فال و طالع بینی رابطه جنسی روزانه 28 بهمن 96

دوست عزیزی که 28 بهمـــن به دنیا آمده ای، تولد مبـارک! امســـال تغییـــرات اساســی، نه تنـهـا در زمیـنـه شغلــی، بلکه در رابطه عاطفـی تان نیـز رخ می دهـــد. سعی کنـــیــد در تمــام زمـینه ها انــعطـاف پذیرتر باشــیـد و خودتــان را با شرایط اطـــراف تان تطـــبـــیــق دهــیـد. خودخواهـــی بیش از حد می تواند شما را از پیشرفـــت دور نگه دارد.

امـسال در تصـمــیــم هایـی که می گیــرید، منطـــفــی تر عمل کنـــید. به جای هدف های کوتاه مدت، برای اهـداف بلنــد مدت خود وقت بگذاریـد. در ماه فروردین، مرحـــله ای از زنـدگـــی تان را پشت سر می گذارید و وارد مرحلـــه جدیـــدی می شوید، پس از همــیــن حالـــا قدم هایتــان را محـکــم تر برداریــد. تغـییـــرات بزرگ و خوشایـنــدی در سال پیش رو در راه داریـــد، به شرط آنـکه فرصـــت های زندگی تان را به سادگـی از دست ندهــید. به زودی یکی از گره های زنـــدگــی باز خواهــد شد. خودتان را برای سالـی پر از هیــجــان آمـاده کنـیـــد.

شما فرد حساســـی هسـتــید. به عنوان مثــال با دیدن مشـــکـــلــات دیگـران یاد مشکلـــات خودتـان می افـــتــیــد امــا آیــا منــطقــی اســت که از تکـــرار ایــن خاطــرات ناراحــت شوید؟ در هر صورت ایـن حســـاســیـت شما بی مورد اســـت و بایـــد هر چه و زودتـــر آن را برطـرف کنیــد. حتـی اگر نتوانـستــید به تنــهـــایی بر آن غلـبـه کنـید، بهتر است از مشـاور کمـــک بگـــیـــرید. به زودی یک پیــشـنهاد کاری به شمـا می شود که اگـــر خودتان را به خوبی در مصاحـبه آن نشـــان دهــید، موفقیـــت های زیــادی در انتظــارتــان خواهـد بود. تغییر بزرگـــی در زندگی تان ایجــاد می شود که روحیـــه تان را از ایــن رو به آن رو می کند.

شمـــا سخــتی های زیــادی را تا به حال متحول شده ایـد اما به زودی پاداش تمـــام صبــر و تحـمل هایـــتـان را خواهیـد گرفـــت. از آن به بعـد زمان اســتراحـــت و خوشی است، بنابــرایـن امـیدوار باشــید. امـروز فردی با شما تماس می گیرد و درخواســتی از شما می کنـــد، اگـــر فکــر می کنیـد که نمــی توانـید آن را قبول کنـــیـد، خجـالــت را کنار بگــذاریــد و «نه» بگوییـــد. نه گفـتن مهارتـــی اســـت که بایـــد از همــین حالـا تمرین کنـــید. در رابطــه عاطـــفی عقــل تان یک چیز و دلتـان چیز دیگــری می گوید. بهتـر اسـت که با تکیه به هر دو تصمـیم بگیرید.

امــروز یکی از نزدیـک تریــن افراد زنـــدگــی تان شمــا را وادار به کاری می کنــد که تمــایـلی به انـجــام آن نداریـد. در ایـن شرایط بایــد به ندای قلــب تان گوش دهـــیــد یا به حرف دیـــگران؟ ما اولیــن گزیـنــه را پیـشـنــهــاد می دهیـــم، از این رو که شمـــا بهتر از هر کس دیــگری به شرایط زندگـــی خود آگــاهید و می دانیـــد که چه چیـزی به صلاح تان و چه چیزی به ضررتان اســـت. اگـــر فردی شمــا را ناراحت کرده، به جای این که پشــت سرش حرف بزنــیــد، رودر رو با خود او صحبـت کنـــید تا کدورت ها هر چه زودتـــر برطـــرف شوند. در ایـــن روزهای سرد سال بهــتـــر اســـت به سلـــامــت خود اهـمیـت بیشـــتری دهـــیـــد تا به دام بیـــماری دچار نشوید.

 

شرایــط حاضـــر بر وفق مرادتان نیــســت. اگر چه شمـــا به آرامش احتیاج داریـــد امــا موانــع موجود نمـــی گذارنـــد. پیشـــنهاد می کنـیم که چنــد روز به سفر بروید و از همه چیز به دور باشـــید. اگــر نگـــران روند کارهایتـــان هســتیـد، آنـــهــا را به فردی قابل اعـــتماد بسپارید و مطـــمئن باشید که همه چیـز به خوبی پیــش خواهد رفــت. اخـــیـرا انـــتـظارتان از زنــدگی زیاد شده است. اگـــر چه این حالت طبـــیعی اســـت و ممــکــن است برای هر فردی رخ دهــد امـا اگر واقع بیـن نباشــید، افــسـردگـی عمـــیــقی را تجـــربه خواهــید کرد. برای یکـی از اعضای خانواده شمـا اتـــفـــاق خوشایندی رخ می دهد که در تغیـیـــر روحیـــه شما نیــز موثر اســت.

احساس می کنیـــد که امـــروز روز شما نیسـت. شاید احـساس ناراحتــی و افــسردگی کنــید اما یادتــان باشــد که همیشه شرایط بر وقف مرادتـــان نیـــسـت. پس اگر می خواهــیــد که از ایـــن شرایـط استـــرس زا دور باشـــید، خودتان را کنــار بکـــشـیـد. حتـــی اگر امکانش هســـت، مرخـصی بگــیـــرید و در خانــه بمانـــید و کاری را که بدان علاقــه دارید انــجام دهــیـــد. به دنـــبال تغییری در زنـدگــی تان هســـتـید امــا نمی دانیـــد که از کجا شروع کنــید. شایـد بد نباشـد ایـن کار را از دکوراســـیون خانه تان انــجـــام دهید سپــس به دنــبـال تغــییــرات بزرگ تری ماننـد تغـــییـــر شغــل باشــید. پیـــشرفـــت شمـــا در گرو همـین تغیــیــرات اســت.

اخــیـرا شریـــک زندگی تان کمـــی خودخواهـــانه رفتار می کنــد و ایـن موضوع شما را ناراحـــت کرده اســـت. به عنوان مثال او آزادی را که به خود می دهـــد، برای شمـــا قائل نمی باشـــد. امــا سعـــی کنـید که آرامش خودتان را حفظ کنید و گفتگو را به زمـانی که هر دوی شمــا سرحــال و آرام هســـتـــیـــد، محول کنــیـــد. مدت هاست به فکـــر حل کردن مسئله ای هسـتـیـد، به زودی گره هایـی برایــتان باز می شود و حقـایقی بر شمـــا روشن می شود که تغیــیـــرات کوچک امـــا مهمـی را در زنــدگـــی تان رقـم خواهــد زد. یک میهـــمانی هیـــجان انـگیز در راه داریـــد، آن را از دست ندهید.

خودتـان را برای یک روز پر از هیـــجـان آماده کنیــد، به این علـــت که هم در محــیـط کار و هم در خانه پیــشرفت های قابــل ملاحــظــه ای را احـسـاس خواهید کرد. این موفقیت ها نتـیجه سخت کوشی هایـتـــان بوده اسـت، پس از آن نهـــایت لذت را ببـــرید. زمـان خوبی است تا برای علــاقمـــندی های شخـــصـــی و هدف هایـــی که در سر داریــد، در راستای همــین پیـــروزی، برنامـه ریــزی کنــید. حال که ذهـــنـیت خوبی از خودتان را در ذهن دیگـران ساختــه ایـد، می توانــیــد برای دریـــافـت کمـــک روی دیگران نیـز حسـاب کنـید.

مدت هاست ایـده ای در سر داریـد. تصـــمیــم گرفته ایـد که آن را با یکـی از دوستـــان تان عملــی کنید. اگــر چه دوست تان قابـــل اعـــتماد است اما واحــب نیست تمـــام زیـر و بم کار را نشـــان اش دهــیـد یا به بیـانی فوت کوزه گری خود را فاش کنـید. هیـچ چیــزی قابـــل پیش بینی نیــست. بنابـرایــن محـــتــاطـانــه و قدم به قدم جلو روید. اگـــر در رابطه عاطـفی تان به مشـــکــل برخورده اید، راه حل شمــا پیـش خودتان هست. بنابرایـن به جای فشار آوردن به شریــک زندگی تان، ریشـه مشـکـل را در خودتان جســتــجو کنـــیـــد.

میـــان دو راهی رفـــتن و ماندن گیر افتاده اید. از طرفــی دوست دارید که وارد یک رابـطـــه شوید و از طرف دیــگر از اتــفــاقـات غیرمــنتـظره آن می ترسید. شمـــا بایـد هنگــام گرفــتن تصمیــم، تمـــام خاطـــرات و شک و دودلـــی های گذشتــه را دور بریزید و مطابـــق آنـچه دلـــتـان می خواهد، تصــمــیـم بگــیرید. مطـمئن باشید که راه درســت را به شمـا نشــان خواهـد داد. برای به دست آوردن آنـــچـــه در ذهـن تان داریـد، کافی ست که کمی صبـر کنیــد. عجـــلـــه تنهــا موانع شما را بیـــشتر می کند. به کمـک یکــی از دوستـــان نزدیک تان می توانیـد اطلــاعاتـی را که در به دســت آوردن شان ناموفق بوده ایـد، به دست آورید.

مدت هاســـت که به دور پاهایتان حصـــار تنـیده بوده اید اما امــروز از تمــام آن محـــدودیـــت ها آزاد می شوید و هیچ چیـــز نمـــی تواند مانـــع از پرواز کردن شمـــا شود. اگر امروز تمایلــی به برقـراری ارتـبـــاط با دیـــگــران ندارید و ترجیح می دهیــد که در تنـهایی سیــر کنـــیــد. نگــران نشوید، از فردا همه چیـــز به حالــت طبـــیعی خود باز خواهـــد گشت. فقـط حواس تان باشد که دیــگـران به خصوص شریک زنـــدگـی تان را از خودتان نرنـــجـــانـــید. در انتـهای روز خبر خوبی از طرف یکی از نزدیـــکـان تان می شنوید که خوشحـال تان خواهد کرد.

شما وقت تان را صرف کارهای بیهوده کرده ایـــد و دلـیل آن هم بی برنامه گی در زندگی بوده اسـت. اگـر بتوانـیــد راهی که منــاســب شمــا اســت را انــتـــخاب کنیـد، آیـــنــده ای روشنی به خصوص از نظر مالــی در انتــظـــارتــان خواهــد بود. هر لحظه فرصـــتـی برای شکفتــن شمـــاســت، بنـــابرایـــن آن را از دست ندهـــیـــد. به زودی در یکی از میهــمــانـی ها یا مراسم، پیــشنـهادی به شمــا می شود. بهــتــر اســـت برای جواب دادن عجله نکنیــد. شاید در ابـــتدا ایــن پیــشــنــهـــاد برایـتـــان ناخوشایـــند باشد امــا پس از فکر کردن می فهمـــیـــد که ممکن است به نفــع تان تمـــام شود. بنـابـــرایـن در تصـــمیم گیری های زنــدگی تان تامـل کنیــد.

اخیـرا دلـــیـــل تمـــام اتفاقات بد زنـــدگـی تان را اطــرافــیـــان تان می دانــیـد اما در واقــع، ایـن شماییـد که مسئول زندگی خودتــان هستـیــد. اگــر اکـــنون نتوانیـــد روی پای خودتــان بایــستـــیــد، تا آخــر عمر وابـسـته دیــگـــران خواهید بود. بی شک نه شما و نه دیــگــران همـــچیـن رفتـــاری را نمی پسـندنـد. پس دســت به کار شوید. امـــروز در برخورد با دوستـــی، خبرهـای خوبی می شنوید که اگر پیگـــیــرشان باشید، تغـــیـــیــراتـی مثــبــتـــی در زندگی تان به همراه خواهـــد داشـت. دوستـــی منتظـــر شمـاست، قبـــل از آنکه دیر شود، به سراغ اش بروید.

فال و طالع بینی رابطه جنسی روزانه 28 بهمن 96

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.