فال و طالع بینی جنسی و رابطه عاطفی از روی انگشت

فال و طالع بینی برای بسیاری از افراد مهم می باشد و خیلی ها دوست دارند فرد مورد نظرشان را از روی انگشت دست یا چهره بشناسند و برای بیشتر افراد این شناخت اولیه بسیار مهم می باشد در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر فال و طالع بینی جنسی و رابطه عاطفی از روی انگشت را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش مجله خبری دانستن : میـ‌توانـیـــد با مشاهده‌هــای ناخـنـ‌ــهایتـان اطــلاعـات زیادی راجع به شخصـــیــتــتـان به دســت آوریـد. کافـــی است به ناخـنـ‌هـایــتان نگـــاه کنیــد و سعی کنیــد نزدیـــک‌ترین شکـل را از تصویر انـــتخاب کنیـد.

تست‌هایـــی از ایــن دســـت نکـات کلی راجـــع به اشخاص مختـلـف را مطــرح می‌ـکـننــد که این مورد نیز به نوبه خود جالب اســت. اگــر پس از مشـاهــده تصویر زیر موفق نشـدید که دقیـــقا مدل ناخـن خودتـان را پیــدا کنـــیـــد، کافـــی اسـت نزدیـــکـ‌تـریــن ساخــتار بیـــن هشت مدل داده شده را انتـــخاب و مطــلب مربوط به آن را بخوانــیـد.

قبـــل از هر چیــز باید گفـت که به اندازه تعداد افراد روی کره زمین، شخصــیت متــفـاوت وجود دارد. بنـــابراین سعــی شده تا همه شخــصیــتـ‌ـــهـــا در ایـــن هشـــت مورد دستـهــ‌بندی شود.

1. ناخن‌ــهای بلند و مستـطــیلی
اگـر ایـن مدل ناخـــن را داریـد پس خیـلـــی خوش‌شانـــس هستـــید. افرادی که ناخنـــ‌ـــهـــای بلــند و مسـتــطیـلـی دارنـد، کاملـــا اجتمــاعی بوده و میــ‌ـتوانــد با دیگـران روابط خوبی را برقـرار کننــد. به ایـــن موارد تیزهوشی را نیز اضــافـــه کنـــیــد.

شمـا از بودن در کنــار دیگـران لذت برده و می‌ـــتوانید خواسـتــهـــ‌ـــهـای دیـگـران را نیز پیـــش‌ـــبینـــی کنـیــد. علاوه بر این، شمـا همیشـــه تلاش میــ‌ـکنـیــد که مسائل را از ابـــعـــاد گوناگون بررسـی کنید. به عبـارت بهتر، اگـــر مشکلی پیـش بیــاید، شمـا تمـــام جنـــبـه‌ـهای آن در ابـتـدا بررســی کرده و راهــ‌ــحل ایدهـ‌ـآل را برای آن انـتــخـــاب میـــ‌ـــکـــنـــیـــد. اگــر هم بحـث سفـر پیش بیـــایـــد، شما همــیشه همـه موارد را از قبل برنامه‌ـریزی می‌ـــکنیــد.

2. ناخن‌ـــهای پهــن و عریـض
از نظـــر شخصیــتی کاملا منـطقی هسـتــیـــد و همــه چیــز را ارزیــابی میـ‌ـــکــنـــیـــد. نسـنـــجیـــده حرفی نمـیـ‌زنــد و راهنـماییــ‌ـــهـای شما برای دیگـران ارزشمـنـد اســـت، به همـین دلـیل دیـگـران با دقـت به حرفــ‌ـهـای شمـــا گوشی میـ‌ـدهـند. شمــا همــچنیـن قادریـــد به راحـتــی شخـــصــیــت دیـگران را درک کنــیــد و در خیلی از موارد به غریزهـــ‌تــان اعــتمـــاد می‌کنید.

ساختن چیــزهـــای جدید از مهم‌ـــتـــریــن ویژگــیـ‌هـــای شمـا اسـت. شمــا برای مشاهده آثار خیلـــی از کارها منـــتظــر میـ‌ـــمـــانـید. در ضمـن نبـــاید میزان علـاقه شما به آرامش و مفیــد بودن را نادیده گرفـــت. شمـا همـــیشـــه عاقــلانـــه‌تریـــن راهـــ‌حـل را برای مســائل پیــچـیده در نظـــر میـــ‌ــگیـریــد.

3. ناخـــنـــ‌ـــهای کوتاه و گرد
احتـمال آتشــی‌مــزاج بودن شمـــا خیـــلــی زیـاد است، اما فراموش نکـنید که ابتــکار و خلاقیت در وجود شمـا موج میـــ‌زنـــد و استــعدادهـــایـــی داریـــد که هنوز خودتان نمـیــ‌دانید!
شما از زنـــدگی خود کاملـا راضـــی هستـــید و به همــین دلیل دیــگـران از هم‌نــشـــیـنـــی با شمـا خرســـنــد هستـــند. نظـر شمـــا نســـبـــت به دوستانـتان به سادگـی تغیــیـر نمیـــ‌ـــکـنـد و هر کاری از دســتـتـان بربــیـایـــد برای عزیـــزانـتان انجام می‌دهـــید. بیـش از هر چیز بایـد گفت شما ماجراجو هستـیـــد و برای رســیـدن به خواستـهـــ‌ــهـایتـان نهـــایـــت تلاش خود را به کار می‌گــیـــرید. برخــی ایـن خصوصیــت شمـــا را با لجبــازی اشــتبـــاه میـــ‌گـــیرند، امـا ایــن مسئله چیزی از میزان مصـــمــم بودن شما نمی‌ـــکــاهـــد.

4. ناخنـــ‌ـــهــای کوتاه و جویده شده
شما از بس که ناخــنـ‌ـــهـــای خود را می‌جوید، اندازه‌‎هـای آنـ‌ها نامــتـــناســب شده اســت. الـــبـته نگـران نبـــاشیـــد! ایـــن مسئله نشـــان میـ‌دهد که شما آدمـی بســیـــار حسـاس و باهوش هســتیـــد.

شمــا همواره در تلاشیــد که روابط خود با دوستان قدیـمیـ‌تـان را مستـــحـــکم کنـــیـــد و از ایــجاد روابط دوستی جدید هم هرگــز جا نمـیـ‌ــمــانــید. دائم یک چیـز را زیـر لب زمــزمه میــ‌کنـید: “از آن مترس که های و هوی دارد، از آن بتـــرس که سر به تو دارد.” از نظر ظاهـــری نیــز شمــا کامـلـــا آرام به نظـر میـــ‌ــرسیـــد، امــا همیشه طغـیانــی از احساسات در وجود شمـــا است. دوستـــانـتــان نیز شما را فردی راستــگو میــ‌دانـند. شمـا ترجیح میـــ‌دهد که همیشـه حقــیـــقـــت را بگویید، حتــی اگر تلخ باشــد.

5. ناخــنـــ‌ـــهـای بزرگ و مسـتـــطـــیلی شکــل
شمــا فردی بســیـار ارزشمـــنـد بوده و می‌ــتوانـیـــد دیگران را به خوبی مدیـریـــت کنیــد، زیـرا کامــلـــا مسئولیـتــ‌ــپـــذیـــر هسـتیـــد. اطرافیـــان در مورد چیزهای مهـــم به شمـا اعـتـــماد میـــ‌ـکننـــد، زیرا اگـر کاری به شما محول شود به بهتـریـــن شکـــل آن را انجــام میـ‌ـدهـیــد. شمـا با پشـــتـکـار زمـان خود را صرف کاری می‌کــنید، چرا که کارهـای بزرگ اصــلا از شمــا دور نیــســـت.

6. ناخن‌ــهـــای مثــلــثــی
ترس و استـرس توان غلـبـه کردن بر شمـــا را ندارد، زیرا شمــا همیـشـه مصــمــم هستـید که خواستهــ‌های اطـرافیـان را برآورده کنــید. اگـر کاری به شما محول شود، با انرژی تمام وقت خود را صرف آن میـــ‌کنیـــد. از نظر شغـلـــی هم شما کاملـــا سخـتــ‌ـکوش و آینـدهـ‌ـنــگر هستید و نتیجه آن را همـــیشـــه در زندگی دیـــده‌ـایـد.

7 , 8. ناخنـــ‌ـهای بیـضی و/یا بلـــنــد
بیـضــی بودن ناخـــنـ‌هایتان نشـــان از خلـــاقیـت شمـــا دارد. البــتـه شانـــس هم همیشه با شمـا یار است. از جمــله ویژگـــیـ‌ـــهای شما این اســت که همواره زیبایـی را ستایـش می‌کــنیـد. دومیـــن ویژگی شمــا آرام بودنـتـــان است. برخی فکـر میـ‌ــکـنیـد که شما بیش از حد کار میـ‌ـــکنیـــد، اما آنـ‌هــا نمیــ‌داننـد که از کارتان لذت می‌ـبـریـــد.

شخـــصـــیت شما به نحوی اسـت که از اتــفاقـات معـــمولی پرهـــیــز میـــ‌کـــنـــیـــد و همیـــشه به دنــبـــال راهــ‌ــحـل‌ــهــایــی خاص و خلاقـانه هسـتـیـــد. شعــارتـان نیـــز اســت که کار و تفـریــح و زندگـی را نبــایـد با هم ترکـــیــب کرد. خستــگـــی در زندگی شما اصلا معنایی ندارد، چرا که می‌ـدانـــید چگونه خوشحـــال باشــید.

فال و طالع بینی جنسی و رابطه عاطفی از روی انگشت

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.