فال و طالع بینی رابطه جنسی روزانه 30 بهمن 96

دوست عزیزی که 30 بهــمــن به دنیا آمــده ای، تولدت مبـــارک! شما چنان اراده ای داریـــد که شما را بسیار جلوتر از دیـگران قرار می دهـد، امــا اگر می خواهیــد بیـــشتریــن بهــره را از این توانایی خود ببــریــد، باید به درونگـرایـــی و بی دقتـــی خود غلــبه کنـیـــد. امــسـال وضع مالـی شما بسیـار خوب خواهد بود و برای رسـیـدن به اهــداف خود هر کاری که لازم باشد را انجام خواهـید داد.

درگـــیری های حقوقی که بر سر مسائل مالــی و به ویژه در زمـینـــه ی املــاک داشته اید بالــاخـره حل شده و منـافع قابـــل توجهـی را برای شمـا به همـــراه خواهنـــد داشـــت. اگر اهــل تجارت هســـتیــد امســال فرصــت خوبی برای فعـــالـــیـت در زمــیــنـه های جدید خواهـــد بود و می توانیـــد موفقـــیت های زیـــادی را به دست بیـــاوریــد. در زمــیــنـه ی حرفـه ای امســـال بایــد تلاش و کوشش بیـشـتری از خود نشــان دهید و خودتــان را به مقـــامـــات مافوق و دیــگـر متــخـصـصــیـن در زمــینــه ی کاری خود ثابـــت کنــید. اگـــر متــأــهل هسـتـیـد امـسال زنــدگـی عاطــفـیــتان رو به پیشـــرفـــت خواهد رفت و احسـاس نزدیـکـی بیــشــتــری به همـــسر خود خواهـید داشـــت. اگـــر هم مجـرد هســتــیـــد امسـال زمــان خوبی برای ازدواج خواهــد بود. اردیـبهشــت، مرداد و آذر بهــترین ماه های سال خواهنـد بود.

امـروز احســاساتی ناخوشایـند شمـــا را دربر گرفـــته و در تمـام طول روز آزارتان می دهنـد. هر چقــدر که فکـر می کنید دلــیـــلـــی برای ایـن احـساسـات خود پیـــدا نمی کنـــید و در ظاهر همه چیـــز دارد خیلــی خوب پیش می رود و مشــکل خاصـی در کار نیــســت و حتـــی نزدیـکان و اطــرافیـانــتــان نیـز با مشکـــل بزرگـــی درگیـــر نیستـــنـد که بخواهد ذهـــن شما را به خود مشــغول کنـد. راستـش را بخواهید تلـــاش شما برای یافـتـن دلیــل این احســـاسـتــان موفقـیت آمـیـــز نخواهـــد بود، امـا مشــکـــل اصـلـی اینجاست که شمــا حتی درد و رنــج افـــرادی که در خیابان می بینیـد را هم احــسـاس می کنید و مشـــکلــات و سختی هایـی که مردم دنیـا می کشـــنـــد دل شمـا را به درد می آورد و نمی گذارد آرام باشـــیـــد.

امـروز یکی از دوستـانـتان از دست شمــا عصــبـــانــی و ناراحــت اســت. شاید ایــن مشـــکل به گونه ای با مسائل مادی در ارتـباط باشد. در هر صورت، در حال حاضر کار زیــادی برای آرام کردن او از دستــتـان برنــخواهـد آمد، پس بهترین کار ایـــن اسـت که هر حرفـی که فکر می کنیـــد باعـــث آرامـــش او خواهـــد شد را زده و هر کاری که از دســـتـــتــان برمی آیــد را انجــام دهیـــد و سپـــس خودتــان را کنــار بکـشیـد. هر اتــفاقـی که بیــن شمـا افــتـاده باشـــد، او دارد به احـتمــال زیـــاد بیـــش از حد واکــنـــش نشــان می دهد و حتـــی اکـر خطایی از شمـا سر زده باشــد هم به ایــن بزرگی که او فکر می کنــد نیـــســت. شمــا خودتـــان را زیـــاد با این موضوع درگـــیر نکنـــیـد و خیـالتــان راحت باشد که خودش به زودی از رفتـارش پشیـمان خواهـد شد.

آیــا رئیســتان یک زن است؟ اگر جوابتـــان مثبت اسـت به شمـــا توصیـــه می شود که امــروز تا جای ممکـن از او فاصله گرفته و سر راهش سبــز نشوید. او اصلا روز خوبی را نمـــی گذرانـــد و هر لحــظه ممـــکـن اسـت مورد خشــم او واقـع شوید. تمـــام سعــی خود را به کار بگـــیـــرید تا بهــتــریــن عمــلـــکـــرد ممکن را از خود نشــان دهید و رفــتــار خوبی با اطـــرافیانـتان داشته باشـــید و تمام سیـــاســـت خود را مورد اسـتــفــاده قرار دهیـد. اگر با وجود رعایـــت تمام ایــن نکــات مورد خشــم رئیســتان واقع شدیـد هم آرامش خود را حفظ کرده و واکــنــش تنــدی از خود نشان ندهیـــد، چون تا فردا خودش از این رفـــتـــارش پشــیـمان شده و از شمــا دلــجویی خواهـد کرد. فشار کاری امــروزتـان را با کمــی تفـریــح پس از اتمــام کارهایتــان جبـــران کنــیـــد.

امــروز اگــر قصد رفــتــن به سفر را داشــته باشیــد برای شمــا روز خوشاینـدی نخواهـــد بود و مشـــکــلـاتی که سر راهـــتان قرار خواهنـد گرفـــت ممکـن است شمـــا را به ایـــن فکـــر بیـــندازنـــد که اصـــلا این سفـر را کنـســـل کرده و یا به زمان دیـــگـــری موکول کنــیـد. برخـــی وسایل ضروری که می دانـــیـد حتمـا مورد نیـازتـان قرار خواهـنـد گرفـت را پیدا نمـی کنـــیــد، برنــامه هایتـان به راحــتــی پیش نمـــی روند و با کمبود وقت مواجه خواهـیـد بود و یا شاید حتـــی چیـز بسـیار با ارزشی را گم کنـیـد. اگـر می بیـــنید امــکان به تعویق انداختـن ایــن سفر وجود ندارد حداقــل دقتــتان را چند برابر کرده و لیسـت دقیقــی از کارهــایی که باید انــجـام شوند و وسایـلــی که باید به همراه ببرید تهیــه کنـیـد.

امــروز مسائل مالـــی ممـــکـن اسـت بیــن شما و یکی از دوستـــان نزدیــکـتان ایــجــاد مشکــل کنـند. شایـد این شخـــص به شمـــا بدهـــکــار است و نمی تواند پولی که به او قرض داده اید را پس بدهـد و یا بر عکس. سعـی کنیـد راه حلی پیـــدا کنــید که بدون آنکه به هیــچ یک از طرفیــن فشـاری وارد کنــد مشکــل را از بیـن ببـــرد. بدون شک با کمی فکر کردن خواهـید توانــسـت راه حلی پیـــدا کنیـــد که با استـفاده از آن هر دو طرف برنــده باشـــنـد و به دوستــیــتـــان نیـــز لطمه ای وارد نشود. ارزش دوستی شمـا خیلـی بیـشتر از آن اســـت که بخواهیـــد آن را به خاطر چنیـن چیـزهـایـی از بین ببـــریـد. امــروز اگـــر برای کارهـایـتــان برنـــامـه ریــزی نکنیـد نصف بیشـــتر آنـــهـــا را نخواهید توانـــســـت به انـجام برســانید.

امروز حضور در یک جمــع شمــا را با شخــصــی در ارتبـاط خواهــد گذاشـت که خشم و تلخی تمام وجودش را در بر گرفـــتـه و ایـن احســـاسات منفـی که وجودش را در بر گرفتـــه انــد را به دیگران هم منتقل می کنـــد. این وضعــیـــت بدون شک برای شما چنـدان خوشاینـد نخواهـد بود، به ویژه وقتـــی ببــیـــنـــیــد ایـن شخـــص شمـا را به عنوان بهترین هدف ممکـن برای تخلــیـــه ی این احـــســاسات منـفـی و صحــبت در مورد تمـام چیزهای ناخوشاینـــدی که ذهـنــش را درگـیـــر کرده انـد انـــتــخــاب کرده است.به هیـچ وجه فکــر نکــنید که موظف هستـید تا آخر به حرف هایــش گوش کنـــیـــد و ضمـن رعایـــت ادب بهـانــه ای پیدا کرده و از او فاصـلـه بگــیـریـد. مســلـــمـــا افــراد دیگـری در ایـــن جمـع هستنـد که صحبت با آنها برای شمـــا لذت بخـش باشد.

امــروز یکـی از همـکـارانـــتان به مرخصی و یا یک سفر کاری رفته و غیـبت او باعــث دو برابـــر شدن کارها و مسئولیت هایــی که شمـــا به عهــده داریـــد شده اســت. دیگـران هم از این افــزایش مسئولیـــت ها بی نصیب نمانده انـد و همه در محـــل کارتــان تحت فشار و اسـترس زیـــادی قرار گرفـتـه اند. به همین دلیـل هم خیـــلـــی زود عصـــبی می شوند و واکــنــش هایی تنــد از خود نشان می دهنـد. شمـا بهـــتـــر است سعــی کنید خودتـــان را از این قافـلـه جدا کرده و بی آن که خودتان را دیوانــه کنـید روی کارهـــایتان تمرکـز کنــید. اجـازه بدهـیــد بقـــیه هر چقدر که می خواهند با هم درگیر شوند، وقتـی آرامــش شمـــا را ببـــینــنـــد آنــها هم تحــت تأثیر قرار گرفتـه و آرام خواهـــنــد شد.

 

امروز شما به احتـمال زیـاد روز بســیـار خوبی خواهـید داشت. قدرت تخیل، خلـاقـــیــت و حس ششـمـــتان دست به دســت هم داده انـــد و ایــن ترکیـب فوق الــعاده الهام بخش شما در انـــجـــام کارهای مخـتـــلف و به ویژه پروژه های هنری خواهــد بود. شما آنـقـــدر خوشحال و هیــجان زده هستـید که به محـــض ایـن که یک نفـر به ایده هایـــتــان توجه و علـاقه نشان بدهـد برای مدتـــی طولانـــی در موردایـن موضوع با او صحــبـت خواهـید کرد. اگــر در روزتــان تنـــهـا یک بخـــش منفــی و ناخوشایــنـد وجود داشـــتـــه باشد رفـــتـار تند و از روی ناراحــتـــی همســـر و یا یکـــی از دوستــان نزدیـــکـتــان خواهـــد بود که از بی توجهی شما نسبت به خود ناراحــت شده است. نگران نبــاشـید این وضع خیلــی زود برطـــرف خواهد شد.

امــروز خانه ی شما تبـدیل به محله ی برو و بیا شده اسـت و در تمـام طول روز افراد مختـلـــف در خانـــه ی شما در حال حال رفـــت و آمد خواهــنـــد بود و این موضوع ممـــکــن است هر از گاهــی برایــتان آزاردهـــنده باشد. در ایـن میــان یکی از اعــضـــای خانــه هم امــروز عصــبــی و تنـــدخو شده و شما مجبور هسـتــیـــد او را هم کنتــرل کرده و سعی کنید آرامــش کنــید. در هر صورت بهـتـر اسـت مواظـــب باشـیـد آنــقدر خودتـــان را درگـیــر آرام کردن این فرد نکـنیــد که به یکــباره خودتان هم از کوره در بروید! در تمام روز سعــی کنـید بهـــاعـصـاب خود مســلـط باشیـد و آرامش خود را حفـــظ کنید تا امروز را بدون هیــچ دردسر خاصـی پشــت سر بگذاریـــد. یادتـان نرود که مهـــمـان حبــیب خداسـت!

امروز یک نفـر از اطـرافــیـــان و به احــتـــمـال زیاد کی از همـکـــارانـتـــان به کمی همـدردی و شانه ای برای گریـــه کردن نیـــاز دارد. ترس و فشـار کاری در محل کار شمـــا به حدی رسیده اســت که همــه ی کارکـنـان نمـی توانند ایـــن میزان از فشار را تحمـل کنـند و یکی با قدرت و اراده ی شمــا باید بتوانـــد در چنیـــن شرایطی به دیــگران قوت قلـــب ببــخــشد. البتــه تحـمل ایـن اوضاع برای خود شما نیـز چنـدان راحــت نخواهد بود و شاید یک جاهایـــی صبـــرتان به سر برســـد، اما شمـــا از پس این شرایــط برخواهـــیــد آمــد. بهترین کاری که در ایــن موقعـــیت می توانیــد بکــنـیـد ایـــن اســـت که کارهایـــتـان را به سریــعـــتــرین شکل ممکــن و با حداکــثـر تمـــرکــز انجام دهید و بعـــد از تمـــام شدن کارتان به خودتــان یک جایـزه ی اساسی بدهید.

امـــروز فرزنـــدان، یکــی از دوستـــان نزدیـک و یا عشـــقتان ناراحت به نظـر می رســنـــد و دلیل ایــن ناراحـتــی هم چیزی نیـــسـت جز محــدودیت های مالی که به آنهـا اجـازه نمـــی دهـــد چیزی که فکـــر می کنـنــد برایشـان به شدت لازم و ضروری است را داشـتــه باشـــنـــد. شمــا احســـاس می کنـیـد که باید به آرام شدن این شخص کمــک کنــیـــد، امـا لزومی ندارد که ایـن کمـک حتـما به صورت کمک نقدی باشـد، چون خود شمــا در حال حاضـــر هزینه های زیـادی پیـــش رو داریـــد. همــین که به او بفهـــمـــانـــیـــد که اگر الان چیــزی را ندارد به ایــن معـــنا نیـست که هرگــز صاحـــب آن نخواهــد شد می تواند حالـش را به طور قابل توجهـی بهتر کنــد. اگـر دیدید فایده ای ندارد او را به حال خودش بگذاریـد و اجازه بدهیـد راه حل مشـــکلش را خودش پیـــدا کنــد.

امروز نگــرانی در مورد یکــی از اعضـای خانواده تان ذهــن شمــا را به خود مشغول کرده است. ایـــن شخـص ممـــکــن اسـت به خاطر مسائل کاری، مالی و یا عاطفـــی به دردســر افتـــاده و حالـــا به کمـــک و همـدردی شمــا نیـــاز داشــتـــه باشـد. هر حرفــی که فکـــر می کنیــد به بهتـــر شدن حال او کمک خواهــد کرد را بزنـید اما انتـــظار نداشـته باشـــیــد که او به حرف هایــتان جوابی بدهد و به درد دل کردن مشــغول شود. فعــلـا او در شرایـطـی نیســـت که بتوانــد در رابـــطــه با ایـن موضوع زیـاد صحبـــت کنــد و ایـن اصلا بدان معنـــا نیـسـت که بودن شما در کنار او برایـش بی ارزش اســت. فراموش نکـنـــیـــد که کارهـــای دیگـری هم برای انـجــامدادن دارید و تمـام وقتتــان را با دلـداری دادن به این شخــص نگـذرانــیــد.

فال و طالع بینی رابطه جنسی روزانه 30 بهمن 96

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.