فال و طالع بینی خصوصیات جنسی و میل جنسی همه ماه های سال

فال و طالع بینی برای بسیاری از افراد مهم می باشد و خیلی از افراد دوست دارند روزانه فال خود را مطالعه نموده و از آینده خود بار خبر باشند فال و طالع بینی  در سال جدید هم برای همه ماه های سال پیش گویی های خوبی دارد در ادامه جزئیات بیشتر فال و طالع بینی خصوصیات جنسی و میل جنسی همه ماه های سال را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ماهمراه باشید.

فروردین:

مردان فروردیـــن ماه:

مردان فروردیـــن در هرجــا،در هر شرایطی و در هر زمـانـــی امـاده انــجام س-ک-س هستــند و ماننــد زنــان فروردیــن عمـل نزدیـکی را ماننـــد ورزش میدانـنـد. هر چند به خواسـته های خود بیــشتـر اهمـیـــت میـــدهـــنـــد امـا همسرشان را هم راضـــی نگه میـــدارند.ناز و عشوه را زیــاد طول نمــیدهــند و دوست دارنــد زود به مرحــله آمیـزش برســند و این باعث خوشحـــالی همسرشـان است.زنانی که عشـق بازی را دوست دارنـــد بهتــر است از مردان فروردیـــن فاصـله بگـیــرند.

زنـان فروردین ماه:

زنـــان فروردین در عشـق بازی روراست هستند و از جمـــلـــه ها بیـــشـــتر اســـتــفــاده میـکنند.بسیـــار پر هیجــان و شهوتی هســتند در عشق نیـز صبر و حوصله ای ندارنـــد.حشری بودن را دوست دارن و کارهـــای هیــجانـــی انـــجام میـدهــند.همیشـه میتوانــنـــد در س-ک-س پیــش قدم باشـندو ترسی از ایـن مورد ندارنـــد.دنـــیـــای خیــالی را دوست دارنــد و به همـین دلـــیـل روش های معــمول آمیـزش آن ها را راضی نمـــیــکنـــد.هم مردان و هم زنـان فروردیـــن ماهـی تنوع طلـــب هســـتنــد و شخصـــیت ثابــت در طرف مقابلشـان را دوست ندارند و دائم به دنـــبــال تغـییــر هستـــند.آرزوی هر فروردیـــن ماهـی صاحـــب شدن به عشـقـی اســت که بسـیار هیـجـانی است.

آنـــچه بعـد از پایـان س-ک-س میگویند:حیـــف تمـــام شد،ــدوباره انجـام بدیم

پوزیـــشـــن مورد علــاقــه شان در مقاربــت جنـسی:پوزیشـــن های رو در رو

مکان مورد علـاقه برای س-ک-س:بســیـار عجول هستنـد و تا اتـاق خواب نمـیتوانند صبـر کنـــند.

اردیبـهشــت:

مردان اردیــبـــهـشت ماه:

برای مردان اردیبهشــت اولین هدف از آمیزش جنــســی تولیـــد مثل اسـت و به خاطر ایـنــکــه صاحب فرزندی شوند در حیــن آمیـزش عمـــلیـــات فوق الــعــاده ای نشان میــدهنـد.از روابط یک شبه و عجول نفـرت دارنـــد و مانـــند زنان اردیبهـــشـــت پوزیســیون های کلاسیک را دوست دارنـــد و از مورد توجه قرار گرفـــتـن بسیــار خوششان می آیــد و در ایـن مورد ماننــد کودکی هستنـد.دیر شهوتش اوج میـــگیـرد اما بعد از شهوانــی شدن و اوج گیــری آمـــیزش ساعت ها میـــتواند طول بکـــشـد و نگــه داشتن او کار سخــتـی است.

زنــان اردیــبـــهشـــت ماه:

هر چند ظاهر آرام و سر به زیـــری دارند امــا در مورد س-ک-س از جمـــله حشــری تریـــن زنـان به شمـــار میـروند.ماسک روزانــه اش را در تخت کنار میگذارد و از خود هیجـــان بســـیار نشـان میدهندبـه عادت هایش وابســـته است و به همیــن دلیـــل لزومی به ایــجـــاد تنوع برای وی نیـست از حرکات تکـــراری خســـته نمیشود بسیـــار صبور اســت و مانــند هر موضوعی در س-ک-س نیز حوصلـه به خرج میدهد.به لوکس و زیــبایی ضعــف دارد و دوست دارد تا شمـــا او راتــحــریک کنیـــد و از ایـنکــه شمــا به خودتان برســـید لذت میــبـرد و الـــبتـــه به یاد داشته باشیـــد به خواستـــه هایــش خصوصا در س-ک-س ارزش قائل شوید.

آنــچه بعـــد از پایان س-ک-س میـگویند:بسـایـر گرسـنه هسـتم چیزی بخوریم

پوزیـــشـــن مورد علــاقه شان در س-ک-س:با تقـلیـــد از صحـــنه فیـلـم ?,? در مقـابـل یخـچال

مکـان مورد علـــاقه برای س-ک-س:هوای آزاد،بیـــرون برای او بسیـــار رمـــانــتـــیـک جلوه میـــدهــد

خرداد:

مردان خرداد ماه:

بسیـار تنوع طلب هســـتـنــد و این در مورد تنوع در زنـــان زنــدگـــیــشـــان نیـز صادق اســت.مدام س-ک-س با یک زن احـــساس خوبی به آنهـا نمـیدهد.آمیــزش برای آنهـا مانــنــد یک بازی است و مطوئن باشـــید در عشـــق بازیـگـری ماهر است.مکــان و پوزیشــن های متـــفاوت برای س-ک-س لازمــه اش در زنـــدگـی است و در بیشــتر مواقـــع کنــترلش برای مقاربــت را از دسـت میـــدهــد.

زنـــان خرداد ماه:

به دلیل عادتـی که نسبت به تنوع و تازگـی ها دارد در مورد س-ک-س و عشـق از هیچ چیزی تعــجـب نمیـکــنـد.بیــشـــتـر نسبـت به منـــطـقش حرکت میـکـند تا احســـاســـاتـش به همین دلیل بایــد او را آمــاده آمیزش کنیــد.یکــنواخـتی در س-ک-س را دوست نادر اگر انــسانــی هستید که بسیـار خوب میتوانـیـد او را غافـــلــگـیر کنید بدون شک عاشـق شمـا خواهــد شد.دعوا و خشونت را دوست ندارد و برای عشـقش هم دوست و هم محرم اسـرار اسـت.

آنــچــه بعد از پایان س-ک-س میگوینـــد:کنــترل تلوزیون کجــاســت؟

پوزیــشن مورد علاقه شان در سک??:بر روی کاناپه جلوی تلوزیون هر پوزیســـیونی میـتوانــد بگـیرد

مکــان مورد علـاقـه برای س-ک-س:ماشـــیـن

متولدیـــن تیر ماه

مردان متولد تیر ماه:

اگـــر برای مردان متولد تیـر غذای خوشمـزه ای درست کنــیـــد و او را محـــکـم بغل کنـید آن موقع او را برای س-ک-س آمــاده کرده ایـــد.روح بسـیـــار لطـیفـــی داردامـا در عیـــن حال میتواند بسیار خشــن باشـد.بسیار احساســاتــی اسـت عشـق بازی با همـسرش را بســیار دوست دارد امــا اگـر عاشــق همـــســرش نبـــاشد نسبــت به س-ک-س بسیار بی علاقـــه خواهد بود.او نیـــز مانـنــد زنـــان تیر ماه نسبــت به مکان س-ک-س حسـاس اسـت.در اتـــاق خواب و تخت خودش احساس قدرت میکنـد در حالــی که در یک مکــان غریـبه میــلش را از دست میـــدهــد.

زنان متولد تیـــر ماه:

زنان تیــر ماه بسیار حساس هسـتند و بیـشتر از هر چیزی به مهربان بودن اهمیت میـــدهنــد برای بدســت آوردن دلش با او ملایــم حرف بزنـیـد تا اعتماد او را جلــب کنید بزرگ نمـــایی ها را دوست ندارد با خجالتـی بودن او کنــار بیـــایـیــدو به اخــلاقیـــات او احـــتـرام بگــذاریـــد در ایــنـصورت از لاکـش بیرون آمـده و به معـشوقه ای هیـجانـــی و حشری تبــدیل میـــشود.

به صادق بودن بسـیـار اهمیــت میدهـــد. در س-ک-س زبــان شیریـــن،بوسه های پر از عشق را دوست دارد و در زمـــان کوتاهـی از وضعیت ساکـن و رمانـتــیک به زنـی پر از شهوت تبــدیــل میشود.

آنــچه بعــد از پایان س-ک-س میـــگوینـــد:کی ازدواج میـکنـیم؟

پوزیـــشـــن مورد علاقــه شان در مقــاربت جنســی:پوزیسیون قاشق را خیــلـی دوست دارنــد و همـچـــنـــیـــن دوست دارنـــد طرف مقـــابــلش با بدن او بازی کنـد.

مکـان مورد علــاقــه برای س-ک-س:کنــار ساحل

متولدیـــن مرداد ماه

مردان مرداد ماه:

برای مردان مرداد س-ک-س مانـــند رینگـــی اسـت تا قدرت خودش را نشــان دهــنـــد.به همین دلـــیل با زنــی که او نیـــز خودش را قدرتمنـد بدانـــد خوشبخـــت نمــیـــشودو مانــنـــد زنان مرداد ماهی از تعریـف و تمـجیـد بسیار خوشش می آیــد.دوست ندارد مدام و زود به زود س-ک-س داشتـه باشـد اما اگــر کارهــایــش رو به راه باشـد میــلش به س-ک-س افزایش میـابـــد.

زنان مرداد ماه:

در عشـق ماننــد هر چیـزی دوست دارد مورد تعــریـغ قرار بگـیـرد.در عشـق س-ک-س برای او اهمـــیـت بالــایـــی دارد و به تشـــریفات بسـیار اهمیـت میدهـد و حتمــا به احـــسـاســـاتش واکـــنـش مثـــبـــت نشان دهـیـــد.دوست دارد در س-ک-س هیجان داشتـــه باشــیــد امـــا عشـــق بازی با او را فراموش نکنیـد.با توجه به هوش بالـا و زیــبـــایـــی که دارد توجه ها را به خودش جلــب میکنـد.

آنچه بعد از پایـان س-ک-س میگوینـــد:اعـتراف کن در آمـیزش فوق الــعـــاده بودم

پوزیـــشـن مورد علـــاقـــه شان در مقاربت جنــســی:در پشـــت او قرار بگـــیـــریــد

مکـــان مورد علــاقـه برای س-ک-س:مکـــان های آیــنـــه دار

متولید شهـریور ماه

مردان متولد شهریور:

مردان شهـــریور مانـنــد زنان شهـریور بســیـــار وسواس هستنـــد.در س-ک-س آنــقــدر تکــنـیک های زیـــادی بکار میـــبرنــد که برای احساسـات جایــی باقــی نمـــیمانـــد.به دلــیل ایـنـــکـــه فوق العاده بودن را دوست دارنــد در س-ک-س اگـــر ایـن خصلتش را کنـــار بگذارد از آمیـــزش لذت خواهـــد برد.در س-ک-س از شریکـش به صورت بی رحــمـانه ای انتقاد میـکـــند و به خاطـر انتـــقادی که کرده است عذاب وجدان میگیرد.به جزئیات بسیــار اهمیـــت میدهـد و به همیـن دلـیــل همــسـر فوق الـعـــاده ای اسـت.

زنان شهریور ماه:

احـساســات و افکــارش را به راحـــتی ابـراز نمــیـــکــنــد و مانـــند جهبـــه ای در بستـه اســت به همین دلـیـــل شناخـــت او و درک رفـــتـــارهـایش کار سخـتی است.خجــالـتـی و درون گراست و شخـصـیت واقـــعـــی اش را نمـــیـــتواند بروز دهـــد.برای نزدیک شدن و انجـام س-ک-س با وی باید آرام آرام و با حوصله نزدیک شوید.برای بدست آوردن دلش چون آدمــی اسـت که بیشـتــر از احــســاســات با منطـــقـــش حرکت میـکنـد پس به او نشان دهــید که او زن باهوشی است.بر خلـــاف ظاهرش که زنی سرد اســت ،درونش بسیـار هیــجـانــی و حشـــری اســت.بسیـار وسواس اســـت و به تمــیــز بودن اهمیــت میــدهد قبل از نزدیکــی با وی به بهــداشـــت شخصــی حتـــما رســـیدگـی کنید.

آنـــچـه بعـــد از پایـــان س-ک-س میـــگوینــد:بلــنـد شو ملـافـه ها را بردارم

پوزیشـــن مورد علــاقــه شان در مقاربــت جنســی:پیـش قدم شدن شمـــا را دوست دارد و پشـنــهـاد پوزیسیون را شمـــا دهـــیـد

مکان مورد علاقه برای س-ک-س:مکان های فانـــتزی

متولدیـن مهر ماه

مردان متولد مهر:

مردان مهـر به س-ک-س با زن زیـــبا بیـــشتـــر اهـــمــیت میـــدهـــند در غیـــر اینـــصورت س-ک-س در تاریــکی را ترجـیح میــدهـنـد.در کل مرد مهـــربان و دوست داشتــنــی است مانـند زنان مهـــر به سازگـــاری اهـــمــیـت میـــدهــنـد به این دلیـل که هر کاری زمــانــی دارد از همسری که برایش نرخ تعـــیـــین کنــد متــنـــفـر اسـت.کمــی نارسیسم و خود پسنـــد اســـت.

زنان مهر:

در نزدیــکـــی دقـــت کنـیــد با حساسـیت با وی برخورد کنید این موضمع برای یک زن مهـــر بســـیـار مهـــم است.قبـل از هر چیزی توجه کنـــید که زن مهـــر ماه بسیـار احسـاساتی است پس اول قلب اورا بدسـت آورید سپس جسمــش را.به رمانـتـــیـــک بودن نیز بســیار اهمیـت میدهـد.زنان مهر ماه دکوراســـیون و محیـط اطرافشان دوست دارنـــد عالـی باشـــد پس به مکــانـی که با او س-ک-س داریــد توجه کنــیـد اگـر در محیط احـــسـاس خوبی به او دســت دهـــد با شمــا بســـیار راحـــت خواهد بود.حرکات خشـن و بی صبـــرانــه در س-ک-س را دوست ندارد اگر این کار را بکــنـــید به سوی بی میــلـــی کشـیده خواهـد شد.سولپــرایزهــا را دوست دارد پس با این کار میـتوانـــیـــد دل و میـــل او را به دست آورید.

آنچــه بعـد از پایان س-ک-س میگویند:اگـــر تو احســـاس خوبی داری پس من هم احـســـاس خوبی دارم.

پوزیشــن مورد علـــاقـــه شان در مقاربت جنسی:به پشـت خوابیـده را خیــلی دوست دارند.

مکــان مورد علـــاقه برای س-ک-س:هتـل های کوچک و لوکس

متولدی آبـان ماه

مردان متولد آبـــان:

برای یک مرد آبــانی س-ک-س قبـــل از هر چیــزی اهمـیت دارد.میتوانـــد گرســنـه بماند امـا بدون س-ک-س هرگـز نمیـــتواند و عاشق زنــانی اســـت که مانــنـد او نسـبــت به س-ک-س ضعـف داشــتـــه باشد.از دیـــدگاه او زن زیـــبا و زشــتـــی وجود ندارد هر زنـی جذابــیت خاص خود را دارد.زمـانی که عاشــق میـــشود به شکل غیـــر طبــیــعی از س-ک-س فاصــلــه میگـیــرد هر چنـد ایــن وضعیت او زیاد طول نمیکــشـــد اما واقعا دچار افسردگــی جنــسی میــشود به خاطــر همین خصلـتـــشــان دوست دارنــد با زنــی آمـــیزش کنــنـــد که عاشـقـــشـان نیـــسـتــند.

زنـان متولد آذر:

ضعف شدیـدی نســبت به خواستـه هایشان دارنــد باایـن حال دوست دارند عاشق شوند و میتوانند در این مورد فداکار باشـــند.به دلـــیل اهمـــیـــتی که به زیــبـایــی میدهـنــد نســبت به مردان زیـــبـا و خوش انــدام ضعف دارند.همیشـه از اطرافـــیـــان نســـبت به شهوت بالـــا و بروز آن اخطار میگـــیـرنـد اما در زیـر ایـن آتش شهوت زن بســیار لطـــیـــفــی نهــفـتـه اســت .هم زنـــان و هم مردان آبان دوست دارنــد کسی که با او س-ک-س دارند تنـها متـــعـلـق به خودشـان باشـــدسلـیـــقه ها و میلـهـــای متفــاوتی دارنــد و از بین ?? ماه آبان ماهـی ها در عشق بیــشتـر از هرکسی پر هیجان هستند.

آنـــچه بعـد از پایان س-ک-س میــگوینــد:حالا در پشـت بام س-ک-س داشــتـه باشیم.

پوزیــشن مورد علاقه شان در مقــاربـــت جنســـی:از تخـیـلـــات خود اســـتفاده کنیـد و روش های جدیـدی ایجــاد کنـیــد.

مکان مورد علـــاقـــه برای س-ک-س:هیــچ جا خونه خود آدم نمـــیشـــه.

متولدیـن آذر ماه

مردان متولد آذر:

برای مردان آذر زنـــدگـی جنســـی او پر هیجان و ماجـراسـت.در یک شب طوفانی در چادر،ــدر کنار دریـــای طوفانی،در یک جنــگل بیـسو و هر مکـــان عجیب غریبی که به ذهــنـــتان میـــرسـد دوست دارد س-ک-س داشــته باشـــد.از آمیـــزش های آخــر هفـــتــه که با یک دوش گرم و موسیـقی آرام و صحـبـــت های لطیف آغاز میـشود بشـــدت نفرت دارد و دوست دارد تکنـیک های آمــیــزش از خاور میـــانه گرفــته تا آفریقای جنوبی را امتــحــان کنـــد.

زنـان متولد آذر:

به عشق و س-ک-س ماننــد بازی نگاه میــکنـــند امــا این موضوع را سرسری نمیـــگیرنـــد.یک عاشق آتشــی اســت و زمـــانی که عاشــق میشود به افکار دور و برش زیاد اهمــیـت نمیــدهـد.در عشـــق نیز خصـلت خوش منشـــانــه ای دارد و دوست دارد با همســـرش دوست باشــد.زنـــان آذر نیــز مانـــند مردان آذر بسـیار پر ماجرا هسـتــنـد و از ایـــن مورد هرگــز خســـتــه نمیــشوند.در عشـــق هرگـــز او را محــدود نکنـید چرا که از ایـــن رفــتار بشدت متـنــفر است برای بدسـت آوردن قلبش طوری رفتـار کنـــیـــد تا در کنار شما راحـت باشد.

آنچـه بعد از پایــان س-ک-س میــگویند:از این بهتـــر هم میتوانـــســتــی باشـی.

پوزیـــشـــن مورد علـــاقــه شان در مقـــاربـــت جنــسی:حساس تریــن نقطه بدنش لالــه گوشش است و در حیـن س-ک-س به حالت دراز کشیـده و شمـا روی او بنشیـنـید.

مکــان مورد علاقــه برای س-ک-س:در هوای آزاد و مکــان های پر خطـر

متولدین دی ماه

مردان متولد دی:

مانـند زنان دی سرد و بسیـــار دور دیده میشوند.راضی کردن او کار سخـتــی اســـت.از روابط س-ک-س یک شبه خوشش نمـــی آیـد هر چنـد امــکـان ایـنکه به رابطـه یک شبـــه تن در دهـــد امـــا لحــظه آخــر میـتواند نظـــرش عوض شود.س-ک-س برای او مفــهوم جدی دارد.او همـــســـر فداکـاری اسـت برای داشـــتن رابــطه مکـــان های آرام را دوست دارد.مسئولیــت پذیــر است و روش های پیـشگــیـــری از بارداری را بدقت رعایت میکـــنـــد.بدلیـــل ایــنکـه نســبـــت به هر کسی بی اعــتــماد اسـت دائما اطرافیانـش را تغــیـیر میدهد و ازایــنـــکه در شخص ثابــتــی نمـیـــتواند پایدار باشـــد بسـیـار شاکی است.

زنـان متولد دی:

به دلیل ظاهر سردی که دارنـــد به راحتی میـتوانـــنـد احـــساســـات خود را پنـــهان کنـند در زیـــر ظاهــر مغــرور و خودخواهی که دارند ساخـــتــاری کاملا احـسـاسـی و نســـبت به عشـق و محبــت حسـاس هستـــنـد.امــا به دلـیل ترســی که از شکست دارند زن تنهـایی هستـــند امـــا با صبر و درکـی که بکــار خواهیــد برد میـتوانـیـد آتــش عشـق و شهوت را در وجود او شعـلـه ور کنـیـد و به ایــن طریق آرام آرام و با ملــایــمـت جسارت به س-ک-س را در او زنده خواهید کرد.

آنچه بعـــد از پایـان س-ک-س میـگویند:در روز های آیـنــده هم میتوانـیم با هم س-ک-س داشــته باشیــم؟

پوزیشن مورد علاقـه شان در مقــاربت جنــسی:نسـبت به کمـر حســاس هستند بنــابــرایـن به این نقطــه ها بیـشتـر تمــرکــز داشـتـه باشید.

مکان مورد علـاقه برای س-ک-س:بعد از یک روز خستــه کنـــنده کاری در شرکـــت

متولدیـن بهمن ماه

مردان متولد بهــمن:

برای او زنــدگـــی جنسی بعــد از دوستـــانش می آیـد.با زنی که دوستـش دارد میـتواند آمـــیــزش کند.س-ک-س در زندگــی او جای مهمــی ندارد.در صورتـی که شهوتش اوج بگیــرد میتوانـــد با هر کسی نزدیـــکی کند و سپـــس نیز فراموش کنــد.رمانتیک بودن را دوست ندارد.نسـبت به مغـازه هایــی که لباس زیــر میفروشنـد ضعـــف دارد.به س-ک-س مجازی علاقــه وافری دارد.

زنـــان متولد بهــمن:

بســـیار سنتـی به نظر میرسند اما در سکــس با هرکسی فرق دارنـــد بســـیــار کنــجـکاو هسـتـنـد و چون به شکـســـت عادت کرده اند بسیار راحت چیـز های تازه ای را تجربه میکـنـــنــد.در کنـــار او هر کاری میتوانیــد انــجام دهــید.بســـیار مهـربــان هسـتنــد.افــکار جنـــســـی اش را میــتواند با شمـــا در میان بگذارد.از لخت شدن خجالـت نمـــیکـــشد و از رل بازی کردن نفرت دارد.

آنـچــه بعد از پایان س-ک-س میــگوینـد:دست هاتو میتونم باز کنم؟

پوزیشن مورد علاقه شان در مقـاربت جنــســی:مانـــنــد یوگا به س-ک-س نزدیـک شوید.

مکان مورد علاقـه برای س-ک-س:زیر لحـــاف تشک در روشنایی.

متولدیــن اسفنـــد ماه:

مردان متولد اســفنــد:

مردان اســـفند خیلی زود تحـــریک میــشوند ممکـــن اســـت خیانت کنـــنـــد امـــا مطـمئن باشـید عذاب وجدان خواهد گرفـــت.س-ک-س برای او مانــنـــد دریـایــی اسـت که ناخواسـتــه در آن شنـــا میکند.مرد رمــانتـیکی اسـت در یک مکـــان شیـــک و زیــبــا برایـتـــان میـز شام میـچـیــنــد و موسیقـــی ملایمی میگـــذارد و س-ک-س از آنجـــا شروع میشودو تا زمانــی که نسـبت به خانــم دیگـــری حواسش پرت نشود شمــا را با بوسه ها و تعـــریف هایـــش لوس خواهــد کرد.

زنــان متولد اسفـند:

از میان زنـــان ماه های دیـگـر زن اســـفـــن زن بســیار رمـانـــتـــیـک و عاشــق پیشـــه ای اسـت امـــا به دلــیل شرمســـاری که دارنــد بهتر است موقعـیت را شمـــا برای او فراهم کنیـد تا زمـــانـــی که شما با او ملــایــم و مهربــان باشـیـد مطـمئن شوید عاشق شمــا خواهـد مانـد.باید با صبــر و حوصلـــه با وی برخورد کنید مطـــمئن باشیــد که زن حشری را خواهیـــد یافت .اکـــر مانـند معشوق عاشـق پیـــشه ای برخورد کنـــیـــد در اینـــصورت زن رمانــتیــکـــی خواهــد بود.

آنـچه بعد از پایان س-ک-س میگوینـد:من و چی صدا کرده بودی؟

پوزیــشـــن مورد علاقـــه شان در مقـــاربـت جنسـی:لباس زیر و خواب برای او اهـمــیت خاصـی دراد پس تنوع را رعــایت کنیــد.

فال و طالع بینی خصوصیات جنسی و میل جنسی همه ماه های سال

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.