فال و طالع بینی رابطه جنسی روزانه 29 بهمن 96

دوست عزیـــزی که 29 بهمـــن به دنــیا آمده ای، تولدت مبارک! شمـــا شخصـــی ماجراجو، حســاست، شجاع، احـساساتـی، سخت کوش و وقت شناس هسـتـید. با این همه شور و اشــتـیــاق و جاه طلـــبـی که در وجودتان اسـت باید سعـــی کنـیـــد خجــالــت و لجـــبـــازی هایـتــان را کنار بگذاریــد تا به اهداف خود برسید.

در رابـــطه بامــسائل مالی می توانیـم ایـن مژده را به شمــا بدهـــیـــم که پول زیـــادی به دسـت خواهــیـد آورد. شمــا پروژه های جدیـدی را آغاز خواهـــیـد کرد که منـــافع بسـبار زیـــادی را برای شما به همراه خواهـند داشت. همـــچـنیـن، سرمایــه گذاری هایی که در گذشـــته انجام داده ایـد نیـز امـــســال به ثمر خواهند رسـیــد. ایـن پیـشـــرفــت مادی باعـث خواهـــد شد احساس سعـــادت و خوشبخـــتی بیـشــتــری داشته باشیــد. اگـــر کارمنـد هستیـد خودتــان را برای چالش های فراوان در زمــیـــنـــه ی حرفه ای آمـاده کنــید، اگــر با سیـــاست و هوشمـــندی با مشکـــلـــات مواجــه نشوید ممــکن است حتــی شغـــل خود را از دست بدهــیــد. امسال زنـان در زمـینه ی روابـــط عاطــفی بســیــار خوش شانس تر خواهــند بود. روابــط شمـا با همسـرتـــان خوب خواهـند بود و اگـــر مجرد باشــید هم ممکن اســت تا اواخر ایـــن سال از زندگــیـــتان ازدواج کنـیـــد. فروردیـن، اردیبـــهـشت، آبــان و دی بهــتـــریــن ماه های سال خواهنــد بود.

امـروز می توانیـــد از ابــتدای روز خودتــان را برای یک روز فوق العاده رمــانـــتـیک و عاشقــانه آماده کنــید. احــسـاســـات عاشــقـــانه ی شما در اوج خود قرار دارنــد و نیـــاز شدیـدی به دوست داشتـــن و دوست داشتـه بدن احـــســاس می کنید. خوشبخـــتــانـــه طرف مقـابلتان نیــز نظــیر همان احـسـاسـات رمـــانتیـــکـــی که شما داریــد را از خود نشـان می دهــد و این همه احســاس شمــا بی جواب باقی نمـــی ماند. اگـر مدت ها در فکـر برنــامه ریـزی برای یک شام دو نفره بوده ایــد امروز می تواند همــان فرصــتی باشد که به دنـــبــال آن می گشـته اید؛ شمـــع و موسیقـی را فراموش نکنــید. در زمــیــنـه ی کاری شایـــد اوضاع تا ایــن حد ایده آل نباشد، اما به طور کلــی روز بدی را هم در پیـــش نخواهـیــد داشـت.

امـروز شما می توانــیـــد بهــترین پرسـتـار روی زمین باشـــیـد، پس اگــر عشقتـان، دوستـتان و یا یکـی از اعــضـــای خانواده تان بیمـار است و به پرسـتــاری نیاز دارد حتـمـــا برای کمــک به او داوطلـب شوید. علــاوه بر این که خیـلی خوب احـــساســات این شخص را درک کرده و او را مورد مهر و توجه خویش قرار خواهـــید داد، انگـــار معـجــزه ای در دســـتانتـان نهـفـــته اســت که باعث می شود خیلـــی زود رو به بهبود برود. در محــل کارتــان سعــی کنیــد دقـتـــی بیشــتــر از همــیشــه به خرج دهیـد، مخصوصا اگـر با اعداد و ارقـام سر و کار داریـد. یک اشتـبـاه کوچک می تواند خســارات جبــران ناپذیـــری را وارد کنـد و باعث شود که مورد توبیخ و سرزنش مقــامـــات مافوق خود قرار بگیـرید.

امـروز کتاب ها و فیــلم هایی که می خوانید و می بینــید به شمــا انگــیزه می دهنـد تا به دنبال انجــام فعــالیـت های هنـــری بروید. از طرفی هم حس زیبایی شناســی شما در سطــح بســیار بالــایـــی قرار دارد و می تواند منــبع الــهـام بخـش خارق الـعـــاده ای برای شما باشـــد. اگــر اهـــل انـــجام کارهای هنــری نباشـــیــد هم، دنبال کردن فعالیت های هنری دیـــگـــران و رفتن به موزه ها و نمــایـــشـــگاه های هنـری باعث خواهــد شد حس و حال فوق الـــعـــاده خوبی پیدا کنـــید و تمام فشــار و اسـترســـی که ایــن اواخــر به شمـــا وارد شده اسـت را فراموش کنـید. امــروز روابط عاطفـی شمــا نیـــز به خوبی پیش خواهـــند رفــت و در کل از لحاظ احـــساسی برای شما روز رضـایــت بخشی خواهــد بود.

 

امــروز شمـا کمــی عصبـی و هیجــان زده هســتید و در چنین شرایطی هیچ چیـــزی به انـــدازه ی نظــافـــت خانه تان حال شمـا را خوب نخواهــد کرد! اگــر می بینـید همه جا تمــیز و مرتب اســت کمـــی روی تغـییر دکوراسیون خانـه تان کار کنـــید. خوشبـختانــه در حال حاضر حس زیبــایـــی شنــاسی شمـــا خیلی خوب کار می کنـــد و نتـــیــجه ای که به دســت می آورید چشمانـــتـــان را نوازش خواهــد داد. از آن گذشــتـه، این کار باعث خواهد شد که از لحـاظ روحی حالـــتـــان به مراتـــب بهتـر شود و اصلـــا فراموش کنــیـــد که در ابــتـــدای کار چه حسـی داشتـــه ایـد. در محـــل کارتـان مواظب یک نفــر که سعی دارد برای بهــتـــر نشـان دان خودش شمـا را بد جلوه دهد باشـــیـــد. البتـــه لازم نیست با او بجنـــگیــد، فقـط مواظـب باشـــیـــد!

امـــروز شما و اطــرافیانـتان با هم در هماهـنگـی عجـــیــبـی به سر می برید و انگـار می توانیـــد ذهــن آنــهـــا را خوانــده و با توجه به آنـــچه در فکـــر آنـهــا می گذرد رفـتــار کنیـد. شاید حتی چنــدیــن بار پیش بیـایـــد که همزمـــان با طرف مقابـلتان یک حرف را به زبان بیاوریـــد. ایـــن موضوع باعـث خواهـــد شد که اطـــرافـیانــتان به شمـــا احـــسـاس نزدیـــکـــی بیشتــری داشـــتـه باشند و خیـــلی راحت تر از همیشه مورد اعــتمـاد آنهـا قرار بگـــیـــرید. مواظب باشــیــد از اعـــتـــمـــاد آنـهـــا سوء اســتفـــاده نکنـــیـــد! امـــروز شرکــت در کلـــاس های آموزشی و سمـــینـــارهـا و کارگــاه های مخـتلـف برای شمـا بسیـار مفـــیـــد و آموزنده خواهـــد بود و شاید حتـی بتوانـیــد با استـفــاده از آموخته های امروز خود در زمـیـنه ی حرفـــه ای پیشـــرفـــت قابل توجهی داشتـه باشـــیـــد.

شمـــا به طور عادی شخصـی بســیــار عمـــلــگــرا و منطـقی هسـتـــید، اما امروز خیـــلــی بیشـتــر از همــیـشـــه به معنویات اهمـــیــت می دهـــیـــد و علاقه ی خاصـی به مطالـعه در مورد ماجراهــای شگـــفت انـگــیـــز معـــنوی یا فراطبـیعی و تحــقیـــق در مورد آنـها پیـــدا کرده اید. صحـــبت با افرادی که به ایـن موضوعات علاقـــمـنــد هســـتنـــد خیـــلی بیشتـر از مطالــعه کردن به شمـــا در کسب اطــلـــاعــات مورد نظـرتـــان کمــک خواهد کرد. الــبـته ایـن موضوع از آن چیـــزهـایـــی نیسـت که ذهن شمـا را برای مدتــی طولانـــی به خود جذب کند و خیلی زود دوباره به سراغ مسـائل منطـــقــی و عقـــلانی خواهید رفــت. به ذهنــتــان اجازه ی خیال پردازی بدهـــیـد، همه ی ما گاهـــی به پرواز در دنیـای خیـــالات نیـاز داریم.

امـروز فعالـیـــت های گروهی که هدف خاصی، به عنوان مثال فعالـیت های هنــری و یا پروژه های پژوهشـــی و تحـــقیقاتــی، را دنــبــال می کننــد، برای شما از جذابیـــت فوق العـاده ای برخوردار هســتند. به همـــین دلـــیــل هم انـجام کارهـــایـی مانــند آغـــاز یک دوره ی آموزشی جدیـد و یا شرکت در یک کارگاه یا سمینــار با موضوع مورد علاقـــه تان به شدت به شمـا پیشـنــهـــاد می شود. این کار فرصت آشنایی با افراد جدیـدی را در اخـــتـیـــار شمـا قرار خواهد داد که می توانـند به زودی به دوستـانــی نزدیک برای شما تبــدیـل شوند. امروز احـــاس نزدیـــکـی شمــا با اطرافــیــان خود خیلــی بیـــشتــر از هر زمــان دیگـــری است و احســاس می کنـیـــد که زندگـــیتان در جهت مثـــبت در حال تغـــیــیــر اسـت.

 

حس ششــم شمـــا به طور عادی هم خیـــلـی خوب کار می کنـد، امـا امروز ایـــن توانایـــی شما در حدی فوق العـــاده قرار گرفتـــه است و حتـــی خودتـــان هم احســاس می کنـیـــد که انـگار همـه چیـز از غیـــب به شمـــا الـــهـــام می شود. به خواب های شب قبـــلتــان خوب فکر کنــید و ببینیـــد نشـــانـه هایی که در خواب دیـده اید چه معـنـــایی می توانند داشــته باشـــنـد، چون با شرایط فعـلی شمـا هیچ یک از خواب هایــتـان نمی تواننــد بی معــنـــی باشند. امروز همــچنــیـن فرصـــت بسیار خوبی برای آغــاز فعــالیت های فرهــنگـی و هنـری، از هر نوعی که خودتان دلــتـان بخواهد، می توانــد باشد. شایــد حتــی در دراز مدت بتوانـیـــد از ایـن راه کســب درآمـــد هم بکنـــیــد.

امروز قدرت تخـــیـل شمــا دارد خیـــلـــی خوب کار می کنــد و دائم غرق در دنـیــای خیـــالـات خود هســـتیــد. تحـت تأثــیـــر ایــن شرایط ممــکـن است به فکــر سفــر به مقــصدی دوردست و ناشنـاخته بیـــفتـیــد، امـا متأـســـفـانـه در حال حاضـــر در شرایـــطی نیـــستــیـد که بتوانـــید به چنــین سفــری بروید. رفتن به سفـــر همیـشه ایــده ای فوق الــعـاده اســـت، اما به این شرط که به صورت منطقـی و حسـاب شده باشد. امـــروز نهـایـــت کاری که از دسـت شما برمـی آیـد ایـن اســت که برای ایــن سفر خود یک برنـامـه ریزی خیالی داشتــه باشـــید، امــا همیـن هم باعث خواهد شد که حال خیــلی خوبی پیـدا کنــیـد! در وضعــیـــت فعــلـی شما پیـــشـــنـــهـــاد می شود که یوگا و مدیتیــشــن را حتمــا در برنامه ی روزانــه ی خود جای دهیـد.

امروز به احتـــمال زیـــاد خبرهــای فوق الــعـاده ای در رابـــطـــه با مســائل کاری و اقـتـــصــادی به گوشتــان خواهــند رســیـــد. مهــربــانی ذاتـــی و حس همــدردی که نسبت به دیگــران داریـد دوستــان بســیار خوبی را وارد زنـــدگـــی شمـــا کرده اســت که از لحـــاظ کاری نیــز می تواننـد به شمـــا کمـک های قابـل توجه و ارزشمــندی کنند. امــروز نتـــیــجــه ی خوبی هایـی که به این افـراد کرده ایـــد را به چشـم خواهـید دیـــد و باور خواهید کرد که در ایــن دنـــیــا خوبی کردن هیچ گاه بی پاســـخ نمی مانـــد. حس زیبایــی شنـــاسـی شمـا امـــروز در اوج خود قرار دارد و حتی اگر خودتان اهـل فعــالیــت های هنری نیــستیــد هم به شمـــا توصیه می کنیم حداقل به نمایـشـــگـاه های هنـری رفتـــه و از دیدن کار دست دیـــگران لذت ببــرید.

یک دعوای جزئی با عشـقــتـــان در ابــتدای روز حالتان را حســابــی بهـم می ریـزد، امـــا اگر راســـتش را بخواهید تا بعــدازظهـر ایــن دعوا به آشـتـــی ختم خواهـــد شد و هر دو به خاطر حرف ها و کارهـــایـــتان پشـــیـمــان خواهــید شد، پس اجــازه ندهـیـد که ایــن موضوع تمــام روزتـــان را خراب کند و روی جنبـه های دیگر زندگـیتان اثـــر منـــفــی بگذارد. سعی کنیـد تا وقتی آشتــی نکرده ایــد سر خودتان را با تمــرکـز روی کارهـایـــی که در محــل کارتـان به عهده داریـــد گرم نگـه داشـتـه و خودتـان را با فکر و خیــال دیوانه نکنیــد. به احـتـــمـــال زیاد روز را در کنار عشـــقتان و در حال برنـامه ریــزی برای آینــده ی مشتـــرکتان خواهـید گذرانـــد. شاید حتـــی بشود گفــت ایـــن دعوا در نهایــت باعث نزدیکی بیشـتر شمـا خواهـد شد.

حس ششــم، خلاقیـت و هوشیــاری شما امروز در انــجام کارهــایــتان کمک بسـزایی یه شمــا خواهـنـــد کرد و نتــیـــجه ی این ترکیب فوق العـــاده را خیـلی زود خواهید دید. افــزایـــش حقوق و یا رتبه ی کاری، دریافت کمیـــسیون یا یک جایـزه به خاطر عمـلکـــرد خوبی که امــروز از خودتان نشـــان داده ایـــد باعث خواهد که اعــتماد به نفـستان نیز به میــزان قابــل توجهــی افــزایــش پیــدا کند. اطـــرافـیـــانتان نیز با دیـدن توانایـی های شمـا اعــتمـــاد بیشـــتری نســـبــت به شمـــا و توانـایـی هایتان پیــدا می کننـــد و شایـد حتـی بخواهــنـــد برای رفع مشکلات و گرفتاری های خود از شمــا تقاضای کمـک و راهنـمایی کنــنـــد. به خودتـان به خاطر این میزان از پیـــشــرفت تبـریــک گفتـه و حتـــی جایـزه بدهـیـد.

فال و طالع بینی رابطه جنسی روزانه 29 بهمن 96

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.