فال و طالع بینی رابطه جنسی روزانه 26 بهمن 96

طالع بینی و فال روزانه ای که برای شما در این بخش قرار داده ایم برگرفته از سایت های معتبر می باشد این فال و طالع بینی ها همگی تا حدودی به زندگی شخصی شما مربوط می شوند شما می توانید هر روز این فال و طالع بینی را مطالعه فرمایید در ادامه جزئیات بیشتر فال و طالع بینی رابطه جنسی روزانه 26 بهمن 96 را  در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

دوست عزیزی که 26 بهـــمـــن به دنیـــا آمـده ای، تولدت مبــارک! فعـــالـیــت های تجـاری و حرفــه ای جدیــدی که امــسـال آغـاز می کنید و شراکـت هایـــی که ممــکن اسـت شروع کنــید برای شمــا موفقـــیت و ثبات مالی در پیش خواهـــند داشـــت. تمـام سرمایه گذاری هایـــی که پیش از ایـن کرده بودیـد و پول هایی که به دیگـــران قرض داده بودیـــد امـسال به شما بازخواهند گشـــت. شایـد تصــمیم بگـیـریــد در زمینـــه ی امـــلـــاک و مستغلات و یا در بازار بورس سرمایه گذاری کنـــیـــد، در هر صورت شانـس موفقـــیـــت شمــا بسـیار زیاد خواهد بود. مسئولیـــت های خرفه ای شمـا افـزایـــش خواهـــند یافــت و مجـــبور خواهیـد بود زمـــان بیـشتــری را در محل کار خود سپـــری کرده و فشار زیـــادی را تحـــمل کنــیـد، اما اعـتـمـــاد به نفــس شما و اراده ای که داریــد باعث خواهد شد عملکـــردی بهــتــر از هر زمـــان دیگری از خود نشــان دهید. اگر بین شما و مقـامـان بالادســـتـتــان مشکلـــی پیش آمـــد سعـــی کنـــیــد آن را با سیـاسـت و ذکاوت حل کنیـد و کنتـــرل رفـتار خود را از دست ندهــید. امــسال عشـــق شمـا در هیــچ شرایطی حمـــایـت خود را از شما دریغ نخواهد کرد و همـــیشه او را در کنـــار خود خواهیـــد دیــد. اگـــر قصد ازدواج داریـد امــسال بهــتـرین فرصــت برای شمـــا خواهد بود. مهـم تریـــن ماه های سال نیـز اردیــبــهـشــت، خرداد، آذر و دی خواهند بود.

امروز برای شمـــا روز بسـیـار شلوغ و پرکاری خواهــد بود و زمــان زیـادی را در قرارهای حضوری و مکـــالـــمـــات تلفنـــی مرتبـــط با مســـائل حرفه ای و کاری خواهیــد گذرانـد. فعـــالیـــت های امروز شما در ارتـباط با اهـــداف جدیـدی هستــنـد که برای خودتـــان تعیــیـــن کرده ایــد و شایـد هم برای کمک به پیـشبرد اهـداف یکــی از دوستان نزدیکـتـان ایــن همه کار و زحـمت را به عهــده گرفـتـــه باشـیـد. در هر صورت انجام ایــن کارهـــا باعـث افــزایــش اعتـــمـــاد به نفس و پرورش تفکــر مثــبت در وجود شما خواهد شد. بدون شک موفقـیــت از آن شما خواهـد بود، اما نبـــایـد خودتـان را بیـش از اندازه خسـتـــه کنــید. هر از گاهـی به خودتـان اســـتـراحت بدهید تا بتوانید انـرژی و انگیزه ی فعلـی خود را تا آخر راه حفـظ کنـیــد.

مسائل کاری و تجاری به یکـباره شروع به تغــیــیر در جهت مثـبـت کرده اند و ایـن موضوع برای شمـــا بسیـــار هیـجـان انگیـز خواهد بود. شاید مجـبور باشــیــد کمی دوندگی کنـــید و به ادارات مخــتـــلـف سر بزنـــیـد، اما نتـــیجــه نهــایـــی ارزش ایــن تلـــاش ها را دارد. اعتمـــاد به نفس تازه ای که شما در وجود خود احــساس می کنــید می توانـــد زمـــیـنه ساز اصـلــی این پیـــشرفــت ها باشـــد و هر چقــدر هم که موفقـــیـت هایتـــان بیـشـتر می شوند اعتماد به نفـســتان نیز افــزایـش می یابـــد. امروز ظاهر شمـــا برایــتــان اهمــیـتی بیـــش از همیشه پیدا کرده اســت و دلـتـــان می خواهــد ظاهرتان انــعکاس دهنده ی شخصـــیـت قوی و توانایـی هایتــان باشد. اگـــر فکر می کنیــد خریــد چند دســـت لباس می توانـد به شما کمـک کنــد پس معـــطـــل چه هســـتــیـــد؟!

امـــروز ممــکـن اسـت فرصـتــی برای رفتن به سفـر برای شمـا فراهم شود و به احـــتمال زیاد هم ایـــن سفــر به مســائل کاری مربوط می شود. شایـد ایـــن سفـر کاری در برخی برنــامــه هایــی که برای زندگـــی شخـصـــیتـان داشــتــه اید اختــلال هایـــی ایـجـــاد کند، اما اجــازه ندهیــد که ایــن موضوع باعـــث شود برنامـــه سفــرتان را کنسل کنـیـــد. الـان شما در مرحــلــه ای قرار گرفـتــه ایـــد که نبایــد هیچ یک از فرصــت هایـی که در اخــتـیـــارتـان قرار می گیــرنــد را به راحــتی از دسـت بدهـــیـد. شمـــا در موقعیـت فوق الــعـــاده ای برای کسب موفقــیـت حرفه ای قرار گرفــته اید و همیــن قدم های به ظاهــر کوچکــی که در راه کسب موفقیــت برمی دارید می توانـــند اثـــرات مثـــبــت و عمیــقی روی آینده و حتی زندگی شخـصی شمــا داشتـه باشند.

امـروز یک نفـر که به احتـمال زیاد از آشنــایـانتان نیـز هســـت با پیــشنهادهـــایـی برای افزایـش درآمد و بهـــبود وضعیـــت زندگیتـــان به سراغ شمـا خواهــد آمـــد. شایـد او موقعیـــتی برای سرمــایــه گذاری در یک فعالـــیـــت تجـــاری جدید را به شمــا پیشـــنـــهــاد کند که در نگـــاه اول نســـبـت به آن اطــمیـنـــان چنـدانـی نداریــد، امـــا بهتر اسـت بلـــافاصـــلـه ایـن پیشـنهـــاد را رد نکنیــد و برای فکر کردن به آن وقت بگذارید. البته ایـــن به هیـچ وجه بدان معـــنا نیـســت که باید جانـب احـتـیـاط را رهـــا کنیـد و مزایـا و معـــایــب و احتـمالــات مختلــف را به دقـــت نســـنــجید. اگـــر احـــساس خستــگی می کنیـــد بهتـر اســت امشـــب را در خانــه بمـانیــد و خوشگذرانـــی و لذت بردن از تعـطـیـلــات آخــر هفـــته را به فردا موکول کنـــیـــد.

اگر برا یمـــدتـــی در فکر آغاز یک شراکـــت تجـاری بوده ایـد امـروز روز بسیـــار خوبی برای گام برداشتن در جهـــت آغاز ایـن شراکت خواهد بود. هر فعـالیــت تجـــاری که امـــروز آغــاز کنـید، به ویژه آنهایی که به صورت اشــتـراکی انــجـــام می شوند، شانــس بســـیار زیــادی برای موفقیت خواهد داشت و احتـمـال شکـســـت در آن نزدیـــک به صفر خواهـــد بود. شایـد ایـن اتفـــاق تغــیـــیـــراتی بزرگ و جدی در مســیــر زنــدگـی شمــا ایــجاد کنــد، پس خودتـــان را برای تجـــربه های جدید و هیـــجـان انـگــیز آمــاده کنــید. شایــد ایــن میـــزان از تغـــیـــیرات ناگــهــانـی در ابتدا برایـتـــان چنـدان خوشایند نبــاشـــنـــد، اما خوشبــخـــتانــه شمــا از آن آدم هایی نیـســتــید که در برابر تغیــیرات گارد می گیرند و کامـلــا انعـــطـاف پذیر هستیـد.

امروز برخی کارهــای خسـته کنــنده و تکراری که هیـــچ علــاقـــه ای به انجام آنــهـــا نداریــد بیـــشـــتر وقت شمـــا را خواهند گرفت. در حیـــن انـجام این کارها شمــا به سادگــی تمــرکز خود را از دســت داده و وسوسه می شوید به جای ایــن کارهـای مسـخـــره به دنبــال چیـزهایـی بروید که برایتـان از جذابیــت و اهـمـــیت بیـشتری برخوردار هستــنـــد، امـــا مواظــب باشید در دام ایـن وسوسه های خود گرفـــتــار نشوید. اکر می خوهیــد روند موفقـــیت های اخــیرتان به همـیـن صورتی که در این مدت بوده اسـت ادامــه پیـدا کند به نفعـــتـان است که حس وظیفـه شنــاســـی خود را در اولویت قرار داده و کارهـــایـــی که به عهده دارید را حتی اگـــر برایـــتـــان چندان خوشایـنـد نبــاشنـد به انــجـــام برسانـــید. بعد از آن برای تفـــریـح هم وقت خواهــید داشـــت!

فعالــیـــت های کاری و تجـاری مخـــتــلـفی که مدت ها برای موفقـــیت در آنـهـــا زحـــمــت کشـــیده بودیــد امروز بالـاخـره به نتـیــجه خواهــنـــد رسیـــد. بدون شک شما موفقـیــت را به چشـــم خود خواهـــیــد دید و اطــرافـیــانتان با دیدن ایــن موفقــیت ها و پیشــرفــت های شمــا به شدت تحـت تأثـــیر قرار خواهـــنــد گرفـت و این موضوع باعث افزایــش احـــترام و اعتبار شمــا خواهــد شد. تمـام سعـــی خود را به کار بگــیــرید تا از این موقعـیــت فوق العـادهــای که در اختــیـــارتـــان قرار گرفـــتـــه اســت حداکـــثر استـــفــاده را ببـــریـد؛ اگـــر ایــن فرصـت را از دســت بدهــیـــد ممــکن اســـت مجبور شوید مدتـی بســـایــر طولانـی به انتظار یک موقعیـــت دیگـــر بنشینــید. حتی اگــر مجــبور باشــیـــد روز استـراحــتـتـــان را به کار اخـــتصـاص دهــیـد هم هیـچ اشکـــالــی ندارد!

امروز ممـــکن اسـت مجــبور به انــجـام برخــی دوندگی ها و کارهـای اداری مربوط به فعالـــیـــت های تجاری خود باشـید و شایـــد حتی اگر در خانه باشـــیـد هم مجـــبور شوید از راه دور تمام ایــن کارهـــا را تحت نظر داشتـه باشـید و تماس های متعـددی گرفته و زمــان زیـــادی را پای کامـــپیوتر بگـــذرانـیــد. با ایـن حال، این پیـــشرفــت ناگهانی در کارهـایـتـان برای شمـــا بسیـار هیــجـان انــگیــز به نظــر می رسد. شاید کمـی گیج باشــیــد و ندانـید که مراحل بعـــدی کارهایتان چطور پیـش خواهند رفــت، اما بایـــد سعی کنیــد خودتـان را جمع کرده و بیشترین بهره را از فرصـــتـــی که در اخــتــیـارتـان قرار گرفـتـــه است ببریـد. تمـــام نشــانـــه ها حاکـــی از آن هسـتنـــد که موقعـــیـــت های امروز اگر به خوبی استـفــاده شوند موفقیـت های بزرگ برایتـان به همـــراه خواهـنـد داشت.

در هر زمیـنه ای که مشــغول به فعـالیـت باشیــد، امـروز موفقیـــت در زمینه ی کار و تجـارت به سراغ شمــا خواهد آمــد. کاغذبــازی های اداری و کارهایی ماننــد امضـای قراردادهای مخــتــلـــف ممـکــن اســـت زمان زیادی از شما را بگـیـرند، اما نتیجــه ای که در نهایـت به دسـتـخواهیـد آورد ارزش این وقتی که صرف می کنیـد را خواهــند داشـــت. شاید این میزان از فعـالیت در طی یک روز برای شمـا زیاد باشـــد و باعث شود از لحــاظ جسمی احـساس خسـتـــگی کنـیـــد، امـــا آنــقـــدر خوشحـــال و هیـجان زده هسـتیـــد و نگرشتان به زندگـی و دنـیای اطــرافـتان مثــبــت شده است که شایـــد اصلا متوجه این احساس خسـتـــگـی خود نشوید. ازاین روز فوق العـاده زیـبـــا و نوید بخش لذت ببرید!

شما به سخـــتـی برای بهـــبود وضعـیت مالـــی خود و پیــشرفت فعـالـیت های تجـــاریـتان تلاش کرده اید و امروز انـگار قرار اســت بالاخــره ایـن زحــمت هایـــتـــان به ثمـر بنـشـیــننـد. پول و یا قراردادهایـی که تضمین کننـــده ی به دست آوردن مقـادیــر زیـــادی از آن هســتـــند امــروز سر راهتـــان قرار خواهـنــد گرفـــت. علــاوه بر این، فرصت های بی نظیری برای کســب موفقـــیــت در عرصه های مخـــتــلــفی که برایتـان از جذابـیــت زیـادی برخوردار هســـتــنـــد برای شمــا فراهــم خواهنـــد شد. با این همـه اتــفاقـــات خوبی که در عرض یک روز دارنــد برایتـــان پیش می آیــند شایـد بهـتر باشــد یک مهمــانــی کوچک راه انـــداخـتـه و خانواده و دوستــانتـان را هم در ایـن خوشحالـی خود شریـک کنـــید و موفقــیت هایتــان را جشن بگـــیـریـد.

امــروز مثـــبت انـدیشــی و شور و اشتیـاق درونی خود را به طور ملـــموسی می توانید احــسـاس کنـیــد. ایـن اواخــر فعالیـت های تجــاری و شراکـــت هایتان برای شمــا نتـایج خوب و رضایـــت بخــشـــی را به همـــراه داشــتــه اند و امروز هم به طور غیـر منــتــظــره ای خبرهــایــی در مورد درهای جدیـدی که ممـــکن است به رویتــان باز شوند به گوش شمــا خواهند رسـیـد و این احــســـاس خوشبـخـــتـی را چند برابر خواهنـــد کرد. شمـــا برای مدتـــی بســـیـــار طولانـی با تمـام وجود تلاش کرده ایـد و حالـــا انـگــار قرار اســت نتــیجه ی تمام این زحمات را به یکباره دریافـــت کنیــد. ایـــن وضعیـت برایــتان بسیار هیــجـــان انـــگیــز اســت، اما فراموش نکـــنـــیـــد که اگـــر می خواهـــید ایـن روند ادامـه پیدا کند بایـــد شما هم تلـــاش و سخت کوشی را ادامـــه دهید.

امـروز قدرت تخیـل و انـــرژی درونی شمـــا در سطــح بســـیـار بالایی قرار دارنـــد، پس با خیال راحــت به آنــچــه ندای درونتان به شمـا می گوید اعــتماد کنیـد، مخصوصا اگر پای آغـــاز پروژه های جدید و یا مسـائل مادی در میان باشد. حس ششــم شما خیلـــی خوب کار می کنـــد، اما کمی وقت نیـــاز داریـــد تا با به کار گرفــتـن فکرتــان اهمیـــت فوق العاده ی ایــن موضوع را احـــساس کنـــیـد. بیهوده سعی نکــنـید منــطـقتـــان را به کار بگـــیــرید، بهـــتریـــن کار ایـن اســـت که اجـــازه دهید ضمیـــر ناخودآگـــاهـتـان راهـــنـمای امــروز شما باشـد. بهتــر است پیام هایـی که از طرف فردی ناشنـــاس دریافــت می کنیــد را زیـاد جدی نگـیریـــد چون به احـتـمال قوی کاسه ای زیر نیــم کاسه ی اوست.

فال و طالع بینی رابطه جنسی روزانه 26 بهمن 96

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.