فال و طالع بینی رابطه جنسی روزانه 3 اسفند 96

فال و طالع بینی روزانه براب بیشتر دوستان جنبه سرگرمی دارد و دوست دارند فال روزانه ماه مخصوص خود را بخوانند در ادامه جزئیات بیشتر فال و طالع بینی رابطه جنسی روزانه 3 اسفند 96 را در سایت دانستن خواهید خواند با ما همراه باشید.

دوست عزیـــزی که 3 اســـفـنـــد به دنیـــا آمده ای، تولدت مبـــارک! شما در هر زمینـــه ای که بخواهـیـد کاری انـــجام دهیــد موفق خواهـیـــد بود و می توانـــید سخت تریـــن شرایـط و پیـــچــیده ترین موقعـــیـــت ها را هم با مهارت تمام و در آرامـش کامل مدیـریــت کنـــید. امـــسال شما قراردادهای زیـــادی را به امضـــا خواهیــد رســـاند و ایــن حجـم از فعالــیـــت های تجـــاری منافـــع مالـــی بسـیــار زیادی را برای شما به ارمغان خوهد آورد.

شایـد برای اهـــداف تجاری به خارج از کشور سفــر کنـیـد، ایــن سفر در پیـشرفـــت حرفه ای شما نقش مؤثــری خواهد داشــت. اگـر قصد سرمایه گذاری را داریــد بهـــتـــر اسـت در امــلــا سرمــایه گذاری کنیـــد و به سراغ بازار سهـام نروید. عمـــلکرد فوق الــعـاده ی شمـــا در محـل کارتـان مورد تحـــســـیـــن و تأیید رئیســـتـان قرار خواهــد گرفــت. مسئولیت هایتان به دنـبـــال ایــن تشویق و توجه افـــزایش خواهـــنـــد یافـــت، اما با افزایـش ایــن مسئولیت ها درامدتان نیـز بیشــتر خواهد شد. امســال زندگـــی مشـترک شمــا با مشـــکل خاصی مواجه نخواهد بود و درگـیـــری های کوچکـــی که بیـــن شما و عشـــقتــان پیش می آیند نیز به راحتی و با صحـــبت کردن قابل حل خواهـــنــد بود. یک سفر دو نفـره می توانــد به محکم تر شدن روابط شمــا کمک قابـــل توجهـــی بکــنـد. فروردیــن، تیر، مهــر و دی مهــم تریـن ماه های سال خواهـنــد بود.

امروز صبـــح همـــیـــن که وارد محل کارتـان می شوید دریایـی از مســائل و مشــکــلـــات شما را به مبـارزه می طلــبـنـد. این آن اســـتـقبـالی نیسـت که انـتظـــارش را داشتـــه ایـــد، اما ایـن شرایــط هم برای شما تازگی ندارد و چیـزی نیـســت که نتوانیـد از پس آن بربیـایـــیـد. خوشبخــتـانه امروز هم از لحاظ روحی و هم جسمـی آمـــادگی لازم برای رویارویی با این شرایــط را دارید و خیـلی زود اوضاع را تحـت کنـــتـــرل در خواهیـد آورد. در پایـــان روز هر چنـد خســتــه امـــا با رضـایت خاطــر و انـرژی کافـــی محل کارتان را ترک خواهــیــد کرد. فردا تعطیـــل است و لزومی ندارد که شب زود بخوابید، پس یک برنـــامــه ی اســـاسی برای تفریـــح و خوش گذرانی با دوستــانـتان در نظـــر بگـیریـد و به خودتـان برای موفقیـــتی که داشـــتــه اید جایـــزه بدهـــیــد.

امـروز برای شما ترکیبی فوق العـاده از آرامـش، همــاهنـــگـــی و احــسـاســـات خواهـــد بود، پس از ایــن فرصت فوق الـــعاده بیـــشـترین بهره ی ممکن را ببـــریـــد. اوضاع در محل کارتـان کامـلـا خوب اســـت و کارهـــا دارنـد طبق انـتظارتان پیــش می روند و همـــه ی نشــانــه ها حاکـی از آن هستـند که می توانــید کمی زودتـــر محــل کارتان را ترک کرده و برای یک بعــدازظهــر عاشقــانه همـراه با شخــصـی که دوست دارید برنـامه ریـزی کنیـــد. امـشـــب هر کاری که از دســـتتـــان برمـــی آید برای جذب کردن این شخص بهــخودتــان انـــجام دهـــید، با یک میـز شام رمـــانــتـــیـک با نور شمـع، یک موسیـقی ملـــایـــم، لباس های شیـک و بوی خوب عطرتان احتـــمـــالا نتــیـــجه ی مورد نظــرتان را به دسـت خواهـــید آورد.

تلاش هایـی که برای بهــتـــر شدن ظاهـــر خانه ی خود انــجـام داده ایـــد به نتـــیجــه رسیـــده انـــد و منـزلتان فوق العــاده به نظر می رســد. هر کسی که وارد خانـه تان می شود نیــز همین نظـر را دارد و سلـیـــقـــه تان را تحــسـین می کنـــد. امروز خودتـان را برای ورود مهـــمــان های ناخوانـــده ای که به قصد سر زدن به شمـــا می آینـــد امـا خودشـــان را برای شام هم دعوت می کنـــند آماده کنیــد. شمـــا به طور ذاتی در پذیرایی از مهــمـــان تخـــصصــی فوق الـعـاده داریـــد و هر کسی که به خانــه تان بیـــاید از پذیرایـی و رفــتار شما لذت می برد، پس نبـاید مهـمان هایتان را سرزنش کنـیــد که دلشــان می خواهــد در خانه تان بمــانند. خوشبــختــانه فردا روز تعـــطیل است و فرصــت کافـــی برای اســـتـــراحــت و نظـافت منــزل را خواهـــیــد داشت.

امـــروز صبـح که از خواب بیـدار می شوید احساس می کنـــیـــد از کارهای مهمی که برای امـروزتـان در نظــر داشـتــه ایـد عقــب مانــده ایـد و ناگـــهــان دچار نگـرانـی و اســتـــرس می شوید. خونســـردی خودتـــان را حفــظ کنیـد، هر چقــدر که دلتـان بخواهد برای انجام ایــن کارهـــا وقت داریـد و هنوز ابــتـدای روز اســـت. ایـــن نگــرانــی تنــهـا باعـــث کاهش سرعـــت پیشـرفـت شمـا خواهد شد. محله ی که در آن زنـــدگـی می کنیـد رو به تغیـــیـــر اسـت و این تغـیـــیـــرات در جهـت مثبت هستــند. همـسایـــه های جدیـدی دارنـــد به ایــن محل نقــل مکان می کنـنـــد که شمـــا روابط بسـیار خوبی با آنـــهــا برقـــرار خواهیــد کرد. همچنـــین مغـــازه های جدیـــدی که دارنـد باز می شوند با نیـازهــای شمـــا کامــلــا همخوانی دارند و ایـــن برای شمـا بســیار خوشایـنـــد خواهد بود.

ثروت و درآمـــد بیـــشتر خیـلی زود به سراغ شمـا خواهد آمـد، مخـــصوصا حالا که یاد گرفـته ایــد منابع مالـی خود را مدیــریــت کرده و از آنـــهــا به درســـتـی استـــفــاده کنیـــد. خیلی زودتر از انـچـه فکـرش را بکـنـیــد مبــلـــغ قابـل توجهـــی به دسـتتـــان خواهــد رسید، الـبـــته این پول از عالم غیب به دستـــتان نخواهد رسـید و برای آن زحــمـت بسیار کشیـــده و مدتـی طولانی انتظار کشیده ایــد. از توانـــایــی های خود اســتـفاده کرده و ایـــن پول را به درسـتــی و از روی آگــاهی سرمــایه گذاری کنیـد. منافـعــی که با این کار در دراز مدت به دسـت خواهـیـد آورد برای شمــا کامـلـــا رضایــت بخــش خواهــد بود. امـــروز کارهای خانـــه را به دیگران واگذار کرده و به خودتان کمی استراحـت بدهید!

 

شخـــصی که برای شما خیلـی عزیز اســت و دوستــش داریـــد در شرایـط فعلی خود و در رویارویی با مشـــکـــلی که برایــش پیـش آمده است به جای سخـــنـــرانــی و نصیحـــت های شما به حمــایتـــتان نیاز دارد. به او نشــان دهـــیـــد که آمـــاده ایــد در صورت نیـــاز در کنـارش باشید و هر کاری که از دســتـــتان برمــی آید را برایـــش انجـــام دهـــید، امـــا مواظــب باشـــیــد با محـبت بیش از اندازه هم او را خفـــه نکـــنیـد! اگـر دیــدید می خواهد تنهــا باشـد او را به حال خودش بگــذاریـد، به وقتش خودش به سراغــتـــان خواهد آمـد. امــروز سعی کنـــیـد به نیازهـــای بدن خودتـــان توجه بیـشـــتری نشـان دهید، اگر نیاز به اسـتـراحـت داریــد به خودتــان فشار بیـش از انـــدازه وارد نکـــنـــیـــد و در خانه بمانـــید و اســتــراحـت کنید.

امـروز ممکـــن اســـت آخــرین فرصـــت برای تحویل پروؤه ای که برای مدتی طولانـی درگـیـــر آن بوده ایـــد باشـــد و یا حداقـــل مجـــبور باشـــیـــد بخشــی از آن را تکـمیــل کنــیـــد. شاید اســم شما روی ایـن پروژه نبــاشد و زحماتــتـان آنـطور که باید و شاید مورد قدردانی قرار نگیرند، اما همـــیــن که نقشــی مهم و تعـیین کنـــنــده در انـجام این کار داشـتـــه ایـــد برای شمـا کافـیست و باعث می شود احسـاس رضایــت کنیـــد. امـروز کارهـای زیادی برای انجام دادن خواهـید داشت، خیــلــی بیـشــتــر از آنــچه فکـرش را بکـــنـیـد، پس صبحانه و ناهـارتان را به موقع و به بهترین نحو ممـــکـــن بخوریـد و از هر فرصــتی که دسـت می دهـد برای اســتـراحت کردن و تجدیــد قوا اســتــفاده کنید.

داشته اید و خیـلی هم برایتـان مهـم بوده و امــیدوار بوده ایـد که حســـابی به شما خوش بگذرد، ممکـــن اســـت به دلـــیل بروز شرایــطی که کنــتــرل آنـــهــا کامـلـا از دســـت شمـــا خارج است کنسل شود. به جای ایــن که زانوی غم بغـل بگیــرید هر چه سریـــعـتر به فکر ایــن باشـــید که چطور شما و دوستــانــتـان می توانید برنامه ای متـفـــاوت و در عیـــن حال مفـرح برای خود در نظــر بگیریـــد. شاید بتوانـیــد برای تمـاشـــای یک فیلــم بســـیــار ترسنـــاک دور هم جمع شوید و یا بالــاخـــره برای یک بار هم که شده غذاهای فرهـــنگـــی که برایتان کامـلــا ناشناس اســـت را در یک رستوران متفــاوت امتحان کنیــد. به سادگـــی تســلــیــم شرایـــط ایجاد شده نشوید و از آن برای خودتــان موقعــیت ایـجاد کنید.

بی هیــچ شکـی می توان گفت که شما طی چنـد هفتــه ی گذشــتـه به سخـتـــی کار کرده اید. موعد تحویل یک پروزه و یا تکمـیل یک کار مهم دارد فرا می رسد و شمــا ایـــن اواخـر نتوانســتــه ایـد شب ها خواب راحـتی داشتـه باشـــیــد و در خواب و بیداری به فکـــر انجام این کارهایـــتان بوده ایـــد و ذهنـتـــان به شدت درگـیـــر بوده و فشار روانـی زیادی را تحمل کرده ایـــد. شایـد مجــبور باشـیــد ایـن آخر هفتـه تان را هم قربـانــی انـجام ایــن کار بکنیـــد. درســت اســت که ایـن وضعیـت برای شمـا بیش از حد خستــه کنــنده شده است، امـا آنچـــه در نهـایت به دست خواهـید آورد ارزش تمام ایـــن سختـی هایــی که تحمـــل کرده ایـد را خواهـــد داشـــت. البــتــه به شمــا توصیه می کنـیـم حداقـــل چنــد ساعتــی را برای خودتـان و عزیــزانتـــان کنـــار بگذارید.

شمــا امروز و یا امشــب را برای دیدار با عشـقـــتان کنار گذاشتــه ایــد و داریـد خودتان را به بهــترین شکــل ممــکــن برای یک قرار بسـیـار رمانتـیـــک آماده می کنـــیـد. خوشبـخـتـــانه طرف مقــابلــتـــان نیــز عاشـقانـــه شمـا را دوست دارد، اما بد نیـــســـت با زدن بهــتـــرین عطرهـــا و پوشیدن بهـتـریـن لبـاس هایــتـــان او را هر چه بیـــشـــتــر به خود جذب کنید. رابطه ی شمـــا خوشبـــختــانـه دارد خیـــلـــی خوب پیش می رود و هر تلاشی که در جهت بهبود آن کنــید به تضــمـیــن آینــده ی خوب برای ایــن رابطـه کمـــک خواهد کرد. اگر کار مهــمی داریـــد که باید انـــجام شود به نفعتان اســـت که همــیـــن امروز آنرا انجــام دهـــید، چون در غیر این صورت هرگــز نخواهیـــد توانــسـت آن را به نحوی که انتظار داشــته ایــد به انجـام برسانــیـــد.

امروز ممـکن اســت فرصت های جالبی برای کسب درآمــد بیشـتـــر در اخـتـیارتــان قرار بگـیـــرنــد که همـــیــن امـــروز و یا در آیـــنده ی خیـــلی نزدیک به ثمر خواهـنـــد نشـسـت. شایـــد وقت آن رسیــده باشــد که شغل جدیـدی را برای خودتــان انتـخـاب کنــیـد، شغلی که زمـیـنـه ی کســـب ثبــات مالـی بیـــشــتــر و پیـشـرفت سریـعتر را برای شما فراهـم کنـــد. پس از گذشـت یک سن خاص دیـگــر آدم حال و حوصله ی کار کردن در حرفه ای که آیـنـده ی او را تضــمــیـن نمـی کند ندارد، شما هم بهـــتـر اســت از همـــین حالا که برای رشد مداوم آماده اید و انرژی کافـــی را در اخـــتیار داریــد برای آیــنـده ی کاری خود برنامه ریـــزی دقیقـی داشـــته باشـــید تا بتوانیـــد زندگی رویاهـایـتان را برای خود بسـیــازید.

امـروز آنـقـــدر کار برای انــجام دادن داریــد که نمی دانیـد بایــد از کجـا شروع کنـیـد و در ابتـــدای روز احــســاس بلـاتکـــلـــیفی می کنیــد. تا نیمــه های روز اوضاع به نظرتــان آنقدر درهم و برهم شده است که دیـگر تحـمــل ادامـه ی روز را نخواهـــیـد داشـــت. چه اصـراری دارید که به ایـن شکل ادامه بدهــیـــد؟! هر گاه دیـدیـــد خستـه شده اید کمـــی به خودتان استراحت بدهیـــد. زمـــان اســتراحت ناهــارتـــان را صرف هیچ کار دیـــگــری، هر چقـدر هم که مهــم باشــد نکنید و با خیــال راحـت غذایتــان را خورده و اســـتراحـــت کنـــیـد. نفــس های عمـــیـق کشـیـــده و با ایـن کار از میزان فشـار و اســتــرســی که احساس می کنـــیــد بکاهید. کارهـای مربوط به خانـه را برای فردا گذاشــتـه و کارهـــای بیـرون را امـروز انـجـام دهــید.

فال و طالع بینی رابطه جنسی روزانه 3 اسفند 96

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.