فال و طالع بینی عشقی همه ماه های سال در 97

فال و طالع بینی عشق همه ماه های سال در سال 97 که بسیار جدید می باشند افرادی که دوست دارند فال عشقی خود را در سال 97 بدانند می توانند در این بخش از فال و طالع خود خبر دار شوند در ادامه جزئیات بیشتر فال و طالع بینی عشقی همه ماه های سال در 97 را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

فال عشــق و ازدواج:
فال ازدواج متولدین فروردیـــن با فروردیــن

پیوند شمـــا با دوام و پایدار خواهد بود. همواره با هم سازگـار و مهربان خواهیـــد بود. روزی فراوان و اولاد زیــاد خواهــیـــد داشـت. به ندرت بیـن شمـا اخــتلـا پیش میــ‎آید. آن هم اغــلب بر اثـــر تحـــریـــك و حسـادت دیگران خواهـــد بود. در چنـیـن وقتـــی كافی اســـت كمی صبور باشیـد تا مشـــكل و اخـتـلـــاف رفع شود. روزهای سه‎ـشنـــبـــه برای شمـا خوش یمـن اســت.
فال ازدواج متولدیـــن فروردیـن با اردیبـــهـشـــت

سازگـاری بیـن شما به عنوان شریك یا همــسر، ابـــتدا متوسط و میـــان است، اما با گذشت زمان ایــن سازگـــاری بهتـــر و بیـــشـــتر میـــ‎ــشود. در واقــع در ابـتـدا، گاه سازگار و گاه ناسـازگـــار خواهـــیـــد بود. امـا حتــی اگـر جدایــی هم بین شما پیـش بیـایـــد، دوباره به هم میــ‎ـــپیوندید. روزهـای سه ‎شـــنبــه برای شما خوش یمــن است.
فال ازدواج متولدین فروردین با خرداد

اگـر با هم پیوند كنــیــد، گاه سازگـــار و خوش، گاه ناسازگـار خواهـــید بود. بیـــشتر اوقات بیـن شما رنـــجش و تلخـی پیش خواهــد آمـــد. صلـــح بیـن شما هم به خاطر یك ملــك موروثی خواهــد بود. عامل ناسـازگـاری، بیـــشــتـــر متولد خرداد خواهد بود. در واقـــع پیوند شما ابتـــدا خوب امـــا به ترتیـب با اختـــلـاف همـــراه خواهد بود. در عین حال فرزنـد كم و مال زیـاد نصـــیـب شما خواهد شد. روزهـای سه‎شــنــبـــه و چهـارشـــنـــبــه برای شمـــا خوش یمـــن است.
فال ازدواج متولدیــن فروردیــن با تیر

سازش بیـــن شما دو نفــر مشكـل اســـت. مدتی جنگ و ستــیـــز خواهـید داشـــت و حتـــی ممـكــن اســـت کارتــان به جدایــی بكشــد. درآمدتـان كم و اكثر اوقات در سخـــتی و ناراحـــتـی به سر خواهید برد. به ندرت ممـكـــن اســـت صاحـــب ملـــك و زمین شوید. در ضمــن فرزند خوبی ممـكن است نصـــیب شمــا نشود. عمر متولد تیـــرمـــاه بیشــتر خواهد بود. روزهای دوشنبـه برای شمـــا خوش یمن است.
فال ازدواج متولدین فروردین با مرداد

پیوند شما توأم با شادی و خرمـی اســت و زنـــدگی راحــتی با هم خواهـــیـد داشـــت. از لحـــاظ درآمد و ثروت، موقعـیـت خوبی خواهیــد داشــت. اگـر دارای فرزنــد پسر شوید، ممـكـن است باقی نمانــدو متولد مرداد عمـــر طولانــی‎تری خواهـــد داشت. روزهـــای شنبــه و سهـــ‎ شنـــبــه برای شمــا خوش یمـــن اسـت.
فال ازدواج متولدین فروردیـن با شهـریور

پیوند یا شراكـت خوبی خواهـیـــد داشــت. در اغــلـــب امور با هم سازگــار و موافـق خواهیـد بود. اگـــر هم اخــتـــلـافــی پیـــش بیـــاید، از جانب متولد فروردیــن خواهـد بود. متولد شهریور عمـر بیشتری خواهد داشــت. امـا از ناحیه شكـــم، دچــار یك بیماری سخت می‎شود. در زنـــدگــی صاحب چنـــد فرزنـــد می‎شوین. درآمـد حرام با شما سازگـــار نیـــسـت. روزهای پنـجــشـــنبه برای شمـــا خوش یمـــن اســت
فال ازدواج متولدیــن فروردیـــن با مهر

در ابـتدای ازدواج یا شراکت، زندگی و شرایــط خوبی خواهــیــد داشـت. امـــا به ترتـیب شرایـــط بهتــر شده و در آخر عمر زندگــی خوبی خواهیــد داشــت. بایـــد از دروغ گفــتــن پرهـیــز كنــیـــد، چون صدمه خواهیــد دیـد. با ایـــن حال درآمد خوبی خواهـیـــد داشت و یكی از شمـا دو نفر، به زیارت مكه خواهـــیــد رفـت. متولد مهــر عمـر بیشتری خواهـد داشت. روزهـــای جمـــعـه و شنبــه برای شما خوش یمن اســت.
فال ازدواج متولدیــن فروردیـن با آبان

در ایــن پیوند دائم در حال نزاع خواهید بود. مردم از دست و زبان شمـــا اغلـــب ناراضی خواهـنـــد بود. عامـــل ناسازكـاری بیشــتر متولد آبـان ماه است. در زنـــدگـی درآمــد خوبی خواهـــید داشت، اما فرزنــدان خوی تربـیـــت نخواهـید كرد. روزهای پنجــشـــنبــه برای شمـــا خوش یمــن خواهـد بود.
فال ازدواج متولدیـن فروردیـــن با آذر

پیوند یا شراكت خوبی خواهـــیــد داشــت. هرگــز با هم نزاع و اخـــتــلافی نخواهـــید داشت. اولاد كمــی نصیـب شمـا میـــ‎شود. شایــد یكی یا دو تا. رابـطـه حســنـه بیـن شمـــا، گاه موجب حسـادت برخی می‎ـــشوند. باید مراقب افــراد حسود باشـــید. روزهـای پنجشــنــبه برای شمـــا خوش یمـن اســـت.
فال ازدواج متولدیـن فروردین با دی

پیوند یا شراكـت خوبی خواهـــید داشـــت. اما گاه افـراد حسود و بدخواه، بیــن شمـا كدورت به وجود می ‎آورند. متولدین دی ماه بایستـــی بیـشـتر مراقب باشـــد. و تحـــت تأثیــر قرار نگیرد. زیرا اگر كدورت دوام پیــدا كند، صدمـــه خواهید دیـــد. روزهــای جمـعه برای شما خوش یمـن خواهــد بود.
فال ازدواج متولدیـن فروردیــن با بهمن

پیوند یا شراكـــت خوبی نخواهـــنـد داشت. اغلـب به خاطر سوء ظن، در مشاوره خواهـــید بود. گاه با هم لجالت میـــ‎ــكــنـــید. تقصـــیــر بیــشتـــر با متولد بهمـن است. اگـر صاحــب فرزنـد شوید، فرزنـــد شمـا نافرمــان خواهد بود. متولد بهـمن عمر بیشـــتـری خواهــد كرد. روزهای سهـــ‎ــشنــبه و چهـارشـنبـه برای شما خوب اســت.
فال ازدواج متولدین فروردیـن با اسـفنـد

ازدواج یا شراكت خوبی خواهیـــد داشت. با هم صادق نبوده به دشـمنی با هم رفـــتار خواهــیـد كرد. بیشـتر اوقات به جای محبـــت و سازگـاری، با خشـم و عصـبـانیت با هم برخورد میـــ‎كنید. مقـصـر اصلـــی متولد فروردیـن اســـت. ایـــن پیوند اگـــر صورت نگیرد، بهتــر است. روزهـــای یكشـنبـه و پنــجــشنبـه برای شمــا خوب اسـت.

 

فال عشـق جدیـــد:

..::ایـن فال فقـط جنــبـه سرگرمــی دارد::..

فال متولد فروردیـــن: ۴۶ بار به خواستگاری میری و جواب رد می شنوی اما در ۴۷ امـــیـن بار در حالیـــکــه در اوج ناامـیــدی هستـی جواب بله رو میگــیــری و در کنار همـــسـرت سالــهــا به خوبی و خوشی زنــدگـــی می کنی.

فال متولد اردیبهـــشـــت: تا یکـســال دیگــه با دخـتـــر مورد علــاقه ات ازدواج می کنــی اما هنوز به شش ماه نکـــشیده بینـتون اخــتلــاف می افـته و کار به طلـاق می رســه. دختره مهریه اش که ۳۰۰۰ سکـه طلا هســتـــش رو اجرا می زاره و تو به زندان می افــتــی تو زندان معـتـــاد میشـــی و هروییـن مصــرف می کنی و بعــد از چنـدســـال تحـمـــل سختی و رنج در گوشه زنـدان میـــمیـــری.

فال متولد خرداد:تا دو سال دیگـــه ازدواج می کنــی و با یک دخــتـر بسیار زیـــبـا که خیــلـی هم دوستـــش داری اما شب عروسی موقعی که می خوای بری رو تخت پات به لبه تخت گیـــر می کنه و می افــتــی سرت می خوره به گوشه تخــتو میمیـــری.

فال متولد تیر: ازدواج موفقـــی خواهـــی داشت و در تمــام دوران زناشویی بمـــعـنـــای واقــعـی کلــمــه زن ذلیـــلــی.مشارکت در کا ها یعنـــی تفـــاهم مثـلا بعـــضی کارهــای خانه از قبیل شســتـن ظرفــها با تو هستــش. خانومت دخــتر خیـلی خوشگـــلــی که با اینکه برات میــمیــره ولی اعـــتقـاد داره نبـایـد روتو زیــاد باز کنـه واسـه همـیــن بهــت نمـــی گه دوست دارم ولی وقتـــی میـری خونه اگه زودتــر از ت اومده باشه و حوصلـــه داشته باشـه سعی می کنـــه بهتـــریـــن فضـا رو واسه همسـرش فراهـم کنـه و بالـــاخـره یه جورایی رفتــار میکـنـه بفهـــمـی که دوست داره و گاهـی که تو خیلی ایده آل میــشـی بهت میـــگـــه دوست دارمو!!!

فال و طالع بینی عشقی همه ماه های سال در 97

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.