فال و طالع بینی دختر و زن متولد اسفند ماه

طالع بینی و فال برای بسیاری در حال حاضر مهم می باشد و خیلی از افراد دوست دارند به فال و طالع بینی خودشان در فصل ها و زمان های مختلف نگاه کرده و آینده خود را که پیش گویی نموده اند را بخوانند بیشتر این افراد دوست دارند فال و طالع بینی های جدیدی را بخوانند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر فال و طالع بینی دختر و زن متولد اسفند ماه را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

جـــذابیت جز ء وجود دخــتـــری اســت که در ماه اسفند متولد شده اسـت و پی بردن به آن هم نیازی به خوانــدن کتب و مقـالـــات ستـاره شنــاسی ندارد. به موازات ایــن جذابیـــت نقـاط ضعفـی نیـــز در وی وجود دارد، امـا آنچه که در بدو امر نظر شما را به سوی خود جلـب خواهد کرد، ظرافــت و حالت زنــانـــه غیــر انکار اوست.

زن متول اسفنــد ظرف عســـلی اسـت که قدری فلفــل به داخل آن ریـــخـــتـه شده است. برای زن متولد اسفنــد این امــکـان بیش از پیـــش فراهــم شده اسـت تا در زیــر ظاهـر بسیار جذاب خود گزندگی تنـــدتـری از فلــفل پیــدا کنـــد.

از سوی دیـــگر به جرات می توان ادعا کرد که زن متولد اسفند، به عنوان یک زن، از بســـیــاری جهــات بی نظیـــر اسـت. او نه تنـها کســـی نیسـت که بخواهـد بر مرد زنـدگی خود حکومت داشـتـه باشـد و چنیــن آرزویی حتی در اعـمـــاق قلــب وی نیـــز وجود ندارد بلـــکــه حاضـــر اســـت با بردبــاری بی نظـیری تمـــام خود خواهـی های یک مرد را تحــمـل کند فقـــط به ایــن شرط که به طور کامـل مورد حمـایـت او قرار بگـیـــرد. دختر متولد اسفـنـد از سنــیـــن میـــانـــســالی به بعد با تمام وجود خویش خواهان آن می گردد که سر ظریـف خویش را روی شانه های پهن و قدرتمـــنـد مردی قرار بدهـــد و در پنـاه وی احــســاس کند که مورد حمایـــت قرار می گیـــرد و موانـع و مشکلاتـــی که بر سر راه وی قرار می گیـرند، یکــی پس از دیـــگری به وسیـــلـــه مرد محـــبوب خود از میــان برداشــته می شود.

برای زن متولد اســفـند مرد اعـم از ایــنکه برادر باشد یا پدر، دوست باشــد و یا شوهر، موجودی اســـت که می توانـــد وسط حیاط منــزل بایــســتــد و در حالی که یک دست خود را به کمــر زده است، با دسـت دیــگر جلوی سنـگ آســمانـی عظـیـمی را که از کهکشــان ها به سوی او پرتـاب شده اســـت. بگیرد. شمــا یک چنـــین نظریـه ای را با بردبـاری عجـیب او در تحــمل غرور خاص مردان مخلوط کنــیـــد و مقداری هم گرمی و ذوق و شوق به آن اضـــافـه کنـــیـد و آن وقت پی خواهـــیـد برد که چرا دخـــتـری که در ماه دوازدهم سال به دنــیا آمـده اســت، ایـــن چنـین مورد توجه مردهاســـت.

محل زنـــدگی ماهـــی دریاســـت و دریـــا مرکـز نرمــش و رمز و اســـرار و زیبایـــی هاسـت و مرد شیفتــه این زیبایی و رمز و اسرار وجود زن اسـت.

زن متولد اســـفـــنــد در بهار مانــند پرندگــان سرشـار از عشق و هیـجـان است. در تابســتـان لبـاس کوتاه را فراموش نمـی کنـد و در پلـــاژهـــا در کنـار دریــا جذاب ترین لباس زیـر را به تن دارد. در پاییــز با اشـــتـیــاق تمـــام در کنـــار شما به تمـــاشـــای مسـابــقــه فوتبــال( که ممکن است هیــچ چیـــز از آن ندانــد) می نشـینـــد و در حالی که دســت خود را برای گرم کردن به داخـــل جیــب کت شما کرده اســت. مرتـبـا راجـع به جریـــان بازی از شمـا سئوالاتی می کنـــد. و زمسـتــان بسان یک دخــتــر شاد و جذاب لباس اسپورت می پوشد و به این ترتـیب در یکایـــک دقایــق زندگی لحـــظـه ای با ظرافت ها و جذابـــیــت های زنانه فاصله پیــدا نمــی کنـد. بی جهـــت نیـسـت که گفــتــه انـد زن متولد اســفـــنــد کندو اســت و مردهــا هم زنـبور عسل ایـن کنـــدو هســـتنـــد.

ناراحـــت ترین مرد در جوار زن متولد اســفند احساس آرامش می کنــنـــد. او آبی اسـت که بر روی آتش ریختـــه می شود. پس از چنــد دقـــیقــه گفت و گو مرد آشکــارا درک می کند که به علـــت اشـــتـبـاهـــات خود مورد سرزنـــش او قرار نمی گیـــرد و مشــکــلـاتـی را که با آن ها مواجه می باشـد، ناجیــز و غیـــر قابــل بحث می شمــارد،‌ از آن گذشـــتـــه زن متولد اســفند همـیــشـــه ایمـــان راســـخ دارد که شکســـت های مرد زنــدگــی او به علت ندانم کاری های دیگـران است. او هرگز شوهر خود را مجــبور نمـــی کند که قدم های سریعتــری در زنـدگی بردارد، موقعـــیــت اجتـــمــاعی این مرد،ـــ‌ هر چه که باشـــد، برای او کافــی و حتی بهتریـــن است.

پس از ازدواج ممکـــن است قدری به جان شمـا نق بزنــد، ایــن نق زدن ها گاهـی حالت گوشه و کنـایه هم پیدا می کنـد،ـ‌ در حالــی که شما هرگــز نمـی توانیــد از خود عکــس العملــی نشــان بدهید زیرا جذابیت زن متولد اسفنـــد حربـــه ای نیـســـت که مرد بتوانـد در مقابــل آن مقـــاومت کند،‌ به علـــاوه فرض کنیم( آن هم بر فرض محال) که از کوره در رفتیـد و اوقات تلـــخی به راه انداختید، خیـــال می کنیـــد چه خواهـــد شد؟ با نرمش خاص خود را در زیـر چتـــر حمایـت شما قرار خواهـــد داد و لحظـــه ای با کمال تعـــجــب مشـــاهده خواهیــد کرد که حریف با شمــا در یک جبهـــه قرار گرفتـه اســت و شمـا بر علـــیـــه موجودی که دیگـــر وجود خارجی ندارد و نمی دانیـــد کیســت و کجـاسـت، داریـــد می جنــگیــد.

طبــیعـــی اسـت با برخوداری از یک چنین ظرافت های زنـــانــه ای و با توجه به ضعـفـی که مردهــا در مقابل آن دارند، زن متولد اسفند به راحـــتـــی می تواند نقـاط ضعـــف و معـایـب خویش را ازچشــم مرد زندگــی خود بپوشاند. صورت فلــکـــی برج خوت دو عدد ماهی اسـت که در دو جهت مخالــف در حال شنـا کردن هستـــنـــد، این دو ماهی را همـــیشــه درســت شکل هم می کشـــنــد. چه اشـتبــاه بزرگـــی! به ستـارهـــهای تشکیـل دهنـــده این برج در آســمـــان نگاه کنـیـــد و به رأی العیـــن ببیـــنـــیــد که به هیچ وجه دارای تقارن نیـــسـتنـــد. یکی از ایــن دو ماهـی سمـبل زیبایـــی و لطافـــت و آن دیگری سمبـل نرمــش و ظرافـــت اســت که در دو جهـــت مختــلـــف در حال شمــا می باشـــند و به ایــن ترتیــب برای او همـــیــشه ایـــن امـکــان وجود دارد که بتوانــد با یک مانور سریـع و ظریف خود را از مخــمــصـــه نجــات بدهـد، در حالی که ایــن امـــاکان برای زنـــان متولد ماههای دیگـر اصلـــا وحود ندارد.

او خیـلی بیـش از زن های دیگــر حساس اســـت و اگـر رفتـــار شما بیـــش از حد تنـــد و خشـن باشـد، نظــام دلـــپـذیری را که طبــیعت در نهاد وی به ودیعه گذاشـــته است، به هم خواهـــد زد و آن وقت تبــدیل به موجودی بی هدف و عاطــل و باطــلی می گردد که دیگـر نخواهـــید دانست با او چه بایـد بکنیـــد. زن متولد اســـفـنــد جواهــری اســـت که خیــلی چیزهــا ممـــکـــن اسـت او را ضایـع بکــند. مادران و پدران هم بایــد مراقب ایــن حساسیت باشـــند، و اگـــر دخـتــری دارنـد که در دوازدهــمـین ماه سال متولد شده اســـت،‌نـــبــایـــد کاری کنند که ماهی های صورت فلـکی او از هم جدا شوند و در غیـر این صورت او به زودی تبـدیـل به موجود تنهـا و سرگشـتــه ای خواهـد شد که بدون هیچ نوع هدف و منــظوری در اقــیـــانوس بزرگ زندگـی به شنـا خواهــد پرداخت و لحـــظــه ای از جستجو آن نیـــمــه دیگــر صورت فلـــکـی خود که از وی جدا شده است، باز نخواهــد ایـــستـــاد.

خوشبختــانـه بســیاری از دخـتـــران متولد اســـفـنـد دارای نیــروی فکـری لازم برای جلوگیـــری از جدا شدن ماهی های صورت فلـــکــی خود از یکدیــگر هستــند و برای ایـن کار حداکثــر بهره برداری ممـکــن را از ظرافت های زنانه خویش به عمـل می آورنـــد.

در دو جهـــت قرار داشـــتـن ماهی های صورت فلکی برج خوت موجب پیدایــش خصوصیات ذاتی دیـــگری نیــز در زنان متولد ایــن ماه می گردد و آن ایـن اســـت که شمـــا در نظـر اول هرگـــز نمی توانــیـــد متوجه هدفـی که ایــن زن در پی آن اســـت، بشوید. او لحــظه ای به ایــن سو می لغزد و لحظـــه ای بعد ظریفانـــه در جهت عکس آن به حرکت در می آیـــد، برای صید او تنهــا راه ایـن اســت که بدانید محل سکونت او کدام یک از ده تا رودخــانـه ای است که به دریـا می ریزد. صیــادان خوب می دانــنـــد که هر ماهـــی رودخانه ای برای خودش دارد.

قبـــل از هر چیـز ایـن را باید بدانـــیـد که او بسیـار باریک بیــن و دقــیــق اســت، شاید لازم باشد که لغــت ناقــلا را نیـــز به باریک بیـنی اضافـه کنـم زیرا بســیاری از کســانی که به دام دخـتران متولد اســفنــد افــتاده اند، اصــلا نمی توانند بگوینـد چطور ایـن واقـعـــه رخ داده است.

هیـچ بعـــید نیـــست که شمـــا در ایــن لحــظه زن متولد اسـفنــدی را می شناسیـد که هر بار به دیدن او می روید با لبخنـدی به مراتب دلـــنــشـــین تر از آنــچه که انتـظار آن را داریـــد، از شما استقـــبـال می کنـــد و این فکــر در سر شما وجود دارد که روزی نام خانوادگـــی خود را شامل حال او نیـــز بکنـید. شمـــا خیـــال می کنــیــد که او اصـــلا زیـــرک نیـسـت، امــا به احتـمــال خیـــلـی زیــاد اشـتــبـاه می کنـــید.

آمار نشان می دهــد که دختران دیـــگــر موفق به پیــدا کردن شوهر برای خود می شوند و یا در بین زنـانی که به علتـــی از همسران خود جدا شده انــد و بعد هم تنـها مانــده انـــد، اقـلیـــت مطلق با کســـانی اسـت که در این ماه متولد شده انـــد. امــا خوب شمـــا ممکن اسـت اســـم دیــگری روی آن بگــذرید، مثلــا می گوییـــد، شرم و جذابیت و هوش زنــانـــه موجب می شود که ماهـی ها عوض شکــار شدن صیادان را به دام اندازنـد.

ایـن زن سخت رؤیـایـی است، و با وجود آنــکـــه ظاهــرا کوچکــتــرین اطلــاعـــی از اصول تنـظـیم بودجـه ندارد، خیــلی خوب لباس می پوشد، میــهـمـــانـی می دهد، کرایـــه خانـــه و اقـساط لوازم قسطـــی را سر موعد می پردازد، هدایای تولد شوهر و بچـــه های خود را فراموش نمی کند وخلــاصه آخر کار که نگــاه می کنید، می بیــنـیـــد که با پولی که برای خرج منزل در اختـــیار وی گذاشـتـــه شده اســـت، همـه کارهـــا را انـجـام داده اســت، در حالـی که شما حتـــی تصور آن را هم نمی کرده اید. روابـطـــی که ایــن زن با دیـــگـــران برقـرار می کنـد، بدون شک در نوع خود منـحصـر به فرد اسـت. از زن همـــســایــه گرفته تا رفتـگری که ظرف زبـــالـــه را می برد، بقـال سر کوچه، نفـــتـی، بچــه های محـــل، قصــاب، روزنامــه ای، و حتـی صاحبـــخـــانه که هر ماه برای گرفتـن کرایه مراجــعــه می کنــد،ــ‌بـــا او سلام و علیک بسـیار دوستـــانــه ای دارنـــد. او عمـــلـا موجودی اســت که هیچـــکس خود را دشمن وی نمـی دانــد.

سیـاره این زن نپـــتون و مرکــب او باد صبـــا است، و دختر متولد اســـفـــنــد سوار بر ایـن مرکب هر لحظه به سویی رکـاب کش اســـت. او به گونه ای تعجـــب آور احسـاســـاتـی اسـت و وقتـــی قلــبــش شکـسـتـــه می شود، مثـــل سیــل اشـــک می ریزد و چنـان نگــاه مظــلوم و سرزنـــش آمــیزی به شما می انـدازد که گویی خرگوشی را به هنــگام شیــر دادن به بچـــه هایش کشـــتـه اید. دخــتــر متولد اســفــند گاهــی اوقات دســتخوش این توهم می گردد که در ایــن دنـــیای پر آشوب فاقـــد هر نوع وسیلــه دفـــاعـی و حفــظ بقــا می باشد، در اثـر یک چنــین توهمـــی ناامیدی سراســر وجود وی را در بر می گیـــرد و وظیـفــه شما خواهـد بود که به وی بفـــهـمانـید ذکــاوت خارق العـاده ای که طبـیـعـــت به وی داده اســت و نیــروی عجیبــی که در جلب نظر دیگران دارد، حربـه های قاطــعــی می باشـند که در دســـتــرس او هستنـد و می توانـد با اتـکاء به آن ها گلـــیم خود را به مراتـب راحت تر از دیگران از آب بیــرون بکشـد. مشــکل تریـــن درسی که ایـن دخــتر باید در زنــدگـــی فرا بگـیــرد، فائق آمدن بر دودلــی ها و خجول بودن است. اگر ترس به اعــماق وجود او رخـــنه کنـد،ــ‌ تمـام روابـــط او را با دنـیــای خارج قطــع می سازد و آن وقت ایـــن خطر وی را تهدیـد می کند که تمام عمـــر تنــهـا بمــاند. همــیـــشـــه از آن هراسـنـــاک است که مورد تعـدی و تجـاوز دیـــگــران قرار بگـیرد و ایـــن خود می تواند سخت موجب ناراحـــتـــی اش بشود .

ایـنـجـا و آنجـــا، دختر متولد اسـفنــد طبیــعت آســیـــب پذیـــر خویش را زیر سرپوش یک شخصـــیت متکی به خود پنهــان می سازد و این می رســـانــد که سخـت از بی پنـاهی در ایـن دنیـــا هراسـنــاک است و سخــت از بی پناهی در ایـــن دنیـا هراسـنــاک و پیوستـــه از آن بیـــم دارد که اگر اسرار قلـــب رئوف خود را صادقانه جلوی کسی بازگو کنـــد، مانـنـــد گرگ آن را هم بدرد، و شاید به همــیــن دلـیل هم باشد که بســیـاری از زنان شاعر متولد ایـــن ماه سراینــدگان اشـــعـاری هستـنــد که دقـــیق تریـــن نکات عشــقـی در آن ها بیــان شده است. برای ایشان تنـــها کســـانی که می تواننـــد مکــنونات قلبی خود را بدون ترس و واهمه باز کنند، قلــم و کاغــذ اســـت. حتی شجاع تریـــن دختران متولد اسـفـنـــد نیــز در دوستـی با جنس مخـــالف از یک دودلی و ترس عظــیــم رنــج می برند. ایــن یک قدم به جلو آمـــدن ها یک قدم به عقب رفتـــن ها به کلی موجب سردرگـمــی و گیـــجی پســـران اطراف او نیز می گردد و روابط آنهـا بیش از پیـش مغـشوش می شود.

زن متولد اسـفـند از صمیم قلـب به کودکـان خود عشق می ورزد اما هرگـــز به ایــشــان اجــازه نمـــی دهد به گوشه خاص شمـا قدم بگــذارنــد. بخش بزرگی از قلـــب او از آن شمــا اســـت و هیــچ کس را یارای دخول به آن نیــست. او فرقی بین بچــه های خود نمــی گذارد امــا به آنـکـه قدری زشـــت تر، ظعـیف تر و شکنـــنده تر است، انـدکـی بیـشتــر می رســـد. مادر متولد اسفند بدون شک بهــترین مادر دنیا اسـت، چون هیــچ موجودی به انـــدازه او علــت خجــالـــت های پسر کوچولو و درد عظـیـــم عشـــق های زودگذر دخـــتـرنوجوان خود را درک نمی کند. او حاضر است همـــه چیـــز زندگی خویش را فدای کودکــان خود کنــد و مخـصوصا سعــی بر آن دارد که مانع محـــرومیـــت کشــیـــدن ایشان از چیزهایــی بشود که خود در دوران کودکی از آنها محـــروم بوده اسـت. گذشـــت و چشم پوشی او ممـکـن است قدری بیش از حد لزوم باشـــد. انـــضـــباط را به سخـــتـی می تواند مرعی بدارد و ایـن نقطــه ضغــفــی اســت که گاهـی اوقات تا حد بی توجهـــی پیش می رود و موجب بدبـار آوردن کودکان می گردد. طبیــعــی است که در یک چنـیـــن مواردی ایــن وظیـــفه پدر است که نظــم شدیدتـــری نســـبـــت به کودکــان خود به موقع اجرا بگذارد. زن متولد اسفند ترجیـح می دهـد که شما نان آور خانواده باشیـــد و او زن خانـــه باقی بمـــاند. به کار شمـــا کاری نخواهـد داشـت و به وی مربوط نیســـت که از کجا پول در می آورید، و اگر از نظر مالـی با مشکــلــی مواجـــه شدیـد، فقـط وقتی به کمک شمــا خواهد آمـــد که واقــعـا به بن بســت رسیـده باشیـد. سر به هوایی او در خرج و دخـل منــزل را چندان جدی نگـیــرید زیـرا همــانــطور که گفته شد. تا آخر ماه کسری نخواهـد آورد.

شاید باور نکـــنــیـــد، اما او پیوسته از نیروی عجیبی الهـام می گیـــرد. سیاره نپــتون لحــظه ای چشــم از او بر نمـــی دارد و هر وقت لازم باشــد، با قدرت وارد عمل می گردد و راه و چاه را به وی نشان می دهد. هرگز روز تولد او، سالـگرد ازدواج و یا محـــلــی را که از وی خواستــگاری کرده ایـد، فراموش نکنـیـــد، زیـــرا او خیــلـــی بیش از هم جنـسان خود زن اســت و احساساتـــی و پایبـند به خصوصیــات خاص خود می باشـد.

فال و طالع بینی دختر و زن متولد اسفند ماه

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.