فال و طالع بینی رابطه جنسی روزانه 2 اسفند 96

دوست عزیــزی که 2 اســـفنــد به دنیا آمده ای، تولدت مبارک! شما خیــلی راحت با دیـــگران ارتــباط برقرار کرده و دوست می شوید و همـــیـــن باعث می شود که نزد دیگـــران از احـتــرام و اعـــتبـــار بالایــی برخوردار باشـــید، امـــا بایـــد مواظــب باشـیـــد تغــیـــیـر حالـات روحیــتــان ایـن وضع را به ضرر شمــا تغـیـیـر ندهد. امسال هزیـــنه های غیـــر متـرقبـــه ای در انتظارتـان خواهنـــد بود که به شمـــا اجــازه ی داشـتــن پس انداز چنــدانـی را نخواهـنـد داد، امـا به طور کلی با مشـــکل چندانی مواجــه نخواهــید شد.

اگـــر قصــد انجــام فعــالیـــت های کاری و تجاری جدید را داریـد بهتر اســت در آنـهـا با کســی شریک نشوید. شما در محـل کارتــان خودتان را به عنوان یک نیــروی کار قوی و کارآمـد ثابــت کرده ایـد و به همین دلیل هم امسال مسئولیـــت های بیــشـتــری به عهده ی شمــا گذاشـــته خواهـــنــد شد. در ادامه ی این پیشـرفـت کاری در نیـمه ی دوم سال درآمد شما نیز افــزایـــش پیــدا کرده و وضع مالیتـــان بهتر خواهــد شد. اگـــر می خواهیـد نتـــایج بهتری بگــیرید بایـد زیردست های خود را به داشـتــن عملـــکـردی بهتـــر تشویق کنــید. متأهـل ها سال بسـیار خوبی را در رابــطــه ی عاطفی خود تجــربه خواهنــد کرد و همـه چیز در جهت پیـــشرفــت و موفقـیـــت قرار خواهد داشـت، امـا باید خودتـــان هم مواظــب باشـید و دعواهـــای بیـــهوده راه نیـنـدازید. مهــر، آبان و دی بهتـــریـن ماه های سال خواهــنـــد بود.

امـــروز مسـائل کاری آنــقـــدر آهــستـــه پیـش می روند که شاید وسوسه شوید کلـا رهـــایـشــان کرده و تسـلــیم شود. حتـی فکر چنـــیـــن کاری را هم نکـنـــیـــد! تنـــهــا مشـــکل کار اینجـاست که امــروز در حالـــی که کارها در واقــع دارند طبـق روال عادی خودشان پیش می روند در ظاهــر این طور به نظر می رســد که که هیچ چیـزی درست پیش نمـــی رود. انــتـــظار نداشتـــه باشـید که پیــشرفـت زیادی را مشاهده کنیـــد و یا همکارانتـــان با روی باز و خوشحـــالــی شمـا را در انـــجـام کارهـا همــراهی کنـند، امـــا امیـــدتـان را هم به سادگی از دســـت ندهیـــد. سعی کنید در طول روز هر از گاهی حواس خودتان را با چیـــزهـایی که باعث خنـده و خوشحــالـــیتان می شوند پرت کنـــید.

اگـــر مجـــبور هستیـــد خودتان را برای امــتــحـــانـــی آمــاده کرده و یا به هر دلـــیـل دیگــری درسی را بخوانید امروز روز خوبی برای انجـام ایـن کار نخواهد بود. شما تمــرکــز چندانــی ندارید و هر آنچه می خوانید انگـار به زبانــی عجـیب و غریـب نوشته شده که برای شمــا قابل درک نیســت. در صورتی که لزومی ندارد ایــن کار را همــین امــروز انـجام دهـیــد به شمـــا توصیــه می شود انـجـام آن را فعــلا کنار بگذاریـد، چون چیز زیـادی از مطالـعات امروز خود به دست نخواهــید آورد. مســلمــا شمــا کارهای دیگری هم برای انـجـام دادن داریـد، پس اولویت را به کارهـــایی بدهید که به دقـــت و تمرکـــز چنـدانــی نیـاز ندارنــد. به نفـــعـــتان است که امروز به هیچ دلیـلــی و تحــت هیچ شرایـطـی پیـام ها و تمـــاس های عشــقتــان را بی پاسـخ نگذاریـد!

صبـــح که از خواب بیــدار می شوید خواب های تلــخ و تاریکـــی که در شب گذشته دیده اید ذهـــنتـان را حســابـــی به خود مشـغول خواهـــند کرد. هر چنـــد در میـان آنــهــا صحنه های مسـخـره و خنده داری هم بوده اند، اما بخـــش های ناخوشایند رویاهایــتـان را نمـــی توانــید از ذهـــن خود بیــرون کنید و همین باعث شده کمـی احــساس کج خلــقــی کنیـــد. به جای بداخـــلاقـی به ایـــن فکر کنـیــد که خواب هایـتـــان چه معـنـایـــی می توانــنـد داشتـه باشنـــد. شایـــد همـــه ی ایـن خواب ها یه این دلــیـــل هسـتند که این اواخر شما در روابـــط عاطـفی خود پســـتـی و بلــنـــدی های زیـادی را تجـــربـه کرده اید. در محل کارتـــان سعی کنـــیــد همه ی ایـن افکـــار را از ذهــن خود خارج کرده و فقـط روی وظایف خود متمــرکـــز شوید.

آیــا امروز به یک مهـمانـی دعوت شده ایـد؟ به جای ایـن که بلافـاصله جواب منــفـی بدهیــد بهتـــر اســت نگاهی به تقویمتــان و قرارهــایــی که برای امروز داشته اید و کارهایی که باید انـجــام می داده اید بینـــدازید. شما امــروز به احتمـــال زیــاد خیلی چیزهـا را فراموش خواهــیـد کرد و حتـــی ممکـن است حضور سر یک قرار مهم و یا یک مهـــمـــانی را هم از یاد ببـریـــد. این فراموشی و حواس پرتـی می توانـد برایتــان گران تمام شود و روزتـــان را به یک خاطره ی نه چنــدان خوشایــند تبـدیـل کنــد. شمـا معمولا حواس خیـلـــی جمعــی داریـــد و چیــزی را فراموش نمی کنیـد، امـــا امــروز بهتــر است زیـاد به حافــظه ی خود اعـتـماد نکـنــید و به برنـــامــه ی خود توجه بیـشـتــری داشته باشـیـد تا انـجــام هیـچ کاری را از قلـم نیـــندازیـــد.

فعالـیت های ذهــنـــی و یا جسـمــی بیـش از انــدازه باعـــث شده انـد که شما امـــروز به شدت احـــسـاس خستـگــی کنیـد. صبــح که از خواب بیــدار می شوید جدا شدن از رخـــتخواب برایتــان سخـــت اســت و خیـــلی بیشتــر از همـیـــشـــه طول می کشـد تا موتورتان گرم شود. به چشـــم اطـرافیــانتــان که عادت دارنـد شمـا را همیــشه سرحال و پرانـــرژی ببیـــننـــد رفـــتار شما عجیـــب اســت و سرعــتـتان مانـنــد یک حلــزون به نظـر می رسد. لزومی ندارد که به خودتان فشــار زیـادی وارد کنــیـــد. تا جایــی که برایـتـان ممـکـــن اسـت اســتـراحت کنیــد تا باتری هایــتـــان شارژ شوند و ایـــن خستـــگی شدید جبران شود. اگـر مجبور هستیـــد که حتـــمـــا کار کنیـــد سعـی کنـــید بیشـتـــر روی کارهایی تمـرکز کنــیــد که به زحمت چنــدانــی نیاز ندارنــد.

با وجود این که طف مقــابـلــتـــان امـــروز خیـلـی رمــانـتیک و هیجان زده به نظـــر می رسد، شما امروز تمـایل زیادی به برقـراری روابـــط احـــساسی و نزدیکی به او را نداریـد. شما طی چنــد روز گذشتــه فشار زیـــادی را پشت سر گذاشــته ایـــد و نمـــی توانـیـــد طبق انـتـــظار طرف مقـــابـلتـــان رفــتـار کرده و واکـــنـشــی که او از شمــا انـتــظار دارد را از خود نشان دهـیــد. الــبتـــه که عشــق شمــا نسبــت به او سر جایــش اســـت و هیـــچ چیـزی بین شمــا تغییــر نکـرده است، اما عشـقـــتـان ممـــکن اســـت از رفـتار شمـــا چنیـن برداشتی داشـتــه باشــد. هر کاری که لازم می دانیـــد انجام دهـــیــد تا به او ثابـت کنیـد که هنوز دوستش دارید و تنها مشـــکــل ایـــن است که در حال حاضـر در شرایـــط روحی و جسمی چنــدان مناســبـــی نیسـتیـد.

امــروز فضای خانه تان خیـلـــی دلــگیـــر به نظـر می رسد و آن احـــساس خوشایند همیـــشـگی را به شما منـــتـــقــل نمی کنـــد. شایــد یکی از اعضای خانواده تان به جایی رفتـه و نبود او این احـــســـاس را در شمـا و بقـــیه ی اهل خانـه به وجود آورده اســت. تنها کاری که در ایـن شرایط از دســت شمـا ساخــته است سرگـرم نگـــه داشتن خودتــان تا زمانـــی است که ایــن شخــص به خانـه بازمی گردد. اگر هیچ کار دیــگـری برای انــجـام دادن نداریـد خودتان را با نظـــافت منــزل مشغول نگــه داریـد. امـا بهــتـــر ایـن است که به دیـدن دوستــانتان رفـــتـــه و از ایــن فضای نه چنـــدان دلـچـسب فاصـــلـــه بگـیرید. صحبــت با دوستـان و نزدیـــکـــانـــتان حال شمــا را از اینــی که هســت خیلــی بهـــتـر خواهد کرد.

امــروز یکی از همسایـــه ها و یا بزرگـترهـــای فامـــیــلتان به کمــک شمـــا نیـاز خواهــد داشـت. الــان اصـلـا از آن زمـــان هایـی نیــســت که از ایــنــکـــه می توانــیـــد به کســـی کمک کنـیــد خوشحــال شوید چوت خودتـــان یک دریـا کار برای انجام دادن داریـد. با ایـــن همــه از آنجایــی که نمـــی توانـــیـــد روی کسی را زمیـن بیــنــدازیـــد، هر چنـــد از روی بی میـــلی، به کمــک این شخـص خواهـــیـــد رفـت. سعــی کنــید برنـامه ریــزی دقیقـــی برای وقتتــان داشــتــه باشیــد تا از کارهـای خودتـان عقـب نمانــید. سعی نکـنیـد کاری بیـــشتر از آنــچه از شمـــا انـــتــظــار می رود انـجام دهـــیــد و خودتان را هم بیش از اندازه تحـــت فشــار نگــذارید. اگـــر به خودتــان زیاد فشار بیـاوریـــد فردا دیـــگر نه توانـی برای کار کردن خواهــیـــد داشت و نه برای کمـک به دیــگـران!

امروز به نظـر می رسد که هیچ خبری از خلــاقیــت همــیــشـــگـی شما نیــسـت. شما پروژه ای در دست انــجام دارید که به شدت دوست داریـــد کاری در جهـت پیشــرفــت آن انجام دهــید، تمـرکز ذهـنــی لازم را نیز در اختـیار داریـــد، امـا خلاقیتـــی که برای انــجــام این کار لازم است را امـــروز در دستــرس ندارید. ایــن موضوع آنـقــدر شمـا را عصــبی می کند که دلتـــان می خواهــد هر چه دم دســتتـان می آیـــد را پرتاب کنـید، امــا توصیـــه می شود شیء چنــدان بزرگ یا محکــمـی را برای انجـام این کار انتـــخــاب نکنـــیــد! تنـــهــا کاری که در این شرایــط از دســـتــتان ساخــته اســت به تعویق انداختن انجام ایــن کار تا فردا خواهــد بود. خوشبختـــانـــه تا فردا همـه چیز به حالـــت عادی باز خواهـد گشــت.

امروز به هیچ وجه روز خوبی برای ماندن در خانـه و انـجـام کارهای خســـتـــه کننده و تکراری روزمره نخواهد بود. اگر خودتان را با انـــجـام ایـــن کارهـا درگــیـر کنید به احــتمــال زیاد در حین انجـــام کارهـایـــتــان افـــکـار ناخوشایند و ناراحـــت کنـــنـــده ای به سراغــتـان خواهنـد آمــد که در تمـام روز دســت از سرتـــان برنخواهـنـــد داشــت. هوای امـروز هر طوری که هم باشـد بیــرون رفــتـن از خانه و تمــرکز روی انجـام کاری که به حفظ تفکـر مثبتتان کمک می کنـد خیــلـــی بهـتر از ماندن در خانه خواهــد بود. به خریـد بروید، یک فیلم خوب در سیـنــمـــا تماشــا کنیـــد، به دیدنیک دوست بروید و یا یک مســابقـه ی ورزشــی را از نزدیک تمــاشا کنـید. هر کاری که می کنـــیـــد در خانـه نمـانید و به چیـــزی به غیـر از خودتـــان فکــر کنیــد.

امـــروز برخـی اخبار ناراحـــت کنــنده ممکــن اســـت حال و هوای شمـــا را به هم بریــزنـد. یک نفـــر که به او احـــساس نزدیـــکی می کنیـــد بدون آن که از قبــل به شمـــا خبــری داده باشد امروز به یکـبــاره دارد به یک سفر نسبتـــا طولانــی مدت می رود و رفـــتـن او باعــث خواهد شد که شمــا به شدت احــساس تنـــهایی کنــیــد. در هر صورت فکـــر کردن به ایـــن موضوع و دل سوزانــدن برای خودتان کمک چندانی به شمـا نخواهــد کرد. بدون شک شمـا کارهـــای زیادی برای انجـــام دادن دارید که می توانـــیـــد در زمان نبودن ایـــن عزیـز سر خود را با آنـهــا گرم نگه داریــد. خوشبــختـانـه شما در دوره ای زنـدگی می کنـیــد که حتـــی در دوردســت تریـــن نقاط هم امکــان صحبت و حتی دیدن عزیــزانتان را داریـــد.

با وجود ایـــن که فعــالـیـــت های اقــتصـــادی شما و شرکـــتی که در آن کار می کنیـــد این اواخـر به خوبی پیـــش رفــته اند، امـــروز به یکـــبـاره انـــگار اوضاع تغـــیــیـــر کرده است. چک هایـــی که انـتــظارشان را داشتــه اید به دســـتتــان نمــی رسند، اشخاص مهمی که قرار بوده به شما کمــک کنـــند تمـــاس هایـــتان را پاسخ نمــی دهند و خیـلی های دیـــگـــر هم مسئولیـت های خود را به خوبی انـجـــام نمـــی دهـــند. ایــن وضعیت برای شمـــا اصـلـــا خوشاینـــد نیست، امـــا لزومی هم ندارد که خودتـــان را به خاطــر این وضعیت عصبی کنیــد چون به احتــمال زیـــاد این اوضاع حداکثـر تا پایان مروز ادامـــه خواهـــد یافت و از فردا همه چیــز دوباره روال عادی خود را طی خواهــد کرد. خونســـردی خودتــان را حفـــظ کنیـد!

فال و طالع بینی رابطه جنسی روزانه 2 اسفند 96

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.