فال و طالع بینی رابطه جنسی روزانه 28 دی 96

فال و طالع بینی همه افراد برای شان مهم می باشد خیلی از افراد دوست دارند فال و طالع رئزانه خود را پیدا نموده و بخوانند فال و طالع پیش گویی هایی هستند که روی ستاره ها و تقویم های قدیمی برای افراد خوانده می شوند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر فال و طالع بینی رابطه جنسی روزانه 28 دی 96 را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

چنـــد کلـمه برای آنهایی که امـروز تولدشـان است

دوست عزیزی که 28 دی به دنیا آمـــده ای، تولدت مبارک! شمـــا به طور ذاتی شخـــصــی بلـنـــدپـرواز و جاه طلــب هستـــید و همــیـشه می خواهــیــد در بالاترین سطوح قرار بگیـریـد و اهـداف بزرگـــی را برای خود انـــتـــخـــاب می کنـــیــد. شمـــا می خواهیـد در زنـدگی بهتریـــن ها را برای خود به دست بیاوریـــد و هیـچ چیـــزی جز بهـــتریــن ها راضـــیـــتـــان نمی کنــد. امـسال، ایـده های خلـاقــانه و تلـاش و سخت کوشی شما دست به دست هم داده و در زمـــیــنـــه ی حرفــه ای موفقیـــت های بزرگی را برای شمــا رقـــم خواهند زد. شما شاهـد اجرای طرح ها و پروژه های خود به بهتـریـــن شکــل ممکـن خواهیــد بود و هیچ مشــکـل بزرگی سر راهتان قرار نخواهد گرفت. شمــا با وجود ایـــن که به عقــایــد مذهبـــی خود پایــبــند هستیـد، از افـرادی که افکار و عقایـــد قدیــمـــی دارند و حاضر به کنار گذاشـــتـــن رسوم کهنــه و پذیرفــتــن تغـیـیــر و تحولات دنـیـــای جدیـــد نیـــسـتــنـد فاصلـــه می گیـــریــد و دوست ندارید خودتان را با ایــن چیـزها محـــدود کنـــیــد. شخصــیت جذاب و دانش گســـتـــرده ای که داریــد شما را در محــافــل و مجـــامع مخـــتلـف در مرکـز توجه قرار خواهــد داد، اما شمـا توجه چنــدانـــی به دیگران و احـسـاساتشـان ندارد. مواظـــب باشیــد با این بی حواسی ها یک عشـق بزرگ را از دســـت ندهــید. بهــمن، تیـــر و شهـریور بسیـــار مهم خواهــنـد بود.

امــروز یک مکالـــمـــه ی جدی و طولانی با یکی از دوستـــان نزدیـــک و یا عشــقـــتان خواهــید داشـت که باعــث خواهد شد احــسـاس نزدیکـــی و صمــیـمیت بین شمــا حتــی از قبــل هم بیـشتر شود. شمــا اهـداف مشتـــرکی داریـــد که صحــبـت های امروزتـــان زمــیـنه ی برنامه ریزی برای فعالیـت مشترک در زمیـــنـه ی رسـیدن به این اهـــداف را برای شما فراهــم خواهند کرد. به احـتــمال زیــاد شمـا در ایــن گروه دو نفـره رهـبــری را به عهــده خواهیــد داشـــت و دلـیل آن هم چیزی جز توانــایی فوق الـــعاده تان در برقراری روابـــط اجتــماعـــی و صحـــبــت کردن نخواهـــد بود. البـــتــه لزومی ندارد تمام روز را به مســـائلی تا ایــن حد جدی بپـردازیـــد، سعـــی کنید در ساعــات پایــانی روز تا می توانـــیـد با هم خوش بگذرانید!

امروز بحث ها و صحبـت هایی که با دیـــگران داریـد نقــشه ها و فرصــت های جدیـــدی را برای پیـــشــرفــت در هر زمـــینه ای که خودتــان بخواهیـد، از کاری و مادی گرفــته تا اجــتمـاعـی یا شخصی، در اخـتــیــارتـــان قرار خواهــنـــد داد. شمـــا در وجود خود برای رسیـدن به خواسـتـــه هایتان منابــع و توانــایـی هایی را در اخــتیـــار داریـــد که تا به حال از وجود آنهـا آگـاه نبوده ایـد و یا هم نسبت به آنـــها بی تفاوت بوده اید. حس خلــاقیتــی که برای مدتی طولانی بلااســتــفـاده مانده بود امــروز دوباره به کارتــان خواهد آمد و شمـا را در مسـیری که خودتان می خواسته ایــد قرار خواهد داد. به دقت به چنـــد ماه آیـــنــده و برنامه هایی که دارید فکر کنیـد تا موجی از ایده های فوق العــاده به سراغتـــان بیایـند.

شرایط زندگـی شما طی چنـد ماه گذشتـه چنان تغیـــیری کرده اند که امـــروز وقتی به اطـراف خود نگـــاه می کنــیـد ممکنـاســت خودتـــان را در فضــایـی کامـلا متفاوت با گذشــتــه بیابــیـد. موفقـــیـت و خوش اقـــبـالــی شما در ایـن مدت باعث شده اند که نگرش بهـــتری نسبـت به خودتـان پیـــدا کرده و در مسـائل کاری، تجـــاری و مالـی بسیار موفق باشـیــد. امـــروز بد نیست برای مدت کمی دســـت از تلـــاش برداشتـه و موقعیت فعلـــی خود را مورد ارزیــابی قرار دهیـد تا ببینـــید مسـیـر خود را باید در کدام جهت ادامه دهـــید. شما در حال حاضــر قدرت ایـن را دارید که رویاهـای خود را به واقعیـت بدل کنــید، پس اهداف و آرزوهای خود را برای حفظ آنچــه در حال حاضـــر دارید کنار نگـذاریـــد.

 

شمـا تا به حال همیشـــه نسـبــت به توانــایی حس ششم و صدای درون خود در راهـنمــایـــی شمـــا در مسـیـر درســت بی تفــاوت بوده ایـد، امـا امروز امـــکـــان نادیـده گرفـــتـن این استـــعـدادهــای ذاتی برای شمـا غیــر ممـکـــن خواهد بود. تمام امـــروز انگار صدای افکار اطرافیــانــتان را می شنوید و بی آن که چیـزی بگوینـــد می توانیــد به آنـچــه در سرشـان می گذرد پی ببـــریــد. همــچنــین حس ششـــمـــتـان اگـر مورد اعتـمــاد شمـــا واقــع شود، در انـتخـاب راه صحـــیــح یاریتــان خواهــد نمود. اگر نســبــت به این توانـایی های خود بی تفاوت باشید آنــها را بالــاخـره از دســـت خواهـــیـد داد. در پایان روز سعی کنـید با کارهـــایــی مانند قدم زدن و یا تماشای غروب خورشـــید خودتـان را از تنــش و اســـترس یک روز پرکــار رها کنــیـــد.

شما به تازگی به یکـی از اهداف دراز مدت خود دســت پیــدا کرده ایـد و حالا به ایـن فکر افــتـــاده اید که هدف بعــدیتـــان چه بایـــد باشـــد. از ایـــن که جاه طلبــانه تر از قبل برای خودتـان تصـمیــم گیری کنید هراسـی نداشـــته باشــیـد. شما خوشبـخـتــانـه قدرت درونی فوق الـعاده ای پیـــدا کرده ایـد و اعــتمـاد به نفــســتـان بیـــش از هر زمــان دیگری اســـت و توانـایی های خودتـــان را باور دارید. ایــمــان داشتـن به خودتــان به شمـــا چنـان قدرتی خواهد داد که با آن می توانـید حتی کوه ها را هم جابــجا کنید. اگــر طی چند ماه آیـنــده دیدید چنــد کوه را جابجا کرده اید تعجب نکنــیـد! اگر می خواهید برای فردایتان برنـــامه ای بریـزیـــد از همـین امـــروز دوستانـی که می خواهید با شمـــا همراه باشــند را در جریـان بگـذاریــد.

پیـشـــرفــت هایی که این اواخـر در زمـــینـه ی حرفـه ای داشـــتـه ایـد شمــا رابـه ایـن فکـــر انـداخته انـدکـه حالا بایــد چکـار کنــید و چه مسیــری را در پیـش بگــیریـــد تا ایــن موفقیـــت ها را به حداکثــر میزان ممکــن برسانـیـد. شاید به ایـن فکـر افتــاده باشـــید که برای مدتــی ذهـن خود را روی ادامـــه تحصــیـــل و یا رفـتن به یک سفـر تحقیقـــاتـــی که تجـــربـه های ارزشمـنــدی را در اختیارتـــان قرار خواهد داد متـــمـرکز کنید. شمـــا دوست ندارید در چرخـه ی تکـــرار قرار بگـیـریـــد و می خواهــیـــد دائم چیزهای جدیــدی را تجـــربــه کنــید و افق های پیـش روی خود را گسـتـــرش بدهید و امـــروز روز بسیـار خوبی برای برنامــه ریـــزی در این زمـــیـــنه خواهد بود. زیـــاد دســت به عصا پیـش نروید، امـا فراموش نکـــنـید که احـــتـیاط شرط عقل است.

شما به تازگـی به چیـــزی علـاقـــمـــند شده ایــد که تمــام دقت و حواس شمـا را به خود جلـب کرده و ذهــنـتـــان را به خود مشــغول کرده است، به طوری که نمی توانید به راحـــتــی روی دیـگـــر کارها و مسئولیت هایـــتــان تمرکـز کنـــیـــد. حالا که آخــر هفـتـــه رسیده اســـت بد نیـــســـت بقــیـه ی چیـــزها را برای دنبال کردن ایـــن هدف تازه ی خود کنـــار گذاشته و کمی روی خواســـته ها و علایق شخصیتـان تمرکز کنیـــد. در حال حاضـــر توانـــایــی شما در مطـالـــعــه و داشــتن درکی عمیـق از آنــچــه می خوانــیـد به طور قابــل توجهی افزایش پیـــدا کرده است، پس سعـــی کنیـــد از ایـن توانـــایی خود حداکــثر اســـتــفــاده را ببرید. شرکت در کلــاس ها و کارگاه های مخـــتـلف نیز می توانـد برایــتـان بســیـــار مفیـــد واقـــع شود.

امـروز شمــا به فکر پیــدا کردن راه هایـــی برای پیــشـرفـــت اقـتــصـادی و مالـی خود هســتید. شما نسـبـــت به همیـــشه از قدرت درونی خود آگاهـــی بیشـتــری داریـــد و بیـــشتــر به آن اعــتمــاد می کنــید. مطــالعه در مورد فرصت های مختلفی که در اختیار دارید می تواند به افـزایش دانش و اطــلاعــات شما و در نتـیـجه گرفتــن بهـتــریـن تصـــمیـــم های ممــکن به شدت مؤثـر باشد. خوشبـــخـتـانــه شمـــا امروز توانـایـی های خود را باور داریــد و در نتیجــه شانسـتان درانــتخــاب بهــتـــریـن راه ممکـن بسیــار بالاتر اســـت. شایـد فکـر کنــیـــد باید برای داشتـــن تمـــرکز بیشـتر برای مدتی در پیــلــه ی تنـــهـــایـــی خود فرو رفـته و از دیــگران فاصـــله بگــیـــرید، اما لزومی ندارد تمــام روز خودتـــان را در اتاقــتــان حبـس کنیــد!

اتفـاقـــاتی که در زندگی شخصـی و اجـــتـــمـاعـیتــان افـتـاده اند باعــث شده انـد که احـساس قدرت و توانـــمنــدی وجودتان را در بر بگـــیرد و حس کنـــید که آینـــده تان در دستان خودتان قرار دارد و این شمـــا هســتیـــد که برای زندگــی و آیـــنـــده ی خود برنـــامـه ریزی می کنـید. شایـــد سخت کوشی و تلاش این چنـد وقت اخیرتـــان به پیـشـــرفت حرفـــه ای و مادی شما منـجـــر شده باشـد و حالـــا حمایت و تشویق دوستان و اعضای خانواده تان به شمـــا انگیــزه داده باشـد تا اهـــداف بزرگـتـری را برای خود در نظــر بگیرید. اگـر از توانــایـــی هایـــی که در حال حاضــر در اخــتیــارتـان قرار دارنـــد به خوبی اســتفـــاده کنــید ایــن روند به همــیـــن صورت ادامـــه خواهــد یافـت و در عرض مدتی کوتاه راهـی بسیار طولانـــی را طی خواهـیـد کرد.

امــروز مهـمان هایـــی به دیدن شمــا خواهــنـــد آمد که داســتــان های جالــبـی برای گفـتـن دارند. این شنـــیده هایــتان ذهن شما را به خود مشــغول خواهنـــد کرد و شاید شما را به فکـر تحقیق و مطــالعـه در مورد موضوع مورد بحث بیــنــدازند. بد نیــسـت در رابطه با ایـــن موضوع کمی بیشــتـــر تحـــقـیق کنــیــد و حتــی اگر لازم دیدیــد در کارگـــاه و یا کلاس های مرتــبـــط با آن ثبـــت نام کنـــیـد. تجـربـــه هایـــی که با انــجـــام ایــن کار کسـب خواهــید کرد برایــتان بسیار ارزشمــند خواهنـــد بود. شما هفـــتــه ی نســبـتــا پرکــاری را پشـــت سر گذاشـته ایــد و حالـــا به شدت احســاس خستـگــی می کنـــید. برای از بیـن بردن این خسـتگـــی هیچ چیزی به انـــدازه ی وقت گذرانــدن با دوستـــان و عزیـــزانـــتان به شمــا کمــک نخواهد کرد.

امروز برای آنـــهایی که هنوز مجــرد هستـــند ایـن احـتـــمـال وجود دارد که به طوری کاملا غیـــر منـتـظـره یک رابطــه ی عاطــفی جدیـــد را شروع کنــنـد. آنــهـــایــی که پیـــش از ایـن نیــمـه ی دیگــر خود را یافـته انــد هم امروز موج جدیدی از عشق و احــســـاس نســـبـــتـــبه طرف مقــابـــلشــان را تجـربـه خواهــنـد کرد و صحــبــت هایـی خواهنـــد داشـت که صمــیمـیـت و نزدیکی بیشتری بیـن آنـهـا به وجود آورده و احسـاس تعـــهـــدی که نسبــت به هم دارنـــد را بیــشـــتـــر خواهـــد کرد. با ایــن حال باید اهـمـیـت ایــن موضوع را هم در نظـــر داشـتــه باشــیـد که چه شمـــا و چه طرف مقابلتـان حق نداریـد از احــســاس خود برای طرف مقــابلتـان قفـسـی ساخته و او را محدود کنـید، بلکـه بایـد پر و بال او بشوید.

امروز شما احسـاس می کنیـد بسـیـار قوی و از لحـاظ جســمـانـــی کاملا سالـم و سرحـــال هســتـیــد و می توانــید هر کار فیزیـــکـی که بهعــهـده تان گذاشـــتـه شود را به راحــتی به انـــجــام برســانـید. در نتـــیـجه ی ایـــن احــساس قدرت و انرژی ممکـــن اسـت تصمـــیـــم بگـیـــریــد تمــام خانه، از انـباری گرفـته تا پرت ترین گوشه و کنارهــا را هم نظــافـت کنـــیــد و حی سر و سامـــانی به باغچــه و یا گلدان هایتان بدهـــید. مواظـب خودتان باشیــد! با ایــن روندی که شمـا در پیـــش گرفـــتـــه اید تا پایــان روز آنـــقدر خسته خواهیـــد بود که دیــگر حال و حوصله ای برای لذت بردن از آخـــر هفـــتـــه تان برایــتان باقی نخواهد ماند. الـبته که بایــد ایـــن کارهـــا را انجـام دهـیــد، اما باور کنید هیـــچ عجلـه ای در کار نیســـت!

فال و طالع بینی رابطه جنسی روزانه 28 دی 96

 

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.