فال و طالع بینی رابطه جنسی روزانه 1 اسفند 96

دوست عزیـزی که 1 اســـفـنـد به دنیـــا آمــده ای، تولدت مبــارک! امسال سال خوبی برایتـــان خواهد بود، از این جهــت که با افـــراد زیـــادی در ارتـبـاط خواهــید بود و همکاری های موفقیــت آمـیـزی را با آنـــهـــا به سرانـــجـــام خواهـــیـــد رساند. در سال جدید کاری را شروع می کنیـــد، اگـــر چه یک ماه اول همـــه چی برایـتان سخت خواهد بود اما پس از آن روی غلـطـــک می افـتـــیـد و رفـته رفـــتـــه به آرزوهایتان رنـگ واقعـیــت می دهــید.

بهار امسـال خوش تر از همــیـشه برای شما خواهـــد گذشت و فرصـت های زیادی، از رابطـــه عاطفـــی گرفــته تا فرصت های شغـلی، برایــتان فراهـــم می شود. اگـر سعــی کنـــیـــد که خود واقــعی تان باشیـــد، بسیـاری از مشـــکـــلـــات تان را حل خواهــید کرد. به زودی گره یکی از مشــکــلـاتـی که با آن دســـت و پنـــجـــه نرم کرده بودید نیـز برایتـــان باز خواهد شد. از سالـی که پیش رو داریـد نهـــایــت لذت را ببریــد.

امروز ذهــن تان بیــش از همـــه درگـیـــر رابـطـه عاطـــفی تان اســـت. احــســـاس می کنید که سرشــار از عشـــق هستـــیـــد و می خواهـــید این حس را به شریــک زنـــدگی تان نیـز منـــتـــقـل کنـــید. پس از همـــین حالــا برای ملـاقـــات او در انــتهـــای روز برنـــامه ریـــزی کنـــید. او نیز در شرایـطـــی ست که به شنـیدن حرف های عاشقـــانــه شمــا نیـاز دارد. یکـــی از همکاران مردتان با شمــا مدام مخـالفـــت می کند. در واقـــع او از حوزه قدرت خود استــفــاده می کنـــد و این موضوع شمـا را نگران کرده است. در این شرایـط بهـتـر اســت که به جای مقـــابـــله با او، به طور موقت همـــکـاری با او را کنـسل کنـید.

یکــی از اعضـــای خانواده تان احســاس ناراحـــتی می کنـد، با او حرف بزنید و کمک اش کنیـد. الــبتــه بهتـر است در این مورد با فرد دیگـــری صحـــبـت نکـنــیـد زیـرا تنها فضــای خانواده شمـــا را متـشـنج می کند. کمــی صبـــر کنـــید تا ایــن موضوع حل شود. اعـتـــمـــاد به نفـس پایـیـــنی داریــد. در واقع شمـا بدترین منـــتـقــد خود هســـتــید و ایــن موضوع امـروز در کارهـای شمــا تاثــیر منفــی خواهـد گذاشـــت. بنـابـرایــن سعـــی کنـــیـــد که به اطرافـیان و مهمـــتـــر از همه خودتـان، با دید مثبــت تری نگاه کنـــید.

مطــالعــه و کار کردن و از آن طرف حرف زدن های زیــاد با تلـــفن در چنـــیـــن روزی می توانـــد موجب سردردتان شود، بنابــراین سعــی کنــید که هر از گاهـــی به خودتان استــراحــت دهیــد. نگــران کارهـای عقـــب مانده تان نبـاشـید زیـــرا آنقدر که شما از خودتان انتـظار بالــایــی داریـــد، دیگران از شمـا ندارند. شمـا و شریک زنـدگــی تان نظـــرات متفــاوتی دارید. قبــل از آنکــه ایــن نظرات تبـدیـل به مشکـــلـاتـی بزرگ تر شوند، بهتـر اســت که این ابهـام را در رابطه تان از بیــن ببرید. با تغییـــری کوچک می توانید تفــاوت های بزرگی را مشاهـده کنید.

شمـا به طوری ذاتی روان شنــاس هستــیـــد و می توانـیـــد افکـــار دیــگران را از روی نگاه یا حرکات شان بخوانـــیـــد. امـروز این قدرت به شما کمک می کنـــد تا خودتـان را از دام یکــی از اطرافـــیان تان برهــانـیـــد. بنــابــراین قبـل از دادن قول و قراری به دیگران، خوب رفتــارهای آنــهــا را زیـــر نظــر بگیــریــد. تصـمیــم دارید که برخـــی از عادات تان را دور بریزیـــد و مســـیــری را که در گذشــتـــه می پیمودید، تغیـیــر دهــید. تجـــربـه چیزهای جدیـد برایتان هیجـان انگــیــز اســـت اما سعی کنید که با برنــامـــه ریـزی پیش روید تا از افتادن در چاه های احتـمــالـی در امــان باشید.

به دلـیل یک بحث خانوادگــی، دوست داریــد که از هر جمــعـــی دور شوید و در تنــهـــایــی کمــی با خودتــان خلوت کنــیـــد. این فرصـت خوبی اسـت تا ذهن تان را کاملا پاک کنیـد و قبل از مواجه شدن با آن افـــراد، زخم هایـتان را درمان کنـید. جنگــیدن راه خوبی برای حل کردن مشـکل نیــست، تنهــا آرامـــش است که شمـا را به مراد دلـــتـــان می رساند. برای به دســت آوردن دل فردی، تمــام تلـــاش تان را می کنید. امــا بدانــیـد که شما به تنهـــایـــی برای جذب او کافـــی هستــیــد. بنابــراین لازم نیسـت که خودتان را به ایـن در و آن در بزنید. قدم به قدم پیـــش روید تا همه چیز بر وفق مرادتان اتفــاق افــتد.

اتفـاقـــاتی که در گذشـــته شمــا رخ داده، زمان حال شمـــا را نیـز تحت تاثـــیـر قرار داده اسـت. به همـیـــن دلیـل امروز حســاس تر از روزهـــای دیـگـــر هسـتــید و ممـکن اسـت به سادگــی از دسـت اطرافیــان تان دلگـیر شوید. برای رهـــایـی از ایـن وضعـیت، سعـــی کنـیـد که گذشـــتــه تان را دور بریـزیـــد و شجــاعت تان را برای رویارویی با اتـــفاقات جدیـد بالــا ببـریــد. مطـــمئن باشـــید به محـــض این که تلاش تان را آغــاز کردید، تاثیـرات مثـبـــت آن را خواهـــیـد دیــد. به زودی خبـــر خوبی از طرف یکـــی از همــکـارانتــان می شنوید.

فشـــار کاری باعـــث شده که بخواهــید از زیــر بار مسئولیـت فرار کنــید امـا مشکــلـــات مالی مانع از ایــن کار می شود. شاید بد نبـــاشـیـد که به جای فرار، موقعــیــت کاری تان را تغـــییر دهـیـد. شما توانایی های زیــادی داریـــد، آنها را گسـتـرش دهیـــد تا فرصت های شغلی دیگری برایتان فراهـــم شود. اگر برای بیان احساسات تان اعتــمـــاد به نفـــس کافی نداریـد، بهــتـــر است خودتان را قوی کنــیــد. به عنوان مثــال در جمع به سمـــت دیـــگـــران بروید، مکـالـمـه را آغاز کنیــد و با افــراد بیـــشـــتـــری در ارتبـــاط باشیـــد. ایـن تمـرینــات به مرور زمان شمـــا را تبــدیــل به فردی قدرتمنــد با اعـــتماد به نفس بالــا خواهـد کرد.

اشــتباهاتـی در گذشـــتــه انـجـــام داده ایــد که امروز باز شمـا را می آزارند. مراقب باشـــید که دوباره مرتــکب آنها نشوید. شاید احسـاس ترس داریـد و تصور می کنـیـــد که تنهایـی از پس آنهـــا بر نمــی آییــد، امــا نگـران نباشید زیــرا به سادگــی آنـهــا را پشت سر خواهـید گذاشت. در هر شرایطی سعـــی کنیـــد که منــطــقی عمــل کنــید و جلوی احـــســاسات کنترل نشده خود را بگیـــرید. شما توانـایی هایی دارید که دیـگـران از آن محروم اند، بنــابرایـــن خودتان را در هیـچ زمینـــه ای، چه کاری و چه عاطـفــی و… دســـت کم نگــیــرید.

شمـــا فرد مستقـلی هسـتیــد امـا امروز دوست داریـــد که به دیـگــران تکــیــه کنـید. ایـن اشـکالـی ندارد به شرط این که موقتــی باشـــد. همـه ما گاهــی به شانـــه ای برای خستگی هایمان احـــتـــیــاج داریم، فقط حواس تان باشــد که به هر کسی اعـتـماد نکـــنـیـــد. امروز که خلـــاقـــیـت شما سر به فلــک کشـــیده، بهتـــر اســـت که دسـت به یک کار هنری بزنـــید. ایـــنــگونه نه تنهـــا انرژی بلکـــه ذهــن تان نیــز تخـــلـــیـــه می شود. شریک زنــدگی تان منــتـــظـر جوابـی از شماســت، او را بیـــش از ایـن معطـل نکنیــد.

به فکـر شروع پروژه ای هســتـیـــد امــا شرایط مالـــی تان مساعـــد نیـــســت. ناامیــد نشوید زیرا به زودی ایـن شرایــط برایتـــان فراهـــم می شود، بنـابــراین فعلـــا دســـت نگــه داریـــد. در مورد رابطه عاطــفی تان به شک افــتاده اید. میـــان دو راهی ایـــســتاده ایــد و نمی دانـیـد که کدام راه به صلـاح تان است. بهـــتــر است که صادقـــانه در ایـن مورد با شریک زندگی تان گفـــتــگو کنیـد سپس تصمیم نهـــایــی را بگیــریـد. به زودی یک میهــمـــانـی در راه دارید که اتـــفـــاقات هیــجـــان انـــگیـزی را برایتـان به همـــراه خواهــد داشــت. آن را رد نکنیـــد.

امــروز در دام غیــبـــت دیـگران قرار نگیریـــد زیــرا به ضررتان تمام می شود. درست اســـت که شما فرد کنجـکـاوی هستــید و دوست دارید که سر از کار همــه در آورید امــا ایـــن رفـتـار دوستـــان تان را از شما می راند، بنــابــرایـن آن را کنــار بگذاریـــد. ایـده ای در سر دارید که به دلـیــل محـدودیــت ها نمـــی توانــید آن را عملـی کنـــید. بهـتـــر اســت که به خودتان فشار نیــاورید، صبر کنـــیـد تا شرایط اش به تدریـج فراهــم شود. خبــر خوبی شنیده ایـد امـــا اکــنون زمـــان خوبی برای فاش کردن نیســـت. صبـر کلیــد موفقـیـت شما در چنـــین روزی ست.

شما فرد سخــت کوشی هستید امـا مدتی اسـت که نتـیـــجـــه زحــمـات تان را دریـــافت نکـرده ایـــد. ناامید نشوید و به راهـــتــان ادامــه دهـید. آنــجا که انــتــظارش را ندارید، همــه چیز به بهـتریـن شکـل ممــکــن اتـــفاق خواهـد افتاد. یکــی از نزدیـــکان تان رفـــتاری از خود نشان داده که شمــا را دلـگــیــر کرده اســـت. بهتـــر اســـت زود قضـاوت نکنید و در وقتــی منــاســـب برای گفـتـــگو با او پیـــش قدم شوید. به زودی فردی وارد زندگی تان می شود که دور از انـــتـظــارتان، تغیــیـرات بزرگـــی را ایجـــاد خواهد کرد.

فال و طالع بینی رابطه جنسی روزانه 1 اسفند 96

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.