازمـــ‌ استـ‌ كهـــ‌ در امر پول‌ خرجـ‌ كردن‌ نيز اعـــتدالـ‌ را رعايتــ‌ نمــاينـــد، از عواطفــ‌ و احـســـاسات‌ منـفـي‌ مثل‌ رنجشــ‌ خاطــر، عصــبـانيتـــ‌، بيزاري‌، حسـرت‌ خوردنـــ‌ و ترحـــمـ‌ جويي‌ اجـتــنــابـ‌ ورزند و فقـــط آنــچهــ‌ كه‌ براي‌ سرشت‌ و طبـيعـتــ‌ـــشـــان‌ لازمـــ‌ و ضروري‌ اســتـ‌ يعـــنـــي‌ صداقتــ‌ و صراحـــتــ‌ را در نظر داشــتــهـ‌ باشــنـد.

متولدينـــ‌ فروردين‌ ماهــ‌ از نظــر ذهـــنـي‌، واقع‌ نگر و به‌ شدت‌ طرفــدار تلاش‌هاي‌ بي‌ــحـــاصل‌ و عبــثــ‌ هســتـــنــد.
با اين‌ كهـــ‌ حاضـــر جواب‌ و تيز هستــند ولي‌ در عين‌ حالـ‌ گاهـــي ‌اوقات‌ بيش‌ از حد نتـرســ‌، خوش‌ بينـــ‌، فاقــد دقـتـــ‌ لازم‌ و توانـــايي‌ براي‌ ارزشيابـي‌ و سنـجـــش‌ مشـــكـــلاتي‌ در زمــينهــ‌ كار و وظيفــهــ‌ ميشوند .

آنـــها بايد خويشــتـن‌ داري‌ و خودداري‌ را تمـــرين‌ كنند تا بتوانـند ويژگــي‌ها و گرايشاتـــ‌ شخـــصــيتـــ‌شـانــ‌ را نســبتـ‌ به ‌تــفوق‌ و برتــري‌ در جامــعه‌اي‌ كهــ‌ در آنــ‌ زنــدگـي‌ ميكنـــند، نظم‌ و ترتيب‌ دهنـــد و از ضرر و زيان‌ جلوگيري‌ بهـ‌ عمــل‌ آورنـــد.

لازم‌ اسـتـــ‌ كهـــ‌ آنهــا ابـــتــدا در نظر بگـيرنـــد كهـ‌ به‌ خاطـــر چه‌ چيز و چه‌ كســـي‌ در حالــ‌ مجـــادلــه هســـتند و اگر مسيرشانــ‌ در زندگي‌ مشخصـــ‌ نباشــد، از خودشـان‌ سؤالـ‌ كنـند و به‌ نداي ‌دروني‌ خويش‌ گوش‌ فرا دهـــند و مطمئناً پاسـخـــ‌ صحــيحـــ‌ را دريافت‌ خواهـــنـــد كرد .

اگــر متولدين‌ فروردين‌ ماه‌ هدف‌ مشخصـي‌ نداشـتهـ‌ باشـنـد و يا فاقد انـــگيزه‌ و دليل‌ خاصي‌ بهـــ‌ پيشـــروي‌ و مجادلهـ‌ ادامه‌ دهند، بيشتـــر شبــيه‌ گوسفــند ميشوند تا قوچ‌ و اينـ‌ اصــلـــاً باطـــبيعــت‌ و سرشـــتشـــانــ‌ سازگـــاري‌ ندارد.
آنهـــا بايد به‌ نحو مؤثــري‌ استوار باشنـد و اصـلاً ترس‌ بهـــ‌ دلـــ‌ راه‌ ندهـنـــد، چون‌ قدرت،‌ هسـته ‌اصـلي‌ طبيعتــ‌ شانــ‌ اســـتـــ‌.

اگــر آنـهــا از درون،ـــ‌ ترسـ‌ و وحشـتي‌ احســـاس‌ میـكـــنـــنــد بايد در تاريخـــچـهــ‌ شخصـــيتـ‌ خويش،‌ بهـ‌ دنبـال‌ يكــ‌ سابقـــهــ‌ از حوادث‌ منــفـي‌ بگردنـــد، مثل‌ خشونتـ‌ و يا مورد بدرفتاري‌ قرار گرفــتنــ‌ و يا شايد همـ‌ در بچـگـــي ‌توسط خانواده ‌شــان‌ از چيزي‌ ترسانـدهـــ‌ شده‌انــد كه‌ درنتـيجه‌ اكنون‌ قدرتـ‌ اسـتـقلـــالـــ‌ و قوه ي ‌ابتكارشـــان‌ خنـــثـي‌ شده‌ اســت‌.

اينــ‌ حالت،ــ‌ باز دارندهـــ‌ اشـتــياقــ‌ و ميلــ‌ طبيعي‌ آنــها نسـبــتــ‌ به ‌پيشـــبــرد زنـدگــي‌ــشـان‌ به‌ عنوانــ‌ يكــ‌ قهرمــانــ‌ اسـتـــ‌ كهـ‌ ذاتاً بهــ‌ آنـــ‌ شكلــ‌ متولد شدهــ‌ـانـد.
اينـــ‌ حالت‌ بر عكـس‌ هم‌ ميتواند باشـد، بهـ‌ اينـــ‌ شكـــلـــ‌ كهـ‌ چنين‌ تأــثـــيراتـــ‌ منــفي‌ و نامطلوبي‌ ممــكـــنـــ‌ اسـتــ‌ قدرتـــ‌ بيشـــ‌ از حدي‌ به‌ آنـــها دهنـد كهـــ‌ اينــ‌ با نيازها و حســاسيتـــ‌ــهـاي‌ ذاتـــي‌ شانـ‌ در تضاد اســـت‌.

اگـــرچـــهـ‌ قوچ‌ علـــامــتــ‌ برجـ‌ حمـل‌ اســـتـ‌ ولي‌ همـــچـنـان‌ يك‌ برهـــ‌ ي كوچك‌ و معصوم‌ در وجودشـانــ‌ هستـــ‌ كهــ‌ گاهـــي‌ اوقاتــ‌ بدون‌ هيچگونه‌ مقـــاومتــي‌ در برابـــر خواســتهـ‌ها و نيازهاي‌ يك‌ موقعـيتـــ‌ اجـــتماعـي‌ و با كمي‌ نشان‌ دادن‌ ملايمــت‌ و بدون‌ درگيري، ‌مــيتوانند بهـ‌ اهـداف‌ خود رســـيده‌ و موفقـــ‌ شوند.

آنـــها بايد تفاوت‌ بينـ‌ آنچه را‌ كه‌ ميتوانــنــد باعـــث‌ تغييرشانـ‌ شوند و آنـــچــه‌ كه‌ نميتواننــد، در نظــر بگــيرند و از استــعداد سرشــار خود در اينـ‌ زمــينــه‌ بي‌ـــبــهرهــ‌ نماننـــد .
البــتـهـ‌ اينـــ‌ مســـتـلــزمـ‌ صبـر و شكيبــايي‌ استـــ‌ كه‌ در اينــ‌ صورت ‌قـطـعاً به‌ كمكــ‌ نرمي‌ و ملـايمـــتــ‌ ذاتـي‌ و احساساتـ‌ سرشارشـــان‌ ميتواننـد بهـ‌ بزرگتــرين ‌موفقيت‌ـهـا نائل‌ شوند.

مشـاغل مناسب فروردیـــن ماه :
آنـــهـــا در مقـــام يك ورزشـكار ، كوهنورد ، پزشــك ‌، كاشـف‌ نظـرياتــ‌ جديد و كشف‌ سرزمـــينـــ‌ــهــاي‌ ناشنـاخـــتــهــ‌ و نامـكشوف ‌، فضانورد ، سربـاز ، دريانورد و خلـبان‌ موفق‌ خواهنـــد بود اگرچـه‌ در سياستــ‌ و صنعتـ‌ نيز ميتوانـــنـــد حالت ‌مرئوس‌ و فرمانــبردار را ايفاء كنـــنــد.

بيماري‌ها و مشكـلات‌ احــتمـــالـي‌ متولدينـــ‌ فروردينـ‌ ماهـــ‌ :
نخستين‌ برج‌ منطـقـه‌ البروج‌ يعني‌ صورت‌ فلـــكي‌ حمل،‌ بر روي‌ سر و مغــز حكومت ‌ميكنـــد و گفتــهـ‌ مي‌شود كهـــ‌ آنـــهـــا مستعد ابتلا بهـــ‌ انواع‌ سردرد بهـ‌ خصوص‌ ميگرنـــ‌، آفـتـــابـ‌ـــزدگــي‌، دردهــاي‌ عصـبــي‌ و افـســردگـي‌ هسـتـــنـد.

سوء هاضــمه‌ و اخـــتـــلالاتـ‌ گوارشـي‌ و عصبـــي ‌نيز آنها را تهـــديد ميکند و شتـابـــ‌ زدگـي‌ و بي ‌احتـــياطـــي‌ و كم‌ صبـــر و طاقــتـــي‌ آنها در مشغـــله‌ـهـاي‌ كاري‌ كه‌ در مقـياس‌ وسيع،‌ جســـم‌ آنـهـــا را درگـــير ميكــند باعثـــ‌ ميشود كهـ‌ در خطر مواجــههــ‌ با انواعـ‌ تصادفـــاتــ‌، حوادثـ‌ و آســيب‌ــهاي‌ جسمــانــي‌ باشـنـــد.

آنها شديداً اهل‌ افــراط و تفــريط هســتـــند؛ چهــ‌ از نظــر جســمـانـي‌ و چهـ‌ از نظر ذهـنـــي و احساس‌ مي‌ـكنـند كه‌ تجربهـ‌ كردنـــ‌ آنـهـا فوق‌ الـــعـــاده‌ بهـــ‌ حالـــشــانـ‌ مفيد اســت‌ ولي‌ اگر افـراط گرايي‌ آنـــهـــا آنقدر شديد شود كه‌ از حد و مرز پذيرش‌ اجتــمـــاعـي‌ فراتر رود بايد منـتظـر تجـــربهــ‌ تنـــهايي‌ و بي ‌كســي‌ شوند .

علـاقــمــنــديهــای متولد فروردیـن :
فعـاليتــ‌ و حمــلـهـ‌، اولينـ‌ نفر و پيشگامــ‌ بودنــ‌ در همه امور، تلاشــ‌ جدي‌ و رسيدن‌ بهـ‌ قهرمـاني‌ و اهـدافـ‌ دفاعـي‌ .

بيزاريهــای متولد فرردیـــن :
انــتـــظــار كشيدنـ‌ و سرگردانـي‌، پذيرفـــتـنـــ‌ شكـســـت‌، تحمــلــ‌ مخالفت‌ و تضــاد و گوش‌ فرا دادنــ‌ به‌ پنـــد و انـــدرز ديگرانـــ‌ .

مشكـلــاتـ‌ احـــتــمالــي‌ و شيوه‌ صحــيح‌ برخورد با مشـــکـــلـــات :
هر كســي‌ ويژگي‌ها و خصوصياتـــ‌ منحصـــر بهـــ‌ فردي‌ دارد و زمـانـــي‌ كه‌ اين‌ خصــلـتــ‌ـــها سركوب‌ و يا فروخورده‌ شوند يا برآوردهــ‌ نشوند، باعـث‌ بروز مشــكـلاتـي‌ ميشوند .

توصيهـ‌ ما اينـ‌ اســـت‌ كه‌ اين‌ پيشــنهاداتـــ‌ را به‌ كار ببـــنديد و از مواجــهــه‌ با نتــايج‌ عالي‌ آن ‌شگفـت‌ زدهــ‌ شويد :
¤ مشكلـــ‌ : پروژه‌هـــايي‌ كه‌ بي‌ـــنـتـــيجـــهـ‌ و بي‌ حاصلـــ‌ ميمـانـنـــد و شراكـتـ‌هايي‌ مملو از درگيري‌، اصطكــاكـ‌، مشــاجرهـــ‌ و بگومگو
راه‌ حل ‌: خودتانـ‌ را بهـــ‌ عنوان‌ شخـصي‌ صاحـــبـ‌ رأــي‌ و عقـــيدهـــ‌ در نظر بگيريد، سپس ‌روي‌ ترغـــيبـ‌ و تشويقــ‌ ديگــرانـ‌ كار كنـيد، تا موفقــ‌ شويد .
حتـي‌ الامــكــانـ‌ سعــي‌ نماييد تا توانايي‌ و قدرتــ‌ « گوش‌ دادن ‌» و « حرف‌ نزدن ‌» را در خود گســـتـرشــ‌ دهـيد.

¤ مشكل ‌: فقــدان‌ انسجـــامـ‌ حقيقـي‌ و شنـاسـايي‌ مسـير صحيحـــ‌ و مناســـب‌. تظـــاهـر به‌ مصـمـــم‌ بودنـــ‌ و عدمـ‌ موفقــيتـــ‌ در انتظـار.

راهــ‌ حل ‌: آنــچــهــ‌ ماحصل‌ عمــلـكـرد شمـــاستـ‌، تنــهـــا انـــعــكـاســ‌ و بازتابـــي‌ از قلـــب ‌شمــاستــ‌، بهتر اسـتـــ‌ بيشتــر بررسي‌ نمـــاييد و برخي‌ از مشـكـــلـــاتــ‌ شخصـي‌ تانــ‌ را كه‌ پنــهـــان‌ ساختــهــ‌ـايد، تجـزيهـــ‌ كرده‌ و آنـــهـــا را رفــعــ‌ نمـاييد.

¤ مشكلــ‌ : ديگرانــ‌ تنــهــايتــانـــ‌ ميگـــذارنـد و در جمـعــ‌ آنـهـا جايي‌ نداريد چون‌ آنــهـا نميتواننـــد توجهـــ‌ شما را به‌ خودشانــ‌ جلبـــ‌ كنـــنــد و بهـ‌ هيچـــ‌ طريق‌ قادر نيسـتــنــد ابــراز احــساسـات‌ كننــد.

راهــ‌ حل ‌: حقيقـتـاً لازمـــ‌ استـ‌ كه‌ مفيد فايدهــ‌ باشيد در غير اين‌ صورت‌ هيچـ‌ كس ‌پـــذيراي‌ شمــا نخواهد بود ؛ بهتر اســتــ‌ شيوه‌ رفــتاريتـــان‌ را مرور نمـاييد و خودتـــانـ‌ را جاي‌ ديگرانـــ‌ بگـذاريد.

¤ مشــكــل‌ : بيشتـــر اوقاتـــ‌ اشـــتـــباهـ‌ ميكنـيد و مچـــتان‌ باز میـشود، ديگـــرانـ‌ را به‌ مجادلــهـــ‌ دعوت‌ ميكـــنيد و رفــتار و برخوردي‌ خشنـ‌ در پيش‌ ميگيريد، نتيجـــتــاً سرخوردهــ‌ و كنـــف‌ ميشويد و به‌ غرورتــانـ‌ لطـــمـــهـــ‌ وارد ميشود.

راه‌ حل ‌: لازم‌ استــ‌ كه‌ هنـر تفكـــر و تعـمقـــ‌ را قبـــل‌ از انجــام‌ هر كاري‌ فرا بگيريد يعنـــي ‌ابتــدا خوب‌ بينديشيد كه‌ دلـــتـــانــ‌ ميخواهــد چهــ‌ اتـــفاقي‌ بيفتـد، سپسـ‌ دست‌ به‌ كار شدهـــ‌ و اقـدامـ‌ كنيد.

متولدیـن اردیــبهــشت
ويژگي‌ها و خصوصيات‌ كلــي‌ متولدينـــ‌ ارديبهــشـــت‌ ماهــ‌ :
صبور، باپـــشـتـــكــار ، قابـــل‌ اعتـماد ، مهربان‌، دلــسوز و بامــحــبــت ، ‌بــااســتــقامت ‌، مصــممــ‌ و قاطـع ، ‌آرام ‌، خونســـرد و اطــمينانـ‌ بخــش‌

جنــبـه‌ منفــي‌ شخـصيت‌ متولدينـ‌ ارديبــهشـتـ‌ ماه‌ :
حسود ، انحـصــارطلبـ‌ ، غضـــبــ‌ آلود ، انــعطاف ‌نـاپـــذير ، يكـدنده ، ‌لـذت‌ جو ، خودخواهـــ‌ ، آزمـند

شخـصــیـت کلـی متولدین اردیـــبـــهشت :
متولدين‌ ارديبــهشـتـــ‌ باصلابـت‌، اهـــل‌ عمل‌، بااراده‌ و قاطـــع‌ هستـنـد و درحقـيقـــتـــ‌ از چنـــانـــ‌ قدرتـ‌ اراده بالايي‌ برخوردارنــد كه‌ نميشود آنها را برخلاف‌ ميلــشــان‌ وادار به ‌انجامــ‌ كاري‌ كرد .
آنـها با طيبـ‌ خاطر و مشــتــاقانهـــ‌، صادقانهــ‌ و وفادارانه‌ از شخــصــي‌ كهــ‌ به ‌او اطمـينانـــ‌ و اعـــتـمـاد دارند، پيروي‌ مي‌نــمـــاينـــد.

آنــهـــا افرادي‌ ثابتـــ‌ قدم‌، متــعـادل‌، شهرونداني‌ مقـرراتـــي‌ و طرفدار آرامـــشـــ‌ هســتنـــد و براي‌ ماديات‌ اهمـــيتـــ‌ خاصي‌ قائلند و هرگــز در رابـطـهـ‌ با استفاده‌ از قدرتشــانـــ‌ براي‌ كسبـ‌ آرامشـــ‌ بهــ‌ شك‌ و ترديد نمي ‌افتــند.

آنهـــا از نظر روحي‌ و رواني‌ خيلــي‌ تيزهوش‌، واقــعـ‌ بينــ‌ و معــقول‌ هستـــنـد، ولي‌ درعينـــ‌ـــحـال‌ باعـــقيده ‌اي‌ راسخــ‌ بر نقــطه‌ نظرات‌ و عقايد خود اصــرار مي‌ورزند و همـيشـهـــ‌ تابــع ‌الـــگوها و قالبــ‌ـــهــاي‌ پذيرفـتـــهــ‌ شدهـــ‌ و معتبـر تجـــربـي‌ هســـتــنـد.

شخصـــيت‌ آنـها قابـل‌ اعتــماد، تغــييرنــاپـــذير، دورانـــديشـــ‌، مقتصد، حسـابـــ‌ شدهـــ‌، دقيقـ‌ و جدي‌ اســـت و در مواجهـهـ‌ با مشكـلــات،‌ افرادي‌ تزلزل ‌نـــاپذير هستــنـــد.
عادات‌ بد و عيوب‌ آنـــها در حقــيقـتــ‌ از پاكـــدامني‌ و خوبي‌ـهـــايشــان‌ سرچــشـمـهــ‌ ميگــيرند و تحتــ‌ شرايطــي خاص‌ بهــ‌ اوج‌ خود ميرســـنــد .

تحــت‌ اينـــ‌ شرايط نادر و استثـــنايي‌ متولدينـ‌ ارديبـــهشـــت‌ ماهـ‌ ميتوانند با يكدنــدگــي ‌عـــجـيبــي‌ و بهـ‌ طرز زجرآور و آزار دهنــدهـ‌ــاي‌ حقـ‌ به‌ جانب‌ شوند و بدون‌ اسـتـــفادهـ‌ از قدرت‌ خلـــاقيتـــشـــان‌ تبـــديلــ‌ به‌ اشـخاصي‌ خشـكـــ‌، سخت‌ گير، جدي‌، مقــرراتـــي‌، اهـــلـــ‌ جرو بحـــثـ‌، خسـتـهــ‌ كنندهـــ‌ و بهـانــهــ‌گــير شدهـــ‌ و بهــ‌ يك‌ زندگــي‌ يكنواخـت‌ و خودبينانـهـــ‌ ادامـهـ‌ـــدهــند.

اگر به‌ آنها كوچكــترين‌ توهينـــ‌ و يا بي‌احـــترامـي‌ شود آنـــ‌ را مدتــ‌ـــهــا در فكرشان ‌سبـكــ‌ و سنگـــين‌ ميكنند و مرتـــب‌ به‌ آنـــ‌ شاخ‌ و برگــ‌ دادهـــ‌ و درنــهـايتـــ‌ بهــ‌ شدت‌ آزردهــ‌ خاطــر و خشـــمگين‌ مي‌ـشوند.

متولدينــ‌ ارديبــهــشـــت‌ ماه‌ خواه‌ شخـــصـــيتـــي‌ مثــبـــت‌ داشــته ‌باشــنـد و خواه‌ منـــفي‌، همواره‌ به‌ شخـصــي‌ نيازمـندند كهـ‌ به‌ آنهـــا آفــرينــ‌ و مرحبــا بگويد و عزت‌ نفـــسـ‌ و غرورشانـ‌ را تقويتـ‌ كنــد اگـــرچه‌ اكثـــر متولدينـــ‌ ارديبهــشــتــ‌ ماهـ‌ تا به‌ اين ‌اندازهـــ‌ افـراطي‌ نيستند.

آنهـــا دوستاني‌ وفادار، صادق‌، دســـت‌ و دلبــاز، بزرگوار، بلندنـــظـــر و شديداً عاطـــفــي‌ـــهــستنـــد، عمــدتاً با اشـخـــاصي‌ كهـ‌ در حد شأنـ‌ اجـــتمــاعي‌ آنـهـا هستنـــد، دوست ‌مـــيشوند.
درحقـــيقـــت‌ متولدينـــ‌ ارديبهـشــتـــ‌ ماهــ‌ براي‌ دوستي‌ ارزشـي‌ خاصـــ‌ قائلنــد و به ‌دوستــانـــشانـ‌ بي‌ـــنهــايتـ‌ وفادار ميماننـــد.

در مجموع‌ آنها رئوف‌، دلرحــم‌، آرامـشــ‌ بخشـ‌، دلــنشـــين‌، باملـاحـظهـ‌، خونســرد، خوش‌ قلب‌، متواضـعـ‌، محـجوب‌، كم‌ توقعـ‌، با حيا و فروتن‌ هســـتنـــد و خيلي‌ دير عصـــبـاني‌ ميشوند و از دعوا و ناراحـــتــ‌ كردن‌ ديگــرانــ‌ به ‌شدت‌ اجتـناب‌ ورزيدهـ‌ و از آن‌ بيزارنـد.

اگرچهـ‌ اگــر تحريك‌ شدهــ‌ و كاسـه‌ صبرشــانـ‌ لبـــريز شود، بي‌نــهايتـ‌ خشن‌ و تنـدخو ميشوند، گويي‌ در آن‌ حالـــت‌ تمــامــ‌ خويشتنداري ‌خويش‌ را از دســـت‌ مي‌دهـنــد.
همچـنينـــ‌ زمـانـ‌ شوخ‌ طبـــعـــي‌ و بذلــهــ‌ـگويي‌ آنــهــا غيرقـــابل ‌پـيشــ‌ بينـــي‌ اسـتـ‌ و اصلـــاً نمــيتوان‌ حدس‌ زد كهـــ‌ آنـهــا چهـــ‌ زمانــي‌ بهـ‌ تفــريحـــ‌ و سرگرمي‌ نياز دارنـد.

اگــرچـــه‌ امكان‌ دارد كهـــ‌ ظاهـــر فيزيكــي‌ـــشـانــ‌ اينــ‌ را نشان‌ ندهـد ولي‌ درحــقيقتــ‌ آنـــهـــا هنــردوستــ‌، باسـلـــيقـــهــ‌ و هنــرشنـاســـ‌ هســتــنـــد و حقـيقـــتاً از هنـــر و هنـــرمــنـد لذت‌ ميبـرنــد، چون ‌خودشـــانـــ‌ در اين‌ زمــينـــهــ‌ از استعــداد سرشـاري‌ برخوردارنــد و از هرچــيز ناشايســت‌ و زشـــت،ـ‌ دوري‌ ميگـــزينـــنـــد.

گاهـــي‌ اوقاتــ‌ بهــ‌ چيزهــاي‌ بديع‌ علاقه‌مند ميشوند و عاشـق ‌آرامش‌، راحـتــي‌، تجـــملـــ‌، غذاهــا و نوشيدنـي‌ـــهـــاي‌ دلچســب‌ و لذيذ هستند و سعــي‌ دارند كه‌ با ذوق‌ و سليقـه‌ خاصـــي،‌ همـــهـ‌ چيز را گلـــچين‌ كنــند ولي‌ متـــأســـفـانـــه‌ گاهي‌ اوقاتـــ‌ وسوسه ‌شدهـــ‌ و بهـ‌ افـراط كاري‌ كشــيدهـــ‌ ميشوند كهـ‌ منــجـــر به‌ آزمندي‌ شديدي‌ ميشود.

متولدين‌ ارديبهــشــت‌ ماه‌ در محـــل‌ كارشانــ‌ اشـــخــاصي‌ كوشا، جدي‌، سخـــتـــ‌ كوش‌ و خبـــره ‌هـــسـتنـد و از اينكـــه‌ احتـــمـالـــاً دسـتهـايشــان‌ در حينــ‌ كار كثيفـ‌ شود، اصــلــاً وحشـــتــي‌ ندارنـــد.
آنــها در حينـ‌ كار افـــرادي‌ قابــل‌ اعـــتــمـاد، واقع‌ بينـ‌، هوشمنــد، منظمـ‌ و بلـنـــدپرواز هسـتــند و بهـ‌ راحـــتي‌ از مافوقانــ‌ و رؤساي‌ خود اطـاعـــت‌ مي‌ــكـــنـــنـــد.

آنها اشخـــاصي‌ احـســاساتــي‌ و كمـي‌ همـ‌ خجــالتــي‌ و كمـرو هستـند و هيچــ‌ غلـــ‌ و غشي‌ در اين‌ زمـينـه‌ ندارند.
همـــسـراني‌ خانـه‌ دوستـ‌، صادق‌، باوفا، ثابـت‌ قدم‌، بامــلـــاحـظــهـ‌، دقـــيقـ‌ و والدينـــ‌ مهـــربــان‌ و دلسوزي‌ به‌ شمار ميروند و از همـســر و فرزندانــشانــ‌ توقعـــ‌ زيادي ‌نـــدارنــد.

الــبتهـ‌ گهـگـــاهي‌ بيشـــ‌ از حد حسود و انحـــصارگــر مي‌شوند ولي‌ هميشـــه‌ بهــ‌ موقع‌ بهـ‌ دعوا خاتــمهــ‌ دادهــ‌ و با يك‌ شوخي‌ بجـــا، كينهـ‌ و كدورتـــ‌ را از دلـــ‌ همســـر و فرزندانــشان‌ درمي‌ـآورند.
اگـر همــسرشانـــ‌ به‌ احســاســـاتــ‌ پرشور آنهـا بها ندهد و آنهــا را برنجاند، آنـــهــا كينـه‌ سخــتـــي‌ بهـــ‌ دل‌ مي‌ــگـيرنـــد، اگرچـهـــ‌ اگـــر حريف‌ در اينـ‌ طور مواقـعـ‌ و در نيمه‌هـاي‌ راه‌ حتــي ‌كوچك‌تــرين‌ تلــاشي‌ بكـــنـــد تا رنـجـشـــ‌ و دلــخوري‌ را از دلشـان‌ بيرون‌ آورد، آنـــها بخشنـده ‌و بلنـدهمـــتـــ‌ مي‌ـشوند.

هيچـ‌ برج‌ ديگـــري‌ در منطقه‌ الـــبـروج‌ نزديكـ‌ـــتـر از ثور بهـــ‌ زمــينــ‌ نيستـــ‌ و هدفــ‌ و غايت ‌اصـلــي‌ متولدين‌ ارديبــهـــشــت‌ ماهـ‌ در زنـدگــي،ـــ‌ در درجـــهـ‌ اول‌ حفـظ و دفاع‌ از ثبـــاتـ‌ و سلامـــتــي ‌جـــســمـانيسـتــ‌.
حسـ‌ روحي‌ و رواني‌ ذاتي‌ و دروني‌ شما براي‌ همــاهنـــگــي‌، سازگاري‌ و مثمـــرثمر بودنـ‌ بادوام‌ اســـت‌ و هنگـاميكــهــ‌ بهـ‌ طور كاملــ‌ اينـــ‌ را درك‌ كنيد و هموارهــ‌ اينـ‌ را مدنـــظــر داشتهــ‌ باشــيد، ديگـــر نيازي‌ بهــ‌ دلبســـتگـي‌ كوركورانهــ‌ بهـ‌ مالـــ‌ دنيا و راحتي‌ــهـــاي ‌ظــاهري‌ نخواهـيد داشتـــ‌.

اگر دريابيد كهـــ‌ اين‌ آرامش‌ دروني‌ و ذاتي‌ شمــا، تمـامــ‌ موارد مثبتـ‌ ذكــر شده‌ را باعــث‌ ميشود، بهــ‌ طور حتـــمـــ‌ غافلگير خواهيد شد و ديگـــر در زنـــدگي‌ هيچـــ‌ كمــ‌ و كســـري‌ نخواهيد داشتـ‌.
درنــهايت‌ متولدينـ‌ ارديبهشـــت‌ ماهــ‌ نيازمند كشــف ‌حــقـيقــي‌ـــتـــرين‌، عمــيقـــ‌ـتـرينـــ‌، اصيل‌ترينــ‌ و خالص‌ـترينـــ‌ ارزشـــ‌ـــهاي‌ وجودي‌ خودشـــان‌ هستنــد.

زمـانـــيكه‌ آنهـا واقـــعــاً چيزهـــاي‌ ارزشـــمـــنـد را پيدا كننـد، ديگر مجــبور نخواهـند بود پايبنــد چيزهاي‌ كمـ‌ ارزشـ‌ شوند.
بزرگـترين‌ و مهم‌ترينـ‌ گواهــ‌ ارزشــ‌ براي‌ متولدين ‌ارديبهــشــت‌ ماهـــ‌ زيبــايي‌ اسـت‌ كهـــ‌ حقـيقــتـــاً آنـ‌ را با تمامــ‌ وجود حســـ‌ ميكـــنــند.

مشـــاغل مناســب اردیـــبـهشت ماه :
آنها در زنـدگي‌ روزمرهــ‌ـشـان ‌افـــرادي‌ مسؤوليت‌ـپــذير و مطـمئن‌ هســـتند و به‌ همـــينــ‌ دليلـــ‌ نيز احـتـمالـ‌ تغيير و تحول‌ و اخراجشـانـــ‌ از محـــل‌ كار، خيلـي‌ كمــ‌ اســـتـ‌.

آنــهـا در امر تجـارتـ‌ و كسب‌ و كار، خلاق ‌هستـنــد و حقيقتاً مزد پركاري‌ و خلــاقــيتـــ‌ــشـانـ‌ را دريافـتــ‌ ميكننـد و ميتوانــند در بســـياري‌ از حرفـه‌ـهــاي‌ متـعـدد و گوناگون‌ به‌ اوج‌ شكوفايي‌ خود برســـنـــد .

بانــك‌ داري‌، رشتـــه‌ معماري‌، ساخـــتـــمـــانــ‌ سازي‌ و تقـــريبــاً هرنوعي‌ از كارهاي‌ اداري‌ و دفتري‌، كشـاورزي‌، دامـــداري‌، پزشـكـــي‌، شيمي‌، صنـعــت‌، بيمـــهــ‌، آموزشــ‌ و پرورش‌، مديريتـ‌، نقـــشـهــ‌ برداري‌، سركارگـر و سخنـــگو و گاهي‌ نيز به‌ طرز شگفـت‌ آوري‌ در زمــينــهــ‌ موسيقـي‌ و مجسمهـــ‌ سازي‌ مهــارتـ‌ خاصـــي‌ از خود نشـــانــ‌ مي‌دهنـــد.

همـچــنينـــ‌ يكـ‌ امــانتـــ‌دار، قيم‌ و نگهــبان‌ مطـلوبي‌ ميتوانـــند باشند و بهـ‌ عنوان‌ يكـ‌ سرآشــپـــز به‌ راحـتــي‌ ممـكـن ‌است‌ شهرتــ‌ كســـبــ‌ كننــد.

تعدادي‌ از متولدين‌ ارديبـــهـــشـتـ‌ ماه‌ در رشـــتـه‌ آواز خواني،ـ‌ آنــ‌ـــچـنـانــ‌ ذوق‌ و قريحـــه‌ـــاي‌ دارنــد كهــ‌ مي‌تواننـــد مشهور شوند و كامـلاً در هر رشـــتـــهـ‌ـاي‌ از موسيقي‌ مي‌توانند دســت‌ همه‌ را از پشـــت‌ بستـه‌ و گوي‌ سبقـــتـــ‌ را بربـــاينـد.

بيماري‌هـــا و مشكـلــاتـ‌ احـتمـــالـي‌ متولدينـ‌ ارديبـــهشتـ‌ ماه‌ :
صورتـ‌ فلكــي‌ ثور بر گلو و گردنـ‌ حكـــمــ‌ میـــرانـد، در نتـــيجــهـ‌ تابـعــانــ‌ آن‌ بايد نســـبــتـ‌ بهـــ‌ انواع ‌عـفونت‌هـــاي‌ گلو، گواتر و مشكلـاتـــ‌ تنـفـسي‌ مثــل‌ آسمـ‌، هوشيار و آگاهـــ‌ باشــند.

گفـــتـه ‌ميشود كهــ‌ آنـهــا در خطــر ابتـلــا بهـــ‌ انواع‌ بيمــاري‌هاي‌ انـــدام‌ـهــاي‌ تناســلي‌، كبـــد، كلــيهـ‌، آبــســه‌ و رمــاتيسـم‌ هستند و از آنجايي‌ كه‌ مســـتعـد كمـ‌ تحــركـــي‌ جســمانــي‌ هســـتـــنـد، خيلـي‌ زود افـزايش‌ وزنـ‌ پيدا ميكننـــد.

علاقـــمـندي‌ـــهای متولد اردیـبــهــشت :
ثبات‌، جلـــبــ‌ توجهــ‌، چيزهاي‌ طبــيعـــي‌، زمـان‌ كافـــي‌ براي‌ به‌ فكر فرورفـــتنــ‌ و بررسـي‌، آرامـــش‌ خيالــ‌، تفريح‌ و خوشي‌

بيزاري‌های متولد اردیبهـشـــت :
بي‌نظمي‌، ناآرامـي‌، تحـتـ‌ فشار قرار گرفتنـــ‌، وادار به‌ انـــجـامــ‌ كار دشوار شدنـ‌، چيزهاي‌ مصنوعي‌ يا « ساخـت‌ دستــ‌ بشر »، عجلهـ‌ كاري‌ و كارهـــاي‌ هول‌ هولكي‌، در خانـــهــ‌ ماندنـــ‌

مشـكـلــات‌ احتـــمـــالـي‌ و شيوه‌ صحــيح‌ برخورد با مشــکلات :
هر كسي‌ ويژگي‌ــها و خصوصياتــ‌ منـحـصر بهـــ‌ فردي‌ دارد و زمـانــي‌ كهـــ‌ اين‌ خصـلتـ‌ــها سركوب‌ و يا فروخوردهـــ‌ شوند يا برآوردهـــ‌ نشوند، باعــثـ‌ بروز مشكـلاتـي‌ ميشوند .

توصيه‌ ما اينـــ‌ اسـتـــ‌ كهـــ‌ اينــ‌ پيشـــنـــهادات‌ را بهـــ‌ كار ببـــنـديد و از مواجـهــهـ‌ با نتـــايجــ‌ عالـــي‌ آن ‌شگـــفـــتـ‌ زدهــ‌ شويد :
¤ مشكـل ‌: از آنــجاييكـــهـــ‌ بيش‌ از حد احــساساتـي‌ هســـتيد، بيشــتـر اوقات‌ تصور ميكـــنيد كهـ‌ از احساســـاتــ‌ پاكـ‌ شمــا سو ء اســـتفاده‌ ميشود و درحقــيقـتـــ‌ سرتـــان‌ را شيره‌ ميمالنـــد كهـــ‌ همـــينـ‌ باعــثــ‌ شده‌ كهــ‌ از مرحـــلــه‌ پرتــ‌ شده‌ و يكـ‌ شخصـ‌ ساده‌ بهــ‌ نظر بياييد.

راهـــ‌ حلـــ‌: بهتــر اســـت‌ توجهـ‌ داشـــتـهـ‌ باشـــيد كهــ‌ جاذبه‌ و گيرايي‌ــهـاي‌ شما و آهــنـــربــاي ‌وجودتان هم‌ تأـثـيراتـ‌ مثـــبتــ‌ و همـ‌ تأـثـــيرات‌ منـفـي‌ را بهـ‌ خود جذبــ‌ ميكنند بنابــراين ‌بــايد خودتـــانـ‌ دوستــانـــتانــ‌ را انــتــخــابـــ‌ كنـــيد، نهــ‌ اينـكـــه‌ اجازهـ‌ دهــيد كهـ‌ انـــتـخــابـــ‌ شويد.

¤ مشـــكـــل ‌: احـــساســـ‌ ميكنـــيد كه‌ چيزهـــاي‌ جســمانـــي،ــ‌ جاذبهـ‌ و گيرايي‌ خود را از دســت ‌دادهــ‌انــد و شمــا هرروز از دنياي‌ اطرافتــان‌ بيشــتـــر فاصـــلــهــ‌ ميگيريد و درحـقيقت‌ در ميان ‌ديگــر دلبســـتگـــي‌ــهـاي‌ جسمــانــي،ــ‌ پول‌ و مادياتـــ‌ اهميت‌ خود را از دستـــ‌ داده‌ـاند.

راه‌ حل ‌: شمـا درحــال‌ كشفـ‌ يك‌ همــاهـنــگـي‌ و سازگــاري‌ داخـلي‌ در وجودتـــان‌ هسـتـيد كهـــ‌ سعي‌ دارد جاي‌ مسايلــ‌ جسماني‌ را با مسايلـ‌ روحي‌ و رواني‌ عوض‌ كند.
شمــا بايد بگـــذاريد اينـ‌ هماهـــنــگي،‌ بدون‌ آنكـه‌ آن‌ قسمتـــ‌ از وجودتان را‌ كه‌ تأـــمين‌ كننـده ي‌ معــاش ‌خـانوادهـ‌ــتـانـــ‌ اســـت از بين‌ برود، بهـ‌ راحـتـي‌ گستـــرشـ‌ يابـــد.

¤ مشــكــل ‌: ترســـ‌ و هراس‌ بي‌ـدلـيل‌ از مشــكــلاتـ‌، ضرر و حسـادت‌ و بدگمـــانــي‌ راجعـ‌ به ‌اينكـــه‌ ديگــران‌ علـيه‌ شمــا توطئه‌ و دسـت‌ بهـــ‌ يكي‌ كردهـــ‌انـــد.

راهـ‌ حل‌ : شما بطور ذاتــي‌ نهـ‌ تنـــها قدرتــ‌ جذبــ‌ وفاداري‌ را داريد، بلـكـــهـــ‌ قدرتـــ‌ عقــل ‌و خرد شما آنـــقدر زياد استــ‌ كهـ‌ حقــيقتـــاً میتوانــيد به‌ آنـچه‌ در اطرافــتــانـ‌ در جريانــســـت‌، آگـاهي‌ يابـــيد.
فقـط بايد مراقب‌ باشـــيد تا اعتمـــاد بهـ‌ نفـستـــان‌ را از دسـت‌ ندهــيد و اگر احياناً چنين‌ اتــفاقي‌ افتاد، بايد هرچهـــ‌ زودتــر آنــ‌ را بازســـازي‌ نمـاييد.

¤ مشـــكـــل ‌: نسبـــتــ‌ بهـ‌ زنـــدگـــي‌ احـساس‌ افســـردگـــي‌ و دلـتنگي‌ ميكنيد و بهـ‌ نظرتانــ‌ اطرافيان ‌و نزديكانــتـانـ‌ مايهـ‌ تسـلـــي‌ و دلـــداري‌ نيستـــند و از همهـ‌ چيز بيزار و ناراضــي‌ هســـتــيد.
گمـان ‌مـــيكـــنــيد زنــدگـي‌ بي‌ـمــعناست‌ و بهــ‌ همــينـــ‌ دلـيلـــ‌ بهــ‌ خوشي‌ـها و تفــريحـات‌ جســمــانــي‌ روي ‌آوردهـ‌ و درحـــقيقــتـ‌ بهــ‌ آنـــهـــا اعــتياد پيدا كردهـ‌ــايد.

راه‌ حل ‌: بهتـــر اســـتـــ‌ ارزشـــ‌ مســـايل‌ روحي‌ و رواني‌ و معنوي زندگـي‌ را دوباره‌ بيابـــيد.
بايد كنـــتـرلـــ‌ زنـدگـي‌ را در دست‌ بگيريد و بدانــيد كهـ‌ خوشي‌ــهـاي‌ زودگذر زنـــدگــي‌ اصـــلاً مهم‌ نيســتـند، بلـــكـــه‌ معنوياتـــ‌ هستند كهـ‌ از اهميتــ‌ بســزايي‌ برخوردارند.

متولدین خرداد
ويژگي‌ــهـــا و خصوصيات‌ كلي‌ متولدين‌ خرداد ماه ‌:
انــعطاف ‌پذير ، همهـ‌ فن‌ حريفــ‌ ، خوش‌ مشـــرب ‌، خوش‌ صحــبـــتـ‌ ، بذلهـــ‌ـگو ، شادابـ‌ ، باطـــراوت ‌، پرتـــحـرك ‌، سر زنــدهـ‌ و خلـــاقـ‌

جنــبـــهـ‌ منـفـي‌ شخصــيتـ‌ متولدينـ‌ خرداد ماهـ‌ :
عصبي‌ و نگـــران‌ ، ظاهربينــ‌ ، بي‌ــثــابتـــ‌ ، دمدمـــي مزاج ، ‌نــاقلـا ، كنـــجــكــاو ، فضول

شخـــصیــت کلـی متولدین خرداد :
متولدين‌ خرداد افـرادي‌ دو شخـصـيتي‌، گريز پا، پيچــيده‌ و شيفـــتـه‌ ي مخـــالـفتــ‌ هســـتــنـد و همينـــ‌ خصوصيات‌ از يكــ‌ جنبهــ‌ باعـــث‌ حُسن‌هـا و همـــهـ‌ فنــ‌ حريف‌ بودنشـــان‌ هســت و از يك‌ جنــبهــ‌ باعث‌ عيوب‌ و عاداتـ‌ بد و بوالهوس‌ بودنـــشانـ‌ مي‌ـباشـــد.

اينـــ‌ برج‌ در ارتــبــاط با سياره ي‌ عطارد یعـنـی تير يعـني‌ سياره‌ بچگي‌ و نوجواني‌ استــ‌ و تابعــان‌ آن،ــ‌ مستعـــد دارابودن‌ آداب‌ و رفــتـار مؤدبـانــه‌ و همــچـــنينـــ‌ اشتـــباهــاتـ‌ جوانـــان‌ هســتـــنـــد.

هنـگامـي‌ كهـــ‌ جنــبـهـــ‌ شخصيتي‌ مثـــبـــت‌ــشانـــ‌ را بهـ‌ نمـايش‌ ميگذارنــد، خيلي‌ جذاب‌ ميشوند ولي امان‌ از وقتــي‌ كه ‌جـــنبهــ‌ شخـصيتــي‌ منــفـي‌شان‌ را نشـــانـ‌ دهـــند ؛ از بد هم‌ بدتـــر ميشوند.

آنهـــا درسـتـ‌ مثـل ‌بــچــهــ‌ـهـا سرزندهـ‌، پرشور و با نشـاط هستـــند و درحـــقيقتـ‌ افـسونگــرانـي‌ بهــ‌ شمار مي‌آيند كه ‌اگر شرايط به‌ نفـع‌ آنـها پيشــ‌ برود، بهــتـــرين‌هـــا هســتنــد درغــير اينـــصورتـــ‌ افرادي ‌خودخواهـــ‌، خودمـــحور، تخـــيلـــي‌، سرسخـت‌، ناآرام‌ و بي‌ـقـــرار ميشوند.

آنهـــا با يكـــ‌ دنـيا شور و شوق،‌ فعالـيتـ‌هاي‌ جديد را آغــاز ميكــنـند ولي‌ از آنجـايي‌ كهـ‌ كمي‌ بي‌ دقـــتـ‌ و كمــ‌ تلـاشـــ‌ هســتند و دائماً از شاخـهــ‌اي‌ بهــ‌ شاخــه ديگر ميپــرند و ميخواهـند چيزهاي‌ جديد را تجربــه‌ نمـــايند، درســـتــ‌ مثــل‌ يكـ‌ پروانه‌ كه‌ از روي‌ گلي‌ به‌ روي‌ گلـــ‌ ديگر در حال ‌رقص‌ و پرواز اسـت‌، بي‌ـهـدفــ‌ و بي ‌دلـــيلـــ‌ بدون‌ آنــكـــهـ‌ يكـ‌ كار را بهـــ‌ پايان‌ برسـانـند، آنـ‌ را نيمـــه‌ كارهــ‌ رها كردهــ‌ و بهـــ‌ سراغـ‌ كار ديگري‌ مي‌روند.

زنــدگي‌ به‌ نظـر آنهـا يكـ‌ بازي‌ اسـت ‌كــه‌ بايد هميشهــ‌ ممـــلو از حركـــاتــ‌ و فعـــاليتــ‌هـــاي‌ جديد و سرگرمـي‌ــهــاي‌ بي‌ وقفـهـــ‌ باشـد و آنــهــا فارغـ‌ از كار و زنـدگـي‌ يكــنواخـتـ‌ و عادي‌ باشـــنــد.
تغييردادنـــ‌ ناگـــهـاني‌ در وسط جريان،ـ‌ يكــي‌ ديگر از خصلتــ‌هـاي‌ عجـيب‌ و غريبـــ‌ متولدينـ‌ خرداد‌ اســت‌ كه‌ به ‌هـــمين‌ دلــيل‌ تصمــيمــ‌ گيري‌ و ثابـت‌ قدمـ‌ مانــدن‌، برايشـــان‌ دشوار ميشود.

از آنــجـــايي‌ كه‌ آنـها بهــ‌ انـدازه‌ كافـــي‌ خودآگـاه‌ نيستنـــد، بهــ‌ راحـتـــي‌ جنگ‌ و دعوا به‌ راهـ‌ مي‌ـاندازنـــد و تا جاي‌ ممــكن‌ مي‌كوشند داراي‌ حس‌ تشخـيصـــ‌ يا تميز بودهــ‌ و برحقـــ‌ـجلوه‌ كنـــنـد.
خصـلتـ‌هــاي‌ خوب‌ آنــهـــا آنــچــنـــانـــ‌ جذاب‌ و گيرا هستند كهـــ‌ به‌ آســـانـــي‌ افـــراد را به‌ سمـتـ‌ خودشـــان‌ جلب‌ ميكـــنــنـــد.

آنها نســـبــتـ‌ بهــ‌ فقـرا و دردمـــنـــدانـ‌ با محـبــت‌، دلسوز، ملـايم‌، باگذشــت‌، سخاوتمـند و بانــزاكـــتـــ‌ هسـتـــنـد ولي‌ متأســفـانــهــ‌ هيچـــ‌ گاه‌ بهـ‌ نتــايجــ‌ دلــخواهـــ‌ و مطــلوب‌ دستـــ‌ نمي‌يابند، چون‌ سرزنـــدگــي‌ و نشـاط بيش‌ از حدشـانـ‌ با اين‌ حالت ‌تــداخـــل‌ ميكند و درتـــضاد است‌.

آنها خيلي‌ سريع‌ ياد ميگـــيرنــد كه‌ از جذابــيتــ‌ و گيرايي‌ ظاهـري‌ خود، براي‌ دسـتـــيابــي‌ به‌ اهـدافـــشان‌ بهرهـــ‌ گيرنـد و هنگــامــي‌ كهــ‌ براي‌ پيشــرفتـــ‌ تلاش ‌مي‌كنـــند، از هر‌ روشي‌ استـــفــادهـــ‌ ميكــنند مثـلـــ‌:دروغگويي‌، طفـرهـ‌ رفــتـنــ‌ و فرار از مورد سرزنـــشـــ‌ قرار گرفـتـن‌، انـــداخـــتــنـ‌ گنــاهشــان‌ به‌ گردن‌ ديگـــران‌ و بهــرهـــ‌ جويي‌ از تمام‌ فريبايي‌ و جذابيتـــ‌ ظاهـريشان‌.

آنــهـــا زمانـي‌ كه‌ سرحـــالـــ‌ و با حوصلــه‌ هســتـنــد، ممـــكنـ‌ استـــ‌ براي‌ صادق‌ بودنـ‌ تلاش‌ نمــاينــد ولي‌ خودخواهي‌ و درنـظـر گرفـتنـ‌ منافـــعــ‌ شخـــصي‌ـــشـانــ‌ همــيشــه ‌بر آنــهــا‌ غلـبـــه‌ ميكند و درحـقـــيقت‌ فاتـحــ‌ استـــ‌.
اگـر اوضاعـــ‌ و شرايط بابـــ‌ ميلــ‌ شانــ‌ نبـــاشـد، درســـتـــ‌ مثـــلـــ‌ بچــهـ‌هـــا اخـم‌ ميكنــند، عنـــقــ‌ ميشوند و خواهـــان‌ جلـب‌ توجهـ‌، تعـــريف‌ و تمـــجــيد، صرف‌ پول‌ و انـرژي‌ ديگـــرانـــ‌ هستـنـــد.

آنها مثـل‌ يك‌ آفـتــابــ‌ پرست‌ هرگونه ‌تـغــييري‌ را در محــيط اطراف‌ خود منعـــكس‌ ميكــنـنــد و اگـــر عصباني‌ و بداخــلـاقــ‌ شوند، افرادي‌ بدبــين‌، ترش‌ رو، نَجوش‌ و بدعـــنــق‌ شده‌ و بهــ‌ صورت‌ مادي‌ گرايانــهـ‌ـاي‌ خود محور و خودبـــينـــ‌ ميشوند.

اگـر شرايط زنــدگي‌ واقـعــاً برايشــانــ‌ دشوار شود، كامـــلاً قدرت‌ اراده ي ‌خويشـــ‌ را از دست‌ ميدهــنــد و در اينـ‌ مواقـــع‌ آنــهـا كم‌ حرف‌، درون‌ گرا، كمـــ‌ رو، نگرانـ‌، عصبــي‌، ترش رو، خشـكــ‌، ناراضي‌، غيرقابـــلـ‌ انعـــطــافـــ‌، حسـاس‌ و تحـــريك‌پــذير ميشوند.

از طرفـي‌ از آنـــجايي‌ كهـــ‌ همــه‌ فنـ‌ حريف‌ هســـتـــنــد و مهـــارتـــ‌ـهـــاي‌ زيادي‌ دارنـــد، مي‌ـــتوانـــنـــد خيلي‌ سريعــ‌ انطباق ‌پـذير شدهــ‌ و با بهرهــ‌ـگــيري‌ از خلــاقـيتـ‌ و هوش‌ و ذكاوت ‌موروثي‌ـــشـــانـــ‌، خودشـــانــ‌ را با دنـــياي‌ اطــرافـــ‌ منطـــبقــ‌ سازند و كنــترل‌ اوضاعـ‌ را در دســـت ‌بـگـــيرنــد.

اكثر متولدينـــ‌ خرداد داراي‌ هوش‌ و ذكـاوتي‌ بالـــا و ذاتي‌ و بعــضــاً درخشان‌ هســتنـــد و عاشـق‌ چالش‌ و مبـــارزهــ‌ مغزي‌ و هوشمندانــه‌ ميبـــاشـــنـد.
اگــرچهـ‌ تمــركــز حواسـ‌ و دقـــتـــ‌ و توجهـشان‌ براي‌ مدتـــي‌ زياد اسـتـ‌ ولي‌ متــأـسفـانه‌ دوامــي‌ ندارد.

فرزي‌ و چالاكي‌ و انـرژي‌ سرشـار ذهنــي‌شان‌ بهــ‌ آنها اشـــتـهايي‌ سيري ناپذير براي‌ كســبـــ‌ علم‌ و دانـــش‌ روز و جديد ميدهد، اگــرچه‌ آنها از تحملـ‌ زحمت‌ و مشــقــتـ‌ علم‌ اندوزي‌ و يادگـــيري‌ بيزارنـد.
آنـهاتـــقـريباً بهـ‌ راحتي‌ هر چيزي‌ را كه‌ لازمــهــ‌ــاشـــ‌ دارا بودنـ‌ هوش‌ و چابكي‌ اســـت‌، بهـ‌ سرعـــت ‌ياد ميگــيرند و خيلــي‌ زود انواعـــ‌ مهارت‌هـــاي‌ دســتـــي‌ را فرا ميگــيرند.

داراي‌ بينـــشــي‌ تحـلـــيلي‌ هستنـد كه‌ همـــين‌، آنـچـنــانـــ‌ توانــايي‌ بهــ‌ آنـــها ميبخــشـــد كهـــ‌ بهـــ‌ راحـــتــي‌ ميتوانــنــد هردو جنبــهـ‌ يكـــ‌ سؤال‌ را دريابنـــد ولي‌ همــيشه‌ تصمــيمــ‌ گيري‌ برايشان‌ دشوار اســتـــ‌.
آنـــهـا مي‌ـتوانند از هوششان‌ بهـ‌ بهــتــرين‌ وجهــ‌ كمكـــ‌ بگـــيرنــد تا دوجنــبــهـ‌ شخـــصيتـي‌ خويش‌ را باهــمــ‌ هماهنـــگـــ‌ كرده‌ و موفق‌ شوند.

اگـر با مشــكلـــي‌ مواجـــهــ‌ شوند، تا زمانــي‌ كهـ‌ راهــ‌ حلـي ‌بــراي‌ آن‌ پيدا نكــنــنـد، نگران‌ ميمـــانـنـد و گاهـي‌ براي‌ حلـــ‌ مشكـــلـــاتـ‌ـشــان‌ حتي‌ فكـــر ديگــران ‌را ميدزدند، خطــرهـــا را به‌ جانـــ‌ ميخرند و خودشانـــ‌ را در چندينــ‌ فعالــيتـــ‌ و كار غرق ‌مـيكــنــند تا مشكـــلـات‌ شانـــ‌ حل‌ شود.

متولدينــ‌ خردادمــاه‌ ممــكــنـ‌ استـــ‌ از نظـر عاطفــي‌ عمـيقاً درگير شوند ولي‌ جنـــبـــهـــ‌ ديگـــر شخـصــيت‌شـانـ‌ بر ضد احـــسـاسـاتـي‌ بودنـ‌ آنـهاسـتـ‌ و در يك‌ موقعـــيتـــ‌ رمانتيك،‌ ناگـهان ظاهر شدهــ‌ و بهــ‌ آنـــ‌ ميخندد و بيشــتــر اوقات‌ پيروز ميشوند.

آنــها هنـــگــامي‌ كهـــ‌ عاشــق‌ ميشوند، سعـــي‌ دارنـــد حتي‌ الامكانـ‌ آنـ‌ را از نظـر عقلـانـي‌ تجـــزيه ‌و تحــلــيلـ‌ نمــاينـد ولي‌ از آنجـايي‌ كه‌ هيچـــ‌ چيز را جدي‌ نمي‌گيرند، عليرغمـ‌ آن‌ كهـ‌ ابـتدا شديداً از نظـــر احسـاســـي‌ درگـــير مي‌شوند، ولي‌ تا هنگـامـي‌ كهــ‌ برايشـــانــ‌ تازگي‌ دارد و جديد استــ‌، بهـ‌ آن‌ پايدار ميمـــانند.

سپـســـ‌ چون‌ سرخوش‌ هسـتـند، اگر احسـاسـ‌ كنـــند كه‌ عشق‌ برايشـان‌ يكـنواخـتـ‌ و خســـتـهــ‌ كنـنـده‌ شدهـ‌ براي‌ آنــكـهـ‌ مبادا درد و رنجـــي‌ را متحملــ‌ـشوند، كمـ‌ كمــ‌ خودشـــانــ‌ را كنـــار ميكشـــنـــد.
آنـــهــا در موقعيتــ‌ــهـاي‌ كمـتــر جدي‌، دوستــانـــي‌ سرگـــرمـ‌ كنــندهـــ‌ هستـنـد الــبتـــهــ‌ بيشتـر آشنايان ‌خوبي‌ محسوب‌ مي‌شوند تا دوستــاني‌ خوب‌.

حتــي‌ جدي‌ــتـــرين‌ افـراد متولد خرداد، هرگـز كسل‌ كنـنــدهــ‌ و خستــه‌ كنـــنـده‌ نيستنــد و باطنـــاً بشاشـــ‌ و بازيگوش‌ هسـتـنـــد و در جمعـــ‌ و مهمـانـي‌ خوش‌ صحبـتــ‌، مجلس‌ آرا و سر و زبـان‌ دار ميشوند و مثلــ‌ نگينـــي‌ ميدرخـشـــند.

مشـــاغـل منـــاسب خرداد ماه :
متولدين‌ خرداد ميتوانــنـــد در بسياري‌ از زمـينـــه‌هـــا موفقـــ‌ باشـنـد.
آنـهـــا مي‌توانـند سخنـرانــ‌ يا نويسنــده‌ شوند یا بهـ‌ عنوان‌ مناظـــرهــ‌ كنـنـده‌، ديپــلـــماتــ‌ باســـياسـت‌ ، دبـير، شاعــر، روزنـــامـــه ‌نگـــار يا وكيلـ‌ دعاوي‌ ميتوانـــند به‌ اوج‌ شكوفايي‌ خود برسنـــد.
در امــر تجـــارت،ـ‌ هر كاري‌ كه ‌مـسـتـــلزمــ‌ حاضرجوابــي‌ و چابـــكــي‌ باشد، مناسب‌ حال‌ آنهـــاســتـــ‌ ؛ مثـــلــ‌ نمـايندهــ‌ و بازارياب ‌مــســـافـــرتــي‌ و خلاصه‌ تمــام‌ مشاغـلـــي‌ كهــ‌ در ارتبـــاط با عموم‌ و صحــبت‌ــكــردنــ‌ است‌.

از آنــجـايي‌ كهــ‌ آنــها منـــصفــ‌، بي‌طــرفـــ‌، منــطــقــي‌، اهـل‌ استـــدلــالــ‌ و تحـلـيل‌ گر هستند، ميتوانـنـد دانشمـنداني‌ موفقــ‌ شوند بخـصوص‌ در زمـينهــ‌ـهاي‌ پزشــكي‌ و ستـارهــ‌ــشــناسـي‌ و نجوم‌.

همــچـــنــينـــ‌ ميتواننـــد در نيروهاي‌ مســلحــ‌ به‌ مقامات‌ بالا برسنـد چون‌ خطــر را جدي‌ نميگـــيرند و ميتوانند بهــ‌ راحتــي‌ يك‌ سابقهــ‌ در زمينهـــ‌ ايثـار و ازخودگذشـتــگي‌ نسبـــت‌ بهــ‌ وظايفـ‌ و اعمالـــ‌ حمـاســي‌ و قهـرمانــانه‌ كسـبــ‌ كننــد.

در زمـــينه‌ ي هنـر نيز در رشتـه‌هاي‌ موسيقـــي‌، نقـاشـــي‌ و مجــسمــه‌ســازي‌ مي‌تواننـد دســت‌ همه‌ را از پشـــت ‌بـــبندنـد.
آنهــا ميتوانـنـــد محقـقان‌ و پژوهشــگـراني‌ قوي‌ باشـنـد امـــا متأسفـــانه‌ گهگـاهــي‌ نيز از جنبـــهــ‌ منــفي،‌ ممــكـــنــ‌ اســـت‌ دسـت‌ به‌ كلـاهـبــرداري‌، سرقتــ‌ و حتـي‌ جادو و جنبلـ‌ بزننـد و بهـ‌ انـــحطـــاط كشيدهـــ‌ شوند.

بيمـاري‌ـهـــا و مشــكــلـات‌ احـتمـالي‌ متولدينـــ‌ خردادمـاه ‌:
صورت‌ فلكي‌ جوزا بر بازوها، شانــهـــ‌، دستـ‌هـــا، ريهـــ‌ و سيســتـمـ‌ عصبي‌ حكمرانـــي‌ ميكـــند .
متولدينـ‌ خرداد بايد از اتــفــاقاتـــي‌ كهـــ‌ ممكـــنــ‌ اسـت‌ براي‌ قسمـتهـــایـــ‌ بالـاي‌ بدنـــ‌ رخ‌ دهـد و همــچنينــ‌ بيماري هاي‌ عصـــبي‌ و ريوي‌ مثلــ‌ زكـام‌ و برونشيت‌ هوشيار و آگاهـــ‌ باشنـد.

اگر تحت‌ فشارهـاي‌ شديد عصـبـي‌ قرار بگيرنـد از درون‌ خرد ميشوند و تمـام‌ بنـيهــ‌ خود را از دســـتـ‌ میدهـــنـــد.
شمـــا بدون‌ دلــيل‌ و بهــ‌ راحــتي‌ خودتــان‌ و ديگران‌ را آزار دادهــ‌ و به‌ خطر مي‌انــدازيد و گاهي ‌اوقات‌ پرداختــنـــ‌ بيشــ‌ از حد و باشـدت‌ و حدت‌ نيز ميتواند برايتـــانـ‌ خطـرآفرين ‌بــاشد.

علاقمنـدي‌ـهای متولد خرداد :
حرف‌ زدن‌، مســايلـ‌ نوظهور و غيرمـــعــمول‌، تنوع‌ در زنـدگــي‌، پروژه‌ هاي ‌متعــدد كه‌ همــهــ‌ در يك‌ زمان‌ در جريانــ‌ هستـــنـــد و مطالعه‌

بيزاريهای متولد خرداد :
محـــدوديتـــ‌ و در بنـد قرار گرفتن‌، تحـتـ‌ آموزشــ‌ دائم‌، زنـــدگـــي‌ يكنواخــت‌ و بي‌ــهــيجـانـــ‌، بي‌تـــحـــركـــي‌ و مسامــحـــه فكـــري‌ و ذهـــنـي‌ و تنـــهـا مانـدن‌

مشـكـــلـــاتــ‌ احـــتمـــالــي‌ و شيوه‌ صحــيحـ‌ برخورد با مشـــکــلـات :
هر كسي‌ ويژگـي‌ـها و خصوصيات‌ منـحصر بهـــ‌ فردي‌ دارد و زمـــاني‌ كهــ‌ اين‌ خصـــلـتــ‌ـها سركوب‌ و يا فروخوردهـــ‌ شوند يا برآوردهــ‌ نشوند، باعثـ‌ بروز مشــكـــلـــاتـــي‌ ميشوند .

توصيهـ‌ ما اينـ‌ اســتـــ‌ كهـ‌ اينـ‌ پيشنـــهاداتـ‌ را به‌ كار ببـــنــديد و از مواجــهه‌ با نتايج‌ عالــي‌ آن ‌شگـــفتـ‌ زدهـــ‌ شويد :
¤ مشـــكل ‌: ظاهــربــين‌ بودنــ‌ شمـــا ميتوانـــد در تمـام‌ ارتــباطــاتتـان‌ با ديگـــران‌ و همچنــين‌ در زمينـــه‌ ترقـــي‌ و پيشـرفتــ‌ در بســياري‌ از مشـاغــلي‌ كه‌ لازمــه شانـ‌ جد و جهــد عمـــيقـ‌ اســـتـــ‌، برايتانـــ‌ مشكل‌ بزرگي‌ ايجاد كنــد و اينـ‌ خصيصـــهــ‌ اغــلبـــ‌ در متولدينـــ‌ خرداد به‌ چشــم ‌مــيخورد .

راهـــ‌ حل ‌: براي‌ مهـــار كردنـ‌ اين‌ خصلـــتـــ‌ بهـــتر استــ‌ تلاشــ‌ كنـيد تا با آگاهي‌ و هوشياري ‌كـامـــلـ‌ دست‌ بهــ‌ هر كاري‌ بزنـــيد و اگـر متــعهـد شديد يا مســؤوليتي‌ را پذيرفـتــيد، بايد خودتان ‌را وادار نمـــاييد تا عهـدشكــني‌ نكـــنيد.
البـــتـهـ‌ اينـ‌ كار، دشوار ولي‌ عمـلــي‌ اسـتــ‌ و بررسـي‌ــهــا ثابت‌ كرده‌ـــاند كه‌ هر كسي‌ اينـــ‌ راهــ‌ را امــتـــحـــانـ‌ كردهــ‌ بهـ‌ نتـــيجـه‌ رسيدهــ‌ اســـتــ‌.

¤ مشـكـــل ‌: شما بهـ‌ جاي‌ آنــكــه‌ در سكوت‌ و آرامـــش‌ بهـــ‌ حلـ‌ مشكـــلـاتـ‌تانـ‌ بينديشيد، آنهــا را با عزيزانـتان‌ درميان‌ گذاشـته‌ و بهـــ‌ بحث‌ و جدلـــ‌ میـــپـــردازيد و يا حرفـ‌هــا را از كسـي‌ به ‌شخـــصــ‌ ديگـر ميبـريد و مي ‌آوريد، سپس‌ عقب‌ نشينـي‌ كرده‌ و از اين‌ نمـايشـ‌ جنـجــالـي ‌لـذتـــ‌ میــبـــريد غافــل‌ از اينكــه‌ عاقبـــت،ــ‌ اينـــ‌ مشـــكـلــ‌ گريبــانگــر خودتـــانــ‌ ميشود.

راهـــ‌ حل‌: ممـــكــنـ‌ اســـتــ‌ با اين‌ عمـلـ‌ از بي‌ حوصلـگـــي‌ و دلــتنگـي‌ خارج‌ شويد ولي‌ نبايد اجـــازهــ‌ دهـــيد چنـــين‌ اتـفـــاقـــي‌ رخــ‌ دهــد، چون‌ خيلـي‌ زود كنترل‌ اوضاع‌ از عهــدهـــ‌ شما خارج ‌شـــدهـ‌ و برايتانـ‌ گرانـــ‌ تمـامـــ‌ ميشود و عشق‌ و محـبـــتي‌ را كه‌ سزاوارشـ‌ هســتـيد، از دست ‌ميدهــيد.
هنـــگـــامي‌ كه‌ احــسـاسـ‌ ميكنــيد در شرف‌ انـجـامـــ‌ چنــينــ‌ عمــلي‌ هستيد، بهتـر است ‌هـرچهـ‌ سريع‌ـتـــر از خانـــهـــ‌ يا آن‌ محيط خارج‌ شده‌ و براي‌ مدتـــي‌ طولاني‌ در هواي‌ آزاد قدم‌ بزنــيد تا اينـــ‌ افكار از سرتـــانـ‌ بيرون‌ روند.

¤ مشـــكــل ‌: بي‌ــحوصلگــي‌ و دلـــتـنـــگي،ــ‌ يكــي‌ از بزرگـــتـــرينـــ‌ مشكـــلاتـ‌ شمــا هستــنـــد و اگــر بهـــ‌ سرعـــت‌ راهـي‌ براي‌ تســـكـين‌ آنها نيابـــيد، تبـديلــ‌ بهـــ‌ بدجنســي‌ و منـــبــعـــ‌ شر ميشوند.

راهـ‌ حلــ‌: شما آنــقـدر هوش‌ و استعداد خلــاق‌ و سازنـــده‌ داريد كهـــ‌ اگــر آنهــا را صرفـ‌ كارهـــاي‌ مثبت‌ و سرگـرمــ‌ كنــنــدهـــ‌ كنـيد، ديگـر فرصـــتي‌ برايتان‌ باقــي‌ نمـــيمـــانـــد تا بي‌حوصله ‌و كسلــ‌ شويد.
همچـنــينـــ‌ مي‌توانيد به‌ فعـــاليت‌ــهاي‌ جسـمــاني‌ بپــردازيد تا بيكار نمــانـيد مثل‌: تمرينات‌ بدنـي‌ ژيمــناستـيكـــ‌ ، بدنـســـازي‌، تنيســـ‌، پياده‌ روي‌ و غيرهـ‌.

¤ مشــكل ‌: اگــر در خوردن،‌ افراط كنـــيد يا دست‌ بهــ‌ شبـــ‌ زنـدهـ‌ داري‌ بزنيد، سلـامـــتي‌ جسـمـــاني‌ــتــان‌ بهـ‌ خطـر مي‌ــافـتد و با افـزايشــ‌ سن ‌تــان‌ اين‌ حالتـ‌ تشديد ميشود.

راهـ‌ حلــ‌ : گرايشاتـــ‌ و اشــتــياق‌ وافـر خود را نســـبــت‌ بهـ‌ اينـها كاهشـ‌ دهيد و مهـــمانـي ‌رفــتن‌هـــا را فقـــط به‌ روزهـاي‌ تعـطيل‌ اخـــتصاص‌ دهـيد.
اگــر هرچــيزي‌ را در حالتـــ‌ تعـــادل ‌حــفـظ كنيد، ديگر مجـبور نميشويد كهـــ‌ با انواعــ‌ و اقــســامــ‌ بيماري‌ـهـــا مثـــلـــ‌ بيمـــاري‌ كبـدي‌ يا چاقــي‌ بيشــ‌ ازحد، دســـتـــ‌ و پنــجـــهـــ‌ نرم‌ كنـــيد.

فال و طالع بینی ازدواج و رابطه جنسی دختران و پسران متولد بهار 97

 

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.