فال و طالع بینی روزانه جمعه 22 دی 96

فال و طالع بینی روزانه برای بسیاری از افراد مهم می باشد خیلی از افراد دوست دارند از پیش گویی و آینده خود خبردار باشند این فال ها همگی جدید می باشد در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر فال و طالع بینی روزانه جمعه 22 دی 96 را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

چـند کلــمـه برای آنــهـایی که امـروز تولدشان اسـت

دوست عزیــزی که 22 دی به دنـــیا آمده ای، تولدت مبـارک! شمــا به طور ذاتـــی شخـصـی سخـــت کوش و پرتـــلـــاش هستــید و در کارهایــتان با صداقـت و صمـــیـمــیـــت ویژه ای کار می کنید که شمـا را از سایریـــن متـــمــایـــز می کنـــد. شما به هیـچ وجه حاضـر نیســـتـــیــد ایــن صداقت و خلوص نیـــســـت را قربـانی کنیــد. در سالـی که پیـــش رو دارید، هر کاری را که به عهـــده داشتـه باشـید به بهـتریـــن نحو ممکن و بدون هیچ ایـــراد و اشکــالی انـجـام خواهیــد داد. ایـــن عمـــلـــکــرد فوق العـاده ای که از خودتـــان به نمایـش می گذاریـــد باعث کســب شهــرت و اعتبــار تازه ای برای شمـــا خواهــد شد. شمــا این توانـــایـی را خواهــیــد داشــت تا در رابطه با مسائل مهم به درستـی تصــمــیم گیری کنیــد. آنـــهـایـــی که کارشـان با نوشتـن و نویسنــدگی در ارتبـاط اسـت امـســال به درجـــه ی بالــاتـــری از موفقیت دست پیدا خواهــند کرد. شما حساسیت بســیاری نســبــت به مسائل جزئی و پیــش پا افـتـاده داریـــد و اگر خودتان را کنتـرل نکنـیــد همین حساسیت، تنـــش و اســترس زیادی را به شما وارد خواهد کرد که آن را به خانواده و اطرافیانتــان نیـز منـتقل خواهـــیـــد کرد. اگــر می خواهیـــد مشـــکـــلـات موجود در روابط عاطفـــیـتـــان حل شوند باید خودخواهـــی را کنـــار بگــذارید. اســـفــنـــد، خرداد و آذر مهم تریـــن ماه های سال آینده خواهنــد بود.

امـــروز شمـا اعـــتـمـــاد به نفسی بیــشتر از همیشه داریـــد و احـساس می کنید در انجــام هر کاری که به عهـده دارید موفق خواهیــد بود هر کاری که آغـاز کنـــیـــد را به راحـتـی به پایــان خواهــیـد رســـانــد. همــین احساس باعث می شود که محـــدودیـــت زمــان و موانــع احـتمــالـــی را در نظر نگـــرفـتـــه و مسئولیـــت های بیـــشتــری را بپـذیرید. اگــر این کار را بکـــنـــید در نیــمه های روز به خودتان آمـده و خواهـــیــد دیـــد که خســتـــه شده ایـــد و نصف بیشـتر کارهـــایـتان نیـــز باقی مانــده انــد. شمـــا که نمــی خواهیـد امـــروز به جای اســتراحــت کردن بدتـر خودتـان را خسـته کنـــید؟! پس از همان ابــتــدای روز از پذیــرفتـــن هر مسئولیـــت اضـــافه ای خودداری کرده و خودتـــان را به دردســر نینـدازید تا بتوانـــیــد از روزتـان لذت ببـــرید.

امـــروز روابــط شما با هر کسی، از دوستـان، همـــکاران، خانواده و عشقتان گرفـتـه تا حتی غریــبــه ها، بسیار گرم و صمـــیـمی اســت و به خوبی پیش خواهـــد رفــت. شمـا خیــلی راحــت تر از همــیـشــه می توانیــد احـــسـاسات خود را بیــان کنــیـــد، هر چنــد که ایــن کار را بیــشتــر به طور غیــر مسـتـــقـیــم انجام خواهـیـد داد. امـــروز با وجود این که اصـلا قصـد نداریـد خودتان را با مسـائل کاری درگیر کنـــیـــد به طور کامـلـا غیـــر منـتظـره با فرصـت های کاری جدیــدی مواجه خواهـیـــد شد که می توانـند شما را با افـراد بانـــفوذی در ارتـــباط قرار دهنــد. امـــروز تا جایـــی که می توانـید در فعـــالیت های اجـتمـــاعی و گروهی شرکـــت کنیـــد. ایــن کار به رشد شخصــی و بهتـــر شدن حال روحیـــتان کمـک قابل توجهی خواهد کرد.

فکر کردن به موفقــیت های اخــیر و خوش شانــســی هایـــتــان در زمـیــنــه ی مسـائل حرفه ای باعث خواهــد شد احـــســاس قدرت، مثــبـــت اندیشی و شور و هیـجـان به سراغ شمـــا بیـــایـد و اعتـــمـاد به نفــستـــان به میزان قابـل توجهی افـــزایـــش پیـــدا کند. روابط شما با شخصــی که دوست داریــد هم خیلـــی خوب دارند پیـــش می روند و همــین باعـث می شود که امــروز برایتـان بســیار رضایت بخــش باشــد و روابــطــتـان با عشـــقـتان و دوستـان و نزدیکــانـــتان به خوبی پیـش برود و پیشـــرفت قابــل توجهـــی را در روابــطــتان با آنـهــا شاهد خواهـــید بود. از ایـــن روز لذت بخش بیـــشتـریـن بهـــره ی ممــکن را ببـریـد و خوشیـــتـــان را با پرداختـــن به تفـــریح مورد علاقــه تان در بعــدازظهر تکــمـیـل کنیـد.

خبـرهــای خوبی که امــروز از دوردســت ها و شاید حتـی یک کشور خارجـی به دستتـان خواهــند رسـیــد می توانــند روزتـــان را بســـازند. پس از شنـــیدن این خبرهـــا شمـا باقـی مانــده ی روزتان را غرق در لذت بردن از شنیـــده هایــتـان خواهید گذرانـد. با این حال نبـایـــد انتظـــار داشـــته باشـــیـــد این خبرهــای خوب زندگـی شمـا و روابـطتان را بلافاصـــلــه و به طور مستـــقیم تحـــت تأثــیـــر قرار دهنـــد. بایــد کمی به خودتان فرصــت دهـــید و از شرایـط به وجود آمـــده به بهـــتـــرین شکل ممــکـن اســتفاده کنید تا بتوانید از اثـــرات این اتـفاقـــات بهــره مند شوید. امـــروز اصــلا روز خوبی برای در خانه نشـــسـتـــن نیسـت، از خانـــه بیـرون بروید و از تابـــش نور آفــتـــاب به روی پوست بدنتـــان لذت ببــرید.

امـروز پولی که انــتــظـــارش را نداشـــته ایـــد به یکـــبــاره به دسـتـــتـــان خواهـــد رسیــد و مایـــه ی خوشحــالی شما و بقیــه ی اهل خانـــه خواهد شد. شمــا به ایـن فکــر می کنید که ای کاش می توانســتیـــد همیــشه همـیـــن قدر خوش شانـس باشید. نگـران نباشیــد، تمام نشـانه ها حاکی از ایـن هســـتــنـــد که این روند خوش شانــسـی و موفقــیت برای مدتی ادامــه خواهـــد یافت. تنهـــا چیــزی که باید در نظر داشـته باشـیـــد ایــن است که در سرمـایه گذاری هایـــتان دقت عمل بیـشــتــری به خرج دهـید. با این کار شانس موفقیـــت خود را بالـــاتر برده و از لحـــاظ مالــی نیـــز احـــســـاس امــنـــیـت خواهــیــد کرد. در هر صورت تمام روز به کار و پول فکر نکنـــیـــد، از روز تعطیـلتان لذت ببــرید!

امـــروز با ایـن که روز تعطــیلتــان است ذهن شمـا به شدت درگـــیر مسـائل کاری و حرفه ای اســـت و به آیــنــده ی کاری خود فکر می کنــیــد. شما زمـان زیــادی را به صحبت کردن با دوستــان و آشـــنــایانـــتان در مورد فرصت های کاری مخــتلــفــی که پش رویتـــان قرار دارند اخــتــصاص خواهــید داد تا اطـلاعـــاتی که به دنبـــالـــشــان هســتیــد را به دست بیـــاورید. شاید یکی از نزدیـکـــانـــتان در زمینه ای که برای شما جذاب اسـت فعـالـــیـــت های موفقیت آمـــیز داشتــه و شمـا حالــا می خواهــیـــد از راهـــنمایـــی های او اسـتفـاده کرده و شانـــس خودتـان را در ایــن زمیــنـه امتـحان کنـــیـد. شما می توانـید در انـــجـام این کار موفق باشــیـد، امـــا بایــد پیش از هر اقـدامـــی تمـام اطـلاعـات لازم را کسب کرده و مورد بررســی قرار دهیــد.

امــروز فکـر کردن به موفقیـــت های حرفه ای اخـیــرتـــان و نگـاه کردن به حساب بانکیــتــان باعـــث خواهـــد شد که بخواهــیـــد به خودتان تبریـــک بگوییـــد. ایـن موفقیـــت شمـا اگر به تلـــاش و سخـت کوشی خود ادامه داده و نگـرش مثـــبت و امـــیـــدوارانه ی خود را حفــظ کنـــید برای مدتـــی به همــیــن شکـل ادامـــه خواهــد یافت. امــروز روابـــط شمــا با اطرافــیـــان و به ویژه با شخـصـی که دوست داریـد بســیـــار گرم و دوستانــه خواهـــد بود. اگر هم مجـــرد باشید با رفتـار تأـــثـــیـر گذارتــان خواهیــد توانـســت هر کسـی را که بخواهـــیـــد به راحتی به خود جذب کنــیـد . امروز به طور کلــی برای شما روز لذت بخشــی خواهـد بود، سعی کنـــید از آن به بهــترین شکـــل ممـــکـــن اســـتــفــاده کرده و خودتـــان را برای یک هفـــتــه ی پرمــشــغله آماده کنـید.

شایــد تصـمـــیم بگــیـریـد امـروز به منــاسبــت موفقیـــت هایـی که این اواخر در زمـــیـنه ی حرفه ای داشـته ایـد یک مهــمــانـــی کوچک راه انـداختــه و موفقیـــت هایتان را با دوستـــان صمــیمــی و نزدیکانـــتان جشـــن بگـیــرید. شما در حال حاضر به واســـطه ی ایــن اتفاقات خوبی که در زنـــدگـــیتان افــتــاده انــد نگرش مثــبـــتـــی به زندگــی و انـــســان های اطــراف خود پیدا کرده اید و اعتــماد به نفسـتــان نیـز افـــزایــش پیــدا کرده اسـت و همــیـن باعـث می شود که خیـــلی راحـــت تر با اطــرافیانتـــان ارتباط برقرار کنــیـــد. خوشبـخـــتــانـــه روابط عاطـفــیــتـــان نیز دارند خیلی خوب پیـــش می روند و مشـکـلــاتــی که ایـن اواخـــر با شریـــک راهتــان داشــتـه ایـــد امروز دیگـر به نظرتــان چیز بزرگــی نیـــسـتند و می توان آنـــهـا را به راحـــتـــی حل کرد.

روابــط شما با نزدیکانــتــان امـــروز بســـیــار گرم و دوستـانــه خواهـد بود و از وقت گذرانــدن با آنهـــا لذت خواهیــد برد. مســائل اقــتـــصـــادیــتان نیـــز در حال حاضـــر دارنــد به خوبی پیش می روند و احـساس می کنـــیـــد که از ایــن به بعـــد دیـگر همه چیـز روبراه خواهــد بود. ایـن مثبـت نگـری و شور و هیجان نباید باعـــث شود که فکـر کنـیـــد می توانید تنهـا با تکــیـه به شانـــسـتان به تمــام خواسته هایـتان دست پیـــدا کنـیــد. بایـــد از این خوش اقـبالـی تنهـــا به عنوان انگیـــزه ای برای تلاش بیـشـــتـــر استــفـاده کنــید. امــروز بعـــدازظهــر را تنها به خودتان و کارهـای مورد علـــاقه تان اخــتـصاص بدهیــد و به هیچ وجه روز تعـطیلـتان را برای کمـک کردن به دیگران و یا راضــی نگـــه داشتـن آنـــها قربانــی نکـنیـد؛ از تمـــام هفـته تنـهـــا همـــین یک روز به شمــا تعـــلق دارد.

شمــا برای مدتی طولانی به شدت مشـغول کار و تلـاش بوده ایــد و حالـــا در ایــن فکـــر هســـتــیــد که به خودتان اســتراحت داده و به دنـبـال راهــی برای پاداش دادن به خودتان هستــید. سفـــری که مدت ها در فکــر آن بوده ایــد اما شرایط اجـــازه ی برنامـــه ریزی برای آن را به شما نمـی داده انـــد ناگــهـــان به نظـــرتــان به راحـتی می توانـد عملـــی شود. همـــیــن امــروز تصـمیـــم نهـــایی خود را گرفـتــه و همــاهــنـــگــی های لازم برای این مســـافرت را آغـــاز کنــیـــد. این سفر باعــث خواهـــد شد حالــتان خیلـــی بهــتـــر شود و بتوانـــیـــد وقتی برمی گردیـد عملـکـردی حتـــی بهـتــر از قبل داشــتـه باشید. امروز سعی کنـــیــد حتمــا کمـــی وقت صرف کرده و به دیــدن پدربـزرگ و مادربـــزرگـــتان بروید، با ایــن کار هم آنهــا را خوشحـال خواهیـد کرد، هم خودتان را!

امروز مهمان هایی به دیدن شما خواهند آمـــد که ممـــکن اســـت شامل همکـارانــتــان، شرکای تجـــاری آیـنــده و یا گروهی از افــرادی باشـند که توانایی های منـحــصر به فردی دارنــد. در نتــیـــجه شما بحـــث های جالــبـی را با ایــن مهـمـان ها خواهــیـــد داشــت و مصــاحـبـــت با آنـــها ایده ها و اطـــلــاعــات مفـــیـدی را در اخــتیـــارتـــان قرار خواهــد داد. در مورد رویاها و نقــشـه هایـــتـــان با مهمـــانـان خود صحـــبـت کنـیـد، شاید آنهـا ایــده های خوبی در مورد این که چطور می توانیــد رویاهایـــتان را به واقـعـــیــت بدل کنـید در سر داشته باشــنـــد. عشق و روابـــط عاطـفــیـــتـــان نیز امـروز دارنــد به خوبی پیـش می روند و ایــن موضوع باعــث می شود شور و اشـــتـیـاق بیـشــتـری را نســـبـت به زندگی احسـاس کنیـــد.

امـــروز شرکـت کردن در مهمانـــی ها و دورهمــی های مختـلف برای شما بســـیار لذت بخش خواهد بود. صحبت با دیگــران در مورد مسائل مخـتلـــف از جمله مســائل کاری و تجـاری اطلـــاعــات جالب و مفـــیدی را در اختــیار شمـــا قرار خواهـــد داد که می توانیـد از آنها در کار خودتـان اســتفـاده کنید. شمـا در جمع مورد احترام همــه قرار خواهــید گرفـت و این میـزان از احـــتـرام و توجه باعـث احـساس رضـــایـــت شما خواهـد شد. این احــتــرام و اعـتـباری که به دســت آورده اید را مدیون سخــت کوشی و تلــاش خود هستـیـــد. سعی کنیـــد ساعــات پایـانـــی روز را در خانـــه بگــذرانیـد و کارهایـی را انــجــام دهیـد که باعث خواهند شد فردا و در طول هفتــه ی آینـده کارهایــتــان راحـت تر پیــش بروند.

فال و طالع بینی روزانه جمعه 22 دی 96

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.