فال و طالع بینی ازدواج همه ماه های سال

فال و طالع بینی ازدواج و عشق همه ماه های سال را برایتان در سایت دانستن قرار داده ایم این فال و طالع بینی ازدواج را همه افراددوست دارند و همه دوست دارند بدانند با متولد چه ماهی می توانند ازدواج نمایند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر فال و طالع بینی ازدواج همه ماه های سال را در مجله خبری دانستن خواهیددید با ما همراه باشید.

 

فـال ازدواج بر اساس ماه تولد

با متولدین کدام ماه ازدواج کنـم بهتر اسـت؟
قبـــل از بیــان ایـــن مطلـــب لازم اســت گفـــتـه شود که (۴) عامـل در رفـتـــار و شخـــصیت ما و خصوصیـات اخـلاقـــی ما موثر هسـتـــنـد:
۱. تربـیــت خانوادگـی و شرایـــط محـیط
۲. میزان تحصـیـــلـــات
۳. خود ساختگی
۴. طالـــع بیــنی ماه و سال تولد

یعنی ممکـن است کســی متولد ماهی باشد که فلان ویژگـی اخـلـاقـی منـــفی را داشـتـه امـــا تربیـت خانواده و یا خود ساخــتگـــی شخـــص باعـث اصـلــاح آن شده باشد و یا به عکس اما بایـــد بگویم ۸۰ تا ۹۰ درصد خصوصیـــات اخلـــاقـــی ما منـطــبـق بر طالـع بیــنــی و ماه تولد ماســـت. (الـبـتـه من فکر می کنــم کسی که در میــانه یک ماه به دنــیـــا امـده بیــشــتر خصوصیـــات مربوط به آن ماه را دارد تا کسی که در چنــد روز اول یا آخـر آن ماه به دنـــیا آمـده البـــتـه ایـن نظـــر شخصـی من است و شایـد منـطـقی نبــاشــد).

بنـابـــرایـــن صرفـا طالـــع بیـــنی کافی نیــست و به کمک رفـــت و آمـد می توانیـــد شنـــاخت بیشتری پیدا کنـــیـد و مطمئن بشـــیــد که شخـص مورد نظـــر شمــا ویژگی های منـــفـــی و مثبــت زیر را دارد یا خیـر و اگر دارد برای شما کدام یک از آنــهــا قابـل گذشت است و کدام یک غیر قابــل گذشـت.

 

فال ازدواج فروردین
ماه های جور با شمــا:
متولدیــن مرداد (بر انگیـــزانـنـــده)

آذر ماه (روشنفـکر)

اردیبـهـشــت ماه (اهــل عمـــل)

بهـمــن ماه (ایــده عالی است)

ماه های ناجور با شما:
متولدین خرداد ماه (سلطـــه جو)

شهـــرویر ماه و آبان ماه (حسود)

تیر ماه (عبوس)

اسفنــد ماه (منـــفــی)
رابـطــه شما با متولدین سایــر ماه ها رابـــطــه ای میـانه اسـت (نه خیـــلــی خوب و نه خیلـی بد)

فال ازدواج اردیـبهــشت با سایـــر ماه ها

فال ازدواج ماه اردیبـــهشت
ماه های جور با شما :
متولدیــن شهـریور ماه (دارای قوه تصور)

دی ماه (سلـطه جو)

تیـر ماه (غریـزی)

اســـفـــنــد ماه (منــفـعل ) و فروردیــن ماه.

ماه های ناجور با شمـــا:
آبان ماه (سوء ظنی)

مرداد ماه (سلطـــه جو)

آذر ماه (دارای احـســاس مالکـــیـــت)

بهمـن ماه (وابستـه)
رابـــطــه شما با متولدیـــن سایر ماه ها رابطــه ای میــانـه اسـت (نه خیلی خوب و نه خیلـی بد)

فال ازدواج خرداد
ماه های جور با شما :
متولدین مهــر ماه (خلاق)

بهمـــن ماه (عاطــفـی)

مرداد (حســاس)

ماه های ناجور با شمـا:
متولدیـن فروردین ماه (کلـه شق)

خرداد ماه (سلطه جو)

آبان ، اسـفــند ، تیـــر ماه .
رابـــطه شمـا با متولدین سایـــر ماه ها رابـطه ای میانـــه اســت (نه خیلـی خوب و نه خیلـی بد)

فال ازدواج ماه تیـــر
ماه های جور با شما :
متولدین آبان ماه (دارای قدرت رهــبـری)

اسفـــنـد ماه (همراه)

اردیــبهـــشـــت ماه (پر تکـــاپو)

شهـریور ماه (ساعی و کوشا).

ماه های ناجور با شمــا:
متولدیـن فروردیـــن ماه (پر حرف)

آذر ماه (افـــسـرده)

بهمـن ماه و خرداد ماه (دوشخـــصیتـــی)
رابطه شمـا با متولدیـــن سایــر ماه ها رابطه ای میانـــه است (نه خیلـــی خوب و نه خیـلـی بد)

فال ازدواج,فال برای ازدواج,فال ازدواج ماه ها

فال ازدواج مرداد با سایر ماههـا

فال ازدواج مرداد
ماه های جور با شما :
فروردیـــن ماه (عاطــفـــی)

آذر (حساس)

مهر ماه و بهــمـن (دلـسوز)

ماه های ناجور با شما :
اسـفــند (بی قرار و نا آرام) ، آبـان (طعنـه زن) ، دی (محـافــظـه کار)
رابــطـه شمـــا با متولدیـــن سایــر ماه ها رابـطــه ای میـانــه اســـت (نه خیـلــی خوب و نه خیـــلـی بد)

فال ازدواج شهریور
ماه های جور با شمـــا :
اردیـــبـهشــت ماه (محـافظه کار)

تیر ماه (عاشق خانـه و زندگی)

دی ماه (پر تکــاپو)

شهـریور ماه (دارای علایق مشتـــرک)

ماه های ناجور با شما :
آبــان ماه (سلـطــه جو)

آذر و مرداد (حسود)

فروردیـــن ماه (دارای احــســاس مالـــکیت)
رابــطه شما با متولدیـــن سایـــر ماه ها رابطه ای میانه است (نه خیلـــی خوب و نه خیـلـی بد)

فال ازدواج ماه مهر
ماه های جور با شمـــا :
متولدین خرداد (روشنـــفــکر)

اسـفـــنـد ماه ، بهمن ماه (ایـده آلـــیـــســت)

مرداد ماه (متـــرقی)

فروردیــن ماه (دسـت و دلـــبـــاز)

ماه های ناجور با شمـا:
دی ماه (عبوس)

آبــان ماه (بد گمان)
رابطــه شما با متولدیـــن سایــر ماه ها رابــطه ای میـــانـــه اســت (نه خیلـی خوب و نه خیـــلی بد)

فال ازدواج آبـان
ما ه های جور با شمـــا :
تیر ماه (هنـــرمنـــد)

اسفنـد ماه (روح گرا)

دی ماه (شوخ طبــع )

ماه های ناجور با شما :
فروردین ماه (اهل دعوا)

اردیـبهـشت ماه (سلطـــه جو)

مرداد ماه (خود خواه)

مهـر ماه (نیـــش دار) و بهــمن ماه .
رابـــطه شما با متولدین سایـر ماه ها رابطــه ای میانــه است (نه خیــلـــی خوب و نه خیلــی بد)

فال ازدواج آذر
ماه های جور با شما :
متولدیـــن فروردیـــن ماه (روشنـــفـکر)

مرداد ماه (رهبــر)

آذر ماه (همدرد و دلـجو) و مهر ماه و بهمــن ماه

ماه های نا جور با شمــا :
اردیـبـــهشـت ماه (خود پسـند و مغــرور)

تیر ماه (عاشـــق خانـه و زنــدگـی)

شهـــریور ماه (پر حرف)

آبــان ماه (خلاق ) و دی ماه .
رابـــطــه شمـــا با متولدیــن سایر ماه ها رابـطــه ای میانــه اســـت (نه خیلـی خوب و نه خیلـــی بد)

 

فال ازدواج دی
ماه های جور با شما :
اردیـــبهــشت ماه (با محــبت)

شهـــریور ماه (انتقـــادی)

آبان ماه (جذاب)

اسفنـــد ماه (جلب کننـده)

ماه های ناجور با شما :
فروردیـن ماه (پر قدرت) ، مرداد ماه (سلطـه جو) ، مهــر ماه (اجـتـــمـــاعـــی ) و آذر ماه .
رابطه شما با متولدین سایـر ماه ها رابــطــه ای میانــه اســـت (نه خیلـی خوب و نه خیـــلــی بد)

 

فال ازدواج ماه بهـــمــن
ماه های جور با شما :
خرداد ماه (ایــده آلـــیســـت)

مهـر ماه (خلاق )

آذر ماه (عاطفی)

فروردین و مرداد ماه

ماه های ناجور باشـمـا :
اردیـــبـــهشـت ماه (سلــطـه جو)

تیــر ماه (خلق و خوی متغـــیــر )

آبــان ماه
رابــطـه شمـا با متولدین سایر ماه ها رابطه ای میـانـــه اسـت (نه خیلـی خوب و نه خیلـــی بد)

 

فال ازدواج اســفنـد
ماه های جور با شمــا :
تیر ماه (عاطفی )

آبان ماه (متوازن)

اردیـبهشت ماه (مترقـــی )

مهـــر و دی ماه

ماه های نا جور با شمـــا :
فروردیـن ماه (با قدرت)

مرداد ماه (پر حرف) و خرداد ماه
رابطـــه شمـــا با متولدین سایـــر ماه ها رابـطه ای میـــانه اســت (نه خیلـی خوب و نه خیــلی بد)

فال و طالع بینی ازدواج همه ماه های سال

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.