فال و طالع بینی رابطه جنسی روزانه 25 بهمن 96

فال و طالع بینی روزانه همیشه مد نظر کاربران اینترنت می باشد و بیشتر افراد دوست دارند شب ها فال فردای خودشان را بخوانند ما روزانه فال و طالع بینی همه ماه های سال را در سایت دانستن قرار می دهیم در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر فال و طالع بینی رابطه جنسی روزانه 25 بهمن 96 را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

دوست عزیـــزی که 25 بهمـن به دنـــیا آمده ای، تولدت مبـارک! شمـــا خیلی خوب با دیگـــران کنار می آیــید و همیـن باعث می شود که روابـــط اجـــتمـــاعــی خوب و گســتـــرده ای داشــتـــه باشید، اما بایــد مواظب باشــید که با لجـبازی و دمـــدمـی مزاجــی هایـــتــان همـــه چیـــز را خراب نکنید! امسال وضعیـــت مادیــتـان رو به پیــشـــرفت خواهـد رفـت. شاید بخواهــید تجارت جدیـــدی را آغاز کرده و یا به تجـارت با کشورهای خارجی مشــغول شوید، در هر صورت موفقــیـت در انــتــظارتـان خواهـد بود و نتایـج بسـیــار خوبی را به دست خواهـیـــد آورد. در پول قرض دادن به دیگـران و یا شروع شراکت های جدیــد تا جایی که می توانــید احتــیاط کرده و به هر کسـی اعـــتـــماد نکنــید. با تلاش و کوششی که در محل کار از خودتان نشان می دهــیــد پیـــشرفت قابل توجهی خواهــیــد داشــت، اما اگر می خواهـیـد به بهـتــریـــن موقعـیت ها دسـت پیـدا کنیـــد بایـد دائم در حال یادگیـــری و گســـترش مهـــارت های خود باشـــیــد. آنـهــایـــی که مدت هاسـت عشق خود را پیدا کرده اند امسال به احتمال زیاد بالاخره به خانـه ی بخـت خواهـنـد رفـــت. اوضاع برای متــأـــهل ها هم خوب خواهـد بود، فقــط به ایـن شرط که خودشـان مشکلـی درست نکنــنـــد. فروردیـن، مرداد، آبــان و دی مهـــم ترین ماه های سال آینـده خواهنــد بود.

 

امروز دورهمی هایی که با دوستانـــتـــان دارید ممکن است زیاد باب میــلـــتــان نبــاشــنـد و باعث ایـــجـــاد فشار روانـی به شمـا شوند. دلــیل آن هم چیـزی نیـسـت جز این که یک نفر در جمعتان هســـت که با مطــرح کردن برخی مسائل و موضوعات بقیــه را متـــعـجـب و حتـی آزرده می کند. ایــن شخص به احتـــمــال زیــاد پایه و اساس چندان محکــمی برای نظـــرهــا و حرف هایـش ندارد و گفتــه هایش بیـــشتــر از اطلاعــات غلـط، شایعـات و غیـبت ریـــشـه می گیـــرنــد. بهتریـــن کاری که در صورت بروز چنــیـن شرایــطـی از دست شمـا برمـــی آیـــد ایــن است که موضوع بحـــث را تغـیـیر دهـــید و تا زمانـی که واقـــعــیـت مسئله مشـخص نشـــده است اجـازه ندهــید ایــن بحــث ها دوباره مطـرح شوند.

امروز یک نفر از نزدیـکـانتــان نشــانه هایی را در وجود خود مشـاهده می کند که باعث نگـــرانـــی او و شاید هم شمــا شده انـــد. مراجعــه به دکتر مسلما هیچ ضرری نخواهــد داشـت و باعــث می شود که خیـال هر دویتان راحت شود. الـــبته به احـــتــمـــال زیـاد پزشــک به او خواهـــد گفـت که ایـن نشـــانـه ها تنـــهــا ناشـی از خسـتــگــی و فشار کاری و روانی هسـتـــنــد و با کمی اسـتراحت همــه چیـــز به حالت عادی بازخواهـــد گشت. امروز کارهـــای ریز و درشــت بســیـاری در انتظــارتـان هستــنـد که بایـــد انـــجــام شوند و به همـین دلـیـــل هم زمــان زیــادی را به حرف زدن با تلـــفن برای پیـش بردن این کارهــایتـــان خواهـیـد گذرانـــد. اگـــر نمـــی خواهــیـد شما هم به وضعیت دوستتان مبـــتلا شوید اسـتــراحــت را فراموش نکنـــید.

فعالـــیت های گروهی امروز برای شمـــا چنـــدان خوشایــنــد نخواهـند بود. بحــث های هیــجانــی خیـلـــی سریع تبـــدیل به جدال های همــراه با عصبـانـیت خواهند شد و ایــن برای روحیه ی حســاس شمـــا اصلا خوب نیــســـت. همــه خیلی بدخـلـــق و حســاس شده انــد و اصـــلا به این که گفـــته هایـــشان بر اســاس واقــعیـــت ها باشـــنـد توجه چنـدانـــی ندارند. اگــر مجــبور به ترک خانه نیــسـتیـــد تا جای ممـــکـــن در خانـه بمانـــید و خودتان را از این فضای متـــشـــنــج دور نگه داریــد. امــا اگـــر مجبور هســـتـــیــد از خانـه بیــرون بروید و در اجــتـــمـاع باشـــیـد هم به محـض قرار گرفــتــن در موقعــیــت های ناخوشایندی که احتــمـال بحـــث و ناراحــتی در آنـــها وجود دارد بی هیچ کلامــی محـل را ترک کنید!

 

امـروز یکـــی از اهـــالــی خانه و یا یک نفـــر از دوستان نزدیکــانــتان در حال و هوای عجــیـبـی به سر می برد که باعث نگـــرانی شمــا شده است. این شخص به احـتمـال زیـاد اخــبــاری شنیـده است که برایــش چنـدان خوشایــنـد نبوده انــد و حالـا نگـران ایــن اســـت که ایــن اخـــبـار و اتـــفـاقات چه تأـثـیری روی زنـــدگی و آینــده ی او خواهـنـد داشـــت. به او یادآوری کنــیـــد که نبـــاید به راحتی هر خبــری را باور کنـــد و حداقــل تا زمـانــی که به طور قطع از صحت این اخـــبار مطـــمئن نشـــده اســت نبایـــد خودش را به خاطر آنــها آزار بدهد. به احـتمال زیاد واقــعـــیت با آنـچه به گوش او رسیـــده اســـت فرق بسیـــار زیـادی دارد! فراموش نکنـــید که حتمـــا عشــقــتـــان را حتــی اگر شده با یک شاخـه گل سرخ خوشحال کنـید.

 

 

امروز تلــاش برای برقـراری ارتبـاط با افــرادی که خارج از کشور و یا در شهـــرهـــای دوردست هستــنـــد با مشکــل مواجـه خواهد بود. تکنولوژی مدرنی که حالـــا دیـگـر برایتـان خیلـی ساده و پیش پا افتــاده شده اسـت امروز به مشکــل برخورده و نمی توانـــیــد به راحـتی همیــشـــه از آن استــفـاده کنـیـــد. اگر تلـاش هایــتــان بی ثمـــر هســـتـند خودتــان را زیاد اذیت نکــنید، در این شرایـط کاری از دسـت شمـــا ساختــه نیـــست. شاید اسـتـــفـاده از خطوط ثابـــت تلـفـن شهـری بهـتریـن و ساده ترین راه برای برقراری ارتبـاط باشد. امـــروز انــجام کارهـایی که دوست داریــد را حتـــمــا در برنـامـه ی روزانـــه ی خود جای دهـید، در غیر ایـــن صورت فشار کاری شمــا را از پا در خواهــد آورد!

 

امــروز دستـــگـــاه ها و وسایـــلـی که در ارتـبـــاط با انـــتـــقالـــات پولی هستـــنـــد، ماننـد دســـتـگـــاه های خودپرداز، سیـــستـــم های تلـــفــنی و یا پایـــگاه های اینــتـــرنتــی بانک های مختــلـف، به خوبی کار نمــی کنـــنــد و در صورتی که سعی در اســتفــاده از آنـــهــا داشته باشـیــد به مشـکل برخواهیـد خورد. بهـتــرین کاری که در ایـــن شرایــط از دست شمـــا ساخـتـه اســـت اســـتـــفــاده از روش های قدیــمـــی و سنــتــی مانـــنـــد رفتـن به بانـک به صورت حضوری و یا نوشتن چک به جای انتقـال ایـــنترنتـــی مبـالغ مخــتــلف، خواهـد بود. برای ایـن که خیـالـــتان راحت باشد تا جایـی که برایتـــان امکـان دارد از معـــاملـات مالـی به ویژه در مبـــالغ هنـــگفـــت خودداری کنـــید. تا فردا همـه چیــز دوباره به حالت عادی باز خواهد گشـت.

 

امــروز روز بسیار خوبی برای ایـــنــکه کمی وقت به خودتـــان هدیه بدهــید خواهـد بود! ارتــبـــاط با دیگران، هر چقدر هم که برایـتـان عزیـــز باشــند زیـــاد خوب پیـش نخواهـد رفت و دیگـران به نظــرتـــان خیــلـی عصبــی و بیـقـرار شده انـد و نمــی شود رفتـارهایـشان راپیش بینی کرد. با این شرایــط بد نیســـت امــروز را روز خلوت با خودتــان نامـــگذاری کنیــد و وقتـــتان را تا جای ممــکن به تنــهایی بگذرانیــد. مطـالعــه کردن، گردش در اینـتــرنـت و کار کردن روی پروژه هایی که مدت ها نادیـــده گرفـته بودیـد گزیــنه های خوبی برای گذرانـدن چنـــیـــن روزهایــی می توانــنـد باشنــد. تا فردا اوضاع دوباره به حالـــت عادی بازخواهــد گشت و می توانـــیـــد هرچــقــدر که بخواهــیــد با دوستان و خانواده وقت بگــذرانـید.

 

امروز شما سعی در یادگیـری چیـزی داریـد که با تکــنولوژی مدرن در ارتبــاط اســـت و شاید هم به کامــپیوتر مربوط شود. مبحـــثـی که سعی در یادگـــیـری آن دارید هر چه که باشــد برای شمـا بسیــار پیـــچـیده و غیـــر قابل درک به نظر خواهــد رســیــد. اگـر بخواهـیـــد به همیـن روش پیش بروید احتــمـــال این که چیــزی یادبگـــیریـــد بســـیــار ضعـیف خواهـــد بود. ایــن از آن چیزهایی نیست که بتوانیــد به چشـم بر هم زدنــی باد بگـیریــد و باید قدم به قدم پیــش بروید و ناگـــهان حجــم زیادی از اطلــاعات را وارد ذهـن خود نکنید. امروز داشــتــن اسـتراحـــت کافی در پیــش بردن اهداف و کارهــایتـان نقــش بسیـار مهمی خواهـد داشـت؛ پس هر گاه که احـســاس خســتگــی کردیـد دست نگـــه داشـــتـــه و نفســـی تازه کنیـــد.

 

امـروز همه چیــز خیلــی عجـیـب و غریــب به نظـــر می رســد. موجی از اطـلاعــات و اخــبـــار مختلــف از طریق روزنامه، ایـنـتـــرنت و شبکه های اجتـمـــاعـی به سوی شمــا روانـه شده اســت که برایـــتــان بسیــار عجـیب به نظر می رسد. راستـش را بخواهــیــد به احتمـــال زیاد ایـــن حســـاس شمــا بیهوده نیسـت و یک جای کار می لنــگــد. شایـد دیگـران ایـن خبــرها را کامـــلــا جدی بگیرنـــد، اما شما ترجیــح می دهید جایـی هم برای شک و تردیــد گذاشتـــه و همه چیــز را چشم بســته قبول نکـنـــید. تا زمـانی که از صحـت ایـــن اطلاعـــات اطمـــیــنان کامل پیدا نکرده ایــد آنهــا را با دیـــگران به اشتراک نگـــذاریـــد. مواظــب باشیــد وسایل شخصـیـــتــان را در هیـچ مکانـــی جا نگـذاریــد، چون اگـر ایـن اتـــفـاق بیـفـتـــد هرگـــز آنـهـا را پیــدا نخواهیــد کرد.

 

امــروز شایـعاتی در جریـــان هستنـد که نگـرانـی هایـی را به وجود آورده انــد. برخـــی از دوستـــان و یا همـــکــارانتان به سرغ شمــا خواهــنـــد آمد و یا با شما تماس خواهنــد گرفت تا در مورد ایـن موضوع با شما صحـبـــت کنـنـد. به احتـــمـــال زیـاد ایـــن شایــعــات بر اســاس چیـــزی جز غیـــبــت و حرف های بیـــهوده قرار نگـرفـــته انــد، پس به سادگــی آنهـــا را نپــذیـریـــد. در ایـن میان بعـضـی ها هم قصـد دارنــد هیــزم این آتـش را تندتر کرده و آن را مهـم تر و بزرگـــتــر از آنـــچــه هست جلوه دهـند. خودتان را درگـــیـــر غیـبـــت و حرف های بیـهوده ننــیــد و با سکوت خود نشان دهید که علـاقـــه ای به بحـث در مورد این مســـائل ندارید و ترجـیـح می دهـــید صبر کنــید تا واقعیــت موضوع آشـــکــار شود.

 

خبرهـــای عجـــیب و غریـــبی که از طریـــق ایـــنـــترنت و شبـکه های اجــتماعی مخـــتــلـــف به گوش شمـا رســـیــده اند دارند با سرعـت برق بیــن همـــه ی مردم پخش می شوند و نگرانــی و تنش زیــادی را به وجود می آورنــد. بیش از اندازه هیــجــان شده نشوید. دیــگــر تا به حال باید فهـــمیــده باشـید که نصــف اخبــاری که در شبکــه های اجـــتـــمــاعــی منتـشــر می شوند دروغی بیش نیـســتنـد! به آنـــچه می خوانـید و می شنوید خوب فکر کرده و در مورد صحـــت آن تحقـیـــق کنـیــد و تا زمـــانی که منابـــع معـتبـری آن را تأیــید نکـــرده انـد شمـا هم آن را نپـــذیـــرید. امــروز سعـــی کنیـــد شخصــی که دوست دارید را به هر شکـــلـــی که در حد توانـــتـــان است خوشحــال کنیـــد. گاهــی گفتن «دوستت دارم» بهـــتــریـن هدیــه ی دنــیاست!

 

برخی اخبـــار ناراحت کننده در رابطه با مســـائل اقتصـادی کشور و دنیا باعـــث شده اند که شمــا و اطـــرافـیـــانتان نگــران آیــنده ی خود و آنچـــه در ایـن شرایط برایتان پیـش خواهد آمــد بشوید. به ایــن راحــتی خودتــان را نبـــازید! راســتش را بخواهید به احــتمال زیـاد این اخـــبار یا شایعــه هســـتـــنـد و یا در مورد آنـــهـــا بزرگ نمـــایی شده اســت. آیـنــده خیـــلـی بهـــتر از آن چیـزی خواهد بود که شما با شنـیــدن این خبرهـــا در ذهـن خود تصور کرده اید. سعی کنـــیـد هر طور که شده است دیـــدار با عشـــقتان را در برنامـــه ی امــروز خود جای دهیــد و اگر می توانید عشــق خود را غافلـــگـــیــر کنید. هر بهـــانه ای نشـان دادن عشـــق و علـــاقه تان را مغـــتـــنم بشـمــاریـد و نگران این که مورد قضـــاوت دیــگران قرار بگــیــرید هم نباشیـــد.

فال و طالع بینی رابطه جنسی روزانه 25 بهمن 96

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.