فال و طالع بینی رابطه جنسی روزانه 6 اسفند 96

فال همیشه برای بسیاری از افراد مهم می باشد شما می توانید روزانه از این فال ها استفاده نموده و از فال و طالع بینی خودتان با خبر شوید در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر فال و طالع بینی رابطه جنسی روزانه 6 اسفند 96 را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

دوست عزیزی که 6 اسفنــد به دنــیـا آمده ای، تولدت مبارک! شما شخـــصـی به شدت اجــتمــاعی هستیـد و خیـــلی راحت و سریـــع با دیگران ارتبـــاط برقرار می کنـید. هوش و ذکـاوت شمــا و علـــاقـه ای که به افزایـــش بخـشیدن دانش خود نشــان می دهــیـــد، در کنــار مهـارتـی که در برقـــراری روابــط اجتـــمـاعــی داریـد شما را نزد دیـــگران بسـیار محــبوب می کننــد و می توانــیـــد از روابط خود چه در زمینه ی حرفـــه ای و چه در زنــدگــی شخصــیـتــان بهره ببــریـــد.

 

شایـــدایده های خلاقـــانــهـای که برای افـــزایش درآمد خود در سر دارید نتـــیـــجـه ی مورد نظرتـــان را نداشتــه باشنـد و پول در آوردن در ایـن سال جدید برایتان کمـی سخت تر از همیـشــه باشــد، امــا به هیــچ وجه نبایـــد میدان را خالــی کنـــیـــد. سرمایـــه گذاری در زمیـنه ی سهـــام، طلـــا و یا امــلاک می توانـــد برای شما بسیـــار موفقیت آمــیـز باشد. در زمـــیــنه ی حرفـــه ای فرصت های کافی برای اثبـــات خودتـان و توانایی هایـــتــان را در اختیــار خواهــیـد داشــت و پیـــشـــرفـــت شمـــا قطعی خواهد بود. آنــهــایی که متــأهـل هســتـنـد یکی از بهــتــرین سال های زندگــی مشتــرک خود را تجربـــه خواهند کرد و آنـــهــایی هم که هنوز مجرد هســتند، به ویژه آنـهـــایی که عشـــق خود را پیــدا کرده انـــد به احتـــمـال زیـــاد تا پیــش از پایـــان امـــســـال به خانه بخــت خواهـــند رفــت. اردیـــبـهشـــت، تیـر و آذر بهــترین ماه های سال هســتند.

امـروز صبـــح که از خواب بیــدار می شوید و نگـــاهـــی به دور و برتان می اندازید احســـاس می کنـید که خانـــه تان به شدت به تغییراتــی هر چنــد کوچک نیاز دارد. حالـا که سال نو هم دارد از راه می رســد و مهـــمـان های زیــادی از راه دور و نزدیـک به دیدنـــتـــان خواهنـــد آمد و رفـــت و آمــد زیادی در انتــظـــارتــان است بد نیـــســت همــزمان با خانــه تکــانـــی عیــد به فکـــر اضـــافـه کردن برخی اشیــای تزیـــینی و یا خلــاص شدن از شر برخی وسایل اضافه و به درد نخور باشــیـد. شایــد هم بتوانـیــد رنــگ دیوارهـا یا روکش مبل ها را عوض کرده و حال و هوای تازه ای به خانـــه تان بدهــیــد. ایــن تغـــیــیــرات هر چه که باشـــنـــد شمــا از نتیجه ی نهـــایـــی راضــی خواهـــید بود و به ذوق و خلاقیــت خود افــتــخـــار خواهید کرد.

امروز به طور غیـــر منـتـظــره ای یکـــی از دوستـانــی که برای مدت ها ارتـباطـــتــان با او قطـع شده بوده اســت و یا حتـی عشـــق سابقـــتان با شمـــا تمـاس خواهـــد گرفـــت. ایــن تماس به احــتمـال زیـــاد برای برقراری دوباره ی رابــطـــه و دوستــیتــان نخواهـد بود و ایـــن شخـص در واقـع برای تقـــاضای کمـک و راهـنمــایی در مورد موضوعی که برایـــش اهـمــیـت بســیـار زیـــادی دارد به سراغ شما آمـده اســـت. ایـن شخـــص هر کسی که باشد آدم بســیـار خوش شانـــسی اســت و روز خوبی را برای تمـاس گرفـــتـــن با شمـــا انـــتــخـــاب کرده است، چون در حال حاضر از توانـایی فوق الـعـاده ای برای تجزیـه و تحــلـیــل مسائل مخـــتـــلــف برخوردار هســـتیــد و حس درونیــتان شما را قادر می سازد با راهـــنمایــی هایـتــان او را در مســـیــر درســـت قرار دهـید.

ثروتی که مدت ها انتظارش را کشیده ایـــد اگر همـیـن حالــا به شمـا نرســـیده باشــد هم تنــهـا در چنـــد قدمیتان قرار گرفتـــه اســت. تمـــام تلــاش هایی که کرده ایــد بالاخـــره دارند به شکـــلـی معــجزه آســا و باورنــکـــردنــی به نتیجـــه می رســند. شایــد این موفقیت به شکل برنـــده شدن در یک مزایده یا منـاقــصــه باشد، و یا شاید بتوانید هنر دســتــتان را به قیـمــتی خیلـــی بیـشــتــر از آن که انـتـظارش را داشتـــه اید به فروش برســانـیـد. در هر صورت اســتعــداد ذاتـی و شانــس خوبی که داریــد نتـــایــج فوق الـعــاده ای را برایــتان به همـــراه خواهد داشــت. از این تغییرات خوشایــندی که دارنـد در زنــدگـــیــتان ایــجاد می شوند لذت ببـــریـــد و حتی اگـــر وقتش را داریـــد موفقــیت خود را با دوستان و عزیزانتـان جشـن بگـــیـــریــد.

امروز هیجـــان و احــساسـات وجود شما را در بر گرفــته اســت و میــل شدیـدی به برآورده کردن نیازهـای عاطفی خود احســـاس می کنیـــد. شاید این وضع ناشــی از آن باشـد که ایـن اواخــر فشــار کاری زیـادی را تحمـل کرده و وقت زیادی برای رســیــدگـــی به روابط عاطفـــی خود نداشـته ایــد. در هر صورت هنوز هم دیـر نشـده اســت و می توانیـد از ایـــن احساســات عاشقـــانـه ی امروز خود به بهـتریـــن شکـــل ممـــکن اســـتـــفـاده کنـید. یک شب رمـانـتـــیک برای خودتان و همسـرتـــان فراهم کنیــد و هر کاری که برای احســـاس نزدیکـی بیشتــر بین شمـــا لازم اســت انــجام دهـــیـد. فراموش نکــنـــید که روابط زنـــاشویی بخش خیـلــی مهـمــی از زنــدگـــی مشترک را تشــکــیل می دهــند و نبایـد نادیـده گرفته شوند.

شمـــا قدرت درونی فوق اعـــاده ای در اختـــیـــار دارید که تنهـــا به کمـی توجه و توان بخـشـــی نیـاز دارد تا به قدرتـی فوق العــاده تبدیل شده و به شما توانـــایی واقـــعیـت بخــشیـدن به غیرممکن ها را بدهـد. شمـــا گاهـــی می توانــید آنـچه در ذهــن دیگـــران می گذرد را با تکــیــه به حس ششــم خود بخوانــیــد و ایـن حساسیــتی که نســـبت به افکار و احـــســاســـات دیـــگـران داریــد گاهی برایـتــان دردسرســاز می شود، اما اگر یاد بگـیــرید از آن به درســتــی استـــفاده کنید یکی از بزرگـتـــرین نعــمـــاتـی که در اخـــتیــار دارید خواهـــد بود. به ویژه در روابـط عاطــفیتـــان ایــن توانایی ذاتی ایـن فرصـــت را به شما می دهد تا مشکلاتـــی که پیش می آیـــنــد را پیش از آنـکــه به معضلـــی بزرگ تبـــدیل شوند حل کنید.

امــروز شاید تصـمــیم بگیـــریـــد به جای شرکــت در کلـاس خصوصی در یک کلـــاس عمومی ثبت نام کنیـــد و یا به جای اسـتفـاده از وسیـله نقــلیـــه شخـــصیتـــان از وسایـل نقــلــیه عمومی اسـتـفاده کنــید. شاید در حالــت عادی از ایـــن عادت ها نداشتــه باشـید، امـا امروز خواهـیـــد دیـــد که انـــجـــام ایــن کارها و قرار گرفـــتــن با دیـگران در یک گروه می تواند خیلی لذت بخـــش تر از خلوت خودتان باشد. از همـــه ی ایـــنـها گذشـــته بودن در کنــار دیـگــران فرصـت های بهـتــری برای پیشـــفت و یادگــیـری در اختیار شمـا قرار می دهـــد. به طور کلـی امـــروز برای شمــا روز جالــب و پرهــیجانـی خواهد بود، فقط بایـــد خودتان را برای چنــد غافــلگــیری کوچک هم آمـــاده کنید.

شمــا ایــن اواخـــر به سخـتـــی کار کرده امـا به نتیـــجـه ی مطلوبتان نرســیده ایــد و حالـــا به ایــن فکـــر افــتاده اید که مبــادا تمـام ایـــن تلاش هایــتان بیـهوده بوده باشـنــد. تغــییـراتــی که در محـــل کارتـان ایـــجــاد شده باعـــث شده اســـت که شمـا در مورد موقعـــیـــت خودتان دچـار شک و تردید شده و به ایـن فکر بیـــفـــتــیــد که آیـا اصـــلا ایـن کار برای شمـا مناســب است یا باید به فکر کار دیـگری برای خود باشـــیـــد. شاید چند روزی اوضاع به همـــین منوال پیش برود، اما وقتـی بفـــهــمـید که مقـــامــات بالـا دسـتی شمــا به فکــر ترفـیع رتـبه و موقعـــیـــتتان هســـتند خیالـتـــان راحـــت خواهد شد و از تغـیــیرات به وجود آمده خیلی هم خوشحــال و راضی خواهــید بود. همـــیــشــه برای کنار آمـــدن با تغـییرات کمــی زمـان لازم اســت!

شما امروز سرشار از اعتمـاد به نفس و شور و هیجان هستــیـد. تعجـــبـی ندارد که اطرافــیانتـان با دیـدن رفتار شما واکــنــشی مشابه نشان می دهــند. لبخندی که از صبـح روی لبهایـــتان قرار گرفــته به شدت واگـــیـــردار است و همه آنـهایـی که در مقــابلــتان قرار می گیـرند هم با خنـــده و برخوردی خوب با شمــا روبرو خواهنـــد شد. شمـا امـروز در انجام هر کاری می توانــید موفق باشیـد، امــا کارهـــایی که به صورت گروهی انجـام می دهـید، برای رسیــدن به نتیـجــه ی مطـلوب از شانـــس بیــشتری برخوردار هسـتـند. بعــدازظــهر امروز زمـان فوق الــعاده ای برای یک دیـــدار عاشـقــانــه خواهــد بود و می توانید طرف مقابـلــتان را همان طوری که می خواهـــیـد تحـت تأثــیر قرار دهـــیــد. فرصــت را از دست ندهــید!

امروز حس ششـــم شما خیــلـی قوی شده و می توانــیــد ذهـن اطــرافـیـانــتـــان را به راحــتــی بخوانــیـــد و بفــهمیـد که چه احــسـاســی دارند و حتی می توانـیــد آن را به درسـتـی مورد تجزیـــه و تحـــلـیــل قرار دهید. اما متأسفانــه ایـن مهــارت ها را در رویارویی با افکار و احــســـاســـات خود نمــی توانید به کار بگیـریـد! برخــی خاطرات تلــخ گذشــتـه و بحــران های دشواری که پشـت سر گذاشتـــه ایــد در ذهــنـــتـــان زنــده شده اند و شمــا نمـی دانـیــد که چطور بایـــد با آنهـا روبرو شوید. تا زمانـی که با این مشکــلـات خود مواجه نشوید و این مرحله را یک بار برای همیـشـــه پشت سر نگـــذارید مجـبور خواهـــید بود هز از گاهی با این وضع مواجه شوید. پس به جای فرار از بحران با آن روبرو شوید!

 

انتظار می رود که به زودی رابطـه ی عاطفــی جدیـدی را آغاز کنــیـد و این رابـطه به احتمال قوی با شخصی خواهـد بود که او را از قبل می شناســـید و به تازگی وارد زنـــدگیتان نشـده اســـت. شایـد ایــن شخص یکـی از همکــلاسـی های دانشــگــاهـــتان و یا یکی از همکـارانـــتـان باشـــد که تا به حال توجه چندانی به او نداشتــه ایــد، امـا به یکـــبــاره و با دیـــدن احــســاس و توجهـی که به شمــا دارد نظــرتان را به خود جلـب می کنــد. بهــر حال امروز برای شمـا روز عشق خواهد بود، پس چشم هایـــتان را خوب باز کنیـد. امــروز در خریـــد کردن بهـــتر اسـت که دقت بیشتـــری به خرج بدهـید، چون به احـــتـــمال زیاد به محــض بازگشت به خانه از آنـچـــه خریـده اید پشـیـمان خواهــید شد!

امـــروز انــگار اصـــلا پاهایــتـان روی زمـــیـــن نیـستــند و در آسمـــان ها سیــر می کنـــید. این لزوما کار بدی نیـســـت، امـا روی عملـــکـــرد شمــا تأثــیـر خواهـد گذاشـــت و ممـــکـــن اســت باعــث شود نتوانـــیـــد هیچ یک از کارهایـــتان را به خوبی به انجـــام برســـانیـــد. درســت است که خیلی دوست دارید غرق در عالم خیـــال و رویا شده و حداقـــل در رویاهایـتـــان همان طوری زندگـی کنیــد که آرزویش را داریـــد، امـا به نفعــتــان است که فعلــا زیــاد در دنـــیــای تخــیلــی خود فرو نروید، چون پروژه ها و کارهای مهمی دارید که بایـــد انــجــام شوند. حتـــمـا برای فرار از روند تکراری زنــدگیــتــان و روزمـــرگی آزاردهنـده ای که دران گرفـتـــار شده ایـد چاره ای بیـــندیشـــیـــد، امــا انـتظــار نداشـتـه باشــیــد که بتوانـید نقشه فرارتـان را همیـــن امروز عمـلـی کنید.

امروز قلـــب و احـساس شما نسـبـت به مغــز و منــطـتـان قدرت خیـــلـــی بیــشتری را در اخـــتـــیار دارند. به آنـچـــه حس درونیـــتـان به شما می گوید اعـتـمــاد کنــیـــد. اگــر در تجـارت و بازاریـابی فعالیت می کنید خودتان را برای یک روز و پر از سفــارش های کوچک و بزرگ آمـــاده کنید. دلـــیل ایـن شکوفایـــی ناگــهــانـی چیـزی نیســـت جز رفــتــار خود شمـــا! شمـــا با مشـتریان طوری رفـتـــار می کنیـد که اعــتمــادشان جلـــب شده و احســاس می کنـنـد که نیـــازهـــایـــشـــان مورد توجه قرار گرفتـه انــد و ایـــن رفـــتار شما برگ برنـده تان خواهـد بود. امــروز هر چقــدر هم که سرتان شلوغ باشــد، توصیـــه می کنــیم دیـدار با عشقتان را حتما در برنــامـــه ی روزانـه خود قرار دهیـــد، چون او هم مثـــل بقـــیه به شدت تحـــت تأــثیـر شمــا قرار خواهد گرفــت!

فال و طالع بینی رابطه جنسی روزانه 6 اسفند 96

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.