فال و طالع بینی رابطه جنسی روزانه 4 اسفند 96

فال و طالع بینی روزانه برای بسیاری از افراد مهم می باشد شما هر روز می توانید از این بخش به فال و طالع خودتان در سایت نگاه نمایید در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر فال و طالع بینی رابطه جنسی روزانه 4 اسفند 96 را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

دوست عزیــزی که 4 اسفـنــد به دنیـــا آمده ای، تولدت مبـارک! شمـــا فردی با عقاید مذهــبــی محـــکم و ذهنــی هوشیــار و آگاه هســتید، امــا باید به بیــقـراری و لجـبازی خود که صفات منفـیــتان هســـتــند غلـــبــه کنیـــد. امسال شما فرصت های زیادی برای کســب پول و درآمـــد بیشتـــر در اختـیــار خواهــید داشت، اما با افــزایـــش درآمدتان به فکر پس انداز نخواهید بود و بیــشـــتـــر پول خود را صرف تجـــمـــلـــات و خوشگذرانی خواهید کرد و در پایـان سال خواهیـــد دیــد که چیــز زیـــادی به اموالــتـان افـزوده نشـده اســـت.

اگـر قصد آغـاز فعالـیت های تجاری جدیـــد را داریـــد امســـال فرصـــت بسیار خوبی برای ایـن کار خواهــد بود و سود قابل توجهی به دسـت خواهـــید آورد. مهـــارت قوی شما در برقــراری ارتبـــاط با دیــگـران کمک خواهد کرد تا مقـامات مافوق خود را با عملــکــردتـان تحـــت تأثیـــر قرار داده و موقعیـــت کاری بهتـــری را به دســت بیـاوریــد که طبـیــعـــتا افـــزایش درآمدتان را نیز به همــراه خواهـــد داشت. اگـر هنوز تنـهـا هســتـیـد و نیــمـــه ی دیگـر خود را نیافتـه ایــد امسال وقت آن اســت که آستـــین هایتــان را بالا زده و جســتـجو را آغـــاز کنــید. متأهـــل ها هم حمایـــت همسر و خانواده شان را در هر شرایطــی خواهنـد داشـــت. ماه های فروردین، مرداد و آذر بهتـرین ماه های امــســـال خواهــند بود.

برخــی تغیـــیـرات در انتظار شمــا هسـتنـــد که شایـــد خودتـان را برای آنها آمـــاده نکـــرده باشـید و حداقـل در حال حاضر علــاقه ای هم به آنهـــا نداشــته باشید، امـــا چند روز آیــنده ی شما را تحت تــــأثیر قرار خواهنـد داد و روزهــایــی نه چنـدان آرام را برایــتان به همـــراه خواهـــند داشت. کارهای زیادی هسـتـند که باید انجــام شوند و خوشبخـــتـــانـه توانایــی فوق الـعــاده ای که در سر و سامان دادن به کارها و مدیـریت اوضاع داریـد به شمـا کمک خواهد کرد تا از پس انـجـــام همـه ی ایـن کارهـــا به خوبی بربـــیـــاییــد. شایـد بد نبــاشد امــروز تا وقت هســـت کمـی بیشتــر از همیـــشه اســتراحـــت کرده و خودتـان را برای این روزهای پرمـشـغله آمــاده کنـید. لازم نیــست از همـــیـــن امروز شروع به کار کنیـــد!

امروز ترس ها و نگـــرانی هایی در رابـطه با مســائل کاری شمـــا را در بر گرفـته اند، امــا خوشبــخــتانه می توانیـم با خیال راحـــت به شما بگوییم که ایــن نگــرانـــی هایتـــان بیهوده هســتـــنـــد و حداقــل در حال حاضر، هیـــچ خطری شمـــا و آینـــده ی حرفــه ایــتان را تهـــدیـــد نمی کند. درســت اســت که در محل کارتــان با چالش های زیادی مواجــه هســتیـد و ایـــن روزهـا اوضاع آنــطوری که شمــا می خواهــید پیش نمی رود، امـــا به شمـــا توصیه می شود که خودتان را از مشکلـات و مسائلی که با خود شما ارتــبــاط مســـتــقـیــم پیــدا نمــی کنـــنـــد دور نگــه داشـته و خودتـــان را با آنـــها درگیـر نکنیــد. از همـه ی ایــنها که بگـذریم امـــروز یک روز تعـــطــیــل است و شمـــا چیزهـــای مهم تری دارید که باید به آنــهـــا توجه کنـــید، مثلا خانواده تان!

امـروز شمــا نمــی توانـید فکـــر شخصی که به تازگـی و یا حتی شایـد همیــن امــروز دیده ایـد را از ذهن خود خارج کنیـــد. او شما را به شدت تحـت تأــثیر قرار داده و تمـــام مدت دارید به او فکــر می کنـید. هنوز برای قضاوت در مورد این که احســـاســاتـتان نسبـــت به ایــن شخص واقعـی هســتند و یا خیلی زود کل ایـن ماجــرا را فراموش خواهــید کرد خیــلـــی زود اســت، امـــا در هر صورت فعـلا بســـیـــار هیــجـان زده و سرحــال هســتــیـد. شما برای روز تعـطـیـلـتان برنامـــه های بســیاری در نظـر داشـتـــه ایــد، اجــازه ندهید درگیری ذهـنـــتان با این موضوع برنـــامـــه هایـتـــان را به هم بریــزد. از وقتـــتان به بهتـــرین شکــل ممکن اسـتفـاده کرده و خودتـــان را برای یک هفـــته ی پربار کاری آمـاده کنیــد.

شمــا از آن دستــه آدم هایی هسـتـید که از خریــد و جمع آوری وسایل مختلـف در خانـــه و دور و بر خود لذت می برند و هر چقـدر که دورتـان شلوغ تر و دارایی هایتـان بیشـــتر باشـــد احــساس آرامــش بیــشتــری می کنــید. امـــروز هم قصـــد داریـــد در جهـــت تکــمــیل مجـموعه ی بزرگـــی که دارید گام برداشـــتـه و وسیلـــه ی جدیــدی را برای خانه تان خریــداری کنـــید. این وسیلـه به احـتمـــال زیـــاد یکی از تجـــهـــیـرات الکـترونیــکی مدرن است که هر روز محـــصول و مدل جدیـدی از آنـهــا به بازار می آید. خوب، شمـا ایــن اواخر به سختی کار کرده اید و حالــا اشکـالـی ندارد اگر بخواهـید به خودتـان یک جایزه بدهـیـــد. امـــا قبل ار خریدن این شیء به این فکر کنید که آیا واقــعــا آن را لازم داریــد و از آن استــفــاده خواهید کرد؟

امــروز شایــد بخواهید فقــط برای یک دقـیقه در ایــنــترنت به دنـــبال چیــزی بگـردید و ناگـهان به خودتـــان بیـایـــید و ببینید که ساعــت ها مشــغول مطـــالـــعــه و جســـتجو در رابطه با این موضوع بوده اید. شمـا با اطلــاعــات جدیــدی روبرو خواهـید شد که برایــتان بسیــار جذاب هستنــد و هر چقــدر بیشـتر در مورد آنهـا می خوانیــد بیـشتر مجذوب می شوید. اگر تا ایـن حد به این موضوع علاقـه داریـــد چرا در یک کلـــاس یا کارگــاه آموزشـــی مرتـبـط با آن ثبت نام نمی کنیــد؟ ایــن ار شمـا را با افراد دیگـری که در ایـــن رابـطه اطلاعات دارنــد و به آن علـــاقمــنـد هستـــنـــد در ارتـــبــاط خواهد گذاشت و شایــد حتی دوستــی های جدیدی را برای شمــا رقم بزند که تا مدت ها ادامه خواهد داشت.

شما همیــشه شم تجاری بسـیار خوبی داشـته اید، اما امروز این تواناییـــتـان بیـــش از هر زمان دیـگـری شده اســـت. شمـا اطــلـاعـــات مفید بســـیــاری را در رابــطـه با مســائل اقـتـصـــادی از طریـق مطالـــعه و تحـقــیق در ایـنتـــرنت کسب کرده ایــد و آنــهــا را خیـــلی خوب درک کرده و حالا آماده اید تا از آنــهــا بهره ببــرید. خوشبختـانه امــروز حس درونیتــان نیـز به کمـک شمـا آمــده اســت و خیلــی خوب می توانـــیـد تشخـــیــص دهیـــد که چه سرمایـه گذاری هایــی به نفـع شما و چه کارهــایـــی به ضررتان خواهـند بود. برای امـروزتـــان یک برنامه ی مفرح در نظـر بگـــیــریـــد و تمام روزتـــان را در خانــه و پای تلویزیون و با موبایـــل بازی و کارهـــای بیـــهوده نگـــذرانــید. بگـذاریـد روز تعـــطـیـلـــتان با روزهـــای عادی فرق داشته باشد!

امـــروز چشم هایـتـــان را خوب باز کنیـد، چون به احـتمــال زیــاد فرصــت آشـــنایـــی با عشق رویاهایتان را خواهــیــد داشــت و اگر حواســـتـــان را خوب جمـع نکنیـد این فرصـــت را از دست خواهیـــد داد. شایـــد هم به طور کامـــلا غیر منــتـظره فرصتـی برای به دست آوردن مبـلـــغ قابل ملــاحـــظــه ای پول برایــتـــان به وجود بیایــد. در هر صورت امــروز برای شمـــا یک روز عادی نخواهد بود و در نتـیجه شمـا هم نبایـد مثل روزهــای عادی برخورد کنـیـد. شش دانگ حواســـتـان را جمع کنـــید و هیچ فرصتــی را از دســـت ندهـــیــد، چون در غیـر این صورت بعدا حســابی پشـــیـمــان خواهیـــد شد. اگر یک پیــشـــنــهاد کاری خیلــی وسوسه انـــگیز داشـــتـــیـد بهـــتـــر اســـت هول نشوید و بلافـــاصـــلــه آن را نپذیـرید؛ بهــتـــر است اول کمـی اطلـــاعــات در مورد آن جمــع آوری کنـــیـد.

تغیـیراتـی در انـتـظار شما هسـتنــد که می توانــنــد به اندازه ی تغــییر شغلـتـان بزرگ و یا به اندازه ی تغیـیر سرگرمی هایتان کوچک باشـــنـــد، در هر صورت خودتان را برای این تغیـــیـــرات آماده کنـیـد. تکنولوژی مدرن به شدت شمـا را مجذوب و شیـفته ی خود کرده اســـت و در این فکــر هستید که خلــاقـــیـت خود را به کار گرفتـــه و فعـــالیت جدیـدی را در ایـــن زمینه آغاز کنــیـــد. در نظـر داشــته باشــیـد که همه چیـــز به همـیـــن سادگی که شمـــا فکر می کنیـد نیــســت و پیـــش از هر کاری در اولیــن قدم بایــد دانـــش و مهارت خود را در این زمیــنـه افزایــش دهـیـــد. اگر وقت و هزینـــه ی کافی را در اخـــتیار دارید به شمـا توصیه می شود که در کلـــاس های آموزشـــی مرتــبــط با ایـــن زمــیـنه ثبت نام کنیـــد.

امــروز حس ماجـــراجویی شما گل کرده و میــل شدیـدی به سفـــر به سرزمـین های دور دست در وجود خود احسـاس می کنـــید. شاید حتی دســت به کار شده و به وبســایـت های مخـــتـلف سر زده و در مورد سفر به نقاط مخــتلـف دنـــیا تحـــقــیق کرده و هزیــنه هایــی که این کار می تواند برایتان در بر داشته باشد را مورد بررســـی قرار دهـیـد. تایـلنــد، هنـــد، مصــر و چیــن، از جمـله سرزمـــین های پر رمز و رازی هســتنـد که دوست داریـــد به آنـــها سفـر کنــیـــد. اگر توان مالـی اش را دارید چرا ااز همین حالـا برای یک سفر نوروزی هیــجان انـگیز برنـــامه ریـــزی نمی کنیـــد؟! اگـــر هم پولتان فعــلـــا برای ایـــن کار کافـــی نیـست هیچ اشــکـــالی ندارد! می توانیــد حداقـل از الــان برای ایـــن سفر و پس انــداز کردن برای آن برنـامــه ریـــزی کنــید.

تغـیـــیرات حتـی اگـــر در جهت مثبـــت هم باشـند می توانند گاهـــی حتـــی برای یک نفــر با شجاعـت و اعتمــاد به نفس شمــا هم ترسنـاک به نظــر برسنــد. در حال حاضـر شما داریــد خودتـــان را برای تغــیـیری بزرگ در زمیــنه ی حرفه ای و یا در زنــدگـــی شخصــیـــتان آمــاده می کنــید و احــســاس می کنـیــد که از لحـــاظ روحی و عاطفـــی آمادگــی لازم برای این کار را ندارید. با این همـــه به شدت به شما توصیـــه می کنــیم که ایــن موقعــیــت فوق الـعـاده را از دست ندهـــید. اگر این فرصـــت را از دست بدهـیــد به احتمال زیـاد تا مدت ها و یا حتی تا آخر عمـر دچــار حسـرت و پشیـمــانی خواهــیــد بود. ایـن تغیـیـرات در بهـــترین جهت ممـکـــن خواهنــد بود، پس با آغوش باز آنـــها را بپــذیــرید.

در حال حاضـــر فرصـت ها و موقعــیـــت های بســیــار زیادی دور و برتـان را فرا گرفته اند و شما وسوسه شده اید که از تمام آنـهــا به نفــع خود استفــاده کنـیــد. خوب، دوست عزیـز راســـتـش را بخواهیــد اگر می خواهـید بیشـــتـــریــن بهــره ی ممـــکـــن را از ایـن موقعـیـــت ببریــد بایــد اولویت هایــتان را تعیــیـن کرده و بر اساس آن دست به انـــتـــخاب بزنید. شمـــا ایــن را خیـــلــی خوب می دانـــیـد که اگر بخواهـید با یک دست دو هنـــدوانه بلند کنـــید به احــتـــمال زیـاد حداقــل یکی از آنهــا از دستـتــان خواهـد افتـاد! با توجه به شرایط فعـلــی شما توصیـــه می شود موقعـیت هایی را مورد اســـتفاده قرار بدهـیـــد که امــکــان بالـــا بردن سطح دانش و مهـــارت حرفـه ایتــان را به شمـا می دهــنـد و مقـــدمات آیــنده ای بهـتـر را برایتان فراهــم می کننـــد.

امروز ممـکن اسـت ثروت بادآورده ای به دسـتـتان برسد که حتی فکـــر آن را هم نمـی کرده اید. ایــن پول را، و خواه زیـاد باشــد و خواه کم، با دقت و اخــتیاط مورد استــفــاده قرار بدهــیــد. اگر عاقـلانــه آن را سرمایــه گذاری کنـیــد به احتـــمال زیــاد تا مدت ها از آن سود خواهـیـــد برد. شمـــا ناگهان علـــاقـــه ی زیادی به معنویات و علوم ماوراء الــطبـیـــعــه پیــدا کرده ایـد و کنجـکاویتـان به شدت در مورد آنـــهــا برانگیخته شده اســـت. اشکــالـــی ندارد اگر بخواهــیـد کمی در ایـن مورد مطالـعـه کرده و اطــلـــاعـات کسـب کنید، مخـــصوصا امروز که تعــطـیـل هســـتـــید و کار زیادی برای انـــجــام دادن ندارید، امــا این را فراموش نکــنیــد که فقـــط به منــابع مطـــمئن اعـتماد کنیـــد و اســیـــر خرافـات و اطـــلاعات اشـتـــبــاه نشوید.

فال و طالع بینی رابطه جنسی روزانه 4 اسفند 96

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.