خصوصیات و ویژگی های مرد متولد اسفند ماه

مرد متولد اسفند ماه فال و طالع بسیار عالی دارد مرد متولد اسفند دارای بهترین خصوصیات و ویژگی اخلاقی در رابطه جنسی و سکسی دارد خانم ها دست دارند همیشه با متولدین اسفند ماه رابطه داشته باشند چون افراد بسیار رمانتیکی هستند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر خصوصیات و ویژگی های مرد متولد اسفند ماه را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

مرد متولد اسفنـــد ماه به هیـــچ عنوان حد وسط ندارد، یا منـــفــی کامـــل یا مثــبـــت کامـــل اســت . اگر می خواهــید زن یک مرد متولد اسـفـــنـــد بشوید، مواظب باشـــیـد که: از او زیــاد انــتـــقاد نکـــنـــیــد ، از کم کاری و خونســـردی او نرنــجــید ، حتــما هفته ای دو سه بار به او بگوییــد که دوستش دارید. اگر مرد متولد اسفنــدی بر سر راه شما قرار دارد و ایـن احـتمال اســت که روزی هر دو دارای یک نام خانوادگــی بشوید، سخــت مراقـب باشید زیـــرا در صورت وقوع یک چنـیــن رویدادی برای شمـا حد وسط وجود نخواهد داشت یا آیـــنــده ای بسیـار درخشان خواهـــید داشـت و یا به کلـی آن را در هم خواهیـــد ریـــخت . قبل از آنکــه تصمــیم نهـایـی خود را اتــخـاذ کنیـــد، بهـــتــر است اطـمـــیــنـــان پیـدا کنیــد که او قادر به درک و بهـره برداری از موقعـیـــت های منـــاســب زنـــدگــی خود می باشـــد یا نه؟ اگر او را قادر به انجام یک چنـین کاری دیـدیــد ، می توانید مطمئن باشـــیـــد که به قول معروف نانتـان در روغن خواهـد بود و شمـــا یکـــی از خوشبخت ترین زنـان روزگار خواهـــیــد شد ،‌چه شوهری نصیــب شمـا می شود که از ثروت و شهرت چیـــزی کسر نخواهـــد داشــت اما اگر مشـــاهده کردید که او از زمـــره کســـانـــی است که موقعیـــت های عالی را با بی اعـــتانــیـی از دست می دهد و در حدی نامــتــعارف پیرو ضرب الـــمــثل «سیلـــی نقد بهتـــر از حلوای نســـیــه اســـت » می باشد و حالـت تنبلــی و رخوت او را از تعقیــب کارهای جدی بازمی دارد. بهـــر حال شما لبه پرتــگاه بسیار ژرفی قرار گرفـــته ایــد.

مرد متولد اسفـــنــد ممکــن اســت واجـد همه آن چیزهــایــی باشــد که شمـا خواهـان آن هستـیــد و یا برعکـــس فاقـد همه آنـها نبـــاشـــد . منش زنـــدگی او چنـــان است که به طور مرتـب رو در روی موقعیـت های بی نظـیر قرار می گیـرد و ایــنجـاسـت که بایـــد قاطعانـه تصمـــیـــم بگـــیـــرد و با تصـــمـــیمـی راسخ بر روی تمام رؤیـــاهـــایــی که مانع پیـشــرفـت و موفقــیــت او می گردند، خط بطلـان بکشد ، اما اشـــکـال کار در ایــن اسـت که برخی از متولدیـــن ایـن ماه اصــلا قادر به تشخـــیص موقعیـــت های مناسـب نمی باشنــد و حس شنـــاسـایی« فرصـت » در آنـهــا ضعیـــف اســـت و گوششـان صدای در زدن بخــت و اقبــال را اصلا نمـی شنود . مرد متولد اسفــنــد آدم ضعــیـــف الـــنـــفـسی نیـســـت و عیــب کار فقـــط در این اســـت که گاهــی چشـــمـک های یک ستـــاره آنـقــدر نظـــر او را به خود جلــب می کنـد که متوجه طلوع خورشیـد نمـــی گردد. طبیعـی است که تمـام متولدین این برج ایـــن چنین رویایـی نیستنــد امـا یقـیــن داشتــه باشید که اکثــرا ایــنــطورند .

با وجود ایـــن امیدواری هایی نیز هست تاهــســـت امــیـــد هم هسـت و برغـــم عدم قاطـعــیت که در اگـــثـر متولدیـــن ایــن ماه به چشـــم می خورد ، در آوردن نان و تأمــین زنــدگــی یک امــر الزامی است و وقتــی او در ایـن راه گام بر می دارد، قدرت درک بسـیـارش که ناشــی از تأثیــر سیاره نپـــتون اســت، همـراه با هوش سرشــاری که به طور طبــیــعــی در وی نهــفته ایــن امـکان را به وجود می آورد که یک شبـه ره صد سالـــه بپـــیــماید و به شهـــرت و مقـام، حتـی ثروت های سرشــار برسد، و اگـر هیــچ کدام از ایـــنهـا نشـد، می توانید روی احتـــرام و تأمیـــنی که به دســت می آورد، حساب کنیـد. بعیـــد نیســت مرد متولد اسـفــنـــدی که شما می شناسیـد، از این گروه باشـد.از سوی دیـگـر، بایـــد با صراحت گفـت که اگر او مثلا تا سن 25 و 30 سالــگی نتوانسته باشـد بار خود را ببنــدد و از موقعــیت های منـــاسـب زندگـــی بهـره گیـــری های لازم را کرده باشد، بعیــد به نظـر می رســـد که آیـــنـده درخـــشـانـی در پیـــش داشتـــه باشد.

وقتـی می گویم که آیـــنــده درخشانــی نخواهد داشــت، منظورم آیــنــده خانوادگــی اوست که شامــل حال شمـا، فرزندان شمـــا و زنـدگی شمــا می گردد، در حالی که ممکــن اسـت از نظــر خصوصی وضع رضـایت بخـشـی داشـــتـه باشیــد.

بســیاری از متولدین اســفــنـد که قدرت ریـســک کردن را ندارنـــد، از صمـیــم قلـب به آنچـه دارنــد، دلــخوش و راضی می شوند ، بدون ایـنـــکــه توجه داشـتـــه باشــنــد که همسـر و فرزنـدان ایـشان ممکن است اصلـــا راضــی نبــاشــنـــد.

در یک چنیـــن مواردی او حداکــثر رضــایت خاطر را از رویاهـای طلایی خویش به دســت می آورد و یک لقـمــه نان و پنیــر را برای زنــده ماندن کافی می دانــد، در حالـــی که از نظر شمـا زندگی فقط یک غذای بخور نمـــیـر نیســت، زنـــدگی تفـــریــح و گردش، لباس های خوب، سفر و سیـــاحت و با مردم معـاشرت لازم دارد. اگر آنــقــدر عاشق او هستید که حاضــرید همـــه این کمـــبودهـا را تحمل کنــیـــد، بسـیـار خوب، بروید و پای سفره عقــد بنشیـــنیـد، امـــا از همــین حالــا بدانــید که در طول زنــدگی زنـاشویی ناچار خواهید بود برای آنـــکـه شاهد عقــب مانـــدن خود از دیگران نبـــاشـید، بار او را هم به دوش بکشیـــد، به این معـــنـــی که نه تنــهـــا باید برای خود کار مناسـبـی پیـــدا کنـیـــد و به قول معروف یکــپا مرد خانواده بشوید، بلکــه مراقـــب کار و نحوه فعــالیـــت شوهر خود نیـــز باشـیــد .

حال به یک مطلــب دیـــگر می رسـیـم و آن مسئله عواطــف و احـــسـاسات مرد متولد اسفنـد اســت. ایــن هر عیب و کم و کســـری که داشــته باشــد، از نظـــر امور عشقـی بی نظـــیر اســت. عشق و احـسـاسـت جزیــی از وجود ایـــن مرد اســت. تا جایی که می خواهـــم بگویم بدون آن زنــدگی برایش نه تنها مفـهوم خود را از دســـت می دهد، بلکــه واقـــعـــا غیر ممـــکـن می گردد. روزی که خورشــید عشق در قلـــب یک مرد متولد اسفـند طلوع می کنـــد،ــ‌ دنـــیا شاهد تولد یک نقـــاش بی نظـــیـــر ، یک شاعــر بی همـتــا و بالـــاخــره یک هنـــرمــند عالــیـــقــدر می گردد.تا اینـــجـــا با صراحت تمــام راجــع به متولدین اســفـنــد مطالعـه شد که نمــی تواننـد از موفقــیـــت های مناسب زنـدگــی خود بهره برداری کننـد و بیـــشـتر عمــر خود را در رؤیـــاهای طلــایی خویش بســر می برنــد ، امـا حالـا به ذکر خصوصیـــات اقلیمــی می پردازیم که درست بر عکـــس گروه اول از هر موقعیــتی حداکثر اسـتــفاده را می برنـــد. چنـین مردی بدون هیچ نوع شک و شبــهـــه ، بهـتــریـــن صیــدی است که ممـکـــن است به تور یک دختـر بیـفــتـد. او کسی اسـت که ممـکن اســـت به راحـــتـــی یک دانـشـــمــند و یا سیـــاسـتــمـــدار بشود.

یک چنین مردی از آن مقوله مردانی اسـت که زن هرگز امکان پیدا نمـی کنـــد توقع بیــشتـــری از او داشـتــه باشد، و یک چنـیــن حالـتی برای هر زنـی ایده آل محسوب می گردد، حتـی اگـر در نظـــر بگیــریم که هر روز عصر مقـدارد ناچیـزی از گرفتـــاریهــای عظـیــم خود را با خود به منـــزل می بردند. خوب، ایـن کاملـا طبیعـی اســت که آدم بدون نقـص در دنیا وجود ندارد حتـــی یک متولد دی که به طرز غیر عادی اهل عمل اسـت،ــ‌و یا یک مرد متولد فروردین که نبوغی خداداد در اداره امور دارد،ـ‌ آنهـا نیــز دارای نقاط ضعـف هستـــند.

نکـتــه مهـــم این اســت که بر خلـــاف جریـــان آب شنا می کنـد،ــ‌ در هر متــر از پیـــشـرفــت خود هدیـه گرانــبـهـــایــی از افتـخار و ثروت نثـــار پای همسـر و فرزندان خود می نمــایــد.مرد متولد اسفـند متعــصـــب نیـســـت و هرگــز به قضـاوت نمی نشـــیــنـــد، او تا زمــانی که شخــصـــا به مطـــلبـی پی نبـــرده باشـد، نظــریــه ای ابــراز نمی دارد و تازه در این حالـــت نیـز او حالت انــتقاد نخواهد داشـــت.

خیلـی به ندرت ممـکــن است به کسی اتــهـامی وارد کند و در مقـابـــل به میزان وسیــع گذشـت از خود نشـــان می دهد.

کوشش او در درک دیگران چشمگیــر است. دوستان او خیـلــی به وی اعــتــمــاد می کنـند و هرگـز این فکر در سر ایشـــان پیــدا نمی شود که ممکـن اســت از آنـچه به وی می گوینـــد، سو‌ ء اســـتــفـاده کنــد. عقــاید و رفـتــار دیگران به هر قدر او را شوکه نمی سازد.

اگـر روزی پسر ایـن مرد سراسیــمه وارد دفــتـــر کار او بشود و بگوید: پدر من یک نفــر را کشته ام، بدون ایـنــکــه از جای خود تکـــان بخورد، می گوید: خوب، جریــان را کاملا تعـــریف کن ببـــینــم این قتـل چگونه اتفاق افتـــاد.یکی از معــایـــب مرد متولد اســفنـــد ایـن اسـت که گهـــگـاه حرفی نســنــجیده از زبان وی جاری می گردد و سخنی را که نبــایــد بگوید، می گوید و بعــدا پی می برد که کار بیجـــایی کرده اســـت.

هیـچ بعـــیـد نیسـت که ایـــن حالت او به علـــت سادگــی و خوش قلبـی اش باشـد. مرد متولد اســـفند بدون ایـــنکه در نظــر بگیـــرد حرف او ممـکــن اســـت از جانـب شنونده سو ء تعبیــر گردد و به مفــهومی جز آنــکــه وی در نظــر داشـــتــه است توجیــه بشود، منظور خود را در قالـب اولیــن کلـــمات و جملـاتـی که به خاطــرش می رسد بیان می کند. ایـن حالــت او را حمل بر دهـان لقی او ندانـــید . دهـــان لق کســی است که نتواند حرف و اسرار دیـگــران را حفظ کند، در حالـی که او با قدرت تمـــام سرنگــهدار است .

اگر به هنــگـــام تولد این شخـص عطــارد هم در برج صوت بوده باشد، آدم بســـیار حراف و خوش صحبـتـی می شود و در غیر ایــن صورت در سخـــن گفــتــن بسیار متین و موقر خواهد بود و سعی می کند که به کار کســی کار نداشتـه باشد، در حالــی که دوستان و آشــنایان مرتبـا مسائل و مشــکـلـــات خود را با او در میـــان می گذارنــد و از وی نظـر خواهـی می کنند. مراجـعــه به وی بیــشـــتر به خاطـر آن اســت که مرد متولد اسـفـــند یک مســتمع بی نظیر است و شمــا اندکی پس از آنکه رو در روی او نشـــستـــیــد و شروع به صحـــبت کردید ، ناگـهــان متوجه می شوید که تمام آنچـــه را که در دل داشتــه اید، از ناراحـتـــی راجــع به موخوره و شوره سر گرفــته تا امــکــان بیـکار شدن شوهرتـــان و عاشق شدن دخترتان و همه و همـــه را برای او بازگو کرده ایـــد.

مســتـــمـــع خوب بودن او را حمل بر این ننماییــد که مایل به شنـیــدن درد دل دیگــران اسـت،‌ درســـت برعکــس تنها جیزی که یک شوهر ویا یک دوست متولد اســـفـند نمی خواهد از همســر یا دوست خود بشنود، در دل های اوست، زیرا بدون شک از صبـــح تا غروب در محـل کار خود به درد دل دههــا نفـر گوش داده اســـت اینــک مایل است که وقتـی در جوار شمـــا است، راجع به موضوعات دیگری با وی گفتـــگو بشود. طبـــیـــعی است کسانی که دریــچــه های دل خود را بر روی او باز می کنــنـــد، اصلا نمــی دانند که سخــنـان ایـــشـان تا چه حد روی وی تأثـیـر می گذارنـد و تا چه حد ممکن است موجب ناراحتـی او بشوند.

مرد متولد اسـفـــند مثــل یک قطعه اسفـنـج و یا مثـل یک گیـــرنده قوی است که هر چه را در اطرافش باشد ، جذب می کند و می گیـرد، بدون ایـنـــکـــه خوبی و بدی آن ها تأثیری در میـــزان ایـــن جذب داشتــه باشـد. با توجه به یک چنـــین خصوصیتی جای تعجب نیـست وقتــی می بینـــیم که دوستـــان و آشــنـایـان متولدیــن اسفــنـــد ایشان را آدم هایـی بسـیـار حساس می دانـنــد.مرد متولد اســفــنـــد هر چنــد گاه یک بار نیـاز شدیـدی به اســتـــراحــت پیدا می کنـــد.

ایـــن اسـتـــراحت بایـد جســـمـــانی و روانی باشـــد، حســـاسیــت او در ایـن دوره به قدری شدید می شود که کوچکتـرین نســـیــمـــی ممــکن اســـت برای سلــامـــتـــی اش مشکـــل ایجـــاد کنـد . اگر دیدیـــد که می خواهـد تنهـــا باشـــد و یا برود سفـر و هواخوری، کاری به کار وی نداشته باشـیــد. نکـته ای را که بایــد به شمـــا تذکر بدهم این است که ضرب الـمـــثـــل معـروف دوری و دوستـی در مورد متولدیـــن برج اسفند بیـش از متولدین هر ماه دیگری صادق است. اگـــر خیـــلــی خود را به او بچــسبـــانیـد و لحــظه ای وی را تنـــها نگــذاریـــد، عشـق او به شمــا ضایع می گردد. یادتـان باشــد که گاهی موجود بسیـــار لطــیـــف و حســاســی اســـت که خیـلـی زود ممکـــن است صدمـه ببینـد. خجول بودن او بیـشتـــر به خاطـر آگاهـی به محدودیـت های دردناکــی اسـت که دارد، محدودیــت هاییــکه همیـشـــه و همه جا آن ها را احـساس می کند. او سخــت خواهــان آن است که افراد مورد علاقــه اش به خوش طیـنـــتـــی و خوش بیـــنـــی او واقف باشند و ایـن هشـداری اســت برای شما که هرگـز نظــریــات او را نادیـــده نگـــیــرید و به آنـــهــا به دیــده شک و ترید نگــاه نکـــنـــیـد . مرد متولد اسفـنــد سرگـــرمی های عجـــیبـــی برای خود پیدا می کند.

او ممـــکـن اســت به یوگا، ‌نــجوم، کشف قوانیــن حاکـــم بر اعداد و دیگر اموری از این قبــیـل علـاقمـنــد باشـد و علـت هم آن است که همـــانـنـــد متولدین آبـان به کشـــف اسرار طبــیعــت تمــایـــل زیـــادی دارد و اتــفاقـــا پرداختن به یک چنیـــن اموری برای او بسیار هم خوب است زیـرا از یک سو احـــسـاسات او را تحـــت کنتـــرل نگاه می دارد و از سوی دیگـر مانـع از خیـالپـردازی های غیر عمـلــی او می گردد.کسی که تحـت تأـثیـــر سیـاره نپـــتون است، به ندرت عصـبانــی می شود و عصـــبانیـت های او چنـان طولانــی نیسـت ، ‌پس از آنکـه آب ها از آسیاب ریخـت، فقـــط در عرض چند لحظه دوباره همـــان آدم متیـن و آرام سابق می گردد و به عبــارت دیگـر تبــدیل حالت او از عصبانیــت به خونسردی تدریـجــی نیست. بســـیاری از مردان متولد این ماه از زمـره کسانـی هستنـــد که ساعـات بیکـاری خود را در منزل پرسه می زنـند و مرتـبـا از ایــن اتــاق به آن اتــاق می روند، به زیر زمیـــن و انـــباری سر می زننــد و خرت پرت های قدیـــمـی را زیـــر و رو می کننــد،ـــ‌ بی جهت ناراحـت نشوید، زیرا حتی اگـــر آن چیـزی را که جست و جو می کنـــد، پیدا نکـند، منــظورشــان از این کار سرگـــرمــی اسـت.

مرد متولد اســـفــند، درسـت برعکس مرد متولد اردیبهـشـت ناگهان توفانی نمــی شود و زمیــن و زمـــان را به هم نمی ریـزد. فکــر نمی کنید داشــتـنی یک چنــیـن مردی در منزل نعمـــت بزرگی اسـت؟ گول زدن مرد اسفـــنـــد کار ساده ای نیـــســـت،‌ چون او با کمک نیـروی عجیبـــی که طبـــیــعــت در وی به ودیـــعـــه نهـاده، به راحـــتی فکر دیگـران را می خواند و به منـــظور پنهانی اش پی می برد، امـا در مقــابـــل خیلـی به راحـتــی می توانـد شما را گول بزنـد و به همیـن دلیـل هم هست که به ر احـــتی می تواند اســرار خود را از دیــگران پنهـان نگـــاه دارد.مرد متولد اسـفـنــد دروغگوی زبـــر دستـی هم هسـت، چنان دروغ می گوید که هرگـز متوجه آن نمــی شوید .

گاهی نیـــز بدون دلیــل حقیـــقـــت را کتمان می کند،‌ برای خرید سیگــار از منـزل خارج می شود ولی به شمــا می گوید که می خواهـد روزنــامه خریداری کنـــد. مشـــابـــه این حالـــت در متولدین خرداد و تیـر دیـده می شود، ایـــن افــراد ظاهرا از مشاهـده ایـنکه دیگــران نمـــی توانــند از کار ایـــشــان سر در بیــاوزند، احسـاس رضایت خاطـر می کنند.از آنــجــا که ضرری از ایـن کار عایـد کسی نمی شود، بهـــتــر است با آن مخـــالفتــی نکــنید و حتـــی قدری هم با وی همـــراهـــی کنــیــد، برای مثـــال وقتـــی گفت که برای خریدروزنــامـــه از خانه خارج شده اسـت و شما متوجه هســتیـــد که برای خریـد سیـــگـــار رفــتـــه و لاجــرم

بدون روزنـامه به خانه بازگـشته، پس از مراجـعـت بگویید:این روزنــامه فروش سر کوچه هیچ وقت روزنامــه ای را که آدم می خواهد، ندارد. شما نمـی دانـــید که گفــتـن یک چنـــین جمــلـاتـــی که نشـان می دهـنــد به او اطـــمیـنان چشم و گوش بســتـه دارید، تا چه حد در زنـدگی شمـا تأــثیـر مطـــلوب خواهـــنــد داشت.

حسادت یکی از احـساساتی است که در ایـن شخـــص خیـــلی دیده نمی شود و یا اگـــر هم واقـعـــا حسود باشــد ، چنـان با مهـــارت خود را کنــتــرل می کنــد که اصــلـا چنزی از ظاهـر وی مشهود نمــی گردد. با وجود ایـن، یادتـان باشد که او مردی اسـت با تمـام غرورهــا و خود خواهــی ها و متوقع اســت که شما در یک حد معقول و متــعرف پا از گلـــیـــم خود بیـــرون نگـذارید. از سوی دیگر شمـــا بایــد سخت مراقـــب حس حسادت خود نیـز باشــیـد چون او دوستـان صمیــمـــی فراوانــی اعـــم از زن یا مرد دارد که گاهـی اوقات بدون توجه به شرایـط زمـــان و مکـــان با ایشـان خیـــلی گرم می گیرد. او اصولا رفیــق اســـت و اگر شمـا بی جهـــت از خود عکـــس الـعــمل های شدید نشان بدهـیـــد، کار به جاهـای باریـــک خواهد کشیـــد.

اینکه گفــتـــم « بی جهت » بدان علـت اســـت که او واقعا قصد خیانــت به شما را ندارد و از گرم گرفتن با زن های دیـگـــر منظور خاصی را تعقـیـــب نمـی کند و در ایـــن میــان زنان متولد فروردیــن و مرداد نظـــر او را بیش از دیـــگـــران به خود جلــب می نمـایـــنـــد. مرد متولد اسـفــند عاشق زیبـایی است و بی اراده به سوی آن جذب می گردد. شمـا می توانــید خیلــی ساده ایــن موضوع را امتـحان کنــیـــد. در یک میهـمانـــی او را زیــر نظر بگـــیــریــد، چشـمـــان او مستـــقــیــما به زیباتـــریـــن ساق پاهـا دوخته می شود. با وجود این، اگر واقعا از ایــن همـــه زیـباپسنـــدی او ناراحــت می شوید، با انـــدکی سعـی و دقت در ظاهــر خود می توانیـد تمـام فکـر و حواس او را به خود معــطوف نگــاه دارید. او مرد عاشــق پیشه ای اسـت که این شعــر ایرج بیــش از هر مطلـــبـــی بازگو کنـــنـده و وصف الحـال وی می باشد.

هر که را روی خوش و موی نکوست، مرده و زنده من عاشق و اوست.وقتــی ملـــاحـــظـــه کردید که به لاک خود فرو رفتـه اســـت و به قول معـروف کنـــج عزلــت گزیده، فورا به آرایشــگاه بروید، لبـاس رنـگ زرد یا نارنجــی باز بپوشیـــد و بلـــیط یک فیـلــم یا تأــتر کمدی را بخریـــد و او را از عالـم خلسه بیروی بکـشـــیـد. این شخص در مقـابــل پیشنهـادات، حسـاســـیــت زیـــادی از خود نشان می دهد و به این دلــیل روابـط او با اطرافــیان وی هسـتـند که تصـمیم می گیـــرنـد تا چه حد با او روابط صمیـمـانه داشــته باشـــند.از نظـر بچه ها، او یک پدر شاد است زیرا به طور مرتب آن ها را به قایـق سواری، شنـا،دوچرخه سواری و دیــگـر کارهـایـــی از ایـــن قبیـــل می برد و اگــر هوا بد باشد، تمـام روز تعــطــیــل را پا به پای ایشــان قایم موشک بازی می کنـــد.او با صبـــری شبیه به صبر ایوب به مسـائل و مشــکــلـات کودکـــان خود گوش می دهد و مایـــل است که آنهـــا را افـرادی روشنـــفکـــر و فهـمیــده بار بیـاورد.

ایـن نصـیـحـت ها و سفـــارش ها را در مورد مرد متولد اســفــند به گوش بسپاریـد : هرگــز او را سرزنش و انـتـقاد نکـــنــیـد ، افـــکــارش را واهی و پوچ نخوانـــیـــد.به جان او نق نزنیـــد و از کارهای او به طور جدی و اتـهام آور انــتــقاد نکنــید ، افــکـارش را واهـــی و پوچ نخوانــیـــد . به جان او نق نزنیـد و از کارهای او به طور جدی و اتــهام آور انتــقاد نکـــنـید. از ایــنـــکه گاهی مکـــدر اســت و علـــاقـــه ای به کوشش و پیشــقدم شدن در کارها ندارد ، دلـــخور نشوید و او را ملـــامت ایــن خونســردی و بی اعتنــایی جزو طبیعت اوست.

شما برای به حرکت در آوردن او پیشقدم شوید. از نظر عاشــقــانـه و عاطـفی مرد اســفنــد نیازمنـد آن است که دائما او را نسبت به عشق و علـائق خود مطمئن کنید و لااقـــل در هفته دو سه بار به او بگوییـــد که خیـلی دستش داریـــد .

ضمنـا فراموش نکــنــیــد که تخیلـــات و اندیـشــه های طلـــایـــی و دوردست او را به باد تمـــســـخر نگیـریـــد ، بلـــکه سعی کنیـد که این تخـیلات به مرز عملـی بودن ، عملــی شدن نزدذیک تر شوند .

خصوصیات و ویژگی های مرد متولد اسفند ماه

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.