فال و طالع بینی رابطه جنسی روزانه 5 اسفند 96

فال روزانه همه ماه های سال در این بخش نوشته می شود و بیشتر افراددوست دارند فال و طالع بینی روزانه خود را بدانند که برایشان چه اتفاقی می افتد در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر فال و طالع بینی رابطه جنسی روزانه 5 اسفند 96 را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

دوست عزیــزی که 5 اسفـند به دنیــا آمده ای، تولدت مبارک! ش تا اینـجــای زنـدگـی تان تلاش های بسـیاری کرده اید اما شاید گاهـــی بایــد دست از تلاش بردارید و منـــتظر معــجزه ای باشیـد. امـسال سالـی است که اگرچه انتــظـــارش را نداریــد امـــا تغـیـیرات مثـــبت زیــادی در زنـــدگـــی تان رخ خواهـــد داد.

از خانواده بخواهـیــد کمـــی حمایت شان را بیــشتـر کننـــد. در ماه اردیـــبـــهـــشـــت اتـــفاقـات خوبی در زندگـــی تان خواهـــد افـتاد به شرط ایـن که از همـــین حالـا برای اهـداف خود برنـامه ریـــزی کنــید. به زودی پیـــشنـهــادی به شما می شود که موقعیت اجـــتـمــاعی تان را از ایــن رو به آن رو خواهـــد کرد. آن را از دست ندهـیـد. برای موفقـــیـت در ارتباط با دیـــگران سعی کنـیـــد که غرور خود را کنار بگذارید. از اتــفـاقـات عاشقانــه ای که لحـظـات شما را پر از شادی خواهـــد کرد، نهـــایت لذت را ببـریـــد

تلاش های اخـیـــر شما برای رسـیــدن به هدف تان بی نتیـــجـه بوده است. شایـد بهـــتـــر اســت که راه دیگــری را انـتخـاب کنـید امــا در ایـــن راه باید با احتیـاط قدم بردارید زیـرا ممکــن است برایتـــان دردسـرســاز شود. راههـای ساده تر و سریع تری نیز وجود دارند به شرط آن که با یک برنــامــه ریـزی منـــطـــقی جلو روید. اگــر مجـرد هســـتـــیــد و به دنـــبـال عشـــق زنــدگـی تان می گردیـد، به زودی همـــان رویایی که همـــیشــه در سر می پرورانـدیـد، به واقعـــیت تبـدیـل خواهد شد، به شرط آن که به اطـــراف تان با دقت بیشـتـــری نگاه کنید.

یکی از نزدیــکـــان تان در مقابل اخــتــلـــاف نظـــرهایــی که با او داریـد، به شدت عکـــس الـعـمــل نشـان می دهــد و این شمـا را دلگـــیــر کرده اســت. بهـتـر اسـت به او بگوییــد که اکنون زمـان خوبی برای دعوا نیـسـت وهر کسی زاویه دیـــد مخــصوص به خود را دارد. اگـر به فکـر شروع یک رابطه عاطـفی جدید هســتید، امروز زمــان منـاســبـــی اسـت زیــرا با افـــرادی آشـــنــا خواهید شد که مشترکـات زیادی با یکدیـگــر دارید. ایـــن اتفــاق ممکن اســـت در محیــط کار یا کلاس های متفــرقـه رخ دهد. نظرات و ایده های خود را صادقانـــه بیـان کنــیـد تا او را آنطور که بایــد، به سمـت خود جذب کنـید.

چنــد روزی اســت که موضوعی ذهن شمـــا را درگیـر کرده اســت. سر موضوعی با دوستان یا همــکاران تان دچـــار اختلاف نظـــر شده اید، توضیـــحات شمــا نیـــز آنــها را متقاعـد نمی کنـــد. بهـــتـــر است به جای ادامــه ایـن بحــث، سعـی کنیــد بار دیــگـــر کارهـــای خود را بررســـی کنیـد. هیــچ کس حوصلـــه ی شنـیـدن علــت و معلول های شما را ندارد، پس ایـــن بار شمـا به حرف های آنهــا گوش دهـید و طبــق آنـــهـــا عمل کنــید. با ایــن کار همــه چیــز به روال عادی خود باز خواهد گشت. به زودی تلفــنـی به شما می شود که حاوی یک خبر خوب در مورد مســـائل مالـی ست.

حتی اگر برای چنــدمــین بار به بن بست خورده اید، ناامیــد نشوید. کمـــی دسـت نگـه دارید و کار دیــگری را آغـــاز کنـــیـــد تا در زمـان مناســـب دوباره به آن رجوع کنـــیـد. شمـا و شریـــک زنــدگی تان تصـــمــیــم گرفتــه ایـد تغیـیراتـی به زنــدگی خود بدهـــیـــد، تصمـــیــم شمـــا هر چه باشـد، از عوض کردن خانه گرفتـه تا خریــد وسایــل مورد نیاز، همه چیــز همــان گونه که انــتظــارش را داریـد پیش خواهـــد رفـــت. پس به راهـی که انـــتـخاب کرده ایــد شک نکنــیــد.

یکــی از دوستان تان در موقعـیت بدی به سر می برد، سعـی نکــنیـد در این شرایـــط او را وادار به حرف زدن کنـید. تنهـــا کافــی اســت دســـت اش را بگـــیــرید و کاری کنـیــد که احـسـاس تنهـایــی نکند. این کار به آرامش شما نیـــز کمک خواهـــد کرد. عشق برای شمـــا پر از ماجـــراجویی و هیــجان است، بنـــابــراین از اتـــفـــاق هایــی که برایـتان پیش خواهـد آمد، هیــجان زده نشوید. شمـــا وعشق زنـــدگـــی تان جســـارت لازم را برای ایجــاد تغیـــیرات لازم به دســـت آورده ایـــد، پس اولیـن قدم خود را با کمـــک یکــدیگر بر داریــد. به دیگـــران نیــز اجازه مداخله و اظـهار نظر ندهیـــد زیرا تنهـــا شمـــا را گیج تر می کنـند.

برای ایـــنــکه بار دیـــگر راه اشتــبـاه نروید، سعی کنـید به گذشـتـــه و رفتارهـــایـــتـــان نگاهـی بیــاندازید و از آنها درس بگـیـریـــد. به زودی یک پیــشــنهاد کاری به شما می شود، قبل از هر تصمیـــمــی خوب فکــر کنــید تا بعدهـا پشیــمـــانــی به سراغـــتـان نیـــاید. شمـــا بایـــد از فرصـــت هایی که پیش رویتــان قرار می گیـــرد، نهایت استـــفــاده را بکنیـــد. به زوی اتـفـــاقــی روحیه شمـا را از ایـن رو به آن رو می کند پس خودتــان را برای یک شادی بزرگ آماده کنیـــد.

اگر محـیـــط اطــراف تان دچار تشــنـج شده، شمــا سعی کنـیـد خودتان را از آن شرایط دور نگــه دارید وگرنه سوتفـــاهم های بوجود آمده دامـــن شمـــا را نیز خواهد گرفت. به جای آن انـــرژی خود را برای کارهـای مهـــم تری صرف کنـید. به عنوان مثال بلنـــد شوید و موانعی را که بر سر راه رابـطــه عاطفـی تان وجود دارد، بر داریـــد. اگـــر هم شما و هم محبوب تان فکـــر می کنیـــد که ایـن رابـطه ارزش ادامـــه دادن دارد، تمام تلــاش تان را برای شکسـتـــن مشکلـــاتی که در پیــش اسـت، به کار گیـریـد و با قدرت تمــام ظاهر شوید. همـــه چیـز ممـکن است تنهـــا اگـــر شمــا بخواهـیـــد.

رفـتـــارهــای عجـیــب و غریــبــی از شریـــک زنــدگی تان می بیـــنـــیــد و این موضوع شمــا را ناراحــت و نگـران کرده است امــا سعـــی کنـید عصبانیــت خود را کنــترل کنیـــد. این رفـــتـــار نشـــان دهـــنـده بی اهـمــیــتـی او نسبـــت به شمــا نیست. مطمئن باشــیــد که فردا همه چیـــز ماننـد گذشته خواهد شد و او برای ملـاقـــات شمــا دوباره بی قراری خواهـــد کرد. بد نیست کمـی دیــد خود را نسبت به زنـــدگی تغییر دهــیـــد و خوش بین تر از قبـل باشیـد. آیـنــده شمـــا دســـت خودتان اســت پس آن را آنـطور که خود می خواهـید بســازیـــد. اگـر در مورد موضوعی شک دارید، از دیگـران برای مشورت کمـــک بگیـــریـــد.

خبــری شنیده اید که نگران تان کرده، امــا مطـــمـــیـن باشـیــد که این موضوع تاثیری در زندگی شما نخواهـد داشـت. کافـی اســـت کمـی صبـر کنـیـد تا همـه چیــز مانند گذشــتـــه دوباره شیـــریـن و بر وفق مرادتــان شود. به زودی یکــی از رویاهـایی که مدت هاســت در سر می پرورانـیـــد، رنگ واقـعـــیت به خود می گیــرد. شمـــا ایـــن موفقت را مدیون سخت کوشی های چنـــد ماه اخیـــر خود هسـتید پس این شادی را جشـن بگـیــرید. یکـی از دوستان قدیـــمی تان بار دیــگــر به سراغ تان می آیـد، بهــتـــر اســـت فرصـــت دوباره ای به او بدهـــیـد.

این روزهـا به سلـــامـــتـــی تان بیـش از همـــیـشـــه توجه کنــید. مصـرف ویتـــامین هایتان را فراموش نکــنـید و از نوشیـــدن بیش از حد قهوه نیز خودداری کنیـد. برای باز شدن ذهـــن تان، پیاده روی را به شمــا پیــشـــنهــاد می کنــیـــم. با رعایت ایـن نکات دوباره انرژی خود را به دســت خواهـــید آورد فقـط حواســتان باشد که ایـن خستـــگـــی همـیشگـــی نشوند. امـــروز افــراد بسـیاری را ملاقــات خواهــیـــد کرد که دوست دارنـد مدام در مورد خود و زندگی شان با شما گفتـگو کنـند، اگر شما نیز مجرد و به فکــر پیـــدا کردن یک شریــک زندگـی ایـــده آل هسـتـــیـــد، در بحــث های آنـهـــا شرکـــت کنیـــد.

امــروز کمی متفاوت تر از همـیـــشــه به نظـر می رسیـد. احـســـاس می کنـــیــد که دیگــران، احسـاســـات و افـــکـــارشــان برای شمـــا اهـــمـــیتی ندارنـــد اما نگــران نشوید زیرا این شرایط موقتی اسـت و شما به زودی به حالـت طبیـعـی خود باز خواهـــیـد گشـــت. سعی کنـــیــد کارهـــای امروزتان را بر اســـاس منـــطـــق پیش ببریـــد تا نتـــیجه خوبی داشتــه باشنـد. زنـدگی عاطفی شمـــا خیلـی زودتـــر از آنــچه فکرش را بکنـید، دچـار تغییـــر و تحول خواهد شد. اگـــر چه شمـا بسیـــار نگـــران هستــیـــد امــا خبـرهـای خوبی خواهـــیـــد شنـیـد. بنــابرایـن خوش بین و منتظـر معجزه باشــیـــد سپس اولیـن قدم خود را بردارید.

یکـــی از نزدیــک تریــن های شمــا کاری را آغـاز کرده و از شما نیـز می خواهد که در آن دخـالــت نکنـــیـد. ما نیــز به شما پیــشـــنهاد می کنـــیم کنار بکشـــید تا او کار خودش را آنــطور که می خواهد انـــجـــام دهــد. فقـــط یادتــان باشد به او گوشزد کنیــد که کنار کشـیدن شما نشـانه بی توجهــی تان نیـــســت بلــکه می خواهید به او فضـــا دهــیــد تا آزادانـه تصـمـــیــم بگــیرد. اگــر احـــتـیـــاج به آرامـــش دارید، کمـی مراقبه یا ورزش کنــیـــد، ایــن کار در چنــین شرایـطــی سخـــت اما امکـان پذیــر اســت. اگر مجرد هستید، حال که اعـــتمـاد به نفـــس و جسارت شما افـزایـش یافتـــه، راز دلـــتان را برای فردی که به او علـــاقه داریــد بازگو کنید. شانــس به شما روی آورده اسـت پس درنـگ نکنیــد.

فال و طالع بینی رابطه جنسی روزانه 5 اسفند 96

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.