فال و طالع بینی رابطه جنسی روزانه 8 اسفند 96

فال و طالع بینی برای بسیاری از افراد مهم می باشددوستانی که دوسنت دارند فال و طالع بینی خود را روزانه بخوانند به این بخش سایت دانستن مراجعه نمایند تا از طالع و فال آینده خود با خبر باشند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر فال و طالع بینی رابطه جنسی روزانه 8 اسفند 96 را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

دوست عزیزی که 8 اسـفـند به دنـیا آمـــده ایــد، تولدت مبارک! اگــر چه زنـــدگــی شما تا این سال سیـــاه و سفید بوده اما از این پس رنگ های بیـــشـــتـری به خود می گیــرد. سعــی کنیــد خودتان را در چالــش های زنـدگی قرار دهـــیــد، تنها در ایـن صورت اســت که زنــدگی تان دچــار تغــیـیر و تحول شده و پیـــشـــرفـــت را احســاس خواهیـد کرد.

اگر در حال حاضر در مورد مسیـری که می خواهیـد در پیش بگـیریـد تردید داریـــد، نگـــران نبــاشیـد زیــرا در اوایل سال زنـدگی تان از ایـــن ابــهـام بیـــرون می آیـــد و مسیر درست را شنـــاسایــی خواهید کرد. با دوستـــان و همکاران تان ارتـباط بیشتـــری برقــرار کنـــیــد. آنهـــا می توانــنـد فرصـت های خوبی را چه در زمـیــنه شغـلی و چه عاطفی، در اخـــتــیارتان قرار دهــند. تمــرکـز خود را روی مسائل مهم زندگــی بیشـــتر کنـیــد و از سال هیجـــان انگــیـزی که در پیش رو دارید نهــایت لذت را ببـریـد.

امروز از حرف های دیـــگــران برداشتــی اشتـــباه می کنــیــد و دچار سوتفاهــم می شوید. به همــیــن دلــیــل خیلی در حرف های دیگـــران دقـیـــق نشوید و خودتان را درگیــر غیـــبــت و شایـعـــه پراکـنــی نکنیــد. اول از همـــه از صحــت اطـلاعـاتـی که به دست تان می رســد اطمیـنان حاصـل کنــیــد، سپـــس عکس الـعـمـل نشان دهـــیـــد. امروز زمـــان خوبی ست تا به رابــطه عاطـفــی تان تغـــیــیـرات لازم را بدهید. اگـر هم مجـرد هســـتیـــد، زمان خوبی برای قرار ملـــاقات است. سعی کنـیـد که در دیدار اول از بحث های جدی بپرهیـزید.

شمـــا برای خودتــان اهدافـی تعریف کرده ایــد و برای رسیـدن به آنـها تلـــاش های زیـــادی می کنیـد. اگر تا به حال به مرادتـان نرسـیـده ایـد، شایـــد ایـراد از خود شمـــاسـت. بهـــتــر اســـت که کمی روش تان را تغـــییر دهیـــد، مطـمئنا نتیـجـــه ای که می گیـریـــد نیز تغییـــر خواهـد کرد. شخصـی شما را تحت فشـــار گذاشته است، بهتر است که چنـد قدم به عقب برداریـد و موضوع را از بیـــرون دایـره و به صورت کلـی تر بررســی کنـــیـد. راه حل در دستان خودتان است، به زودی به آن نیــز دســـت می یابید.

امروز اطلاعـــاتــی به دست تان می رســـد که چنـــدان معتبر نیــسـت. بنــابرایـن از نشان دادن عکـــس العمل های تند خودداری کنید. به خودتان زمـان دهـــیــد تا حقـیــقـت روشن شود. اگر مجـــرد هستـید، امروز با فردی آشــنـــا می شوید که مشترکات زیـــادی با شما دارد. اگر چه در ابتـــدا او را جدی نمـــی گیرید اما هر چه زمــان می گذرد، خواهـــیـد دید که نظـر شمــا هم تغــییــر خواهد کرد. در انتـهـای شب دوستی با شمــا تمـاس می گیـــرد و خبــر خوشحال کنــنــده ای را به گوش تان می رســانـد، خودتـــان را برای یک جشـن بزرگ آمـاده کنیـد.

یکـی از اعـضــای خانواده یا حتـــی عشق زنــدگـی تان حقـیقــتی را به شمـــا نگــفتــه و ایــن موضوع شمـا را ناراحت کرد اســت اما بهتـر اســـت که به دل نگـیریـد زیـــرا هدف او از ایـــن کار حفـــاظــت از شمـا بوده است. به جای دوری از او، در مورد این موضوع با او گفـتگو کنیـــد. در حال حاضر شما برای یک رابطـه عاشــقـــانه آمادگـی دارید. بنـــابـرایــن اگــر مجرد هستـیــد، دست به کار شوید. در ایــن راه به نظــرات دیــگـران اهمـــیـــتــی ندهـیـد و هر کاری که دلـــتــان به شمــا می گوید را انـجام دهیــد.

شمـــا ذهـــن خلـــاقــی داریـــد. امـروز قصــد دارید که از آن اســـتــفاده کنــیــد، بنــابـــرایـــن شرایط را برای عملی کردن آنـــچه در سر داریـــد، فراهـم کنـید. هر چه ذهــن تان را بیـــشتـــر خالــی کنـــید، جا برای ایــده های جدیـــد بازتر می شود. مشــکــلـی ذهن تان را درگیر کرده امـا در مورد آن با هیــچکــس حرف نزده اید. توصیـــه ما ایـن اســـت که با یکی از دوستـان قابـل اعـــتـــمادتان این موضوع را مطـــرح کنـــیـــد. مطــمئنا فردی که زاویه دید دیـگری دارد، می تواند راه حل های بهتـری پیــش رویتــان قرار دهـد.

یکـی از نزدیـکـان تان از نظـــر روحی حال خوشی ندارد امــا دلیـــل آن را نمـی دانیـــد. بهــتـر اسـت که خودتــان را به او نزدیـــک و کمک اش کنیـــد. البـته صبور باشــید زیـــرا مشـکـــل او احتیاج به زمـان دارد. برای رسـیـــدن به اهـدافــی که در سر داریـد، کمـــی صبر کنـــیــد. به زودی، از جایــی که نمـــی دانیـــد، دستــی برای یاری به سمت تان دراز می شود و شما نیـــز به مراد دلتــان می رسـیــد. فعالـیت فیزیــکــی چیزی ست که در حال حاضر به آن احــتـیاج داریــد، بنابراین برای ثبت نام در باشگـــاه درنـــگ نکنید.

اگر یکــی از دوستـــان یا همـــکاران تان به مشــکلـــی برخورده، نتـــرسیـد و به او کمـک کنــید. مطمئن باشــید که در آیـنــده ای نزدیک پاداش آن را مشــاهـــده خواهیـد کرد. اگر احســـاس خستگی می کنــیــد، برای چند ساعـتـــی کار را کنـــار بگذاریـد و استـراحــت کنــیــد. حتی یک مســـافرت کوتاه هم می تواند حالـتان را از این رو به آن رو کند. احسـاس می کنـیــد که قادر به انجـام برخی کارها، آنهــم به تنـهایـی نیستـیـــد، امـــا بدانیــد که شمـــا به هیـچــکــس احـــتیاجـــی ندارید. کافی ست اولین قدم را بردارید، آنوقت می بیـنــیـــد که ادامـه مسـیـــر چقــدر برایتان آســان می شود.

فردی در محـیـــط کار یا در جمــع دوستــانه پشت سرتـان حرفــی زده که به ضررتان تمام شده است. امـا سعــی کنـــید خودتـــان را کنتـرل کنـــیـــد زیــرا کار او عمـــدی نبوده. بهتر است به جای شنیدن حرف های دیگـران، به طور مســـتـــقـــیـــم با خود آن فرد صحــبــت کنــید. هر کاری که می توانـــیـــد انـجــام دهید تا شایـــعــات بیش از این ادامــه پیــدا نکـنـــد. تنـها چیــزی که در حال حاضر شمـا و عشــق زنــدگـــی تان بدان احــتـــیـــاج داریـــد، آرامـــش است. بنابــراین سعــی کنـــیـــد که خودتـــان را از هر شرایــط متـــشنـجی دور کنـــیـــد. رفـــتــن به یک رستوران با منـظـره ای فوق الــعاده می توانـد کمک حالــتـان باشـــد.

خبـر بدی در مورد مسـائل مالی به شما می رسـد امـا خودتان را ناراحــت نکـنیــد زیــرا ایــن خبــر آنقدرها هم که شما فکـــرش را می کنید بد نیســـت. بهتر است که اطلــاعات تان را کافــی کنـید، سپس تصــمـیمـی که می خواهـید را بگیرید. امروز زمان خوبی برای برقــراری ارتبـاط با دیـگران است. اگــر چه شما دوستــان زیادی داریـــد اما از پیدا کردن دوستان جدیـد نیـز غافل نشوید. آنهــا نیز ی توانـــنــد تاثــیرات زیـادی در زندگــی شمـــا بگــذارند. به زودی دری به رویتان گشوده می شود که تغـیـیرات مثـبــتـی را در زندگی تان ایــجاد خواهد کرد.

شمــا در شرایط سخـــت حامـی عزیـــزان زنـــدگی تان بوده اید و به خاطـر آنـها از خودتـان نیز گذشـــته اید. حتـــی گاهـی از گفـتــن حقـیقت به آنـهــا نیــز خودداری کرده ایـد امــا بدانیـد که حق آنهاست که واقعیت را بداننـد. شمـــا باید در هر راهـــی که در پیــش می گیـریـد اعـــتـــدال را حفظ کنــیــد وگرنـــه در آینـــده ای نزدیـــک به ضررتـــان تمام می شود. شما خواسته ای داریــد امـــا بدانــیـد که با معـــجـــزه به آن نمـــی رسیـــد. ایـــن خود شمـاییــد که بایــد بلند شوید و قدم اول را برداریـــد. همیـــن که راه بیـافتـید، شرایـــط نیـــز به نفع شمــا تغـــیــیر می کنـد.

امــروز احــساس خسـتگـــی می کنـید. اگر چه شمــا ذاتـا آدم فعــال و سخت کوشی هستــید امـــا ترجیــح می دهــید که امروزتـان را در تخــت خواب بگذرانـــید. این فرصـت را به خودتـــان بدهـید و چند ساعتـی دور کار را خط بکـــشید. مطـــمئن باشـیـد هیـــچ اتـفـاق بدی نخواهد افـــتاد. ایــن روزهـــا موضوعی ذهن شما را درگـــیــر کرده است به طوری که بر سر یک دوراهی ایــســـتـاده اید و جرات انــتخـاب ندارید. بیـش از این زمان تلـف کردن به صلاح تان نخواهـد بود، بنابـــراین با اعتـماد به نفـس بالــا یکی از آن راهـــهـا را انـــتــخـــاب کنــیـد.

امـــروز دلتـان هوای یکـی از دوستان تان را کرده اســت امـا شرایـط دیدار او را ندارید. نگذاریـــد که ایــن احساس روز شمــا را خراب کند. بهتر اســـت خودتـــان را با کار سرگرم کنید امــا از همــیـن حالـا برای دیـــدار او نیز برنامه ای بریـــزد تا دلتان کمی آرام شود. شخصی نزدتان می آید و از شما درخواستی می کند، بدون رودرباستی، اگر علاقه به آن کار ندارید، ردش کنید، در غیر این صورت به ضررتان تمام خواهد شد. یک خبر خوب از راه دور برای شما در راه است.

فال و طالع بینی رابطه جنسی روزانه 8 اسفند 96

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.