فال و طالع بینی همه ماه های سال در بهمن 96

فال و طالع بینی افراد بسیار مهم می باشند بهمن ماه زمان خوبی برای موفقیت شما عزیزان می باشد این فال و طالع بینی ها همگی از روی ستاره های ماه بهمن می باشد و دانشمندان طالع بین این پیش گویی ها را برای همه ماه ها انجام داده اند درادامه تصاویر و جزئیات بیشتر فال و طالع بینی همه ماه های سال در بهمن 96 را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

 

مـتولدیـــن فروردین ماه:

چرا آنـقدر با خودتان کلنـــجــار میـــ‌ـــ‌ــروید و مدام با دیــگران برخورد نامـنــاسـب دارید. زنــدگی را سخـــت نگیــریــد که هرچـــه سخــتـ‌ـــگـیر باشـــیـد، زندگی هم برایــ‌تـــان سخــت خواهـــد گذشــت. اهداف‌ـتــان را گم کرده‌ــایـــد. باز هم میـ‌‌ـــتوانـیــد برای خود اهــدافــی تعیــیـــن کنیـــد و در جهـت رســـیـــدن به آنـها گام برداریــد. کسـالـــتی دارید که به امــید خدا به زودی برطـرف خواهـــد شد. فعلا از ایـنـــ‌ـــکه چیـــزی را به زندگـی خود اضافه یا کم کنیـد خودداری کنــید که زمان مناسبی برای ایــن تغیـــیرات نیـــســـت. عدهـ‌ـــای از خوش‌ـــقلـــبـی شما میـ‌ـ‌خواهنـــد سوء اسـتفاده کنند، به شدت مراقــب باشیــد و با چشــمانــی باز به اطـــراف نگــاه کنـید و بیــ‌‌ـجـهت به کسـی اطــمــینان نکــنــیـد.

برای تحـــقـق آرزوی‌ــتان در تلاش هســتید. در این راهی که قدم گذاشتــه‌ــایــد به سخــتی‌ـهایی برخورد میــ‌ـــ‌ـــکنـیــد که با تفـکر و بدون عجـله باید آنها را از سر راه خود برداریـد. برای برداشــتـــن این موانع میـــ‌ـــ‌ـــتوانـــیــد از خانواده و دوستان نزدیـــکـ‌ـــتــان کمک بگـــیـریــد ولی آنـهــا را زیاد از آرزویی که داریــد مطلع نکنــیــد. او همـیـــشـه به فکـــر شماســـت، شمـــا‌ چهــ‌ـــ‌ــطور؟

متولدین اردیـبـــهـــشت ماه:

اختـلــافات و نگـرانــی هائی که شمــا در زندگی خودتـــان دارید نه اخـتـصــاصی اســت و نه عجیـــب اســـت. همـه افراد در خانواده های خودشــان از این گرفتاری های کوچک و بزرگ دارنـــد منـتهـا شما بایــد بجای چکـنـم چکنم خودتــان راهی برای خروج از بن بسـت پیدا کنیــد عصبانیــت و دلـــسردی و بگومگوهای مخـــتلــف با این و آن کار را بدتـر می کنـــد و (گره)ها را (کور)تر می سازد.

در روابــط با دیــگـران شمـــا در حال گذرانـدن یک (ماه عسل) شمـــا تبدیل به (ماه زهرمـــار) نشود. با افـــراد خانواده خودتـان تفـاهــم داریـــد ولی یکـی از آنـان بیشـــتــر از همـــه مورد توجه و محـــبت شمـــا واقع شده و بر عکــس یکی دیـــگر که هم جنـس او هست مورد نفـــرت شمـــاســـت. در شناخــت افراد سیـــاســت و دقـت کامـل بخرج دهیــد. ماهـــی که شروع کرده اید برای اقــدام به معـــامــلـــات اقتصـــادی مناســب نیـــست. اگــر به سفر می روید کامـــلا محـــتـاط باشـــید

متولدیـــن خرداد ماه:

زندگــی ات را بالـا و پاییــن کن و ببــین در کجـــاهـــا نقـطه ها ضعـف داری.تلـاش کن تا در این ماه نقطه ضعف خود را تبــدیـــل به نقطــه قوت کنی.درایـــن ماه به کس که به تو وفادار نیست،ـــامـــیـد نداشتـه باش.پروردگارت هیـچ گاه تو را رهـــا نمی کنــد.رهروی حقیـقت شدن تو را به آرامش می رســـاند.ارزش های اخلـــاقـی را در خودت قوی تر ساز.تو را شخصــی امین و با محبت و خالــص می شنـــاسنـــد.همــیـــن طور باقــی بمان و دســت نیازمندان را تا جایی که می توانی بگیـــر.مشغــلــه کاری خواهــی داشت و به جای یک کار،ـشرایـــط کار کردن در جای دوم هم برایت مهـیـا می شود.در اواسط ماه معــامـــله پر سودی صورت خواهـــد پذیـــرفــت.درهـــای بستـه تک تک در حال باز شدن هستـنــد.ماه پرباری خواهـد بود.اگـــر همیـن طور ادامـــه بدهــی،ـــبه زودی فرد مشهوری خواهـــی شد.

متولدیـن تیر ماه:

در ایـــن ماه بنـــظر میرســـد شمـا دنـبـال خواســتـه ای باشیـد که اطرافــیان شمـا و عرف جامعه آن را نمی پســندنـــد! ماننـــد معــشوقی جوانـــتــر یا مسن تر از خودتــان، لبـــاسی یا مقامی که در خور شما نیســت و خلــاصـــه هر چیـزی که عرف جامعـــه آن را از شما نمیـــپـذیــرد.

اگـر این مسـالــه را آگـاهانه انـتخاب کرده ایـد، اشـکـالی ندارد و به دنـبـــالـــش بروید، مشـروط به ایــنکــه حرف و حدیث دیـــگران را به جان بپــذیرید و انتـظـار تایـید عموم را نداشتـــه باشــیـد در غیـــر ایــنصورت آرامش زندگی تان به هم خواهــد خورد ؛ ایـنک لحـظــه انتـخـــاب اسـت.

متولدیـــن مرداد ماه:

مدتـی اســت که به مرور کارهــای صورت گرفتـه در گذشـــته میپــردازیـد بهـــتر است گذشـــته را فراموش کنید و فقـــط از آن درس بگـــیـــریـد و از تجربــیـــات به دسـت آمده جهــت موفقیـــت اســتفـاده کنیـد ؛ درمورد مســـائلی که پیــش آمـــده اسـت از قضــاوت و صادر کردن رای بپرهـیزیـد چرا که شمــا در این مورد اطلاعـــات درســـت و دقـــیـــقی ندارید.

عزیـــزی از شما دور شده که موجب دلواپــســـی تان شده اسـت به زودی خبـــرهـای خوشی از ایشـــان دریــافـــت میکنـــیــد و دیـدارهــا تازه خواهد شد.

متولدیـن شهریور ماه:

با شکـــست عاطــفی که چندی قبل داشــته ایـــد، نسبت به همـه بدبـیـن هسـتـید. گاهی به شدت دچـار افــسردگـی می شوید و سعی می کنــید آن را از خود دور کنـید امـــا خاطرات گذشــتــه مقــابل ذهن تان رژه می روند. به آیـــنـــده یی بهتـــر فکر کنــیـد. به اینـــکـه هر چه پیش می آیـــد، بهـــتـرین اســت. به شخـــصــی یا چیزی دلــبسته شده اید که هر آن نگـــران از دســت دادنـش هستـیـــد. این نگرنـــی بی مورد را از خود دور کنـیـد، تغذیه ی سالــم و اصولی را جدی بگیریـــد. ضعــف جســمــی شمـا ریـشـــه در بیـــماری روحی تان دارد. اوضاع از ایـــن که هسـت، بدتــر نخواهـــد شد. در ایام نوروز، تعدادی از مجردیــن، یار و محـبوب خود را می یابنـد و لحظات خوشی را سپـری خواهـــند کرد.

 

متولدیـــن مهــر ماه:

در ایـن ماه برای گرفـتــن یک تصمــیـم مهـم مالـی اصول اســـاســـی و ضروری را در اختیار نداریــد امــا توجه داشـتـــه باشـید که پنجـره‌ـای که برای فرصـت های جدیــد به روی شما گشوده شده اســت فقــط چند هفتـه میــ‌ـتواند باز بمــاند و دیـگر منـتــظـــر شمـــا نخواهـد ماند.

بسیــار سخـــت اســت که بسرعت واکنش نشــان دهـــید چرا که عدم اعـــتماد به نفـس در شمـا حتــی فکر کردن را هم برایـتـــان را هم سخـت و دشوار می‌کــنـد.

نگران نبــاشید؛ خوش بیـــنی شمــا بازخواهد گشـــت ، در ضمـن تا زمانی که احساس اطـمــینـــان نکـردهـــ‌ایـد از گرفتن تصیـــمـــات مهم و اساسـی در رابطه با زندگــی تان خودداری کنید!

متولدیـــن آبــان ماه:

گذشـت را در زندگی، سرمشـق خود قرار دهـید و از غرور و خودخواهی بکـــاهیـد. به موفقـــیـــت هایی دســـت می یابید، بدانیـــد که همواره دوستانـی هسـتند که پشتـــیـبـان شمـا بودنــد تا به ایـــن موفقــیـت ها برسـیـــد، پس فقط به نفـع خود کار نکنیــد. همیشـه رازدار دیــگـران باشید. کسـی که نتوانـــد رازدار باشد به زودی دوستـان خود را از دست می دهد. در یک مهمانی، ملـاقــاتی خواهید داشت که برای آیـــنـده شما موثر واقع خواهـــد شد. گاهـی اوقات شانـس یا هر چیــزی که نامش را می گذاریـد درب خانه تان را می زنـــد. اگر درســت رفــتــار کنـید و تصـــمـــیم به موقعی بگـیریــد، درب را باز کرده و از ایـن فرصـت استفــاده می کنــید. اما اگر جز این بود به گردن شانس نیـنــدازیــد.

متولدیــن آذر ماه:

این ماه نقـــشی که شما در جهان بیرونی دارید باعـــث می‌ــشود بیــشتــرین تمـــرکـــز خود را روی کار و وظیفـه تان بگـذارید چرا که خورشـیــد وارد دهــمین خانــه مسیـــر شغــلــی شما می‌شود امـــا شاید شما مایــل نبـــاشـــیـد که آزادی خود را از دسـت بدهید، حتی اگر بدانیـد که در قبــال ایـــن کار موفقیـــت را به دســـت می‌ـآورید و در نهایـت، شما مسئولیت خود را بر مستقل بودن ترجیح میــ‌ــدهـید، حتــی اگر از تصمیـم خود راضـــی و خشنود نبــاشـیـد.

دلـــخور و عصبـانی مانـدن شمـا فقـــط مشکلــات را بیــشتر می‌ـکـــنـــد ؛ حتــی اگــر احـساســـات منفـی خود را بیان کرده و اجـــازه دهـید که ایـــن احــســـاس در شمـــا باقـــی بمـانـد بعدا مجـــبور خواهـیـد شد که این نفـرت و آزردگـــی را در خود از بیـــن ببریــد.

متولدیـــن دی ماه:

ایـــن ماه را باید جشـــن بگــیـریـد زیرا زمــان موفقـــیــت شما بســیـــار نزدیک شده اســـت و شاید هم بتوان گفـت که هم اکــنون غرق در مقـــدمــات آن موفقــیــت هسـتــید.

در ماه قبل کمی انـــدوهگیـن بوده ایـــد و دلـــتــان گرفتــه بود ، پیشـامــدهــایـی برایــتان ایجــاد شده بود که احـسـاس غمی سنگـیـن داشــتـــیـــد امـــا به شما مژده داده می شود که در ماه جدید زمـــان غم شمـــا گذشـته اســت، به شرط آنکه به دامان دین، اخـلاق و عرفـان روی آوریـــد.

بایـد از کوته نظـــری و سطــحی بینــی چشم بپوشید و بیـــشتر از گذشـــته به حقایـــق توجه کنـیــد ؛ بهــتر است زیاد اهل تظاهــر نبـــاشیـــد ؛ بگـذارید اطـــرافـــیان شما حقـایق را ببـــیـــننـد با ایـــن اوصاف شما را بیــشتـر دوست خواهـــند داشـت و موفق تر از گذشـتـه خواهــید بود.

متولدین بهمـن ماه:

موضوعی از گذشتـه شما را رنـج میـدهــد که بایـد هرچه زودتـر آن را به دســـت فراموشی بســـپاریـــد تا ایـنقـــدر وقت و انرژی شمـا را نگـیـرد !

قصـد تغـــیـیری در زنـــدگـی خود دارید توجه داشــتـه باشیـــد که بدون مطـــالـعه و مشورت با دیــگران دست به هیـچ تغییری نزنــیـد و فراموش نکـنید که نا امــیـدی افت زندگـــیست ، پس با آن مبارزه کنــیـد. از آنـــجـــا که شما فردی رک و صریـــح الـــهجه هســتیـد ایــن رک گویی در ایــن ماه موجب رنجش دوستی از شمــا خواهـد شد ؛ تا زمــانیـکــه دیر نشـده برای به دسـت آوردن دل او بکوشید.

متولدین اسفـــند ماه:

دوباره از شما بابــت کارها تقدیـر خواهـد شد. اخـــبار خوش حال کنــنـــده ای خواهـیــد شنید.مطمئن شوید که می توانید در همه زمـــانــها به شیوه ای موثر با اطـرافـــیــان ارتـبـاط برقـرار کنیــد. روابط رمـــانــتــیک پربار و لذت بخش است و رابـــطـه مشـترک زناشویی قابــل اعتمــاد خواهد بود. با ارتـبـــاط مناســـب و مدارا کردن به احتمــال بسیـــار زیـاد ازدواج پیش خواهـــد آمـــد. در عشـــق شاهد ثبـات هسـتــیــد. یکـــســری اتـــهـامات جزیــی در محل کار به شما زده خواهـد شد امـا شما سربـــلند از آنهـــا خواهـیــد بود.

موفقیــت شما با کار سخت بدســـت می آیــد. از نظــر مالـــی این ماه طبــیـعـی خواهـد بود و ممــکــن اســـت پول غیـــر منــتظره ای دریـــافــت کنــیــد. خریـدهـای لوکسی خواهــیـــد داشت. اگــر ایـــده های جالبـی داریــد بهـتـر اســـت از مشورت افـــراد باتــجربــه هم استفــاده کنـیـــد. راه های تازه ای برای کســـب و کار آماده اسـت و ایــن ماه مشغول جلـســات و مســافـرت هستــیـــد. در انجـــام امور مهـمی ممکــن اسـت تاخیر پیش آید. انعطــاف پذیری بر زندگـــی شخـصی و شغلــی تان تاثیـر می گذارد. سلــامـت این ماه شمـا مربوط به عدم مراقــبـــت از خودتان اسـت مثل از در رفـتگی ها و بیــمـاران قلبی بایــد بســـیـــار مراقــب رژیم غذایـی خود باشـند. فرزنــدانـتان ممـکــن اســت دچـار ناراحتی یا بیــمـاری شوند.

فال و طالع بینی همه ماه های سال در بهمن 96

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.